EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zapomětlivý posluchač

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zapomětlivý posluchač

Drahý bratře Y: V mém posledním vidění mi bylo ukázáno, že nedovedeš pochopit sám sebe. Máš práci, kterou musíš na sobě vykonat a kterou za tebe nikdo jiný neudělá. Tvá zkušenost v pravdě je 2T 322 krátká a ty jsi nebyl cele obrácen. Kladeš na sebe mnohem větší požadavky, než jsi schopen sám unést. Byla jsem upozorněna na tvůj minulý život. Tvoje mysl nebyla povznesena, ale zabývala se věcmi, jež nevedly k čistotě v jednání. Vlastnil jsi návyky, které byly zkažené a které poskvrnily tvoji mravnost. Jednal jsi příliš důvěrně se slabším pohlavím, aniž bys měl ušlechtilé chování. Bylo by pro tebe vhodnější, kdyby důvěrnější vztahy mezi mužem a ženou se rozvíjely podle teorie dr. A. Tvůj vliv v ---- nebyl dobrý. Nebyl jsi vhodnou osobou pro toto místo; tvoje světlo a žertovné řeči tě učinily nezpůsobilým pro šíření dobrého vlivu. Povaha tvé hudby nebyla taková, aby mohla povznášet myšlenky a city, ona je spíše degenerovala.

Po několik týdnů v minulosti byl tvůj vliv zlepšen, postrádáš však pevnost v zásadách. V mnohých věcech jsi nedůsledný a v některých věcech musíš vědět, kde se dopouštíš chyb. Pošetilost tvého mládí zanechala na tobě stopy; nikdy nemůžeš odčinit to, co jsi ztratil zkaženými návyky. Tyto věci natolik otupily tvé city, že nedovedeš docela dobře rozeznat svaté věci. Se svou současnou zkušeností nemůžeš odolat pokušení. Nemůžeš také obstát ve zkouškách. Nejsi ani posvěcen v pravdě. Chopil ses pravdy, ale ona se nechopila tebe, aby tě přeměnila obnovením své mysli. Jsi sám sebou oklamán. Ach, prosím tě, nezůstávej v klamu pokud jde o tvůj pravý stav. Nebyl jsi hluboce přesvědčen o svém hříchu a nehledal jsi v pokoře a s bázní v srdci Hospodina, aby tvoje hříchy byly vymazány. Nemohl jsi vidět, že tvé cesty byly před Bohem tak hříšné. Proto také nemohlo být ve tvém srdci vykonáno ani dílo reformace.

Oblékl ses do samospravedlnosti, abys přikryl ohyzdnost 2T 323 svých hříchů, ale to není to pravé lékařství. Nevíš, co znamená být opravdově obráceným člověkem. Starý člověk není v tobě pohřben. Máš způsob pobožnosti, ale ne očišťující moc Boží. Umíš hovořit a psát hladce, a pokud se týká tvých slov, mohou být snad i správné, ale opravdová řeč srdce z nich nevychází. Znáš dobře sám sebe, abys to věděl. Tvůj případ je zhoubný; Bůh se přesto nad tebou slitovává a chce tě zachránit, padneš-li v ponížení u Jeho nohou s pocitem své vlastní nečistoty, hanebnosti a se zkaženou duší bez přeměňující moci Boží.

Můj bratře, nemám v úmyslu tě zmalomyslňovat, ale chci tě vést k prozkoumání tvých pohnutek a činů ve světle věčnosti. Zlom satanova pouta. Snažně tě žádám, neveď žádnou osobu k tomu, aby o tobě smýšlela výše, než to sám můžeš unést, neboť když tento klam bude odstraněn a tvoje já se ukáže v tom pravém světle, pak to bude působit obráceně. Jsi přesvědčen o působnosti Božího Ducha, a když nasloucháš pravdě, cítíš, jak její moc působí, ale tyto svaté, zjemňující dojmy zanikají, a ty se stáváš zapomětlivým posluchačem. Nejsi upevněný, posílený a zakotvený v pravdě. Domníval ses, že pro tvůj zájem bude to nejlepší, když přijmeš pravdu, ale doposud jsi nezakusil její proměňující vliv. My nyní na tebe naléháme, neoklamávej sebe, nebo Bůh nedovolí, aby byl vysmíván. Není pro tebe ještě pozdě, aby ses stal opravdovým křesťanem; avšak nesmíš jednat impulzivně. Zvaž dobře každý svůj čin a neklam svoji vlastní duši.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy