EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Širší pohled

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Širší pohled

8T 201 St. Helena, California, 30. října 1903

Zdravotním misionářům -

Kristus, ten největší lékař a misionář, přišel na tento svět jako ideál veškeré pravdy. Pravda nikdy nevymizela z Jeho rtů, nikdy netrpěla v Jeho rukou. Slova pravdy plynuly s jeho rtů ve vší svěžesti a moci nového odhalení. Vykládal tajemství nebeského království a přinášel jeden poklad pravdy za druhým.

Kristus mluvil s mocí. Každou, podstatně důležitou pravdu, kterou lid měl znát, zvěstoval Kristus s naprostou určitostí a jistotou, plynoucí z poznání. Nepřinášel nic vymyšleného nebo přecitlivělého. Nepředkládal žádné chytráctví, žádné lidské nápady. Žádné marné řeči, žádné falešné teorie, přioděné krásnou řečí nevycházely z Jeho rtů. Co řekl, bylo pravdou, potvrzenou osobním poznáním. Předvídal svůdná učení, která naplní svět. On je však nevykládal. Jeho učení trvá na nezměnitelných zásadách Božího slova. Vyvyšoval prosté, praktické pravdy, jimž obecný lid mohl rozumět a v každodenní zkušenosti podle nich žít.

Kristus mohl vysvětlit svému lidu nejhlubší vědecké poznatky. Mohl jim otvírat tajemství, která si vyžádala stoletou námahu a pronikavé bádání. Mohl svět ohromit vědeckými objevy, které by byly pokrmem a podnětem k myšlení vynálezům do konce času. On to však nečinil. Neřekl nic, co by uspokojilo zvědavost anebo ukojilo ctižádost člověka otevřením dveří k světské velikosti. Celým svým učením Kristus spojoval lidstvo s Nekonečnou myslí. Své posluchače nevedl ke studiu lidských teorií o Bohu, 8T 202 Jeho slovu či Jeho skutcích. Učil je, aby viděli Boha, jak se projevuje svým působením ve svém Slově, a ve své Prozřetelnosti.

Kristovo vítězství nad nevěrou

Za svého pozemského života byl Syn Boží Synem člověka; přece však byly momenty, kdy Jeho božství vyniklo. Tak tomu bylo, když řekl ochrnutému: "Doufej, synu, odpuštěni jsou tobě hříchové tvoji." Mat.9,2.

"A byli tu někteří ze zákoníků, sedíce a myslíce", ne otevřeně, nýbrž "v srdcích svých", říkajíce: "Kdo jest tento, kterýž mluví rouhání? Kdo může odpustit hříchy, jedině sám Bůh?" Mar.2,6; Luk.5,21.

"A viděl Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích svých? Nebo co jest snáze říci; Odpuštěni jsou tobě hříchové, čili říci: Vstaň a choď? Ale abyste věděli, že má moc Syn člověka na zemi odpouštět hříchy, tehdy dí šlakem poraženému: Vstana, vezmi na sebe lože své, a jdi do domu svého." Mt 9, 4-6.

Ten veliký Misionář zbavil ochrnutého jeho hříchů a pak ho představil Bohu jako toho, jemuž bylo odpuštěno. A tělesně ho také uzdravil. Bůh dal svému Synu moc, aby se chopil věčného trůnu. Zatímco Kristus vystupoval ve své vlastní osobnosti, přece vyzařoval slávu onoho čestného postavení, které měl ve světle na věčném trůnu.

Při jiné příležitosti Kristus prosil: "Otče, oslaviž jméno své." A jako odpověď bylo slyšet z nebe hlas řkoucí: "I oslavil jsem, i ještě oslavím." Jan 12,28.

Jestliže tento hlas nepohnul nekajícími, jestliže moc Kristova, zjevená v jeho mocných zázracích nepřivedla izraelský lid k víře, nebyli bychom příliš překvapeni, 8T 203 kdybychom zjistili, že lidé jsou dnes v nebezpečí ustavičným sdružováním se s nevěřícími projevit tutéž nevěru kterou projevili Židé, a smýšlí zrovna tak převráceně.

Cítím nevýslovný smutek, když pomyslím na to, co mi bylo ukázáno o situaci v Battle-Creeku a o jiných střediscích našeho díla, jimž se dostalo velikých předností. V minulosti, když se všechno jevilo zlé, bylo aspoň vědomí tohoto zla, pak následovalo vyznání, pokání a důkladná změna. V poslední době však nejsou věrní šafáři, kteří by překonávali zlo, které bylo nutno odstranit. Můžeme se pak divit, že je zde veliká duchovní slepota?

Ti, kteří jsou zapojeni do služby evangelia, potřebují se naučit Kristově tichosti a pokoře a zcela se obrátit, aby jejich život mohl svědčit světu mrtvému ve vinách a hříších, že se znovuzrodili. Zdravotně-misijní pracovníci potřebují také obrácení. Budou-li opravdu obráceni, jejich vliv bude mocí v tomto světě. Budou ochotní přijmout radu a pomoc od svých bratří, neboť byli posvěceni pravdou. Denně budou přijímat bohaté proudy milosti z nebes, aby z nich dávali i ostatním.

Každému ze svých vyvolených nástrojů Pán posílá poselství: "Postav se ke své povinnosti a stůj pevně za pravdou." Všem mám říci: "Najděte si své místo. Nepřijímejte vymyšlené názory lidí, které nevede Pán. Kristus čeká, až budete hledět na nebeské věci; očekává, že povzbudíte svůj duchovní tep k nové činnosti. Nepodřizujte již déle budoucí, věčné zájmy všedním záležitostem života. Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně." Mt 6, 24. Probuďte se bratři, probuďte se." 8T 204

Rozsah evangelijní, zdravotně misionářské práce není pochopen. Dnes potřebné zdravotně misijní dílo, je vyznačeno v Kristově pověření, jež dal svým učedníkům před svým nanebevstoupením. Řekl: "Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa."Mat.28,18-20

Tato slova poukazují na naše pole a na naši práci. Našim polem je tento svět; našim dílem je zvěstování pravdy, kterou světu přinesl Kristus. Mužové a ženy mají mít příležitost získat poznání přítomné pravdy, příležitost poznat, že Kristus je Spasitelem, že "tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný." Jan 3,16.

Varování před centralizací

Kristus přijal celý svět do svého misijního programu a Pán mi ukázal, že není Jeho plánem, aby se zřizovaly veliké ústavy a fondy našeho lidu ve všech částech světa a vyčerpávaly se na podporu několika málo velikých podniků, když potřeby doby volají po něčem, co má být vykonáno, až Pán otevře dveře na mnohých místech. Měli bychom budovat v různých místech na celém světě. Nejdříve v jedné, pak nutno vstoupit do jiné části vinice, dokud nebude vzdělána. Úsilí nutno vynakládat tam, kde je největší potřeba. Není možno však pokračovat v tomto pronikavém útoku a současně nepromyšleně vynakládat prostředky na několika málo místech. 8T 205

Sanatorium v Battle-Creeku je příliš veliké. K ošetření přicházejících pacientů bude třeba velmi mnoho pracovníků. Desetina počtu pacientů, kteří přicházejí do tohoto ústavu, je právě takový počet o jaký je možné pečovat s nejlepšími výsledky v jednom zdravotně-misijním středisku. Zdravotní střediska by měla být vytvořena na těch místech, které ještě neznají ono veliké dílo, které Pán chtěl vykonat k varování světa, že konec všech věci je blízko. Ten veliký Učitel řekl: "Je toho příliš mnoho na jednom místě."

Ti, kteří se připravili pro zdravotně-misijní dílo v cizích zemích, měli by jít na místa, která si vybrali za své pracovní pole a tam by měli začít pracovat přímo mezi lidem, a při své práci by se měli učit jejich jazyk. Brzy zjistí, že mohou také vyučovat prostým pravdám Božího slova.

Zanedbané pole blízko nás

V této zemi je veliké neopracované pole. Tisíce a tisíce barevných obyvatel se dovolávají pozornosti a soucitu každého opravdového, zkušeného Kristova vyznavače. Tito lidé nežijí v cizí zemi a neklanějí se dřevěným a kamenným modlám. Žijí mezi námi a Pán znovu a znovu svědectvím Svatého Ducha obrací naši pozornost k nim a upozorňuje nás, že zde jsou lidé zanedbáváni.

Toto rozsáhlé pole leží před námi neopracované a volá po světle, které nám Pán svěřil.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy