EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nebezpečí spekulativního poznání

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Nebezpečí spekulativního poznání

Falešná věda je jedním z nástrojů, jehož satan použil v nebi a používá ho dodnes. Falešná tvrzení, jimiž ujišťoval anděly a jeho svůdné vědecké teorie, zviklaly mnohé z nich v jejich věrnosti.

Když ztratil své místo v nebi, začal pokoušet naše první rodiče. Adam a Eva povolili nepříteli a jejich neposlušností se lidstvo odcizilo Bohu a země ztratila spojení s nebem.

Kdyby se Adam a Eva nikdy nedotkli zapovězeného stromu, Pán by je obdařil takovým poznáním, na němž nespočívá žádná kletba hříchu, poznáním, které by jim přineslo věčnou radost. Svou neposlušností získali jen poznání hříchu a jeho důsledky.

Svody posledních dnů

Pole, na něž satan zavedl naše první rodiče je totéž, kam vede mnohé lidi i dnes. Svět zaplavuje líbivými bajkami. Všemožně se snaží bránit lidstvu ve spásném poznání Boha.

Žijeme ve světě veliké osvícenosti, avšak mnohé z toho, co se nazývá světlem, otevírá cestu k satanské moudrosti a umění. Mnohé věci se budou zdát pravdivými, a přece je nutné pečlivě a modlitebně je prozkoumat, neboť může jít o zvláštní svody nepřítele. Cesta bludu vede často velmi těsně vedle cesty pravdy. Těžko ji rozeznat od cesty vedoucí ke svatosti a do nebe. Avšak mysl osvícená Duchem Svatým 8T 291 může postřehnout, že tato cesta odbočuje od správného směru. Po chvíli jsou tyto dvě cesty daleko od sebe.

Panteistické teorie

Mezi náš lid pronikají spiritistické nauky, které podvrátí víru těch, kteří si jich všímají. Teorie, že Bůh je vše pronikající bytost, je jednou ze satanských zrádných výmyslů. Falešně představuje Boha a je to neúcta k Jeho velikosti a majestátu.

Boží Slovo nepodporuje panteistické názory. Světlo jeho pravdy ukazuje, že tyto teorie jsou zhoubné. Jejich živlem je temnota a ovzduším smyslnost. Uspokojují přirozené srdce a povolují náklonnostem. Po přijetí vedou k odloučení od Boha.

Náš stav je kvůli hříchu nepřirozený, a moc, která nás znovu pozvedne, musí být nadpřirozená, jinak nemá žádné ceny. Existuje pouze jedna moc, která může zvítězit nad zlem lidského srdce, a to je moc Boží v Ježíši Kristu. Pouze skrze krev Ukřižovaného může být člověk očištěn od hříchu. Pouze Jeho milost nás může uschopnit odolat sklonům naší padlé přirozenosti a podrobit si ji. Tuto moc spiritistické teorie o Bohu činí bezvýznamnou. Jestliže Bůh je všechno pronikajícím jsoucnem, pak přebývá ve všech lidech a k dosažení svatosti stačí, aby člověk rozvinul moc, která je v něm.

Tyto teorie dotaženy do svých logických důsledků, odstraňují celé křesťanské uspořádání. Zbytečné činí smíření a člověk se stává sám sobě Spasitelem. Tyto teorie o Bohu činí zbytečné Jeho Slovo, a ti, kteří je přijímají, jsou ve velikém nebezpečí, že budou nakonec přivedeni k tomu, aby na Písmo hleděli, jako na lidský výmysl. 8T 292 Ovšem, mohou pokládat ctnost za lepší než zločinnost; jestliže je však Bůh odstraněn ze svého svrchovaného postaveni, pak svoji závislost odvozují od lidské moci, která je bez Boha bezcenná. Lidská vůle bez pomoci nemá žádnou skutečnou moc odolat a zvítězit nad zlem. Obranné schopnosti duše jsou zmařeny, člověk nemá žádné obrany před hříchem. Jestliže jsou zábrany Božího Slova a Jeho Ducha odstraněny, nikdo neví, jak nízko člověk může upadnout. Ti, kteří se i nadále přidržují těchto spiritistických teorií, jistě promarní svou křesťanskou zkušenost, odejdou od Pána a ztratí věčný život.

Mudrování o Bohu a přírodě, které zaplavuje svět skepticismem, má svůj původ v padlém nepříteli, který je sice také badatelem Písma a zná spásnou pravdu nutnou pro člověka, který se však snaží odvrátit mysl od důležitých pravd, zjevených pro přípravu těch, pro které Kristus přišel na svět.

Viděla jsem následky těchto falešných náhledů na Boha v odpadlictví, spiritismu a volné lásce. Sklon těchto učení k volné lásce byl tak zastřen, že nejdříve bylo těžké postřehnout oč jde. Dokud mi to Pán nepředstavil, nevěděla jsem, jak to nazvat. Byla jsem však poučena, abych to nazvala nesvatou duchovní láskou.

Fanatismus po roce 1844

Po skončení času v roce 1844, setkali jsme se s fanatismem každého druhu. Obdržela jsem varovná svědectví pro ty, kdo se přidrželi spiritistických názorů. Někteří horlivě rozšiřovali falešné představy o Bohu. Obdržela jsem světlo, že tito lidé svými falešnými názory zbavují pravdu účinnosti. Byla jsem poučena, že svádějí duše tím, že představují spekulativní teorie o Bohu. 8T 293

Šla jsem za nimi a poukázala jim na to, co konají. Pán mi dal sílu, abych jim jasně vysvětlila jejich nebezpečí. Mezi jinými náhledy zastávali názor, že ti, kteří byli jednou posvěceni, nemohou již zhřešit. Jejich falešné učení velice škodilo jim i jiným. Získávali jistou spiritistickou moc nad těmi, kteří nemohli postřehnout zlo těchto krásně přioděných teorií. Učení, že všichni jsou svatí, vedlo k domnění, že žádosti neposvěcených je už nemohou svést. Takové domnění zplodilo zlé žádosti v srdci zdánlivě posvěceném, ve skutečnosti však daleko od čistoty myšlení a života.

Za tímto bezbožným učením následovala hříšná činnost. Je to svůdné vnadidlo otce lží a důsledek nekajícnosti, sebeuspokojivé nečistoty. Toto je pouze jeden z příkladů, při nichž jsem byla vyzvána pokárat ty, kteří zvěstovali učení o neosobním Bohu, pronikajícím veškerou přírodou, a jemu podobné bludy.

Minulé zkušenosti se budou opakovat

Zkušenost z minulosti se bude opakovat. V budoucnu bude mít tato satanská služba nové formy. Bludy se budou šířit příjemným a lichotivým způsobem. Božímu lidu budou předkládány falešné teorie, oděny rouchem světla. Takto se satan vynasnaží svést, bude-li možné, i vyvolené. Působit budou ty nejsvůdnější vlivy; mysl bude uspaná, ovládnutá porušeností všeho druhu, podobnou předpotopní nemravnosti. 8T 294 Vyvýšení přírody za Boha, uvolněná lidská vůle, bezbožnost, všechno to použije satan jako své nástroje, aby dosáhl určité výsledky. Použije myšlenkových sil k ovládnutí myšlenek jiných lidí, aby provedl své záměry. Ze všeho tím nejhorším je to, že pod jeho svůdným vlivem budou mít lidé formu pobožnosti, aniž by měli skutečné obecenství s Bohem. Jako Adam a Eva, kteří jedli ovoce stromu poznání dobrého a zlého, mnozí i nyní se pasou na svůdných soustech bludu.

Satanské nástroje odívají klamné teorie do kouzelného roucha, jako se satan v zahradě Eden zahalil našim prvním rodičům a promluvil prostřednictvím hada. Tyto nástroje vštěpují vlastně do lidské mysli smrtelný blud. Hypnotický vliv satana zasáhne ty, kdo se odvracejí od jasného Božího slova k líbivým bajkám.

Satan se vytrvale snaží polapit ty, kteří měli nejvíce světla. On ví, že když je svede, pak pod jeho vedením budou hřích odívat rouchem spravedlnosti a svedou mnohé.

Všem říkám: Bděte; neboť satan přichází do každého shromáždění křesťanských pracovníků jako anděl světla a v každém sboře se snaží získat členy na svou stranu. Božímu lidu mám přinést varovné poselství: "Nemylte se, Bůh nebude oklamán..." Gal.6, 7.

Varujte se senzačního náboženství

V této době potřebujeme v Božím díle duchovně smýšlející lidi, pevné v zásadách a s jasným pochopením pravdy. 8T 295

Byla jsem poučena, že lidé nepotřebují vymyšlené nauky. Nepotřebují lidské domněnky. Potřebují svědectví těch, kteří znají pravdu a žijí podle ní, kteří rozumí a poslouchají radu, danou Timoteovi: "Kaž slovo Boží, ponoukej v čas neb ne v čas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení. Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele. A odvrátí uši od pravdy, a k básněm obrátí. Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný služebník." 2.Tim.4,2-5.

Kráčejte pevně a rozhodně. Vaše nohy ať jsou obuty v hotovost evangelia pokoje. Můžete být jisti, že čisté a neposkvrněné náboženství není senzačním náboženstvím. Bůh nikomu nedal příkaz, aby probouzel chuť ke spekulativním naukám a učením. Moji bratři, vylučte toto ze své zvěsti. Ať to neproniká do vaší zkušenosti. Nenechejte si tím zkazit své životní dílo.

Varování před falešným učením

V Pavlově dopisu Kolossenským čteme varovná slova proti falešnému učení. Apoštol říká, že srdce věřících mají být "spojena v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku poznání tajemství boha, i Otce, i Krista, v němž jsou skryti všichni pokladové moudrosti a známosti. A totoť pravím, aby vás žádný neoklamal podobnou k pravdě řečí... Protož jakž jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte. 8T 296 Vkořeněni a vzdělaní na něm a utvrzeni u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků činěním. Hleďte, aby vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista. Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. A v něm jste doplněni, kterýž jest hlava všeho knížatstva i mocnosti." Kol.2,2-10.

Našemu lidu mám říci: Následujme Krista. Nezapomeňme, že On má být ve všem naším vzorem. Bezpečně můžeme zavrhnout všechny ty názory, které nenacházíme v Jeho učení. Obracím se k našim bratřím kazatelům, aby zkoumali, zda stojí na základě věčné pravdy. Dávejte pozor, abyste to nějak neoznačili za dílo svatého Ducha. Někteří jsou v tomto ohledu v nebezpečí. Vyzývám je, aby byli zdraví ve víře, aby mohli vydat počet z naděje každému, kdo je o to požádá.

Odvrácení mysli od současných povinností

Nepřítel se snaží odvrátit myšlenky našich bratří a sester od díla přípravy lidu, aby obstáli v těchto posledních dnech. Jeho spekulace je vypočtena na odvrácení myslí od nebezpečí a povinností naší doby. Za nic pokládají světlo, které Kristus dal Janovi pro svůj lid. Učí, že scény, které jsou pravě před námi, nejsou dostatečně důležité, abychom jim věnovali zvláštní pozornost. Zbavují účinnosti pravdu nebeského původu, lid Boží olupují o jeho minulé zkušenosti, a místo toho nabízejí falešnou vědu.

"Takto říkával Hospodin: Zastavte se na cestách, a pohleďte a vyptejte se na stezky staré, která jest cesta dobrá, i choďte po ní..." Jer.6,16. 8T 297

Ať se nikdo nepokouší zbořit základy naší víry - základy, které byly položeny na začátku díla, modlitebným studiem Slova a zjevením. Na těchto základech jsme budovali za posledních 50 let. Lidi se mohou domnívat, že našli nějakou novou cestu a že mohou položit pevnější základ, než který byl položen. To je však veliký klam. Jiného základu nemůže žádný položit než ten, který již byl položen.

V minulosti se mnozí pokoušeli přijít s nějakým novým učením, položit nové základy. Jak dlouho však vydržela jejich stavba? Brzy padla, neboť nebyla založena na Skále.

Neměli se první učedníci setkat s různými lidskými nápady? Neměli slyšet falešné názory? A přesto všechno však měli stát pevně a říci: "Základu jiného žádný položiti nemůže, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus." 1.Kor.3,11.

Tak i my máme držet začátek své naděje pevně až do konce. Slova moci byla Bohem i Kristem poslána tomuto lidu, která je vyvedla ze světa krok za krokem do jasného světla přítomné pravdy. Svými rty, jichž se dotkl svatý oheň, Boží služebníci zvěstovali toto poselství. Boží příkaz umístil svoji pečeť na pravost zvěstované pravdy.

Obnovení přímého svědectví

Pán vyzývá k obnově přímého svědectví, které bylo zvěstováno v minulých letech. Volá po obnově duchovního života. Duchovní síly Jeho lidu byly po dlouhou dobu ochablé, musí však nastat vzkříšení z této zdánlivé smrti. Modlitbou a vyznáním hříchů musíme vyčistit cestu Králi. Činíme-li to, moc Ducha přijde na nás. Potřebujeme letniční moc. Tato přijde, neboť Pán zaslíbil seslat svého Ducha jako moc, 8T 298 která nade vším zvítězí.

Před námi jsou nebezpečné časy. Každý, kdo zná pravdu, měl by se probudit a tělem, duší i duchem nechat se Bohem vycvičit. Nepřítel je nám v patách. Musíme být probuzeni a být před ním na stráži. Musíme si obléci celé odění Boží. Musíme následovat rady ducha prorockého. Musíme milovat a poslouchat pravdu pro tuto dobu. Toto nás zachrání před vlivem moci svodu. Bůh k nám promluvil svým slovem. Mluví k nám svědectvím pro církev a knihami, které nám pomáhají objasňovat naši současnou povinnost a postavení, které bychom dnes měli zastávat. Církev by měla dbát na varování, které dostala, řádek za řádkem, příkaz na příkazem. Jestliže to přehlížíme, jak se vymluvíme?

Prosím ty, kteří pracují pro Pána, aby nepřijímali faleš za pravdu. Lidský rozum nemá být tam, kde má být božská, posvěcující pravda. Kristus očekává, že zapálí víru a lásku v srdci svého lidu. Falešné teorie by neměly najít žádnou oporu v lidu, který má pevně stát na základě věčné pravdy. Bůh nás vyzývá, abychom se pevně drželi základních zásad, které jsou založeny na neomylné autoritě.

Hledejme první lásku

Do srdcí mnoha, kteří byli dlouhou dobu v pravdě, se vetřel příkrý, posuzovačný duch. Jsou tvrdí, kritičtí a malicherní. Vyšplhali se na soudnou stolici, aby vynášeli soud nad těmi, kteří se nepřizpůsobují jejich náhledu. Bůh je vyzývá, aby sestoupili dolů, 8T 299 sklonili se před Ním v pokání a vyznali své hříchy. Říká jim: "Ale mám proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil. Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání, a první skutky. Pakli toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti." Zjev.2,4-5 Usilují dosáhnout první místo a svými slovy a činy zarmucují mnohé srdce.

Proti tomuto duchu a proti falešnému náboženství z přecitlivělosti, které je rovněž nebezpečné, nesu varovné slovo: "Bratři a sestry, dávejte pozor! Kdo je váš vůdce - Kristus, anebo anděl, který byl vyloučen z nebe? Zkoumejte sami sebe a poznejte, zda máte zdravou víru."

Boží Slovo naší jistotou

Naším heslem má být: "K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře." Iz.8,20. Máme Písmo, plné nejvzácnější pravdy. Obsahuje alfu i omegu poznání. Písmo dané vnuknutím božím je "užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti. Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový." 2.Tim.3,16-17. Přijměte Bibli jako svou učebnici. Všichni mohou pochopit její naučení.

Vyzývám naše kazatele, lékaře a všechny členy církve, aby studovali Kristova naučení, která dal svým učedníkům před svým nanebevstoupením. Tato naučení obsahují to, co lid potřebuje.

Věčný život lze obdržet pouze tehdy, jíme-li tělo a pijeme-li krev Syna Božího. Kristus řekl: "Amen, amen pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný... 8T 300 Já jsem ten chléb živý, kterýž jsem s nebe sestoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život světa... Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný a já jej vzkřísím v nejposlednější den. Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm... Duch jest, který obživuje, tělo nic neprospívá. Slova, která já mluvím vám, Duch jsou a život jsou." Jan 6,47-63.

Kristus vyzývá svůj lid, aby věřil a žil podle Jeho slova. Ti, kteří přijímají a požívají toto slovo a činí ho součástí každého svého činu, každé vlastnosti charakteru, budou sílit a mocnět v Bohu. Bude zřejmé, že jejich víra je nebeského původu. Nebudou bloudit po cizích stezkách. Jejich mysl se neobrátí k nějakému citovému a vzruchovému náboženství. Před anděly i před lidmi budou stát jako lidé s pevným, důsledným, křesťanským charakterem.

V zlaté kadidelnici pravdy, jak je představena v Kristově učení, máme to, co přesvědčí a obrátí duše. Ve vší Kristově prostotě zvěstujte pravdy, které on přišel na tento svět hlásat, a moc vašeho poselství bude zřejmá. Nepředkládejte teorie, nebo nápady, o nichž Kristus nikdy nemluvil, které v Bibli nemají žádné zdůvodnění. Máme zvěstovat veliké, vznešené pravdy. "Psáno jest" je testem, který musí být jasný každé duši.

Lidé se mohou stále učit tomu, co by jim sloužilo ku pokoji. Ještě je stále slyšet milostivé pozvání: "Pojďte ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, 8T 301 neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké." Mat.11,28-30. Pouze za předpokladu duchovního života, lze mluvit o odpočinku a trvale zajištěném blahu. Jde o to, abychom v bouři a příboji dovedli říci: "Má kotva drží".

V Božím slově hledejme průvodce. Hledejme ono "Takto praví Hospodin". Měli jsme dost lidských metod. Mysl školená pouze ve světské vědě nechápe věci Boží; avšak tatáž mysl obrácená a posvěcená, uzří v tomto Slově Boží moc. Pouze posvěcením Ducha očištěná mysl a srdce mohou postřehnout nebeské věci.

Bratři, obracím se k vám ve jménu Páně, abyste se probudili a uvědomili si své povinnosti. Ať se vaše srdce podřídí moci Svatého Ducha a bude uzpůsobeno ke zvěstování Slova. Pak dovedete postihnout hlubiny Boží.

Kéž Pán svým Duchem mocně zapůsobí na svůj lid! Kéž je probudí, aby rozeznal své nebezpečí a připravil se proto, co přichází na zem!

Studujte Zjevení

Pán zjevil Janovi to, co uznal za potřebné pro svůj lid v posledních dnech. A to nacházíme v knize Zjevení. Ti, kteří budou chtít spolupracovat s našim Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem, budou projevovat hluboký zájem o pravdy, obsažené v této knize. Psaným i mluveným slovem budou se snažit objasňovat obdivuhodné věci, které Kristus z nebe zjevil. "Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi. 8T 302 Kterýž osvědčil Slovo Boží, a svědectví Jezukristovo a cožkoli viděl. Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest." Zjev.1,1-3.

Slavnostní poselství, jak jsou podána v jejich pořadí ve Zjevení, mají zajímat popřední místo v mysli Božího lidu. Nic jiného by nemělo upoutávat jejich pozornost.

Převzácné chvíle rychle míjí a je nebezpečí, že mnozí budou oloupeni o čas, který by měli věnovat zvěstování poselství, které Bůh poslal padlému světu. Satanu se líbí, když vidí, že myšlenky lidí se odvracejí, místo aby se studijně soustředily na pravdy, které mají co činit s věčnými skutečnostmi.

Světu má být přineseno Kristovo svědectví nejvznešenější povahy. V celé knize Zjevení jsou ta nejvzácnější, nejušlechtilejší zaslíbení a jsou tam také slova smrtelně vážného napomenutí. Nechtějí snad ti, kteří vyznávají, že znají pravdu, číst svědectví, jež dal Kristus Janovi? Zde nejde o žádné domněnky, žádný klam. Zde jsou pravdy, které se týkají našeho přítomného i budoucího blaha. Co společného má pleva s pšenicí?

Andělu Sardinské církve

"Andělu pak církve Sardinské piš: Toto praví ten, kterýž má sedm duchů Božích a sedm těch hvězd: Znám skutky tvé, že máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. Budiž bedlivý a utvrzuj jiné umírající. Neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem. Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel a ostříhej a čiň pokání. 8T 303 Pakli bdíti nebudeš, přijdu na tě jako zloděj a nezvíš, ve kterou hodinu na tě přijdu. Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnily roucha svého, protož budou se se mnou procházeti v bílém rouše; nebo jsou hodni. Kdo vítězí, ten bude odín rouchem bílým; a nikoli nevymaži jména jeho z knihy života, ale vyznám jméno jeho před obličejem Otce svého i před anděly jeho. Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím." Zjev.3,1-6.

Poselství Filadelfitské církvi

"Andělu pak Filadelfitské církve piš: Toto praví ten svatý a pravý, kterýž má klíč Davidův, kterýžto otvírá a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá: Znám skutky tvé. Aj, postavil jsem před tebou dvéře otevřené a žádnýť jich nemůže zavříti. Nebo máš ač nevelikou moc, a ostříhal jsi slova mého a nezapřels jména mého. Aj, dávámť ze zběři satanovy ty, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale klamají. Aj, způsobím to, že přijdou a budou se klaněti před nohama tvýma, a poznajíť, že jsem já tě miloval. A poněvadž jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušení byli obyvatelé země. Aj, přijduť brzy. Drž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé. Kdo zvítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého a nevyjdeť již více ven; a napíši na něm jméno Boha svého, a jméno města Boha svého, nového Jeruzaléma, sestupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové." Zjev.3,7-12. 8T 304

Poselství Laodiceji

"Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího: Znám skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó, bys studený byl, aneb horký. A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých. Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý i slepý, i nahý. Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl. Já, kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání. Aj, stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dvéře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem a sedím s Otcem svým na trůnu jeho. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." Zjev. 3,14-22.

Pán brzy přijde. Strážní na hradbách Siona jsou vyzýváni, aby procitli a uvědomili si svoji, Bohem jim svěřenou, odpovědnost. Bůh chce mít takové strážné, kteří v moci Ducha oznámí světu poslední varovné poselství; kteří budou zvěstovat příchod noci. Volá takové strážné, kteří budou probouzet muže a ženy z jejich smrtelného spánku, aby neusnuli spánkem smrti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy