EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Služebníci mamonu

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Služebníci mamonu

Případ bratra I. je hrozný. Tento svět je jeho bohem. Zbožňuje peníze. Nedbal výstrahy, která mu byla dána před léty, aby při plnění všech svých povinností překonal svou lásku ke světu. Dolary, které shromažďoval, byly jako provazy, které omotaly jeho duši a připoutaly ji ke světu. Když nabyl majetek, stal se ještě ziskuchtivějším. Všechny schopnosti své bytosti zaměřuje k jedinému cíli - zabezpečit si peníze. Toto se stalo tíhou jeho myšlenek a touhou jeho života. Tomuto jedinému cíli zaměřil všechny schopnosti své bytosti, až se při všech svých záměrech a snaženích stal ctitelem mamonu. V tomto předmětu se stal nerozumným. Jeho špatný příklad vede členy jeho rodiny k tomu, že na bohatství pohlížejí jako na hodnoty, kterým je třeba dát přednost před nebesy a nesmrtelností. Po léta vychovával svou mysl k tomu, aby požadovala bohatství. Takto 2T 238 obětuje svůj věčný zájem za poklady této země. Věří pravdě, miluje zásady pravdy a rád vidí, když jiní v pravdě prospívají. Ale sám sebe učinil dokonalým otrokem mamonu, kterým se cítí být spoután tak, že tomuto pánu bude sloužit, pokud bude živ. Ale čím déle bude živ, tím oddanější bude jeho láska k zisku, jestliže se neodtrhne od tohoto strašlivého boha peněz. Bude to, jako kdyby si vytrhával orgány z těla, ale jestliže si cení nebe, musí tak učinit.

Nepotřebuje pokárání nikoho, ale lítost všech. Jeho život byl strašný omyl. Trpěl domnělou peněžní nouzí, zatímco byl obklopen hojností. Jeho mysli se zmocnil satan a podnítil ji pro hrabivost, a tak ho učinil v této věci nerozumným. Vyšší, ušlechtilejší schopnosti jeho bytosti byly do značné míry podřízeny tomuto hrabivému, sobeckému sklonu. Jeho jedinou nadějí je zlomit pouta satanova a překonat toto zlo ve své povaze. Snaží se o to tím, že jedná podle svého svědomí tak, jak bylo ovlivněno. Ale toto je nedostatečné. Toto pouhé mocné úsilí a snaha zbavit se části svého mamonu a trvalý pocit, že se odlučuje od své duše, nejsou plody opravdového náboženství. Musí procvičovat svou mysl v dobrých skutcích. Musí se ozbrojit proti svým sklonům k hrabivosti. Musí vetkat dobré skutky do celého svého života. Musí pěstovat lásku ke konání dobra a získat nadvládu nad tím malým lakomým duchem, kterého živil.

Při jednání s obchodníky v --- bratr a sestra I. nejednají způsobem, který těší Boha. Budou smlouvat, aby dostali věci pokud možno lacino, a budou váhat nad každým centem a hovořit se zřetelem na to, jako kdyby peníze pro ně byly všechno - jejich bůh. Kdyby mohli být přivedeni zpět nepozorováni tak, aby vyslechli poznámky, které následovaly po jejich odchodu, učinili by si jasnější představu o vlivu hrabivosti. Naše víra je znevážena a někteří se rouhají Bohu 2T 239 právě za cenu tohoto hrabivého shromažďování centů. Andělé se znechuceně odvracejí. Na nebesích je všechno ušlechtilé a vznešené. Všichni sledují zájem o štěstí jiných. Nikdo se neoddává péči o sebe sama a vyhledávání svého já. Je to hlavní radostí všech svatých andělů podat svědectví o radosti a štěstí těch, kteří jsou kolem nich.

Když tito andělé přicházejí, aby sloužili těm, kdož budou dědici spásy, a vidí sobectví, pochlebování, troufalost a oceňování vlastního já na účet jiných, s žalem se odvracejí. Když vidí ty, kteří se prohlašují za dědice nesmrtelného dědictví, jak jsou chamtiví v jednání s těmi, kteří nevyznávají žádné vyšší cíle než shromažďování pokladů na zemi, s hanbou se odvracejí, neboť svatá pravda je znesvěcena.

Pán by žádným způsobem nemohl být lépe oslaven a pravda vznešeněji uctívána než tehdy, kdy nevěřící uvidí, že pravda vykonala slavnou a dobrou práci v životech lidí od přírody chamtivých a hrabivých. Kdyby bylo možno vidět, že víra takových měla vliv na formování charakterů, aby je změnila ze sobeckých, skoupých, bezohledných a peníze milujících lidí na lidi, kteří činí dobré skutky, kteří hledají příležitost, aby využili své prostředky k požehnání těm, kteří potřebují mít požehnání, kteří navštěvují vdovy a sirotky v jejich utrpení a kteří se zachovávají neposkvrnění od světa, bylo by to svědectvím, že jejich náboženství je opravdové. Takoví by své světlo nechali zářit tak, že kdyby jiní viděli jejich dobré skutky, oslavovali by jejich Otce, který je v nebesích. Takové ovoce by vedlo ke svatosti a oni by se stali živými zástupci Krista na zemi. Hříšníci by byli přesvědčeni, že v pravdě je moc, která jim byla cizí. Ti, kdož vyznávají, že bdí a očekávají na zjevení se svého Pána, by své vyznání neměli zneuctívat tím, že by při obchodním jednání utiskovali a usilovali o poslední cent. Takové ovoce neroste na křesťanském stromě.

2T 240 Bratře I, Pán nechce, abys zahynul, ale chce, aby ses uchopil Jeho síly, a smířil se s Ním tím, že svoji vůli přivedeš do souladu s Jeho vůlí. Kdyby ti mohl být ukázán obraz tvé práce, shromažďování peněz, byl bys zděšen a znechucen nad svou hrabivostí, lakomstvím a láskou k penězům. Snahou tvého života by bylo získat přetvářející milost Boží, která by z tebe učinila nového člověka. Prostředky, kterých se ti dostalo od tvých příbuzných, se pro tebe staly prokletím. Zvýšily pouze tvou lásku k penězům a staly se dodatečným břemenem, jehož zásluhou jsi klesl do záhuby.

„Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz.“ 1.Tim.6,10. Když lidé zaměstnávají svou sílu, mysl i tělo získáváním bohatství a s potěšením shromažďují bohatství, které nemohou nikdy použít a které se ukáže škodlivé pro jejich děti, zneužívají moci, jež jim dal Bůh. Ukazují, že jejich charaktery se staly ubohými a nuznými honbou za ziskem. Místo toho, aby si byli vědomi svého štěstí, jsou bídníky. Své duše uzavřeli potřebám nuzných, a takto vydali svědectví, že nemají slitování s trpícími.

Můj bratře, tvé srdce není necitlivé k potřebám jiných. Máš šlechetné záměry a rád pomáháš. Často a ochotně vykonáš nějaký druh práce pro bratra či souseda; činíš to však z peněz svého boha, a nalézáš se v nebezpečí, že nebe hodnotíš níže než své peníze. Při získávání peněz existuje vždy nebezpečí, jestliže milost Boží není převládající zásadou duše. Když křesťané jsou ovládáni zásadami nebes, budou jednou rukou rozdávat, zatímco druhou budou získávat. Toto je jediné rozumné stanovisko, které může křesťan zastávat, když má peníze a stále je vydělává. Rádi bychom se zeptali, bratře I, 2T 241 co děláš se svými penězi? Jsi Boží šafář. Vlastníš hřivny prostředků a můžeš s nimi konat dobro. Můžeš je uložit v nebeské bance tím, že budeš bohatý na dobré skutky. Svým vlastním životem žehnej jiným. „Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdež mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani rez nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou. Nebo kde je poklad váš, tu je i srdce vaše.“ Mat.6,19-21.

Pamatuj si, že poklady, shromážděné v nebesích, nejsou ztracené. Jsou ti zajištěné rozvážným užíváním prostředků, jejichž šafářem tě Bůh učinil. „Bohatým tohoto světa přikazuj,“ říká apoštol, „ať nejsou vysokomyslní, a ať nedoufají v nejistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž dává nám hojnost všeho ku požívání. A ať dobře činí, a bohatnou v dobrých skutcích, a snadní ať jsou k udílení, i přívětiví, skládajíce sobě základ dobrý k času budoucímu, aby dosáhli věčného života.“ 1.Tim.6,17-19.

Je nebezpečí, bratře I, že tvůj život bude zatracen a dary, které ti Bůh svěřil, budou uchváceny ďáblem a ty se staneš otrokem jeho vůle. Můžeš snésti toto pomýšlení? Můžeš si pro svůj krátký život zvolit to, abys sloužil sobě a miloval své peníze a potom opustil to všechno a neměl žádné oprávnění v nebesích, žádné právo na život, který je věčný? Před tebou je veliký boj, abys odklonil své záliby od tohoto zemského pokladu; kde je tvůj poklad, tam bude také tvé srdce. Bdi, modli se a pracuj, je heslem křesťana. Snažně vás prosím, vyburcujte se. Hledejte ty věci, které nepominou. Věci této země musí brzy pominout. Jste připraveni vyměnit světy? Formujete svou povahu pro život věčný? Jestliže budete nakonec zatraceni, poznáte 2T 242 jakou zkázu jste si přivodili láskou k penězům. Budete hořce naříkat: „Ach, to klamné bohatství, ztratil jsem svou duši. Prodal jsem ji za peníze. Má duše a mé tělo byly vyměněny za zisk. Obětoval jsem nebesa ze strachu, že budu muset obětovat své peníze, abych je získal.“ Pak budete slyšet slova Mistrova: „Vezměte toho neužitečného služebníka, svažte mu ruce a nohy a uvrhněte ho do zevnitřních temnot.“ (Mat.22,13.) Doufám, že toto nebude tvůj osud. Doufám, že přemístíš svůj poklad na nebesa a změníš své záliby a uložíš je k Bohu a k nesmrtelnému pokladu.

Viděla jsem, že celá rodina se nacházela v nebezpečí, že se stanou jen do určité míry účastníky otcova ducha. Sestro I, ty ses již stala účastnicí tohoto ducha. Ať ti Bůh pomůže poznat svůj stav, abys mohla učinit naprostou změnu svého života. Pěstuj lásku pro konání dobra. Snaž se být bohatou na dobré skutky. V mnoha věcech můžeš dělat více než dosud. Máš před Bohem osobní zodpovědnost. Máš povinnost činit to, z čeho se nemůžeš ospravedlnit. Udržuj těsný svazek s Bohem. Neustále se modli. Budeš mít těžkou práci, jestliže zachráníš svou duši. Snaž se mít ve své rodině opačný vliv. Postav se ušlechtile na stranu Boží. Tvoje povaha je odlišná od povahy tvého manžela, a jestliže nebudeš pracovat na sobě, budeš Bohem zatracena. Pracuj usilovně na spasení své vlastní duše, a ať tvůj vliv působí pro záchranu tvé rodiny. Ať tvůj příklad ukazuje, že tvůj poklad je v nebesích, že jsi vše vložila do lepšího příbytku a lepšího života, který je věčný. Procvičuj svou mysl tak, aby oceňovala nebeské věci, aby byla vznešená, aby milovala Boha a aby zjevila ochotnou poslušnost Jeho vůle.

Snad budeš zkoušena, abys poznala, jak silná je tvá záliba k věcem tohoto světa. Snad tě to přivede k poznání té stránky tvého srdce, kterou jsi doposud nepoznala. Bůh zná tvé utrpení, když pozoruješ postavení svého manžela a svých dětí, kterým se tak velice nedostává spasitelné víry. 2T 243 Na tobě záleží mnohem více, než si to uvědomuješ. Měla by ses obléci v celé odění Boží. Neutrácej svou vzácnou sílu při vyčerpávající práci, kterou může učinit jiný. Povzbuzuj svoji dceru k tomu, aby se zabývala užitečným zaměstnáním, a takto si usnadňuj nesení břemene života. Ona potřebuje kázeň. Její mysl je marnivá. Potřebuje se cele podřídit Bohu, a pak může být užitečná a zalíbit se Spasiteli.

Milá sestro, pracuj méně a více se modli a rozjímej. Zájmy věčného života by u tebe měly být na předním místě. Bůh nedovolí, aby se tvé děti staly milovníky peněz. Opravdová čistota a ušlechtilé chování nemůže být nikdy nalezeno v domově, kde převládají sobecké způsoby. Opravdově čistý člověk má mysl a srdce a má vždy ohled na jiné. Pravá čistota nenalézá uspokojení v přiozdobování a vystavování svého těla na obdiv. Pravou čistotu a ušlechtilost duše bude možno spatřovat ve snaze žehnat a pozvedávat jiné. Tvé děti berou hodnotu věčného života na lehkou váhu. Kéž by je Bůh vyburcoval než bude pozdě, a oni pak v úzkosti duše zvolají: „Pominula žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vyproštěni.“ Jer.8,20.

Bratře J, byl mi předložen tvůj případ. Zastáváš významné postavení. Byly ti svěřeny dary - peníze a byl jsi obdařen vlivem. Každému člověku je dána práce - něco, co má vykonat, a to nejenom zaměstnáním svého mozku, svých kostí a svalů v běžném zaměstnání; znamená to více než pouze toto. S touto prací jsi obeznámen z hlediska světského, a tak máš jistou zkušenost i z náboženského postavení. Avšak po několik minulých let jsi ztrácel čas, a nyní budeš muset pracovat věrně, abys vykoupil minulost. Vlastnit dary, to nestačí. Ty je musíš používat tak, abys nezvýhodňoval pouze sebe, ale také Toho, který je jejich dárcem. Všechno to, co vlastníš, máš zapůjčeno od svého Hospodina. Bude to opět požadovat z tvé ruky i s úroky.

2T 244 Kristus má právo na tvoji službu. Stal ses Jeho služebníkem skrze milost. Nemáš sloužit pouze svým zájmům, ale zájmům Toho, který tě zaměstnal. Jako vyznavač křesťanství jsi zavázán Bohu. Bohatství, které ti bylo svěřeno, není tvé vlastní. Kdyby tomu tak bylo, mohl bys přemýšlet o svých vlastních radostech ve vztahu k jeho použití. Kapitál je Hospodinův a ty jsi zodpovědný za jeho využití či zneužití. Jsou způsoby, jak tento kapitál může být využit - dát ho penězoměncům - aby to přineslo také užitek pro Hospodina. Když je dovoleno, aby to bylo pohřbeno v zemi, nebude z toho mít užitek ani Hospodin, ani ty sám a ztratíš všechno, co ti bylo svěřeno. Kéž ti bude Bůh nápomocen, můj bratře, aby sis uvědomil své opravdové postavení, jakožto Bohem najatého služebníka. On skrze své vlastní utrpení a smrt zaplatil cenu, aby ti zabezpečil tvou ochotnou službu a pohotovou poslušnost.

Ve zkouškách několika uplynulých let jsi byl sužován na mysli a pociťoval jsi úlevu z toho, když jsi obrátil svou pozornost na věci tohoto světa - na práci při shromaždování majetku. Ve své veliké milosti a lásce k tobě, tě Bůh opět přivedl do svého stáda. Na tebe je kladena nová odpovědnost a nové povinnosti. Vlastníš silnou lásku k tomuto světu. Ukládal sis poklad na této zemi. Ježíš tě nyní vyzývá, abys svůj poklad přemístil na nebesa; neboť tam, kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. Ve veškerém svém jednání se svými bratry i nevěřícími se měj na pozoru. Buď věrný ve svém vyznání, zachovávej opravdovou ušlechtilost duše, která bude dělat čest pravdě, kterou vyznáváš.

Zastáváš postavení, kdy se na tebe dívají jiní. Vlastníš více než pouze průměrné vzdělání. Jsi člověk, který rychle vnímá a který dovede hluboce myslet. Někteří z tvých bratří nejednali rozumně. Pozorovali tě, zajímali se o tvůj případ a přáli si, abys byl štědřejší ve svých prostředcích. Byli z tvého případu nešťastní. To vše je pro ně 2T 245 nepotřebné. Tito lidé v mnoha věcech zaostávají, a jestliže budou věrní v pokorné službě, kterou od nich Pán vyžaduje, budou mít vše, aby mohli vykonat to, co je v jejich moci. Nemohou si dovolit plýtvat časem v úzkostlivých obavách, aby jejich bližní, kterému byla svěřena větší práce, neuspěl v konání dobra. Zatímco se zajímají o případ jiného, jejich vlastní práce je zanedbávána a oni jsou ve skutečnosti lenivými sluhy. Dychtili po tom, aby činili práci svého bližního namísto té, která jim byla svěřena.

Myslí si, že kdyby měli pouze pět hřiven, mohli by konat dílo mnohem lépe než ten, komu byly tyto hřivny svěřeny. Ale Pán to věděl lépe než oni. Nikdo se nemusí rmoutit, že nemohou oslavovat Boha pomocí darů, které jim nikdy nedaroval a za které nejsou odpovědni. Nemusí říkat: „Kdybych byl v životním postavení někoho jiného, udělal bych se svým kapitálem hodně dobrého.“ Bůh od nich nevyžaduje víc, než aby se zlepšili v tom, co mají, jako šafáři Jeho milosti.

Jediný dar pokorné služby, jestliže je zcela zasvěcen slávě Boží, bude tak přijatelný, jako využití toho největšího daru. Různost darů je v poměru k našim různým schopnostem. Každému člověku je dáno podle jeho schopností. Nikdo by neměl zlehčovat svou práci, považovat ji za tak malou, že ji nemusí dělat obzvláště dobře. Jestliže tak dělá, bere na lehkou váhu svou mravní zodpovědnost a opovrhuje dnem, naplněným malými věcmi. Nebesa přidělují všem jejich práci a mělo by to být jejich ctí činit tuto práci dobře podle svých schopností. Bůh vyžaduje, aby všichni, stejně tak nejslabší jako nejsilnější, plnili určenou práci. Očekávaný užitek bude v poměru ke svěřenému množství práce.

Každý by se měl pilně a se zájmem účastnit své vlastní práce, ponechávaje jiné jejich vlastnímu Mistru, ať bude stát anebo padat. V místě --- je příliš mnoho těch, kteří do všeho mluví, příliš mnoho 2T 246 těch, kteří soustřeďují svou pozornost na své bratry, a proto jsou neustále slabí ve víře. Ve shromáždění budou spekulovat se svědectvím, a protože nemají ve svých srdcích Ježíše, kterého by vyznali, budou se snažit přenést svoje povinnosti na své bratry. Tyto ubohé duše neznají svou vlastní povinnost, a přesto si berou za své poučovat jiné ve vztahu k jejich povinnosti. Kdyby se takoví přidržovali své vlastní práce a získali Boží milost do svých srdcí, dostávalo by se církvi moci, které se jí nyní nedostává.

Bratře J, můžeš konat dobro. Vlastníš soudnost a Bůh tě vyvádí z temnoty do světla. Použij své dary k slávě Boží. Vydej je směnárníkům, aby když Mistr přijde, mohl obdržet své i se ziskem. Odpoutej se od bezcenných pozemských věcí a povznes se, abys mohl oslavit Boha. Spasení duší má mnohem větší význam než celý svět. Jedna spasená duše, žijící na věčnosti a oslavující Boha a Beránka, má mnohem větší cenu než milióny peněz. V porovnání s cenou duší, za které zemřel Kristus, se bohatství stává bezvýznamné. Jsi opatrný člověk a nebudeš jednat ukvapeně. Přines oběť pro pravdu a staň se bohatým před Bohem. Kéž ti Pán pomůže, abys tak učinil co nejrychleji a abys pravým způsobem ocenil věčné věci.

Tvé děti potřebují, aby se jim do jejich srdcí dostalo větší milosti. Potřebují, aby se jim dostalo zdravého rozumu a pevného charakteru. Když se odevzdají Bohu, mohou konat dobré skutky a působit vlivem, který bude mít pro jejich společníky spasitelnou moc.

Chudí ať nepociťují, že již neexistuje nic, co by mohli vykonat, protože nevlastní takové bohatství jako jejich bratři. Mohou přinášet oběti různými způsoby. Mohou zapřít sama sebe. Mohou žít životy oddanými pro Spasitele a jejich slova a činy Jej mohou uctívat. 2T 247 Zvláště sestry mohou působit silným vlivem, jestliže přestanou s pomluvami a budou věnovat svůj čas bdělosti a modlitbám. Mohou uctívat Boha. Mohou nechat zářit své světlo tak, aby jiní, když uvidí jejich dobré skutky, byli vedeni k oslavení našeho Otce, který je v nebesích.

Jako ilustraci zanedbávání ze tvé strany přistoupit k dílu Božímu, což bylo tvou výsadou, chci uvést tato slova: „Zlořečte Merozu, praví anděl Hospodinův, zlořečte velice obyvatelům jeho; nebo nepřišli na pomoc Hospodinu, ku pomoci Hospodinu proti silným.“ Soud.5,23. Co Meroz učinil? Nic. A toto byl jeho hřích. Nepřišel na pomoc Pánu proti mocnému.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy