EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Lék proti přecitlivělosti

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Lék proti přecitlivělosti

Drahá sestro B: Ve vidění, které mi bylo dáno 12. června, mi byl ukázán tvůj případ. Nacházíš se v politováníhodném stavu, a to ne tak kvůli tvé současné chorobě, ačkoliv se necítíš dobře, ale pro 2T 324 svou domnělou neschopnost pracovat. Před několika léty mi bylo ukázáno, že jsi svým myšlenkám dovolovala zabývat se chlapci. Často jsi je činila předmětem svých hovorů a tvoje myšlenky se ubíraly směrem, který nebyl prospěšný pro duchovní růst. Takto ses dostala do vleku myšlenek, které vedly ke špatným výsledkům. Poškozovala jsi své tělo - zneuctila jsi je a sobě jsi přivodila chorobný stav myšlení. Odevzdávala ses myšlenkám chorobné lásky a pocitů, až jsi byla skoro zničená jak duševně, tak i tělesně. Tvůj postoj ke zdrženlivosti těla i mysli je pro tebe velmi špatný. Proto by užitečné zaměstnání, nesení povinností při uspořádání domácnosti a zabývání se užitečnou prací překonaly tento chorobný, přecitlivělý stav pocitů dříve, než cokoli jiné.

Bylo ti věnováno příliš mnoho soucitu. Velikou chybou bylo, že jsi byla zbavována všech povinností. Téměř celé své myšlení jsi nyní zaměřila jen na sebe. Jsi vznětlivá, tvé myšlenky se zabývají temnými věcmi a ukazují, že tvůj stav je velmi špatný; dokonce si myslíš, že tvůj stav se zlepší, jestliže se provdáš. Ale při současném stavu mysli jsi neschopná vdávání. Není člověka, který by si tě v současném stavu vzal ve tvé bezmocnosti a neužitečnosti. A jestliže by si někdo myslel, že tě miluje, takový člověk by byl neschopný; rozumný člověk by nemohl ani na chvíli obrátit své city na tak neužitečný cíl.

Smutný, chmurný stav tvého myšlení tě vede k pláči a pocitům, že život není dobrý a laskavý. Je to však výsledek tvého myšlení, které se ubíralo směrem k zakázaným předmětům, kdy jsi dovolovala, aby zvyky, které pevně a jistě podkopávaly tvoji tělesnou soustavu, připravily tě pro předčasný pád. Bylo by pro tebe daleko lepší, kdybys nikdy nejela do ----. Tvůj pobyt v tomto místě tě zkazil. Přemýšlela jsi o svých špatnostech a stýkala ses se společností, která byla ve svých vlivech zkažená. Slečna C byla zkažená žena se 2T 325 špatným stavem mysli. Její spojování se s tebou zvyšovalo zlo, které již tak bylo v tobě. „Špatná společnost kazí dobrý mrav.“ 1.Kor.15,33. (Žilka). V současné době není tvůj stav v očích Božích přijatelný a tvá představa je taková, že nemáš přání žít. Ale kdyby bylo vyhověno tvému přání a tvůj život by skončil, tvůj případ by byl opravdu beznadějný. Nejsi připravena ani pro tento svět ani pro ten budoucí.

Máš představu, že nemůžeš chodit, ani jezdit, dokonce ani cvičit, a dostáváš se do stavu chladné a bezcitné netečnosti. Svým trpělivým rodičům způsobuješ bolest a potíže a sobě způsobuješ nepříjemnosti. Můžeš nabrat ale opět síly, můžeš pracovat a můžeš ze sebe shodit tuto hroznou netečnost. Tvá matka potřebuje tvou pomoc; tvůj otec potřebuje potěšení, které mu můžeš dát, tvoji bratři potřebují péči své starší sestry; tvé sestry potřebují tvoji výchovu. Ale ty si zde sedíš na stolici požitků a sníš o neskutečné lásce. Pro spásu své vlastní duše zanech toto bláznovství. Čti svou Bibli tak, jak jsi ji nikdy předtím nečetla. Zaměstnávej se domácími pracemi a ulehči práci svým přetíženým a přepracovaným rodičům. Zpočátku nebudeš moci vykonávat velké množství práce, ale každý den zvyšuj úkol, který sis dala. Toto je ten nejlepší lék pro chorobnou mysl a zneužité tělo.

Jestliže pro tento účel vlastníš opravdovost a pevnost, tvá mysl se uzdraví do té míry, že budeš schopna přemýšlet o zdravějších a čistějších předmětech. Nezkrotnost vlastních vášní tě postupně přivedla do takového stavu nevázanosti, že nevíš, jak bys uspokojila své vášně. Namísto toho, abys své počínání usměrňovala rozumem a podle zásad, dovoluješ, že jsi vedena každým nepatrným a chvilkovým popudem, který způsobuje, že se měníš a že jsi nestálá. Je zbytečné, aby tě druzí potěšovali, proto že ty nedovedeš uspokojit sama sebe, i když všechna tvá přání byla splněna. Jsi rozmarné dítko a onemocněla jsi v důsledku pouhého sobectví.

2T 326 Tvůj nuzný stav je výsledkem tvého nerozumného duševního stavu a soucitu. Tvé myšlení bylo velmi dobré, ale tím, že směřovalo nesprávným směrem, bylo zbaveno rovnováhy, takže nyní ve společnosti neznamenáš mnoho. Nemuselo tomu tak být. Můžeš udělat pro sebe to, co nikdo za tebe neudělá. Máš povinnosti, které bys měla vykonat. Ale ty jsi tak dlouho podléhala stavu bezmocnosti, že si stále ještě představuješ svoji bezradnost. Tvá vůle je na rozpacích; máš sílu, ale nemáš vůli.

Toužíš po lásce. Ježíš požaduje tvé city; jestliže je zasvětíš Jeho službě, On tě zbaví všech těch chorobných pocitů nečisté lásky, které se nacházejí na stránkách románů. V Ježíši můžeš milovat horlivě a opravdově. Tato láska může pronikat do hloubky, může se šířit neomezeně, a přitom neohrožuje zdraví těla anebo sílu ducha. Potřebuješ milovat Boha a své bližní. Musíš se probrat, musíš setřást ze sebe tento klam, v němž se nalézáš, a musíš hledat čistou lásku.

Tvou jedinou nadějí v tomto životě a v životě budoucím je hledat to opravdové Ježíšovo náboženství. Nemáš náboženskou zkušenost. Je nutné, aby ses obrátila. Tvůj lhostejný, netečný a sobecký zármutek pak ustoupí a udělá místo radosti, která bude k prospěchu těla i mysli. Láska k Bohu způsobí, že budeš mít lásku k sousedům a ty se budeš věnovat povinnostem života s hlubokým nesobeckým zájmem. Čisté zásady by pak měly být základem tvé činnosti. Vnitřní klid povede tvé myšlenky k čistým zdrojům. Zasvěť svůj život Bohu, jinak nikdy nezískáš lepší život.

Ke svým rodičům máš povinnosti, které musíš vykonat. Neměla by ses zbavovat odvahy, když se zpočátku unavíš. Tato únava nebude trvalá. Tvoji rodiče jsou často bezmezně unaveni. Pro tebe to nebude ani z poloviny tak škodlivé, když se unavíš při užitečné práci, než když bys svou mysl obrátila na sebe a podporovala neduhy a malomyslnost ducha. Věrné plnění domácích povinností a přijetí 2T 327 místa, které můžeš zastávat velice prospěšně, ať už je tak prosté a skromné, je opravdu povznášející. Tento duchovní vliv je potřebný. Právě v tom se nalézá pokoj a svatá radost. V Něm se nalézá moc k uzdravení. On vyléčí skryté rány duše, a také utrpení těla. Klid mysli, který pochází z čistých a svatých pohnutek jednání, dodá štědře a ochotně sílu všem orgánům těla.

Vnitřní pokoj a svědomí očištěné před Bohem od hříchu posílí a oživí rozum tak jako rosa, která padá na jemné rostliny. Vůle se pak ubírá správným směrem a je ovládána, je rozhodnější a je prosta převrácenosti. Přemyšlování jsou příjemná, neboť jsou posvěcující. Čistota mysli, kterou můžeš také vlastnit, bude požehnáním pro všechny, se kterými se budeš stýkat. Tento pokoj a zklidnění, se po určité době stanou přirozené a budou vyzařovat své vzácné paprsky na všechny kolem tebe, aby byly znovu obráceny na tebe. Čím více zakusíš tohoto nebeského pokoje a klidu duše, tím více bude vzrůstat. Je to oduševnělá životní rozkoš, která nepřivádí morální sílu ke strnulosti, ale k vzrůstající činnosti. Dokonalý mír je zvláštním znamením nebes, jež vlastní andělé. Kéž ti Bůh pomůže, aby ses také stala nositelem a vlastníkem tohoto pokoje.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy