EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží záměr ve zdravotně misijním díle

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží záměr ve zdravotně misijním díle

8T 158 Melbourne, N. S. W., 3 února 1898

Drahý bratře: Dostala jsem zvláštní světlo ohledně nebezpečí, které ti hrozí, a to, že ztratíš se zřetele dílo pro přítomný čas. Stavíš přehrady, abys oddělil své dílo od těch, které ve sboru vychováváš. Toto nesmí být. Ti, kteří přijímají naučení v lékařsko-misijním odvětví, měli by být vedeni k tomu, aby si uvědomili, že jejich vzdělání je má připravit k lepší spolupráci s Božími služebníky. Můj bratře, musíš pamatovat, že Pán má na zemi svůj lid, který má v úctě. Avšak tvá slova a způsob, jakým je často projevuješ, vzbuzují nedůvěru v postavení, které máme jako lid. Jsi v nebezpečí, že se přestaneš držet víry jednou dané svatým a tvá víra ztroskotá. Slyšela jsem slova: "Velice nepatrná trhlinka způsobí potopení lodě. Jedno jediné slabé oko znehodnotí celý řetěz."

Vzdělávej zdravotní misionáře

Můj bratře, pamatuj, že zdravotně misijní dílo nemá odvádět lidi od kazatelské služby, nýbrž uvést je do pole lépe připravené k této službě právě poznáním zdravotně-misijního díla. Mladí lidé by měli obdržet výchovu ve zdravotně-misijním odvětví a pak jít spolupracovat s kazateli. Neměli by být ovlivněni, aby se odevzdali výlučně dílu, vyhledávání mravně upadlých a ponížených. Tuto práci můžeme najít všude a má být spojena s dílem přípravy lidu, aby si biblickou pravdu učinil svou obranou proti mudrování nevěřících a členů odpadlé církve. Třetí anděl má vyjít s velikou mocí. Nikdo by neměl toto dílo ignorovat, anebo pohlížet 8T 159 na ně jako na bezvýznamné. Pravda má být zvěstována světu, aby mužové a ženy viděli světlo.

Dílo pro dnešní dobu

Co říká Pán v 58. kap. Izaiáše? Celá tato kapitola je vrcholně důležitá. Pán se ptá: "Není-liž toto půst, kterýž oblibuji: Rozvázati svazky bezbožnosti, roztrhnouti snopky obtěžující a potřené propustiti svobodné, a tak všelijaké jho abyste roztrhli? Není-liž: Abys lámal lačnému chléb svůj a chudé vypověděné abys uvedl do domu? Viděl-li bys nahého, abys jej přioděl a před tělem svým abys se neskrýval. Tehdáž se vyrazí jako jitřní záře světlo tvé, a zdraví tvé rychle zkvetne; předcházeti tě zajisté bude spravedlnost tvá a sláva Hospodinova zbéře tě. Tehdy volati budeš a Hospodin vyslyší tě; zavoláš a řekne: Teď jsem. Jestliže vyvržeš z prostřed sebe jho a vztahování prstů a mluvení nepravosti… Jestliže odvrátíš od soboty nohu svou, abys nevykonával libosti své v den svatý můj, anobrž nazůveš-li sobotu rozkoší, a svatou Hospodinu slavnou, a budeš-li ji slaviti tak, abys nečinil cest svých, ani vykonával co by se líbilo, ani nemluvil slova: Tehdy rozkoš míti budeš v Hospodinu, a uvedu tě na vysoká místa země, a způsobím to, abys užíval dědictví Jákoba, otce svého; nebo ústa Hospodinova mluvila." Iz 58, 6-9.13-14.

Toto je našim dílem. Světlo, které máme o třetím andělském poselství, je pravé světlo. Znamení šelmy je přesně tím, co jsme pod ním rozuměli. Ne všechno, co se toho týká, je již pochopeno a nebude pochopeno, dokud se svitek nerozvine; avšak v našem světě má být uskutečněno nejslavnější dílo. Bůh přikazuje svým služebníkům: "Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povyš hlasu svého a oznam lidu 8T 160 mému převrácenost jejich a domu Jákobovu hříchy jejich." Iz 58, 1. Má být zvěstováno poselství, které probudí církev. Nutno vynaložit všechno úsilí, aby bylo přineseno světlo nejen našemu lidu, nýbrž světu. Byla jsem poučena, že proroctví Daniele a Zjevení by mělo být vytištěno v malých knihách s potřebnými vysvětlivkami a rozesláno do celého světa. I náš lid potřebuje mít jasné světlo.

Žádná změna v Božím díle

V hlavních rysech Božího díla nemá být žádná změna. Ono má stát tak jasné a odlišné, jak ho učinilo proroctví. Nemáme vstupovat do žádného společenství se světem v domnění, že takovým způsobem bychom mohli vykonat více. Můj bratře, stojíš-li v cestě jako překážka pokroku díla v odvětvích, které určil Bůh, velice Ho zarmoutíš. Varovné poselství musí být zvěstováno a když jsi věrně splnil své pracovní poslání, nemáš bránit jiným Božím služebníkům, aby šli a konali dílo, které konat mají. Práce pro mravně ponížené a padlé nemá být tím nejhlavnějším a veledůležitým zájmem. Tato práce má být spojena s dílem vyučování sborů. Náš lid má být poučen, jak pomáhat nuzným a trpícím.

Žádný úsek naší víry, který nás učinil tím čím jsme, nemá být oslaben. Máme staré mezníky pravdy, zkušenost i povinnost a máme pevně stát na stráží svých zásad, v plném pohledu na svět. Se srdcem naplněným zájmem a starostí máme zvěstovat pozvání těm, kteří jsou na cestách i mezi ploty. Zdravotně-misijní dílo musí být konáno. Avšak toto je pouze jedna část díla, které nutno konat a nemá být vším a ve všem. Dílu Božímu má být tím, čím je ruka tělu. V kazatelské službě mohou být nehodní 8T 161 jednotlivci a přece žádný nemůže přehlížet tuto kazatelskou službu, aniž by nepřehlížel Boha.

Varovná slova

Můj bratře, byl jsi mi představen v nebezpečném postavení, že stojíš mimo náš lid a domníváš se, že jsi dokonalým celkem. Jestliže se však spojíš s těmi, kdo smýšlí podobně jako ty, mimo církev, která je tělem Kristovým, vytvoříš společenství, které se rozpadne; neboť jedině ta jednota stojí, kterou vytvořil Bůh. Ti, kteří absolvují výchovu ve zdravotním odvětví, slyší čas od času poznámky, které oddělují církev a kazatelskou službu. Tyto poznámky jsou semenem, které vzklíčí a přinese ovoce. Studenti by měli byt lépe vzděláni, aby si uvědomili, že církev Kristova na zemi má být respektována. Potřebují jasně poznat důvody naší víry. Toto poznání musí mít, chtějí-li platně sloužit Bohu. Naučení za naučením, přikázání za přikázáním musí přijmout biblický důkaz pravdy, jaká je v Ježíši.

Prosím tě, nevštěpuj v mysli studentů myšlenky, které podkopou důvěru v Boží povolané služebníky. Toto však zcela určitě děláš, ať si to uvědomuješ, nebo ne. Ve své prozřetelnosti tě Pán postavil tam, kde můžeš vykonat dobré dílo pro Něho ve spolupráci s evangelizační službou a zvěstovat pravdu mnohým, kteří by ji jinak nepoznali. Dolehnou na tebe pokušení, aby ses domníval, že za účelem rozšíření zdravotně-misijního díla musíš stát mimo církevní organizaci nebo církevní disciplínu. Takový postoj by tě uvedl na nezdravou půdu. Dílo vykonané pro ty, kteří přicházejí k tobě pro radu, není úplné, nebudou-li vedeni ke spolupráci v církvi.

Zdravotně-misijní dílo není zcela všechno. V tomto ohledu ženeš 8T 162 věc do krajnosti. Veliké dílo má být vykonáno. Publikace zvěstující pravdu, mají být všude rozšířeny. Studenti medicíny by neměli být povzbuzování rozšiřovat pouze knihy o zdravotní reformě. Dávej pozor, abys neprováděl své vlastní plány a nepřehlížel plány Boží.

°°°°

Výňatek z listu psaného v Cooranbongu, New South Wales, prosinec 1898

Můj bratře: Hospodin, Bůh Izraele musí být tvým rádcem. Satan sestoupil s velikou mocí a působí s veškerým svodem nepravosti. Pevně se uchop Krista. Neúnavně jsi usiloval o dobré výsledky. Nechybuj nyní. Nikdy, nikdy se nesnaž odstranit ani jediný mezník, který dal Bůh svému lidu. Pravda stojí pevně založena na věčné Skále, - na základě, kterým vichřice a bouře nikdy nepohnou.

Pamatuj, že právě tak rychle, jako dovoluješ svému vlivu odvádět od přímé a úzké cesty, kterou Pán vyznačil svému lidu, tvá prospěšnost skončí; neboť Bůh nebude tvým vůdcem. Znovu a znovu jsem byla upozorněna, abych vám varovně poukázala na záznam o Nabuchodonozorově životě, abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, ani na žádného člověka. Nesnižujte prapor pravdy a nepusťte ho z rukou, abyste s tímto slavným poselstvím pro tyto poslední dny nespojovali nic, co by mohlo zastřít ty zvláštní rysy naší víry.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy