EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Práce pro tuto dobu

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Práce pro tuto dobu

8T 195 St. Helena, California, 25. června 1903

Našim lékařům v sanatoriu -

Moji drazí bratři: Ti, kteří stojí na zodpovědných místech v Božím díle, jsou představeni jako strážní na hradbách Siona. Bůh je vyzývá, aby vydali hlas a troubili na poplach mezi lidem. Ať je to slyšet všude. Den pomsty, pustošení a zničení přichází na všechny činitele nepravosti. Se zvláštní přísností dopadne ruka na ty, kteří nedovedli lidu jasným způsobem říci o jejich povinnostech vůči Pánu, který právem stvoření a vykoupení je jejich vlastníkem.

Moji bratři, Pán vás vyzývá, abyste své srdce důkladně prozkoumali. Vyzývá vás, abyste uplatňovali pravdu ve svém každodenním praktickém životě a ve všem svém počínání jedni s druhými. Žádá od vás víru, která skrze lásku působí a očišťuje duši. Je nebezpečné pro vás, abyste si zahrávali se svatými požadavky svědomí, nebezpečné, abyste dávali příklad, který jiné vede nesprávným směrem.

Kamkoli křesťané jdou, měli by přinášet příjemnou vůni Kristovy spravedlnosti, ukazujíce, že nesou pozvání: "…učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým." Mat.11,29. Učíte se denně ve škole Kristově? - Učíte se, jak se zbavit pochybností a zlých předsudků, učíte se, jak být poctivým a šlechetným ve svém jednání se svými bratry a to ve svém vlastním zájmu i pro Krista?

Přítomná pravda vede vpřed a vzhůru, shromažďuje nuzné, utlačené, trpící a ponížené. Všichni, kteří chtějí přijít, mají být přivedeni do stáda. V jejich životech má nastat reforma, která z nich utvoří členy královské rodiny, děti nebeského krále. 8T 196 Slyšením poselství přítomné pravdy jsou mužové a ženy vedeni k přijetí soboty a k připojení se k církvi skrze křest. Mají nést Boží znamení tím, že budou zachovávat stvořitelskou sobotu. Sami mají vědět, že poslušnost Božích přikázání znamená věčný život.

Prostředky i opravdové úsilí může být bezpečně investováno v takovém díle, jako je toto, neboť to je dílo, které potrvá. Takto ti, kteří byli mrtvi ve vinách a hříších, jsou přivedeni do obecenství svatých a posazeni na nebeských místech s Kristem. Jejich nohy jsou postaveny na pevný základ. Jsou uschopněni dosáhnout vysokou úroveň, dokonce i ty vznešené vrcholy víry, neboť křesťané chodí po přímých stezkách, a jsou zbaveni své slabosti.

Každý sbor by měl pracovat pro záchranu hynoucích ve svém vlastním okolí jakož i pro ty, kteří jsou dále. Členové mají zářit jako živé kameny v Božím chrámě a odrážet nebeské světlo. Nesmí se konat žádná nahodilá a povrchní práce. Zachraňovat hynoucí duše znamená více, než jen modlit se s nějakým opilcem a pak, protože pláče a vyznává zkaženost své duše, ho prohlásit za spaseného. Bitva musí být bojována stále znovu.

Nechť členové každé církve cítí zvláštní povinnost pracovat ve svém okolí. Nechť každý, kdo tvrdí že stojí pod Kristovým praporem ví, že se zavázal smlouvou s Bohem vykonávat práci Spasitele. Nechť každý, to přijal toto dílo není unaven z konání dobra. Když totiž vykoupení stanou před Bohem, budou k nim přičteny také ty drahocenné duše, které budou spaseny jen díky naléhavým prosbám, přemlouváním, věrné a trpělivé snaze vynaložené v jejich prospěch, aby se utekli do Pevnosti. 8T 197 Takto ti, kteří jsou na tomto světě Božími dělníky, obdrží svoji odměnu.

Kazatelé populárních církví nedovolí, aby pravda byla zvěstovaná lidmi z jejich kazatelen. Nepřítel je vede k tomu, aby odpírali pravdě se vší prudkostí a nenávistí. Vymýšlejí lži. Opakuje se Kristova zkušenost s židovskými zákoníky. Satan se snaží odvrátit každý paprsek světla, který proniká od Pána k Jeho lidu. Pracuje skrze kazatele, jako skrze kněze a zákoníky v době Kristově. Připojí se snad ti, kteří poznají pravdu k této skupině, aby překáželi těm a odvraceli ty, kteří usilují o Bohem vyznačený způsob pokroku Jeho díla a snaží se nést prapor pravdy do tmavých koutů země?

Naše poselství

Třetí andělské poselství, zahrnující poselství druhého a třetího anděla, je poselství pro tuto dobu. Naplno máme pozvednout prapor, na němž je napsáno: "Přikázání Boží a víra Ježíšova." Svět se má brzy setkat s velikým zákonodárcem, jehož zákon byl porušen. Toto není doba, abychom ztráceli se zřetele veliké problémy, které jsou před námi. Bůh vyzývá svůj lid, aby zvelebil tento zákon a učinil jej slavným.

Když ranní hvězdy spolu plesaly a těšili se synové Boží, byla dána světu sobota, aby si člověk stále připomínal, že v šesti dnech stvořil Bůh tento svět. Sedmého dne odpočinul, požehnal ho jako den svého odpočinku a dal ho lidem, které stvořil, aby se na Něj rozpomínali jako na pravého a živého Boha.

Svoji mocnou silou, přes všechnu faraónovu opozici, Bůh vysvobodil svůj lid z Egypta, aby mohl zachovávat tento zákon, který byl dán v ráji. 8T 198 Přivedl je k Sinaji, aby slyšeli zvěstování tohoto zákona.

Prohlášením Desatera synům Izraelským, svým vlastním hlasem projevil Bůh jeho důležitost. V děsivé slávě oznámil svůj majestát a autoritu, jako vládce tohoto světa. Učinil to, aby svému lidu vštípil v mysl svatost svého zákona a důležitost jeho zachovávání. Moc a sláva v jaké byl zákon vydán, odhaluje jeho význam. Ze Sinaje promlouvá víra jednou daná svatým skrze Krista, našeho Vykupitele.

Znamení našeho vztahu k Bohu

Zachováváním soboty se měli synové Izraelští odlišovat od všech ostatních národů. Kristus řekl: "Ty pak mluv k synům Izraelským a rci: A však sobot mých ostříhati budete. Nebo to znamením jest mezi mnou a vámi po rodech vašich, aby známo bylo, že já jsem Hospodin, kterýž vás posvěcuji. Mezi mnou a syny Izraelskými za znamení jest na věčnost; nebo šest dní činil Hospodin nebe i zemi, v den pak sedmý přestal a odpočinul. Protož ostříhati budou synové Izraelští soboty tak, aby světili sobotu po rodech svých smlouvu věčnou." Ex 31, 13.17.16.

Sobota je znamením vztahu, který existuje mezi Bohem a Jeho lidem - znamením, že jsou Jeho poslušnými dítkami, že zachovávají Jeho svatý zákon. Zachovávání soboty je prostředkem ustanoveným Bohem, k uchování poznání o Něm a rozlišovacím znamením mezi Jeho věrným lidem a přestupníky Jeho zákona.

Je to víra jednou daná svatým, kteří stojí v mravní síle před světem, a pevně se drží této víry. 8T 199

Při zvěstování třetího andělského poselství narazíme na protivenství. Satan připraví každý možný svod, aby víru jednou danou svatým zbavil účinku. "A mnozí následovati budou jejich zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána. A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchž odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí."

2.Petr 2,2-3. Avšak navzdory všemu tomuto protivenství všichni mají slyšet slova pravdy.

Boží zákon je základem každé trvalé reformace. Světu máme představit jasným, odlišným způsobem potřebu poslouchání tohoto zákona. Poslušnost Božího zákona je největší pobídkou k pilnosti, šetrnosti, pravdivosti a spravedlivého jednání člověka s člověkem.

Boží zákon má být výchovným prostředkem v rodině. Rodiče jsou co nejslavněji zavázáni poslouchat tento zákon a dávat svým dětem příklad nejpřísnější bezúhonnosti. Lidé na zodpovědných místech a s dalekosáhlým vlivem mají bdít nad svými způsoby a činy, stále pamatujíce na bázeň Hospodinovu. "Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina." Žalm 111,10. Ti, kteří pilně dbají na hlas Hospodinův a rádi zachovávají Jeho přikázání, budou mezi těmi, kteří budou vidět Boha. "Protož přikázal nám Hospodin, abychom ostříhali všech ustanovení těchto, bojíce se Hospodina Boha svého, aby nám dobře bylo po všecky dny a aby zachoval nás při životu, jakž to činí i v dnešní den. A spravedlnost míti budeme, když ostříhati budeme a činiti všecka přikázání tato před Hospodinem Bohem svým, jakož přikázal nám." Dt 6, 24-25.

Našim dílem, jako věřících pravdě, je představit světu nezměnitelnost Božího zákona. Kazatelé, učitelé, lékaři a ošetřovatelky jsou smluvně Bohu zavázáni 8T 200 zvěstovat důležitost poslušnosti Jeho zákona. Máme být odlišní jako lid zachovávající přikázání Boží. Pán výslovně řekl, že pro svět má být vykonáno určité dílo. Jak bude vykonáno? Snažme se najít tu nejlepší cestu a tak splňme vůli Boží.

°°°°

Tento svět je přípravnou školou pro onu vyšší školu, tento život je přípravou pro život budoucí. Zde máme být připraveni pro vstup do nebeských příbytků. Zde máme přijmout pravdu, věřit a žít podle ní, až dokud nebudeme připraveni pro domov svatých ve světle.

°°°°

Naše sanatoria mají být zřízena k jednomu cíli - ke zvěstování pravdy pro tuto dobu. A mají být tak vedena, aby vtiskly do myslí těch, kteří se sem přicházejí léčit, rozhodný dojem ve prospěch pravdy. Každý pracovník by měl stát na správné straně. Světu máme nést varovné poselství a naše upřímnost, naše odevzdání se Boží službě má přinášet opravdové svědectví.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy