EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zodpovědnost mladých

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zodpovědnost mladých

Kdyby mládež mohla vidět, kolik dobrého se nachází v jejich síle pro splnění díla, kdyby učinila Boha svojí silou a moudrostí, již déle by nešla po cestě bezstarostné lhostejnosti; nedala by se již více strhnout vlivem neposvěcených lidí. Místo toho, aby si uvědomila, že na každém jednotlivci spočívá odpovědnost používat své schopnosti k činění dobra jiným lidem a vést jiné k spravedlnosti, věnují 2T 236 své schopnosti k vyhledávání svých vlastních zálib a zábav. Jsou neužitečnými členy lidské společnosti a žijí bezstarostně, jak to dělají motýli. Mladý člověk může vlastnit znalost pravdy a věřit jí, ale nemusí podle ní žít. Takoví lidé vlastní mrtvou víru. Jejich srdce není natolik dotknuto, aby to ovlivnilo jejich chování a jejich charakter před Bohem. Nejsou o nic lepší než nevěřící při výkonu povinností vůči Bohu. Jejich srdce se nepřizpůsobuje vůli Boží; jsou Božími nepřáteli. Ti, kteří se věnují zábavám a milují společnost, která se ráda baví, projevují nechuť k náboženským věcem. Bude pak moci říci Mistr takovéto mládeži, která vyznává Jeho jméno, „To dobře, služebníče dobrý a věrný“, když nejsou dobrými a věrnými služebníky?

Mládež se nachází ve velikém nebezpečí. Čtení nevhodné literatury jí přináší veliké zlo. Takto je zmařeno mnoho času, který by měl být použit pro užitečnější práci. Mnozí se olupují o spánek, aby mohli dokončit čtení nějaké posměšné milostné historky. Svět je zaplaven různými romány. Některé jsou méně škodlivé, některé jsou nemorální, nehodnotné a vulgární; jiné jsou zastřeny více uhlazeností; ale všechny jsou škodlivé ve svém působení. Ó, kéž by mládež přemýšlela o škodlivosti vlivu četby vzrušující mysl. Jsi pak schopen po přečtení takové literatury otevřít Slovo Boží a číst Slova života se zájmem? Není pak Boží kniha nezajímavá? Půvab takovéto milostné historky je stále v mysli, působí škodlivě na její zdravou náladu a znemožňuje člověku upoutat mysl na důležité, slavné pravdy, které se týkají jeho věčného zájmu. Dopouštíš se hříchu proti tvým rodičům, když věnuješ čas, který náleží jim, k tomuto účelu. Hřešíš proti Bohu, když takto používáš čas, který by měl být věnován Jemu.

Je povinností mládeže, aby udržovala mysl v čistotě a střídmosti. Lehkomyslnost, žertování a vtipkování způsobí, že duše bude prázdná a že ztratí Boží přízeň. Mnozí z vás se domnívají, že nevydávají špatný vliv na jiné, a proto se cítí spokojeni. Jde ale vaše 2T 237 působení ve směru dobré věci? Snažíte se při vašich hovorech a jednáních vést jiné ke Spasiteli? Anebo když již vyznávají Krista, vedete je k užší spolupráci s Ním?

Mládež by měla pěstovat ducha zbožnosti. Boha nemohou oslavit, jestliže nebudou ustavičně usilovat o dosažení plnosti Kristovy postavy - dokonalosti v Ježíši Kristu. Nechť ve vás přebývají křesťanské ctnosti a ať se rozmnožují. Zasvěťte Spasiteli své nejlepší a nejsvětější náklonnosti. Podřiďte se Jeho vůli s celou poslušností. On nic menšího nepřijme. Nenechte se pohnout z vašeho pevného postavení úšklebky a posměchem těch, jejichž myšlení je oddáno marnostem. Následujte svého Spasitele v dobrém i zlém. Nošení Kristova kříže si pokládejte za radost a svatou čest. Ježíš vás miluje. On za vás zemřel. A dokud se nerozhodnete Jemu sloužit s nerozděleným srdcem, nedosáhnete v Jeho bázni svatosti, a nakonec budete nuceni slyšet ta hrozná slova: Odejděte.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy