EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristus Prostředníkem modliteb a požehnání

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristus Prostředníkem modliteb a požehnání

8T 177 Balaclava, Victoria, Austrálie, 25. března 1898

Lékaři jednoho sanatoria -

Můj drahý bratře; právě jsem obdržela tvé dopisy. Vidím, že těžce zápasíš o finance. Tak jsem ráda, že nacházíš povzbuzení ve slovech: "Zdali sváže sílu mou, aby učinil se mnou pokoj, aby pravím, učinil se mnou pokoj?" Iz 27, 5. Věříme Bohu? Důvěřujme Mu. On zná každou situaci, ve které se nacházíme a On bude pracovat v náš prospěch. On je poctěn, když Mu důvěřujeme a přinášíme Mu všechny své zmatky. Kristus říká: "A jestliže byste co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu." Jan 14,13. Boží zaslíbení a pomoc pro nás jsou bezmezné. Na trůnu milosti sedí Ten, který nám dovoluje nazývat Ho Otcem.

"Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný." Jan 3,16. Hospodin nepokládal plán spasení za úplný, dokud ho nevybavil svoji láskou. Na svůj oltář položil Obhájce, oděného naší přirozeností. Jako náš Přímluvce, má Kristus za úkol přivádět nás k Bohu, jako Boží syny a dcery. Přimlouvá se za ty, kteří Ho přijímají. Svou vlastní krví zaplatil za ně výkupné. Pro své zásluhy jim dává moc stát se členy královské rodiny, dětmi nebeského Krále. A Otec zjevuje svoji nekonečnou lásku ke Kristu přijetím a uvítáním Kristových přátel, jako svých přátel. Je spokojený s učiněným smířením. 8T 178 Oslaven je vtělením, životem, smrtí a prostřednickou službou svého Syna.

V Kristově jménu vystupují naše prosby k Otci. On se přimlouvá za nás a Otec nám otvírá všechny poklady své milosti, abychom se z nich těšili a udíleli je také jiným. Kristus říká: "Žádejte ve jménu mém; neříkám, že já budu prosit Otce za vás, neboť sám Otec vás miluje. Použijte mého jména. Vaše modlitby budou tím účinnější a Otec vám dá z bohatství své milosti. Proto žádejte a dostanete, aby radost vaše byla úplná."

Kristus je pojítkem mezi Bohem a člověkem. On zaslíbil svoji osobní prostřednickou službu. Všechnu záslužnost své spravedlnosti klade na stranu prosícího. On prosí za člověka a člověk potřebující božskou pomoc, prosí za sebe v přítomnosti Boží, používaje vlivu Toho, který dal svůj život za život světa. Uznáme-li před Bohem, jak si ceníme Kristových zásluh, pak naše prosby doprovází příjemná vůně. Jestliže se přibližujeme k Bohu na základě Vykupitelových zásluh, Kristus nás staví na svou stranu, objímá nás svým lidským ramenem, zatímco svým božským ramenem se drží trůnu Nekonečného. Své zásluhy přidává jako příjemné kadidlo do kadidelnice v našich rukou, aby povzbudil naše prosby. Slibuje, že vyslyší a odpoví na naše prosby.

Ano, Kristus se stal prostředníkem modliteb mezi člověkem a Bohem. On se také stal prostředníkem požehnání mezi Bohem a člověkem. Božství spojil s lidstvím. Lidé mají s Ním spolupracovat pro záchranu své vlastní duše a pak vážně a vytrvale se usilovat o záchranu těch, kteří jdou do zahynutí.

Nyní musíme všichni pracovat, dokud trvá den; neboť přichází noc, v níž žádný nemůže pracovat. Cele důvěřuji Pánu. 8T 179 Jsou chvíle, kdy je mi jasně ukázáno, že v našich sborech existuje takový stav, který nepomáhá duším, jen jim překáží. Pak prožívám hodiny, někdy celé dny veliké úzkosti. Mnozí z těch, kteří znají pravdu, neposlouchají Boží slovo. Jejich vliv není o nic lepší, než vliv nevěřících. Mluví jako svět a jednají jako svět. Ó, jak mne bolí srdce, pomyslím-li na to, jak je Spasitel potupen jejich nekřesťanským jednáním! Když však tato trýzeň pomine, ráda bych pracovala mnohem usilovněji, jako nikdy před tím, abych povzbudila ubohé duše, aby se v nich objevil Boží obraz.

°°°°

Proste, ano proste s neochvějnou vírou a důvěrou. Anděl smlouvy, náš Pán Ježíš Kristus, je prostředníkem, který zaručuje přijetí modliteb svých věřících.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy