EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slova povzbuzení

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Slova povzbuzení

8T 180 Cooranbong, N. S. W., 12. prosince 1899

Lékaři a správci battle-creekského sanatoria -

Můj drahý bratře: mluvíš, jako bys neměl žádné přátele. Bůh je však tvým přítelem i sestra Whiteová je tvým přítelem. Domníval ses, že jsem ztratila v tobě důvěru; avšak můj drahý bratře, jak jsem ti dříve psala, vím, že Pán tě postavil na velice zodpovědné místo jako lékaře a že ti dal poznání a porozumění, abys mohl konat spravedlnost a soud a zjevovat pravého misijního ducha v instituci zřízené na to, aby se pravda jasně odlišila od bludu.

Můj bratře, Pán tě neponechal v boji na vlastní útraty. Dal ti moudrost, svoji i lidskou přízeň. On byl tvým pomocníkem. On tě vyvolil za svůj nástroj, abys vyvýšil pravdu v battle-creekském sanatoriu, jak není vyvýšena ve zdravotnických ústavech toho světa. Jeho záměr to byl, aby battle-creekské sanatorium bylo známo jako instituce, kde je Pán denně uznáván jako svrchovaný vládce vesmíru. "…podle vůle své činí mezi vojskem nebeským i obyvateli země, aniž jest kdo, ježto by mu přes ruku dáti mohl, a říci jemu: Co to děláš?" Dan.4, 32.

Pán chce, aby zvěstování třetího andělského poselství bylo tím největším dílen, jaké se v tomto světě dnes koná. On tě poctil tím, že tě postavil na zodpovědné místo ve svém díle. Neměl jsi oddělovat svůj vliv od služby evangelia. Do každého úseku svého díla jsi měl přinést porozumění a poslušnost pravdě. Místo přidělené ti Pánem, bylo pod Božím dohledem. Měl ses učit od Ježíše, toho velkého Učitele, plánovat a pracovat 8T 181 podle Jeho příkladu. Na prvním místě měl být Bůh a ty jsi měl vždy poslouchat Jeho slovo. V tom by byla tvoje síla.

Měl jsi být věrným lékařem duše i těla pro ty, kteří ti byli svěřeni. Kdybys toto poslání splnil a správně používal dary, které ti Pán dal, nebyl bys pracoval sám. Vedl by tě Ten, který se nikdy nemýlí. Pouze moc Svatého Ducha může uchovat člověku příjemnou a milou mysl, laskavého a odevzdaného ducha, uzpůsobujíc ho promluvit pravá slova v pravý čas.

Nebyl jsi bez chyby. Často jsi ztratil sebeovládání. Pak tvoje slova nebyla tím, čím měla být. Někdy jsi býval náladový a panovačný. Když jsi však usiloval o sebeovládání, Boží andělé ti pomáhali, neboť skrze tebe Bůh zveleboval svoji pravdu a působil to, aby byla ve světě čestně uznána. Bůh ti dal moudrost ne proto, aby tvoje jméno bylo vyvýšeno, nýbrž aby ti, kdo přicházejí do sanatoria v Battle Creeku, si odnesli příjemné dojmy o díle adventistů sedmého dne a respektovali zásady, které jsou základem tohoto díla. Čest, která ti byla prokazována, nepatřila ti proto, že bys byl v každém ohledu lepší než ostatní lidé, nýbrž proto, že tě Bůh chtěl použít za svůj nástroj.

Boží záměr při zřizování sanatoria

Božím záměrem bylo, aby se misionáři, učitelé a lékaři sanatoria obeznámili s třetím andělským poselstvím, které je tak rozsáhlé. Boží andělé měli být tvou silou v díle, které mělo být vykonáno, aby Battle Creek mohl být znám jako instituce, která je pod zvláštním Božím vedením. Misijní uvědomění a soucit, který převládal v této instituci byl výsledkem díla neviditelných nebeských bytostí. Bůh řekl: "Uznal jsem za dobré zjevit znamení a divy. 8T 182 Učinil jsem to ve své moci k slávě svého jména." Mnozí odešli ze sanatoria s novým srdcem. Změna byla rozhodná. Ti, kteří se vraceli do svých domovů byli jako světla na světě. Bylo slyšet jak mluvili: "Pojďte všichni, kteří se bojíte Hospodina a oznámím vám co učinil mé duši. Viděl jsem Jeho velikost a zakusil Jeho dobrotu."

Světoznámé dílo

Pán mi ukázal, že bude-li nepřítel moci jakýmikoli prostředky usměrnit dílo nesprávným směrem a tak zamezit jeho pokrok, učiní to. Mnozí z našich lidí vynaložili prostředky, aniž by si sedli a spočítali vydání, aniž by prozkoumali, zda bude dost peněz v započatém díle pokračovat. Projevila se zde krátkozrakost. Lidé nepostřehli, že vinicí Páně je celý svět.

Příjem sanatorií, která byla zřízena, nemá být podpůrným zdrojem nejrůznějších odvětví díla pro nižší třídy v našich bezbožných městech. Mnoho z prostředků, které byly použity na udržení tohoto velikého a stále se rozmáhajícího díla, měly by být Božím prostřednictvím použity na rozmach díla v jiných zemích, kde se světlo zdravotní reformy dosud nerozsvítilo. Sanatoria, méně nákladná, než ta veliká, vybudovaná v Americe, měla by být vybudována v mnoha zemích. Takto by vznikly ústavy, které by dále samy pomáhaly zřizovat podobné instituce na jiných místech.

Pán není stranický. Byl však svými služebníky nesprávně představen. To, co mělo být vykonáno v různých částech Jeho vinice, bylo velice překaženo, neboť vedoucí díla nepostřehli, jak by dílo mohlo jít kupředu v nejodlehlejších částech této vinice. V některých částech pole, bylo dílo přetrženo. Takovým způsobem se utráceny peníze, 8T 183 které mohly umožnit práci služebníkům v jiných částech vinice, pokrok díla, boření překážek a vztyčení praporu pravdy na nových místech. Některé úseky této vinice nemají být oloupeny proto, aby prostředky mohly být použity v jiných částech pole.

Člověk soudí podle svého omezeného úsudku. Bůh pohlíží na charakter přineseného ovoce a podle toho posuzuje strom. Ve jménu Páně vás vyzývám, abyste přemýšleli o díle, k němuž jsme povoláni a jak toto dílo má být udržováno. Svět je Boží vinicí a tuto vinici nutno obdělat.

Bůh nepožaduje početné instituce, veliké budovy a vnější okázalost, nýbrž souladnou činnost zvláštního lidu, lidu Bohem vyvoleného a vzácného, kde jeden člen je s druhým spojen a jejichž život je skryt s Kristem v Bohu. Každý má vykonat svůj úkol na svém místě a šířit správný vliv myšlením, slovem a činem. Až to budou všichni Boží pracovníci konat, tehdy bude Jeho dílo tvořit dokonalý, souměrný celek.

Varovné slovo

Bůh chce, aby jeho instituce a Jeho vyvolení adoptovali děti, aby Ho poctili zjevováním vlastností křesťanského charakteru. Dílo, které představuje evangelium jako misijní práci, je přísně důležité dílo, které bude zářit jasněji a jasněji až do úplného dne. Bůh nechce, aby víra Jeho lidu měla povahu, nebo zdání nějaké humanitní práce, nyní nazývané zdravotně-misijním dílem. Prostředky a hřivny Jeho lidu nemají být pohřbeny v brlozích New Yorku nebo Chicaga. Boží dílo má být konáno správným směrem.

Mezi Božím lidem se má projevit sebezapření a sebeobětavost. Máme pracovat jak pracoval Kristus, ve vší prostotě, pokoře, poníženosti a odevzdanosti. Tak budeme 8T 184 uschopněni konat dílo, odlišné od každé jiné misijní práce v našem světě.

Jsou mnozí, o nichž se domníváme, že jsou vysvobozeni z hlubiny, do níž upadli, na něž se nelze spolehnout jako na rádce, nebo důvěřovat jim, že se zapojí do díla v těchto posledních dnech. Nepřítel je rozhodnut mísit blud s pravdou. Používá k tomu demoralizované lidi, pro něž se utrácí tak mnoho úsilí a peněz, lidi, jejichž choutky byly zvráceny shovívavostí, jejíž duše byly všelijak poskvrněny, jejichž povaha je tak porušena a pokřivena, jejichž zvyky a touhy jsou nízké, kteří obvykle přemýšlí jenom o zlém. Charakter takových jednotlivců může být pozměněn. Jak málo je však těch, u nichž toto dílo je důkladné a trvalé!

Někteří budou posvěceni pravdou; u mnohých však nastává jen povrchní změna ve zvycích a způsobech a přitom se domnívají, že jsou křesťané. Jsou přijati do církevního společenství, jsou však velikou starostí a vyžadují velikou péči. Jejich prostřednictvím se satan snaží rozsít v církvi semeno žárlivosti, nepoctivosti, kritiky a obviňování. Takto se snaží ovlivnit i ostatní členy církve. Sklony, které je utvářely od dětství, které je vedly k tomu, aby přestupovali každou zábranu a přivedly je do ponížení, stále je ještě ovládají. Žádají o pomoc, avšak příliš často čas ukáže, že dílo pro ně vykonané, neučinilo z nich oddané Boží dítky. Pro každou malichernost se urážejí. Pěstují hořkost, hněv, zlomyslnost. Svým slovem a duchem projevují, že se nezrodili znovu, jejich tendence směřují dolů ke smyslnosti. Jsou nespolehliví, nevděční a neposvěcení. Takto je to s každým, kdo nebyl opravdově obrácený. Každý z těchto neproměněných charakterů, se stává účinným satanovým služebníkem, který vytváří neshodu a hádky.

Pán nám vyznačil způsob práce. Jako lid 8T 185 nemáme napodobovat metody Armády spásy. Tuto práci nám Pán nedal konat. A není také našim dílem je odsuzovat a chovat se k nim odmítavě. V Armádě spásy jsou převzácné, sebeobětavé duše. Máme se k nim chovat laskavě. Jsou tam upřímné duše, které se vší opravdovostí slouží Pánu, které uzří veliké světlo a půjdou-li vpřed, přijmou celou pravdu. Pracovníci Armády spásy se snaží zachraňovat zanedbané, ponížené jednotlivce. Neznechucujme je, ať konají tuto práci svými vlastními metodami a svým vlastním způsobem. Pán však jasně vyznačil dílo, které mají konat adventisté sedmého dne. Máme zřizovat táborová a stanová shromáždění. Máme zvěstovat pravdu pro přítomnou dobu. Máme přinést své rozhodné svědectví. A proslovy mají být tak prosté, aby jim i děti porozuměly.

Pomáhání či překážení Pánu

Do zdravotně-misijního díla vstupují takoví, o nichž jsou obavy, že vnesou pochybné názory, které obdrželi při svém dřívějším vzdělání. Tito musí uplatňovat zásady Božího slova, jinak dílo bude zmařeno jejich mylnými představami. Pracujeme-li s posvěcenými schopnostmi které nám dal Bůh, a podřídíme-li svou vůli Bohu, když vlastní já dennodenně budeme křižovat, pak se objeví dobré výsledky. Jdeme vpřed s vědomím, že náš Pán slíbil převzetí díla které Mu bylo svěřeno a že je dokončí, neboť On se nikdy nezmýlil a nepochybil.

Boží služebníci jsou pouze šafáři. Pán bude pracovat jejich prostřednictvím, když se Mu podřídí a nechají na sebe působit Svatého Ducha. Když se ve víře odevzdají do Božích rukou a řeknou: "Zde jsem, pošli mne." On je přijme k službě. Lidé však nesmí 8T 186 mařit Jeho plány svým ctižádostivým rozhodováním. Po celé roky vedl Pán rozepři se svým lidem, neboť následovali svůj vlastní úsudek a nespoléhali na Boží moudrost. Pracovníci by se měli mít na pozoru, aby se nekřížili s Božím záměrem a nepřekáželi pokroku Jeho díla v domnění, že jejich moudrost stačí pro úspěšné plánování a vedení díla vpřed. Jestliže toto konají, Pán napraví jejich pobloudění. Svým božským Duchem osvěcuje a vychovává své pracovníky. On sám se prozřetelně ujímá díla podle svého plánu a vůle.

Boží záměr s Jeho pracovníky

Jestliže se lidé pokoří před Pánem, jestliže nebudou vyvyšovat svůj vlastní úsudek jako všeovládající vliv, jestliže dovolí, aby Pán plánoval a konal, Bůh použije schopnosti, které jim dal takovým způsobem, který oslaví Jeho jméno. On očistí své pracovníky od všeho sobectví, odstraní nežádoucí větve a prořeže vinný keř tak, že přinese ovoce. Bůh je ten veliký Hospodář. Podřídí všechno v životě těch, kteří spolupracují s Kristem svému velikému záměru, vzrůstu a výnosu ovoce. Jeho cílem je způsobit, aby každodenním přizpůsobováním se Jeho služebníků Kristovu obrazu, stali se účastníky božské přirozenosti, a přinášeli hojné ovoce. Touží, aby Jeho dítky po opravdové zkušenosti v pravdě evangelia, se staly opravdovými, spolehlivými a zkušenými misionáři. On způsobí, aby se projevily výsledky mnohem vyšší, svatější a určitější, než jaké se dosud v dnešních dnech projevovaly.

Hrnčíř bere hlínu do svých rukou, formuje ji a zušlechťuje podle své vlastní vůle. Hněte ji a zpracovává. Roztrhává ji a pak ji znovu hněte. Zvlhčuje ji a pak ji suší. Nechává ji na chvíli ležet, aniž by se ji dotkl. 8T 187 Když je dokonale tvárná, pokračuje v díle, dělá z ní nádobu. Dává ji tvar, a na kruhu opracovává a hladí. Pak ji vysušuje na slunci a vypaluje v peci. Takto se stává užitečnou nádobou. Ten Veliký Mistr chce i nás podobně utvářet a formovat. A jako je hlína v rukou hrnčíře, tak máme být i my v Jeho rukou. Nemáme se snažit konat dílo hrnčíře. My se máme nechat formovat Kristem.

Potřeba moudrých rádců

Pán určil v sanatoriu lékaře, aby stáli jako věrní strážní. Jejich prostřednictvím chce Bůh dělat dílo, které musí být vykonáno v tomto ústavu. Oni měli být tvými pomocníky. Skrze ně se mělo dostat úlevy mnohým trpícím.

Tys však potřeboval radu jiných, kromě svých pracovníků. Ve tvých radách byly potřebné nové myšlenky; neboť ne se všemi tvými plány Pán souhlasil. Zatřásl jsi myšlením svých spolupracovníků ve zdravotně-misijním díle, dokud jste se všichni nepotáceli v mlze nejistoty.

Pán mne poučil, že jsi byl pokoušen zbavit své zdravotně-misijní dílo závislosti na konferenci. Tento plán však nebyl správný. Viděla jsem, že bys neměl plánovat, anebo provádět své nápady bez poškození sebe a Boží věci.

Božský pomocník

Můj bratře, jako chirurg, jsi měl co činit s nanejvýš kritickými případy a někdy tě jímala hrůza. Abys splnil tyto těžké povinnosti, poznal jsi, že něco musí být okamžitě vykonáno, a že se zde nelze nesprávně rozhodovat. Znovu a znovu jsi musel procházet od jednoho úkolu k druhému. Kdo ti stál po boku, když jsi vykonával tyto kritické operace? 8T 188 Kdo udržel tvůj klid a sebeovládání v této krizi, dávaje ti rychlý, ostrý postřeh, jasný pohled, pevné nervy, a moudrý, přesný zásah? Pán Ježíš ti poslal svého anděla, aby ti řekl co máš činit. A ruka byla položena na tvoji ruku. Ježíš a ne ty, vedl pohyby tvého nástroje. Někdy jsi to cítil a zmocnil se tě obdivuhodný klid, Nespěchal jsi a přece jsi konal rychle s vědomím, že nesmíš ztratit ani okamžik.

Pán tě bohatě požehnal. Byl jsi pod Božím vedením. Jiní, kteří nevěděli o této vůdčí přítomnosti pracující s tebou, vzdávali ti všechnu slávu. Skvělí lékaři byli svědky tvých operací a chválili tvoji dovednost. Toto se ti líbilo. Bůh tě velice poctil, aby Jeho jméno a ne tvé bylo vyvýšeno; vždycky jsi však nebyl schopný snést dohled Neviditelného. Měl jsi touhu sám vyniknout, a ne vždy jsi byl cele závislý na Bohu. Nebyl jsi ochoten dbát na radu Božích služebníků. Ve své vlastní moudrosti naplánoval jsi mnoho věcí. Pán chtěl, aby jsi měl v úctě službu evangelia. A právě v té době, kdy jsi potřeboval soudnost, abys mohl vidět nejen jednu stránku díla, nýbrž všechny strany, rozhodl ses pro lidské rádce i přes vědomí Boží nelibosti. Byl jsi ochoten se s nimi spojit, jestliže budou pomáhat.

Modlitbou a posvěcením, hledáním moudrosti u Hospodina a podřízením se Jeho vedení, mohl jsi být ušetřen mnohého začínání podniků, které se nezrodily z vůle Boží, nýbrž z vůle člověka. Dostal jsi určitý úkol. Tys však zanedbal velice důležité věci a pouštěl ses do věcí méně důležitých, zcela nerozvážně, bez toho, aby ses radil s Pánem 8T 189 nebo se svými bratry. Tvoji bratři ti mohli poradit, tys však pohrdl každým slovem, které zasahovalo do tvých plánů. To tě přivedlo do těžkého postavení. Kdybys zůstal u práce určené tobě, Bůh by s tebou úspěšně spolupracoval.

Pán chce, aby se tvoje myšlenky spojily s myšlením jiných. Když se někdy Jeho služebníci s tebou názorově rozcházeli, bylo to právě to, co Bůh od nich očekával. Tys však zacházel s jejich radou takovým způsobem, že pak zůstali tiše, když měli mluvit. Bůh chce, aby ti, které postavil na zodpovědná místa, konali spravedlivě, uvážlivě a ve vší moudrosti.

Břemena, která ti Pán nedal

Pán ti dal práci, která nemá být vykonána uspěchaně, nýbrž klidně a uvážlivě. Pán nikdy nežádá unáhlené, roztříštěné jednání. Tys však převzal na sebe zodpovědnosti, které Pán, ten milostivý Otec, na tebe nevložil. Povinnosti, které ti nikdy nenařídil, divoce honí jedna druhou. Jeho služebníci nikdy nemají přecházet od jedné zmařené nebo neukončené povinnosti k druhé. Ten, kdo pracuje v klidu a bázni Boží, nebude pracovat chaotickým způsobem z obavy, aby něco nepřekazilo předpokládaný plán.

Ne všechny břemena které jsi nesl, vložil na tebe Pán. Výsledky nesení těchto zvláštních starostí je cítit v celém poli. Kdyby ses přidržel svého určeného úkolu a pracoval pro ty, pro které to chtěl Pán, abys je prostřednictvím sanatoria zasáhl přítomnou pravdou, poselstvím, které Bůh dal svému lidu, aby ho zvěstoval světu, mnohem více mohlo být vykonáno, aby byl přiveden tento vyvolený lid Boží před lidi vysokého postavení. Mnohem více mělo být vykonáno, aby byly vidět 8T 190 způsoby a práce a moc Boží. Sanatorium mělo vydávat svědectví o Jeho zušlechťující a posvěcující pravdě. Můj bratře, Pán z tebe učinil čestný nástroj. Nikdy od tebe nežádal takové dílo, které by tě odtrhovalo od ústavu, který měl svědčit o pravdě, konat určité dílo pro Pána a šířit světlo na stezku tisícům.

Máš vykonat veliké a svaté dílo. Jestliže se budeš věrně držet tobě přidělené práce, díky moudrosti která ti byla dána, budeš uschopněn pohotově pracovat i bez projevů uspěchanosti. Když se ti otevřou oči, uvidíš hlubokou bídu misijních polí, uvidíš, jak tam pracovníci na každém kroku narážejí na různé těžkosti, zatímco Pánovy prostředky se používají k udržení domácích podniků a ústavů,takže poselství, které má být zvěstováno světu se ztrácí ze zřetele.

Bůh působí na různé lidi, aby se rozhodli pro spolupráci s Ním. Jeden člověk není povolán k tomu, aby převzal na sebe příliš mnoho odpovědností. Pán chce, aby lékař, na němž tak mnoho záleží, byl úzce spojen s Ním, aby jeho duch nebyl podrážděn maličkostmi. Pán chce, abys byl jedním z nejúčinnějších pracovníků v lékařském povolání, abys nic nepřezíral, nic nemařil a pamatoval, že máš u sebe Rádce, který tě podpírá a posiluje, který tvé duši uděluje klid a ztišení. Myšlenková horečnatost a nejistota ducha vede ruku k neobratnosti. Kristův dotek lékařovy ruky přináší povzbuzení, klid, důvěru a jistotu.

Píši ti, jako by matka psala svému synovi. Ráda bych ti pomohla, jen kdybych mohla. Ráda bych tě navštívila, kdybych jen cítila, že je mou povinností opustit dílo zde v Austrálii; avšak neodvažuji se toho. Přechovával jsi naděje a 8T 191 dělal plány bez náležitého uvážení, jak tuto věc dokonáš. Jako ten, kdo ví, a komu bylo umožněno vidět výsledky tvé práce, kterou jsi převzal na sebe, ti říkám: Zastav se a přemýšlej. Bůh zná tvé slepení. On ví, že jsi jenom prach. Určitě budeš potřebovat radu a to nejen od těch, kteří tvou práci podporují. Potřebuješ také radu od lidí, kteří v současné době jsou schopni jasněji vidět důsledky, vyplývající z některých tvých záměrů.

Nezavrhuj jako něco bezvýznamného varování, jemuž dosud nerozumíš. Přijmeš-li toto varovné poselství, které ti bylo posláno, ušetříš si mnohé utrpení.

°°°°

Výňatek z dopisu, psaného r. 1889 z Wellingtonu, Nový Zéland -

Nesmíme dovolit, aby se naše zmatky a zklamání zakously do naší duše, a učinily nás popudlivými a netrpělivými. Neměly by zde být žádné hádky, žádné nesprávné smýšlení, nebo zlé mluvení, abychom neurazili Pána. Můj bratře, otevřeš-li své srdce závisti a předsudkům, Svatý Duch nemůže přebývat v tobě. Hledej plnost, která je v Kristu. Pracuj Jeho metodou. Ať každá myšlenka, slovo a skutek zjevuje Jeho. Potřebuješ každodenní křest lásky, který v dobách apoštolských vedl učedníky k jednotě. Tato láska přinese zdraví tělu, mysli i duši. Obklopuj svou duši ovzduším, které posílí duchovní život. Pěstuj víru, naději a lásku. Ať pokoj Boží ovládá tvé srdce. Pak budeš schopný dostát svým zodpovědnostem. Svatý Duch udělí božskou účinnost, klid a poddajnou důstojnost veškerému tvému usilování o úlevu pro trpící. Budeš vydávat svědectví o tom, že jsi byl s Ježíšem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy