EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jednota úsilí

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Jednota úsilí

8T 172 Cooranbong, N. S. W., 17. dubna 1899

Jednomu lékaři v těžkostech -

Můj drahý bratře: Hluboce se zajímám o tebe a tvoji práci a prosím, aby Pán vedl moje péro, když ti píši. Pán tě učinil člověkem podle svého přání a Boží andělé byli tvými pomocníky. On tě postavil na místo, které zastáváš, ne snad proto, že bys byl neomylný, nýbrž proto, že chce vést tvoji mysl svým Svatým Duchem. Touží, abys uděloval poznání přítomné pravdy těm, s nimiž přicházíš do styku. Byly ti svěřeny veliké zodpovědnosti a žádným způsobem by ses neměl nechat zatáhnout do díla, které oslabí tvůj vliv mezi adventisty sedmého dne. Pán tě vybral, abys vyplnil místo Jím určené, zastával lékařské povolání, nedal se ovlivnit světskými vlivy, ale formoval myšlení. Každý den musíš být pod Božím dohledem. On je tvým Stvořitelem, tvým Vykupitelem. On má pro tebe určité dílo které máš konat, ne mimo adventisty sedmého dne, nýbrž spolu s nimi. Máš být velikým požehnáním svým bratřím tím, že jim budeš sdělovat poznatky, které ti On dal.

Bůh pracoval tvým prostřednictvím a chce i dále pracovat a upřednostňovat tě tím, že ti svěřuje důležité odpovědnosti. "Boží jsme zajisté pomocníci…" 1.Kor.3,9. On použije tebe, mne, a každého člověka, který vstupuje do Jeho služby, chceme-li se jen podřídit Jeho vedení. Každý musí stát na stráži, pozorně naslouchat hlasu Ducha svatého a pamatovat, že každé jeho slovo a čin zanechává dopad nejen na jeho vlastní povahu, ale i na povahách těch, s nimiž je ve spojení. 8T 173

Boží stavba

"Boží jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, Boží vzdělání jste." 1.Kor.3,9. Tento obraz představuje lidskou povahu, na níž nutno pracovat krok za krokem. Každý den Bůh pracuje na své stavbě, úder za úderem, ke zdokonalení budovy, aby se z ní mohl stát svatý chrám pro Něho. Člověk má s Bohem spolupracovat. Každý pracovník se má stát právě tím, co z něho Bůh chce mít. Má budovat svůj život čistými, ušlechtilými skutky, aby nakonec byl jeho charakter symetrickou budovou, krásným chrámem, poctěným Bohem i člověkem. V budově nemá být žádná puklina, neboť je to stavení Boží. Každý kámen musí být dokonale usazen, aby snesl zatížení. Špatně položený kámen může ovlivnit celou stavbu. Tebe a každého jiného pracovníka Bůh napomíná: "Dej pozor jak buduješ, aby tvoje stavba obstála v bouři a přívalu, neboť je založena na Věčné Skále. Buduj na tom pevném základu, abys byl připraven na den zkoušky a soužení, kde všichni budou viděni právě takoví, jací jsou."

Chrám z živých kamenů

Toto varování mi Bůh dává jako zvlášť potřebné pro tvé dobro. On tě miluje láskou, nezměrnou láskou. On miluje tvé bratry ve víře a vede je ke stejnému cíli, k němuž přivádí i tebe. Jeho církev na zemi má vzít na sebe božskou podobu před světem, jako chrám zbudovaný z živých kamenů, z nichž každý odráží světlo. Má být světlem světa, jako město položené na hoře, které se nedá ukrýt. Je vybudován z kamenů, zapadajících těsně do sebe a tvořících pevnou, solidní budovu. Všechny kameny nemají stejnou podobu nebo tvar. Některé jsou velké, některé malé, každý však vyplňuje své vlastní místo. A o ceně každého kamene rozhoduje světlo, které odráží. Toto je Boží plán. 8T 174 On chce, aby všichni Jeho pracovníci zastali své určené místo v díle pro přítomnou dobu.

Žijeme uprostřed nebezpečí posledních dnů. Moudře máme pěstovat každou duševní i tělesnou schopnost; neboť všichni jsou potřební k tomu, aby z církve vytvořili budovu, která bude představovat moudrost toho velikého Plánovače. Vlohy, které nám dal Bůh, jsou Jeho dary a mají být použity správným způsobem, aby vytvořily dokonalý celek. Bůh dává nadání, duševní schopnosti; člověk vytváří povahu.

Různé nástroje

Pán ti umožnil pracovat jako Jeho dělník, uschopňujíc tě k vykonání úkolu; jsou však zde i jiní lidé, kteří mají splnit svůj úkol jako Jeho nástroje. Ti pomáhají vytvářet celek. Všichni mají být spojeni jako části jednoho velkého organismu. Církev Páně se skládá ze živých, činných pracovníků, kteří berou svoji sílu k práci od Původce a Dokonavatele své víry. Souladně mají konat to veliké dílo, které jim bylo svěřeno. Bůh ti vymezil tvůj úkol. On má však i jiné nástroje, kterým bylo také svěřeno dílo. Všichni se mají stát skrze posvěcení pravdou členy Kristova těla. Zatímco představujeme Krista, působíme pro časnost i věčnost. Lidé, dokonce i ti světští, na nás poznají, že jsme s Ježíšem bývali a učili se od Něho.

Pravda sjednocuje

Boží lid nemá být ve zmatku, bez pořádku a souladu, soudržnosti a krásy. Pán je velice zneuctěn, když mezi Jeho lidem je nejednota. Pravda vytváří jednotu. O jednotu, kterou Bůh vyžaduje, musíme usilovat den co den, máme-li splnit Kristovu prosbu. Nejednota, která se chce vplížit mezi ty, 8T 175 kteří věří, že poslední poselství milosti má být zvěstováno světu, nesmí najít žádného místa, neboť by byla strašnou překážkou pokroku Božího díla. Jeho služebníci mají být zajedno, jako je Kristus jedno s Otcem. Jejich síly, osvíceny, inspirovány a posvěceny, musí být sjednoceny v dokonalý celek. Ti, kteří milují Boha a zachovávají Jeho přikázání, se nemají rozdělovat; mají se sjednotit.

Slova povzbuzení

Pán nezapomíná na své věrné pracovníky. Pamatuje, že náš život na tomto světě je pouze putováním, že nebesa jsou domovem, kam se ubíráme. Věř Bohu. Jestliže tě má slova nějak ranila, lituji toho; také jsem raněna a dotčena. Toto zvláštní a veliké dílo, jež nám Pán svěřil, spojuje duše i srdce. Neměl bys odhazovat svoji zbraň. Musíš ji nosit do konce. Když tě Pán uvolní, pak ti nastane čas, abys k Jeho nohám složil svoji výzbroj. Zapsán jsi v Jeho armádě, že budeš sloužit do konce bitvy a neměl bys ponížit sám sebe a zneuctít Boha tím, že bys z boje utíkal.

Kéž ti Pán zjeví mnohé z toho, co mi bylo zjeveno. Satan čeká na příležitost, jak by Boží dílo zneuctil. Bylo mi ukázáno tvé nebezpečí. Byl mi také ukázán tvůj strážný anděl, ochraňující tě znovu a znovu před tebou samým, aby tvá víra neztroskotala. Můj bratře, pozvedni prapor, pozvedni ho a neochabuj a nezmalomyslňuj.

Vedoucím bratřím Generální konference a misijního výboru jsem přinesla světlo, které mi dal Pán - že by ses měl společně s nimi poradit; že místo toho, aby stáli stranou, měli by být tvými pomocníky; žes byl Bohem pověřen zastávat zodpovědné postavení a žes potřeboval pomoc místo kritiky. 8T 176

S vroucí touhou, abys mohl jít přímou stezkou, napsala jsem ti tato vážná slova, avšak nikdy, nikdy abych tě kárala, nebo odsuzovala. Kéž ti Pán pomůže porozumět, že můj hluboký zájem o tebe se ani v nejmenším nezměnil. Mám tu nejopravdovější touhu, abys byl pevně zakotvený v Bohu, statečný, vytrvalý a věrný. Vím, že Pán chce, abys dosáhl korunu vítězství.

°°°°

"Vstoupiv na výsost, jaté vedl vězně, a dal dary lidem... A onť dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýře a učitele. Pro spořádání svatých k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova. Až bychom se zběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova. Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému. Ale upřímně se majíce v lásce, rosťme v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž v Krista. Z kteréhož všecko tělo příslušně spojené a svázané po všech kloubech přisluhování, podle vnitřní moci, v míru jednoho každého údu, vzrůst těla činí, k vzdělání svému v lásce." Efez.4,8.11-16.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy