EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vůdcovství

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vůdcovství

8T 236 St. Helena, California, 17. listopadu 1903

V denním tisku různých měst se objevily články o tom, že mezi Dr. Kelloggem a E.G. Whiteovou je zápas o to, kdo bude vůdcem adventního lidu. Při čtení těchto článků jsem se cítila nadmíru zarmoucena, že někdo může takto chápat mé dílo a práci Dr. Kellogga, a že může uveřejnit takové falešné zprávy. Mezi Dr. Kelloggem a mnou nebyl žádný spor v otázce vůdcovství. Nikdo mne nikdy neslyšel dožadovat se v tomto církevním společenství nějakého vůdcovského postavení.

Mám konat velice zodpovědné dílo - perem a hlasem přinášet přijaté naučení nejen adventistům sedmého dne, ale i světu. Vydala jsem mnoho knih, velkých i malých, a některé z nich byly přeloženy do různých jazyků. Toto je můj úkol. Otvírat Písmo jiným, jak ho Bůh otevřel mně.

Bůh neustanovil žádnou královskou moc v církvi adventistů sedmého dne, která by ovládala celé toto společenství, anebo vládla v kterémkoli odvětví díla. Břímě vůdcovské odpovědnosti nerozkázal vložit na několik málo mužů. Odpovědnosti jsou rozděleny mezi mnoho kompetentních lidí.

Každý člen církve má hlas při volbě představitelů církve. Sbor si volí zástupce státní konference. Delegáti zvoleni státními konferencemi volí zástupce unijní konference; a delegáti zvoleni unijními konferencemi volí představitele Generální konference. Podle tohoto pořádku každý ústav, 8T 237 každý sbor a každý jednotlivec přímo nebo prostřednictvím zástupců hlasuje při volbě mužů, kteří nesou hlavní odpovědnost v Generální konferenci.

Počáteční zkušenosti

V počátcích našeho církevního díla Pán povolal br. Jamese White a i s jeho manželkou, aby se pod zvláštním Božím vedením chopili vůdcovského úkolu pro rozmach tohoto díla.

Dějiny rozvoje tohoto díla jsou dobře známé. První tiskárna byla zřízena v Rochestru, New York, odkud se pak přestěhovala do Battle Creeku, Michigan a v dalších letech bylo zřízeno vydavatelství na Pacific Coast.

Děkuji Bohu, že nám dal příležitost účastnit se v tomto díle od počátku. Avšak ani tehdy ani od té doby, co se dílo široce rozmohlo, po celou tu dobu, kdy se o zodpovědnosti podíleli mnozí, nikdo mne neslyšel, že bych si dělala nárok na nějaké vůdcovské postavení mezi tímto lidem.

Od r. 1844 až do současnosti jsem dostávala poselství od Pána a oznamovala jsem je lidu. Mým úkolem je přinášet lidu světlo, které mi dává Pán. Jsem pověřena přijmout a odevzdat Jeho poselství. Před lidem nemám mít žádné jiné postavení, než být poslem s určitým poselstvím.

Po mnoho let měl Dr. J. H. Kellogg postavení vedoucího lékaře ve zdravotním odvětví adventistů sedmého dne. Nebylo by možné, aby byl vůdcem celého díla. Nikdy k tomu nebyl povolán a nikdy také nebude. 8T 238

Bůh je naším vůdcem

Toto píši, aby všem bylo jasno, že mezi adventisty sedmého dne není žádný spor v otázce vůdcovství. Hospodin - Bůh nebes, je našim Králem. On je Vůdcem, jehož můžeme bezpečně následovat, neboť se nikdy nemýlí. Uctívejme Boha a Jeho Syna, jehož prostřednictvím udržuje obecenství se světem.

Bůh by i dnes mocně pracoval pro svůj lid, kdyby se Mu cele nechal vést. Lidé potřebují stálou přítomnost Svatého Ducha. Kdyby zodpovědní lidé při svých poradách více pokořili své srdce před Pánem, viděli bychom dostatek důkazů božského vedení a naše dílo by rychle šlo kupředu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy