EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Sobecký a panovačný duch

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Sobecký a panovačný duch

Drahý bratře U: V mém posledním vidění mi bylo ukázáno, že bys měl žárlivě střežit sám sebe, neboť tvůj výbušný charakter bude ovládat tebe. Dopustil ses chyby, když ses modlil za sestru V, neboť jsi to dělal v tom samém panovačném duchu a pýše, které jsou smyslem tvého života. Napadl jsi br. W, když hovořil o tvých minulých chybách, namísto toho, abys byl pokorný a mírný. Bude to pro tebe velice nesnadné překonat svůj návyk pozorovat jiné, všímat si jejich malých věcí a vyjadřovat se o nich rozhodným a káravým tónem. Toho všeho by sis neměl všímat. Právě tak jistě i ty podléháš v maličkostech pokušení, a tím otevíráš dveře ke kontrolování sama sebe a k udržování vlastní duše v trpělivosti. Nemůžeš vykonávat žádnou velikou práci, ale shledáš-li to za dobré, můžeš vykonávat v díle Božím menší práci. Tvůj vliv by nemusel působit škodu. Budeš-li střežen a posvěcen Bohem, pak budeš moci přinášet slova plná potěšení, budeš přinášet svědectví o velikém Božím bohatství a o nehynoucí Ježíšově lásce.

Kéž je tvé srdce obměkčeno a přetaveno pod vlivem Božího Ducha. Neměl bys tolik hovořit o sobě, neboť to nikoho neposiluje. 2T 321 Neměl bys poutat svou pozornost na sebe a představovat si, že musíš stále pečovat jenom o sebe a vést jiné k tomu, aby se o tebe také starali. Odvrať svoji mysl od sebe a veď ji k jinému zdroji. Mluv o Ježíši a tvé vlastní já ať je zakotveno v Kristu; ať se řečí tvého srdce stane toto: „Živ jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.“ Gal.2,20. Ježíš bude tvou pomocí v každé době. On tě neopustí a nezanechá tě v boji s mocnostmi temna. Ó, ne: On důvěřuje Tomu, který je mocný v síle, aby spasil dokonale.

Nepečuj jen o sebe. Překonej své maličkosti, své zvláštnosti a snaž se představovat Ježíše. Když hovoříš ve shromáždění anebo když se modlíš, nebuď zdlouhavý. V tomto jsi hodně zanedbal. Můžeš to však napravit. Dlouhé řeči a modlitby jsou škodlivé pro tebe samotného a nejsou k žádnému prospěchu těm, kdož naslouchají. Abys dobyl vítězství, budeš muset na sobě vykonat důkladnou práci. Přesto budeš moci toto vykonat, jestliže se v klidu odevzdáš této práci. V tomto směru budeš muset hlídat sám sebe. Jsi uspěchaný, roztržitý a nervózní. I toto můžeš překonat.

Máš opravdové a snaživé přání konat dobro a získat Boží uznání. Pokračuj ve svém opravdovém a vytrvalém úsilí a nebuď zmalomyslněn. Buď trpělivý a nikdy nekritizuj. Nedovol nepříteli, aby tvou pozornost odvrátil od bdělosti. Modli se a bdi. Buď bdělý i tehdy, když se nemodlíš. Je to tvé vlastní úsilí; nikdo jiný tuto práci za tebe nevykoná. Zmocni se Boží síly stejně rychle, jak uvidíš své minulé chyby, a vykupuj čas.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy