EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozdělení zodpovědnosti

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozdělení zodpovědnosti

8T 231 St. Helena, California, 4. srpna 1903

Vedoucím zdravotního díla -

Drazí bratři: Mám pro vás určité poselství. Mám vám říci, že ne všechna opatření, týkající se vedení zdravotně-misijního díla, mají začínat v Battle Creeku. Zdravotně-misijní dílo v každém sdružení a v každém sboru má zaujmout rozhodné stanovisko proti tomu, aby bylo sobecky kontrolováno.

Potom, co jsem přijala poselství ohledně skvělého shromáždění vedoucího k vyznání a jednotě, které se konalo v Battle Creeku, zapisovala jsem si do svého denníku a hodlala jsem zaznamenat vděčnost, kterou jsem pociťovala kvůli tomu, že nastala změna, když v tom se mi zastavila ruka a uslyšela jsem slova: "Nepiš to. Nenastala žádná změna k lepšímu. Učení, které svádí na zakázané cesty; nauky, které vedou lidi k tomu, aby jednali podle vlastních náklonností a pracovali podle svých neposvěcených záměrů; nauky, které v případě přijetí by zničily důstojnost a moc Božího lidu, zatemnily světlo, kterého by se jim jinak dostalo skrze Bohem určené nástroje."

Vedoucí našeho zdravotního díla v Battle Creeku se snažili spojit naše zdravotní instituce téměř podle svých plánů. Přesto všechno, že obdrželi mnohá varovná poselství o tom, že se to nemá konat, toužili spojit tyto instituce nějak tak, že všechno naše zdravotní dílo bude pod jejich dohledem.

V minulosti jsem mnoho psala o tomto předmětu 8T 232 a nyní musím opakovat daná napomenutí, protože je těžké pro moje bratry, aby pochopili nebezpečí svého stavu.

"Kéž Pán nedovolí, aby každé sanatorium a vodoléčebný ústav, který je zřízen, byl pod jedním dohledem - spojen se zdravotním ústavem v Battle Creeku. Správcové battle-creekského sanatoria mají nyní plné ruce práce. Své síly by měli věnovat tomu, aby ze sanatoria učinili to, čím má být.

Jediný člověk se nemá domnívat, že může být svědomím všech zdravotních pracovníků. Lidé mají pouze od Pána, Boha nebes, očekávat moudrost a vedení.

Při zřizování a rozšiřování zdravotních institucí se nemá od našich bratří žádat, aby pracovali pod nějakou královskou vládní mocí. V tom musí nastat změna. Plán závislosti ostatních zdravotních instituci na ústřední organizaci v Battle Creeku musí být opuštěn. Tento plán Bůh zakazuje.

Po léta jsem byla upozorňována na to, že nám hrozí nebezpečí, trvalé nebezpečí, že naši bratři budou očekávat od svých spolubližních dovolení vykonat to nebo ono, místo, aby se obraceli k Pánu. Tím se z nich stali slaboši, kteří se nechávají spoutávat lidskou omezeností, s níž Bůh nesouhlasí. Pán může ovlivnit mysl i svědomí, aby se konalo jeho dílo pod Jeho vedením a v duchu bratrstva, které je ve shodě se zásadami Jeho zákona...

Pán zná budoucnost. On je Ten, od něhož máme očekávat vedení. Důvěřujeme Mu, že nás usměrní při rozvoji různých odvětví svého díla. Ať se nikdo nepokouší pracovat podle neposvěcených nápadů...

Rozdělení Generální konference na obvodové, unijní konference, bylo Božím zařízením. V Božím díle pro tyto poslední dny 8T 233 nesmí být zřízena žádná jeruzalémská centra s nějakou královskou mocí. Dílo v různých zemích nemá být smluvně poutáno k ústřednímu dílu v Battle Creeku; neboť to není Božím plánem. Bratři se mají společně radit; neboť jsme právě tak pod Božím dohledem v jedné části Jeho vinice, jako v části druhé. Bratři mají být jedno srdce a jedna mysl, jako Kristus a Otec jedno jsou. Učte to, uplatňujte to, abychom mohli být jedno s Kristem v Bohu, společně pracujíce k budování jedni druhých.

"Královská moc, kdysi projevená při Generální konferenci v Battle Creeku, nemá být královstvím samo v sobě. Je podstatně důležité, aby zásady, které vládnou v záležitostech Generální konference, byly udrženy při správě našeho vydavatelského i zdravotního díla. Nikdo se nemá domnívat, že odvětví díla, s nímž je spojen, je mnohem důležitější, než jiná odvětví.

"Výchovné dílo se musí konat v každém sanatoriu, které bude zřízeno. Bůh dohlíží na toto dílo a nikdo si nemá myslet, že cokoliv, co se má dělat v nových sanatoriích, musí být předně předloženo jediné skupině lidí. Takové počínání Bůh zakazuje. Tentýž Bůh, který vyučil lékaře v Battle Creeku, vyučí muže i ženy, kteří jsou povoláni k Mistrově službě v různých odvětvích Jeho vinice.

"Lidé vymýšlejí zákony a opatření, která Bůh nepřijímá. Ti nebudou vůní života k životu. Musím se varovně ozvat. Správcové každé z našich institucí musí projevit více moudrosti ve svém osobním úsilí a nezávislosti na jiné instituci a přitom si zachovat ráz svého díla a hledět k Bohu jako ke svému učiteli a zjevovat svoji víru v Něho 8T 234 ve službě celým srdcem. Pak rozvinou hřivny i schopnosti."

°°°°

Kristus vyzývá k službě vyššího stupně než je ta, kterou jsme Mu dosud sloužili. Lidé na zodpovědných místech by měli přijetím moci Svatého Ducha zjevovat Spasitele mnohem jasněji, než ho zjevovali dosud. Věčný Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna jako oběť za nás, abychom přijetím Jeho vírou a uplatňováním Jeho ctností nezahynuli, ale měli věčný život. Moji bratři, jak se podle vašeho mínění dívá Pán na ten velký nedostatek duchovního nadšení, vůči té nekonečné oběti za naše spasení?

Všechna lidská ctižádost a všechno vychloubání má být položeno do prachu. Vlastní já, to hříšné já, má být poníženo a ne vyvýšeno. Svatostí v každodenním životě máme zjevovat Krista těm, kteří jsou kolem nás. Porušená lidská přirozenost má být ponížena a ne vyvýšena. Pouze takto se můžeme stát čistým a neposkvrněným. Máme být pokornými, věrnými muži a ženami. Nikdy nemáme zasednout na soudní stolici. Bůh žádá, aby Jeho zástupci byli čistí, svatí a zjevovali krásu posvěcení. Průtok má být vždy volný, aby Duch Svatý mohl volně působit; jinak někteří budou nepříznivě kritizovat dílo, které musí být vykonáno v tělesném srdci, aby byl zdokonalen křesťanský charakter; a své vlastní nedokonalosti představí takovým způsobem, že znehodnotí Boží pravdu, která je tak pevná, jako věčný trůn. A zatímco Bůh vyzývá své strážné, aby vydali varovný hlas, 8T 235 současně jim představuje život Spasitele, jako příklad toho, čím musí být a co musí konat, chtějí-li být zachráněni.

Kristus prosil za své učedníky: "Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest." Líbivý pocit spokojenosti se sebou není důkazem posvěcení. Všechny skutky synů lidských jsou věrně zaznamenány. Nic nemůže být skryto před zrakem toho vyvýšeného a svatého, který přebývá ve věčnosti. Někteří potupují Krista pro své výmysly, nápady a intriky. Bůh neschvaluje jejich počínání; neboť Pán Ježíš je zneuctěn jejich duchem a jejich skutky. Zapomínají na apoštolova slova: "Nebo učiněni jsme divadlo tomuto světu, i andělům i lidem." 1.Kor. 4, 9.

Naučení, které dal Pán ve svém díle, vyznačuje správnou cestu. Boží plán a Boží myšlenky tak převyšují lidské plány a myšlenky, jako vysoko jsou nebesa nad zemí. Má být slyšen Boží hlas, Jeho moudrost nás má usměrňovat. Pán vyznačil svůj plán ve svém Slově a ve svědectvích, jež poslal svému lidu. Pouze ono dílo, které se koná podle zásad Jeho slova, bude stát pevně na věky.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy