EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poznání přijaté prostřednictvím Božího slova

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Poznání přijaté prostřednictvím Božího slova

8T 319 Celé Písmo je zjevením Boží slávy v Kristu. Jestliže ho přijmeme, uvěříme mu a posloucháme ho, pak působí velikou změnu v povaze. A je to jediný jistý prostředek rozumového vzdělání.

Důvod, proč mladí lidé i dospělí tak snadno upadají do pokušení a hříchu spočívá v tom, že nestudují Boží slovo a nepřemýšlejí o něm, jak by měli. Nedostatek pevné, rozhodné vůle, která se projevuje v životě a povaze, je výsledkem jejich nedbalosti ke svatému naučení Božího slova. Neusměrňují opravdovým úsilím mysl k tomu, co by ji nadchlo čistým, svatým smýšlením a odvrátilo ji od toho, co je nečisté a nepravdivé. Jen málo je těch, kteří si volí onu lepší stránku, kdo sedí u noh Ježíšových jako Marie, aby se učili od božského Učitele. Jen málo jich ukládá Jeho slova do srdce a uplatňuje je v životě.

Přijaté pravdy Písma pozvednou mysl od přízemnosti a ponížení. Kdyby Boží slovo bylo náležitě doceněno, jak mladí tak i staří byli by vnitřně poctiví, silní v zásadách, což by je uschopnilo odolávat pokušením.

Lidé by měli zvěstovat a psát o převzácných věcech svatého Písma. Soudnost, schopnosti a myšlenkové síly, by měly být použity při studiu Božího slova. Nestudujte filozofii lidských dohadů, nýbrž studujte filozofii Toho, který je pravdou. Ostatní literatura má v porovnání s tím malou cenu.

Pozemská mysl nenachází žádné záliby v obdivování Božího slova; 8T 320 avšak mysl obnovená Duchem svatým, božskou krásou a nebeským světlem vyzařuje z těchto svatých stránek. To, co bylo pozemské mysli holou pouští, pro duchovní mysl stává se zemí živých proudů.

Pro naše děti

Poznání Boha, jak je zjeveno v Jeho slově, je poznání, které máme dát svým dětem. Hned od počátku jejich myšlenkového života měli by se obeznámit se jménem a životem Ježíše. To nejzákladnější naučení, které by měli dostat je, že Bůh je jejich Otec. Hned od útlého dětství by měli být vychováváni k laskavé poslušnosti. Mělo by se jim ve vší úctě a něze číst a opakovat z Božího slova po takových částkách, které dovede sledovat jejich chápavost a může probudit jejich zájem. Především by se měly poučit o Jeho lásce zjevené v Kristu a o Jeho významném naučení:

"Poněvadž tak miloval nás Bůh, i my máme jedni druhé milovati." 1.Jan 4,11.

Mladí lidé by měli učinit Slovo Boží pokrmem své mysli a ducha. Kristův kříž měl by být vědou všeho vzdělání, středobodem všeho učení a všeho studia. Měl by být vnesen do každodenních zkušeností v praktickém životě. Tak se Spasitel stane mládeži denním společníkem a přítelem. Každá mysl bude uvedena do poslušnosti Kristu. S apoštolem Pavlem pak mohou říci:

"Ale ode mne odstup to, abych se chlubil, jedině ve kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ukřižován a já světu." Gal.6,14. 8T 321

Vyzkoušené poznání

Takto skrze víru přijdou k poznání Boha zkušeností. Ve svém vlastním zájmu si ověřili pravdivost Jeho slova, pravdivost Jeho zaslíbení. Okusili a poznají, že Pán je dobrý.

Milovaný učedník Jan měl poznání získané vlastní zkušeností. On mohl potvrdit: "Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli, co jsme pilně spatřili a čeho se ruce naše dotýkaly o Slovu života, (nebo ten život zjeven jest a my jsme viděli a svědčíme i zvěstujeme vám ten život věčný, kterýž byl u Otce a zjeven jest nám.) Což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi obecenství měli a obecenství naše aby bylo s Otcem i se Synem jeho Jezukristem." 1.Jan 1,1-3.

A tak může jeden každý ze své vlastní zkušenosti "zpečetiti to, že Bůh pravdomluvný jest." Jan 3,33. Může vydat svědectví o tom, co sám viděl a slyšel a z moci Kristovy pocítil. Může potvrdit:

"Potřeboval jsem pomoc a našel jsem ji v Ježíši. Každá potřeba byla splněna, hlas duše ukojen; Bible je pro mne zjevením Krista. Věřím v Ježíše, protože On je mým božským Spasitelem. Věřím Bibli, neboť jsem zjistil, že je Božím hlasem, promlouvajícím k mé duši."

Obdivuhodné možnosti

Je naší předností kráčet výš a stále výš, za jasnějším poznáním Boží povahy. Když se Mojžíš modlil: "Okažiž mi prosím, slávu svou." 2.Mojž.33,18. Pán ho nekáral, 8T 322 nýbrž vyslyšel jeho modlitbu. Hospodin řekl svému služebníkovi: "Já způsobím to, aby šlo mimo tebe před tváří tvou všecko dobré mé a zavolám ze jména: Hospodin před tváří tvou." 2.Mojž.33,19.

Hřích je to, co zatemňuje naši mysl a otupuje naše chápání. Jakmile je hřích z našeho srdce vypuzen, světlo poznání Boží slávy v tváři Ježíše Krista osvěcující Jeho slovo a odrážející tvář přírody, bude stále plněji zvěstovat Jeho "lítostivost a milost, dlouhočekání a hojnost v milosrdenství a pravdě." (2.Mojž.34,6.)

V Jeho světle budeme vidět světlo, dokud mysl, srdce a duše nebudou pozměněny v obraz Jeho svatosti.

Obdivuhodné možnosti se otvírají těm, kteří se chápou božských ujištění Božího slova. Boží lid má poznat slavné pravdy. Přednosti a povinnosti, o nichž se ani nedomnívali, že mohou být v Bibli, budou jim otevřeny. Kráčí-li cestou pokorné poslušnosti, konajíc Jeho vůli, čím dál tím víc budou znát Boží zaslíbení.

Žák by měl pokládat Písmo za svého vůdce a skálopevně stát na zásadách, pak může usilovat o kteroukoli výšinu. Každá lidská filozofie vedla k zmatku a zahanbení, když Bůh nebyl uznán za všechno ve všem. Avšak převzácná víra, inspirovaná Bohem, uděluje sílu a ušlechtilost charakteru. Jestliže prodléváme na Jeho dobrotě, Jeho milosrdenství a Jeho lásce, poznání pravdy bude stále jasnější; vyšší, svatější touha po čistotě srdce a jasnosti myšlenek. Duše přebývající v čistém ovzduší svatých myšlenek je proměněna Bohem, studiem Jeho Slova. Pravda je tak široká, tak dalekosáhlá, tak hluboká a tak obsáhlá, že vlastní já se ztrácí se zřetele. Srdce je zušlechtěno a ztišeno do pokory, něžnosti a lásky. 8T 323

Přirozené síly jsou umocněny svatou poslušností. Od studia slov života žáci mohou odcházet s větším myšlenkovým rozhledem, povznesenější a ušlechtilejší. Jsou-li jako Daniel, posluchači a činiteli Božího slova, mohou jít vpřed jako on ve všech odvětvích vzdělání. Bude-li jejich mysl čistá, jejich myšlenky budou pronikavé. Každá rozumová schopnost bude probuzena. Mohou se tak vzdělat a ukáznit, že všichni, kteří jsou v dosahu jejich vlivu uvidí, čím může být člověk a co může učinit, je-li spojen s moudrým a mocným Bohem.

Výsledky přijetí Božího slova

Toto byla zkušenost, kterou žalmista získal studiem Božího slova. Říká: "Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování, kteříž chodí v zákoně Hospodinově. Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho a kteříž ho celým srdcem hledají... Ó, by spraveny byly cesty mé k ostříhání ustanovení tvých. Tehdáž nebudu zahanben, když budu patřiti na všecka přikázání tvá." Žalm 119,1-6.

"Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedle slova tvého. Cestu pravou jsem vyvolil, soudy tvé sobě předkládám. V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. A bez přestání choditi na širokosti, neboť jsem se dotázal rozkazů tvých." Žalm 119, 9.30.11.45.

"Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci ze zákona tvého. Svědectví tvá zajisté jsou mé rozkoše a moji rádcové. Za lepší sobě pokládám zákon úst tvých, nežli na tisíce zlata a stříbra." Žalm 119,18.24.72. 8T 324

"Ó jak miluji zákon tvůj, tak že každého dne on jest mé přemyšlování. Ustanovení tvá jsou mé písničky na místě mého putování. Předivná jsou svědectví tvá, a protož jich ostříhá duše má. Začátek učení tvého osvěcuje a vyučuje sprostné rozumnosti. Nad nepřátele mé moudřejšího mne činíš přikázáními svými, nebo mám je ustavičně před sebou. Nade všecky své učitele rozumnější jsem učiněn; nebo svědectví tvá jsou má přemyšlování. I nad starce opatrnější jsem, nebo přikázání tvých ostříhám... Z přikázání tvých rozumnosti jsem nabyl, a protož všeliké cesty bludné nenávidím." Žalm 119, 97.54.129-130.98-100.104.

"Zprubovaná jest řeč tvá dokonale,tou příčinou ji miluje služebník tvůj.Nejpřednější věc slova tvého jest pravda a na věky trvá všeliký úsudek spravedlnosti tvé." Žalm 119,140.160

"Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj a nemají žádné urážky. Očekávám na spasení tvé, Hospodine, a přikázání tvá vykonávám. Ostříhá duše má svědectví tvých, nebo je velice miluji." Žalm 119,165-167.

"Toužím po spasení tvém, Hospodine, a zákon tvůj jest rozkoš má. Živa bude duše má a bude tě chváliti a soudové tvoji budou mi na pomoc. Za dědictví věčné ujal jsem svědectví tvá, neboť jsou radost srdce mého." Žalm 119,174.175.111.

Pomoc při studiu přírody

Ten, kdo má osobní zkušenost v poznání Boha a Jeho slova, je připraven pro studium přírodních věd. O Kristu je napsáno: "V něm život byl a život byl světlo lidí." Jan 1,4. 8T 325 Když Adam a Eva v ráji ztratili roucho svatosti, ztratili světlo, které osvěcovalo přírodu. Již v ní nemohli správně číst; pro ty, kteří přijímají světlo života Kristova, je příroda znovu osvětlena. Ve světle vyzařujícím z kříže, můžeme správně vysvětlovat učení o přírodě.

Ten, kdo zná Boha a Jeho slovo, má utvrzenou víru v božské vnuknutí Svatého Písma. Nezkoumá Bibli pomocí lidských vědeckých názorů. Tyto myšlenky však zkouší neomylným měřítkem. On ví, že Boží slovo je pravda a pravda si nemůže odporovat; cokoli v učení tzv. vědy odporuje pravdě Božího zjevení, je pouze lidským dohadem.

Opravdu moudrému člověku vědecké bádání otevírá rozsáhlé pole myšlení a poučení. Boží cesty zjeveny v přírodě a v Jeho jednání s člověkem tvoří poklad, z něhož může čerpat každý žák Kristovy školy.

°°°°

Skutečný důkaz o živém Bohu není pouze teorií; je přesvědčením, které Bůh vepsal do našeho srdce, osvítil a vysvětlil svým Slovem. Nachází se v živé moci Jeho stvořených skutků, viděných okem, které osvítil Duch svatý.

Ti, kteří soudí Boha podle díla Jeho rukou a ne podle domněnek slavných mužů, spatřují Jeho přítomnost všude. Vidí Jeho úsměv v radostném slunečním svitu a Jeho lásku a péči o člověka v polním bohatství podzimu. I roucho země, živá zeleň trávy, překrásných květin každého odstínu, bohatství a různost lesních stromů, zurčivý potůček, vznešená řeka, klidné jezero, svědčí o něžné otcovské Boží péči a jeho touze učinit své dítky šťastnými. 8T 326

Příroda je klíčem k Božím tajemstvím

Když student takto obdivuje díla přírody, dostává se mu nového poznání pravdy. Zvěst v Boží veliké knize přírody svědčí o pravdě psaného slova.

V plánu vykoupení jsou tajemství, která lidská mysl nemůže pochopit, obsahují mnohé, co lidská moudrost nemůže vysvětlit; avšak příroda nás může velice poučit o tajemství pobožnosti. Každý keř, každý strom přinášející ovoce, všechna vegetace má nám co říci. Při vzrůstu semene máme chápat tajemství království Božího.

Slunce, měsíc, hvězdy, stromy, polní kvítí - to vše poučuje srdce, jehož se dotkla Boží milost. Rozsévání semene připomíná rozsévání duchovního semene. Stromy nám připomínají, že dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, ani zlý strom nemůže přinášet ovoce dobré. "Po ovocích jejich poznáte je." Mat.7,16. I koukol je poučením: je to satanova setba a není-li odstraněn, udusí i pšenici.

Otcové a matky, poučujte své děti o obdivuhodném díle Boží moci. Jeho moc je zjevena v každé rostlince, v každém stromu, který přináší ovoce. Vezměte své dítky do zahrady a vysvětlete jim, jak Bůh působí vzrůst semene. Rolník oře své pole a zasívá símě, nemůže však způsobit jeho vzrůst. Musí být závislý na tom, že Bůh dá to, co žádná lidská moc nemůže dát. Svým Duchem Pán působí, že semeno vzklíčí k životu. Pod Jeho péčí proniká klíček slupkou, klíčí, roste a přináší ovoce.

Budou-li dítky studovat onu velikou učebnici přírody, Bůh bude působit na jejich mysl. Při výkladu Jeho působnosti v semínku, 8T 327 poznávají tajemství vzrůstu v milosti. Správně pochopena tato naučení vedou ke Stvořiteli a poučují o těch prostých, svatých pravdách, které přivádějí srdce do úzkého spojení s Bohem.

Naučení o poslušnosti

Příroda poslouchá Boží zákony jí vyznačené. Mraky a bouře, sluneční svit i přeháňka, rosa i déšť, všechno je pod Božím dohledem a poslouchá na Jeho příkaz. Poslušností Božího zákona pučí zrno ze země. "Nejprve bylina, potom klas, potom plné obilí v klasu." Mar.4, 28. Plod se nejprve objeví v pupenu a Pán ho rozvíjí v určenou dobu, protože se neprotiví Jeho působení. I ptáci splňují Jeho záměr, když konají své dlouhé poutě z jedné země do druhé, vedeny prostorem rukou nekonečné moci.

Je možné, aby člověk učiněný k obrazu Božímu a obdařen rozumem a řečí, jediný nedocenil Jeho dary a neposlouchal Jeho zákony? Spokojí se ti, kteří mohli být povzneseni a zušlechtěni, uzpůsobeni za Jeho spolupracovníky, aby zůstali nedokonalí v charakteru a způsobovali zmatek v našem světě? Bude tělo i duše Božího vykoupeného dědictví bržděno světskými zvyky a nesvatými způsoby? Nebudou odrážet krásu Toho, který všechno dobře učinil, aby nedokonalý člověk mohl nakonec z Jeho milosti uslyšet Jeho požehnání, "to dobře, služebníče dobrý a věrný... vejdiž v radost pána svého?" Mat.25,21.

Bůh chce, abychom se z přírody naučili poslušnosti.

"Ano, zeptej se třebas hovad a poučí tě, aneb ptactva nebeského a oznámí tobě. Aneb rozmluv se zemí a poučí tě, 8T 328 i ryby mořské vypravovati budou tobě. Kdo nezná ze všeho toho, že ruka Hospodinova to učinila? Nadto pak u Boha moudrost a síla, jeho jest rada a rozumnost." Job 12,7-9.13.

"Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá. Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho... nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede." Žalm 1,1-3.

°°°°

Kniha přírody a psané Slovo se vzájemně osvěcují. Obojí nás lépe obeznamuje s Bohem, poučuje nás lépe o Jeho charakteru a o zákonech, jimiž působí.

Výchova v budoucím životě

Výchova, která začínala zde, nebude v tomto životě dokončena; bude pokračovat po celou věčnost; stále se bude rozšiřovat a nikdy nebude dokončena. Den co den budou obdivuhodná Boží díla, důkazy Jeho zázračné moci ve tvoření a udržování vesmíru, otevírat před zraky vykoupených novu krásu. Ve světle, které vystupuje z trůnu, zmizí tajemství a duše bude naplněna údivem nad prostotou věcí, které předtím nikdy nebyly pochopeny.

„Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, tak jakž i známostí obdařen budu.“ 1.Kor.13,12.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy