EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výstrahy církvi 2T 216

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výstrahy církvi 2T 216

Drazí bratři v -- . Nestojíte ve světle tak, jak by si to Bůh přál. Moje pozornost byla obrácena do minulosti na shromáždění věřících, které se konalo minulého jara v ---, a bylo mi ukázáno, že vaše charaktery nebyly připraveny na tuto práci. Neočekávali jste ani jste nevěřili, že taková práce by mohla být mezi vámi vykonána; bez ohledu na vaši nevěru a bez spolupráce mnohých z vás tato práce však pokračovala vpřed.

Máte tolik důkazů, že Bůh očekával na to, aby mohl být milostiv svému lidu, a že hlas milosti zval hříšníky a ty, kdož zůstávali neobráceni ke kříži Krista, proč jste se nespojili s těmi, kteří nesli na sobě břímě odpovědnosti? Proč jste nepřišli pomoci Hospodinu? Někteří z vás vypadali překvapeni a ochromeni a nebyli plně připraveni zúčastnit se této práce. Mnozí to schvalovali, ale jejich srdce bylo vzdálené. Byl to veliký důkaz vlažnosti vašeho sboru.

Vaše světskost vám nedovoluje otevřít dokořán dveře vašeho zatvrzelého srdce na tlučení Ježíšovo, který si tam přeje vejít. Hospodin slávy, který vás zachránil svou vlastní krví, čeká u dveří vašeho srdce, aby tam mohl vstoupit. Vy jste je ale neotevřeli dostatečně na to, abyste Ho mohli uvítat. Někteří jenom trochu pootevřeli dveře a dovolili, aby se jim dostalo trochu světla od Jeho přítomnosti. Nevpustili však nebeského návštěvníka dovnitř. Nebylo tam místa pro Ježíše. Místo, které mělo být pro Něho vyhrazeno, bylo obsazeno jinými věcmi. Ježíš vás však snažně žádá: „Jestliže by kdo uslyšel hlas můj, a otevřel dvéře, vejdu k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou.“ Zjev.3,20. Byla zde práce pro vás, a vy jste měli otevřít dveře. Po nějakou dobu jste byli nakloněni k naslouchání a byli jste 2T 217 ochotni otevřít dveře; ale i tato náklonnost pominula a vy jste zanedbali zajistit si společenství s nebeským hostem, což bylo vaší předností. Přesto někteří otevřeli dveře a radostně přivítali svého Spasitele.

Ježíš nebude naléhat na otevření dveří. Vy je musíte otevřít sami a tak dokázat, že si přejete být v Jeho přítomnosti, a proto Jej upřímně přijmete. Kdybyste všichni vykonali dokonalé dílo na odstranění světských věcí ze srdce a připravili místo pro Ježíše, On by vešel, přebýval s vámi a vykonal by skrze vás veliké dílo pro spasení jiných. Vy jste však nebyli připraveni pro toto dílo, které započalo u vás s velikou mocí. Ti, kteří odpadli od pravdy, se vrátili zpět, byli přijati; hříšníci se obrátili a v celém okolí byl slyšen hlas pravdy. Lidé byli pohnuti pravdou. Kdyby církev vyšla na pomoc Hospodinu a kdyby byla cesta plně otevřena pro další práci, byla by vykonána taková práce v --- a celém okolí, jaké jste nebyli nikdy svědky. Mysl bratří a sester však nebyla vyburcována a oni zůstali ve většině lhostejní pro tuto práci. Ti, kteří vyhledávali pouze své vlastní zájmy, nemohli myslet na to, aby odvrátili pozornost od sebe sama při této příležitosti, přestože se zde jednalo o spasení duší.

Toto břímě položil Hospodin na naše bedra. Byli jsme ochotni vám dát vše potřebné pro tuto dobu, kdybyste se bývali k nám připojili a pomohli v díle Hospodinově. V tom však byla učiněna základní chyba. Vy jste prokázali velkou nevděčnost k projevení se Boží moci uprostřed vás. Kdybyste přijali projevy Boží milosti a dobroty tak, jak jste je měli přijmout s vděčným srdcem, a kdybyste spojili vaše zájmy ve společné práci s duchem Božím, váš přítomný stav by nebyl takový, v jakém se nyní nacházíte. Od doby, kdy tato drahocenná práce byla mezi vámi konána, vy jste stále klesali níže a duchovně zaostávali.

2T 218 Nepochopili jste podobenství o ztracené ovci. Nenaučili jste se úkol, jemuž vás chtěl naučit Boží Učitel. Byli jste nechápavými žáky. Čtěte podobenství u Luk.15.kap. „Kdyby někdo z vás měl sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal devadesáti devíti na poušti, a nejde k té, kteráž se ztratila, až by i nalezl ji? A nalezna, vložil by na ramena svá s radostí. A přijda domů, svolal by přátely a sousedy, řka jim: Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci svou, kteráž se byla ztratila.“

Zde jsou zobrazeny případy některých, kteří zaostávali v pravdě, tápali v temnotě a kteří se zatoulali od stáda. Týkalo se to zvláště případu bratra A. Byl to význačný bratr. Nebylo podniknuto všechno úsilí v Boží moudrosti, aby se zamezilo jeho odcizení se od stáda, a po tom, co se vzdálil, nebyla projevena snaha, aby byl přiveden zpět. O jeho případu se mnoho hovořilo. Všechny tyto věci ho zdržovaly od stáda a byly příčinou jeho dalšího odcizení se od bratří, kteří činili jeho návrat stále obtížnějším. Jak rozdílné bylo počínání pastýře v podobenství o ztracené ovci, snaha, aby ji opět nalezl. Devadesát devět oveček bylo ponecháno sobě a vystaveno nebezpečí; protože ta jedna jediná, odloučená od stáda, se nacházela v mnohem větším nebezpečí; a aby mohla být zachráněna ta jediná, devadesát devět oveček bylo ponecháno o samotě.

Někteří v církvi nepociťovali zvláštní touhu po návratu br. A. Nedbali dostatečně na to, aby se odvrátili od svého povýšeného a pyšného jednání, aby tak projevili zvláštní úsilí a pomohli mu ke světlu. Zakládali si na své důstojnosti a říkali: „My nepůjdeme za ním, ať on přijde za námi.“ Když sledoval pocity svých bratří ze svého pohledu, bylo pro něho nemožné se vrátit. Kdyby vzali v 2T 219 úvahu naučení Kristovo, byli by se ochotně vzdali své pýchy a šli by hledat bloudící ovce. Vylévali by slzy nad nimi, modlili by se za ně, byli by je žádali, aby byli věrní Bohu a pravdě a aby zůstali v církvi. Mnozí však byli tohoto náhledu: „Když chtějí odejít, ať jdou.“

Když Hospodin posílal své služebníky vykonat pro tyto bloudící dílo, které jste měli vykonat, zvláště když jste měli důkazy o tom, že Hospodin dával poselství milosti těmto ubohým zatoulaným duším, nebyli jste připraveni vzdát se svých názorů. Necítili jste potřebu zanechat těch devadesát devět a jít hledat tu ztracenou, dokud by nebyla nalezena. Neučinili jste tak. A když ovce byla nalezena a přivedena zpět ke stádu s prozpěvováním, radovali jste se také? Snažíme se vás povzbudit. Chceme vás svolat, tak jako pastýř svolal své sousedy a přátele, aby se radovali pospolu, ale vy nejste ochotní. Domnívali jste se, že ovce se dopustila velké chyby, že opustila stádo, a namísto toho, aby jste se radovali nad jejím návratem, chtěli jste jej přimět k tomu, aby byl smutný, protože opustil stádo, a jeho návrat by měl být podle našich představ. Od té doby, co se vrátil, jste měli stále vůči němu pocity závisti. Stále jste sledovali, zda jeho počínání je v souladu s vašimi představami. Někteří nebyli docela spokojeni; stále pociťovali nesouhlas přijmout věci tak, jak jsou.

Neznáte sami sebe. Někteří jsou sobečtí, což vede k omezení jejich vlivu a snahy. Nebe se mnohem více raduje nad jedním pokání činícím hříšníkem než nad devadesáti devíti, kteří nepotřebují činit pokání. Kdyby církev byla připravena ocenit dílo Páně, které mezi nimi konal, byli by od tohoto shromáždění stále více vzrůstali u víře. Místo toho, aby pracovali celou svojí bytostí v práci, kterou jsme jim zanechali, když jsme odjeli, místo toho, aby pociťovali zvláštní a upřímný zájem v této práci, jednali z větší části tak, jakoby se 2T 220 jich toto dílo zvlášť netýkalo a jakoby byli pouhými diváky, připraveni nedůvěřovat a vyhledávat chyby všude tam, kde se k tomu jen naskytne příležitost.

Byl mi ukázán případ br. B. Je nešťastný. Je nespokojený se svými bratry. Jeho myšlenky byly jistou dobu zneklidňovány tím, že jeho povinností bylo nést poselství. Má schopnosti, a pokud se týkalo jeho znalosti pravdy, byl způsobilý; nedostávalo se mu však vzdělanosti. Nenaučil se ovládat samého sebe. Jednat s myšlenkou lidí, to vyžaduje veliké znalosti, a on nemá pro tuto práci schopnosti. Zná teorii pravdy, ale nevypěstoval v sobě snášenlivost, trpělivost, laskavost a zdvořilost. Když vyvstane nějaká otázka, která není v souladu s jeho myšlením, nepřestává o tom uvažovat, zda je to důležité k povšimnutí, anebo zda to ponechat až se věc vysvětlí; hned se pouští do sporu. Je netrpělivý, přísný, všechno odsuzuje, a když věci nesouhlasí s jeho názorem, vyvolává ihned hádky.

Namísto klidného a vyváženého charakteru vlastní prvky bojovné povahy. Schází mu moudrost, aby mohl dát všem potravu v pravý čas. „A nad některými zajisté lítost mějte, rozeznání v tom majíce. Jiné pak ve strašením ke spasení přivozujte, z ohně je vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu skrze tělo poškvrněnou sukni“Juda 22-23 Bratr B má velmi málo znalostí, aby mohl tento rozdíl učinit. Je drsný ve svých způsobech a nerozvážný při jednání s dušemi. Toto ho zbavuje schopnosti být moudrým a pečlivým pastýřem. Pastýř musí být velkorysý, musí mít odvahu, statečnost, lásku a něžnost.

Bratr B se bude nacházet v nebezpečí, že více zbourá, než by mohl vystavět. Nepodřídil všechny své síly do poddanství Bohu. Nebyl obrácen obnovením své mysli. Je soběstačný a nespoléhá cele na milost Boží. Jeho skutky nemají svůj původ v Bohu. Být pastýřem, to znamená zastávat velmi důležité a zodpovědné postavení; 2T 221 pást Boží stádo, to je vznešené a posvátné dílo. Bratře B, Hospodin tě nepokládá za schopného strážce svého stáda. Kdyby ses býval naučil ovládat sebe ve svém náboženském životě a kdybys býval cítil potřebu povznést svou mysl a očistit své srdce skrze posvěcení Ducha svatého a kdybys přivedl všechny své síly a podřídil je vůli Boží a toužil po ponížení a pokoře, mohl jsi být nyní schopen činit dobré skutky a mohl jsi mít vliv, který by posvěcoval a vedl by duše ke spasení.

Bratře a sestro B, musíte vykonat práci sami na sobě, kterou nikdo za vás nevykoná. Máte sklony k reptání a stěžování si. Musíte něco udělat, abyste ovládli své přirozené pocity. Zachraňte sami sebe pro Boha s vědomím, že za chyby druhých neodpovídáte. Viděla jsem, bratře B, že jestliže nezanecháš vyhledávání chyb u jiných a jestliže nezatoužíš po čistém a neposkvrněném náboženství před Bohem, budeš určitě přemožen satanem a tvá víra úplně ztroskotá. Potřebuješ se povznést ve svém myšlení a tvých hovorech, potřebuješ se obrátit k Bohu.

Život a smrt jsou před tebou. Měl by sis plně uvědomit, že jednáš s velikým Bohem, a měl bys pamatovat na to, že On není dítětem, se kterým by sis mohl zahrávat. Nemůžeš se účastnit Jeho díla podle libosti a pro potěšení. Potřebuješ se vnitřně přeměnit. Všichni ti, kteří podobně jako ty, můj bratře, zanedbali vzrůst v Boží milosti a dokonalé svatosti v Jeho jménu, budou muset se v těchto dnech zhouby a pokušení setkat s velikými ztrátami. Jejich základ se ukáže, že byl pouhým pískem, namísto toho, aby byl pevnou skálou, postavenou na Kristu Ježíši.

Jednáš popudlivě. Cítíš se nesmířený se svými bratry, protože nejsi poslán, abys kázal pravdu. Nejsi způsobilý pro tuto zodpovědnou práci, a bylo by pak zapotřebí více schopných kazatelů, kteří by šli za tebou a zavazovali rány a pohmožděniny, které by jsi způsobil 2T 222 svým hrubým jednáním. Bůh není s tebou spokojen a obávám se, že ztratíš věčný život.

Nemůžeš ztrácet ani chvíli. Musíš vyvinout mocné úsilí, aby ses vymanil z osidel satanových. Potřebuješ se učit u Ježíše, který je pokorný a poníženého ducha, a pak najdeš odpočinutí. Musíš vykonat velikou práci, abys dosáhl dokonalé svatosti v bázni Boží a abys byl připraven pro společnost čistých a svatých andělů. Potřebuješ ponížit své srdce před Bohem a hledat pokoru a ospravedlnění, abys mohl být zachován v den Hospodinova hněvu.

Bratře B, Pán dovolil, aby Jeho požehnání spočinulo na tobě minulého jara. Ty jsi však nepoznal vztah mezi modlitbou a bděním, kterými je udržován pokrok v Božím životě. Ty jsi zanedbal tyto povinnosti a výsledkem toho byla temnota, která tě obklopila. Nacházíš se ve stavu nejistoty a nedůvěry a často si vybíráš společnost těch, kteří jsou v temnotě a které satan používá k tomu, aby odvraceli lidi od Krista. Ty bys mohl žít mezi těmi nejzkaženějšími a zůstat neposkvrněným, kdyby tě vedl Bůh ve své prozřetelnosti. Je ale nebezpečné pro ty, kdož chtějí sloužit Bohu, vyhledávat zábavu a potěšení u těch, kteří se Boha nebojí. Satan stále obklopuje takové lidi temnotou. Když vyznavači Kristovi jdou o své vůli do této temnoty, oni pokoušejí zlo, aby je svádělo. Když ale Bůh požaduje po nás, abychom šli mezi duchy zla proto, abychom činili dobré skutky, a tím oslavili Jeho jméno tam, kde je největší temnota, On nás obklopí svými anděly a zachová si nás čistými. Vyhledáváme-li však sami společnost hříšníků a spokojíme-li se s jejich hrubými žerty a účastníme-li se jejich zábavy, jsme pobaveni jejich vyprávěním a máme zalíbení ve sportu a nedůstojnostech, čistí a svatí andělé zdržují svoji ochranu a ponechávají nás v temnotě, kterou jsme si zvolili.

Bratře B, chci tě vyburcovat; chci, aby ses probral k činnosti. Snažně tě prosím, abys hledal Boha, když tě k sobě zve, a tak abys 2T 223 měl život. „Buď bdělým, modli se a pracuj.“ To je křesťanovo heslo. Satan je bdělý ve svých snahách. Jeho vytrvalost je neúnavná, jeho horlivost opravdová a neporazitelná. Nečeká, až jeho oběť přijde k němu; vyhledává ji. Vytrhnout duše z rukou Krista je jeho rozhodným úmyslem. A přece ti, kdož vyznávají, že jsou křesťany, spí ve své slepotě, jsou nerozumní ve svém úsilí. Bůh není v jejich myslích. Pozorný nepřítel je jim na stopě, a přece nejsou v nebezpečí, pokud důvěřují Bohu. Ale jestliže neučiní Boha svojí silou, jejich síla bude slábnout a oni budou satanem přemoženi.

Bratře B, je pro tebe nebezpečné oddávat se pochybnostem. Nesmíš si dovolit jít dále tím směrem, kterým jsi šel doposud. Jsi v neustálém nebezpečí. Satan jde stále po tvé stopě a navrhuje pochybnosti a nevěru. Kdybys stál pevně v radě Boží, mohl bys mít dobrý vliv na ty, kdož milují tvou společnost.

Ubohý bratr C pociťoval vliv Božího Ducha, ale nedostávalo se mu náboženské zkušenosti. Neodvrátil se cele od svých starých zvyků. Zanedbal učinit Boha svou trvalou silou a klopýtnul. Avšak mezi Kristem a Beliálem neexistuje žádná shoda. Ty jsi mu mohl pomoci, kdybys byl ve spojení s nebesy. Avšak tvůj způsob nečinnosti, tvůj způsob hovorů a tvůj vliv ho utvrdily v jeho zůstávání pozadu a utišily hlas svědomí v jeho nitru. Tvůj způsob jednání nebyl pro něho pokáráním v jeho zaostávání v pravdě. Kdybys žil pro Boha, mohl jsi konat dobro. Tvoje síla je zcela oslabena, tvá moudrost je bláznovstvím, a ty si to neuvědomuješ. Příliš ses spokojil s teorií jako správnou formou učení, ale nepociťoval jsi potřebu Boží moci. Zanedbal jsi tu duchovní náboženskou stránku. Celá tvá bytost by měla volat po Boží moci, po životě a moci nábožného života v duši, které by vedly k ukřižování vlastního já a k pevné důvěře ve tvého Spasitele.

2T 224 Nacházíš se v hrozné temnotě, a jestliže nepovstaneš ve jménu Božím a nezlomíš satanova pouta, jestliže neuplatníš svoji svobodu, ztroskotáš ve víře. Hospodin tě nechce opustit. Jeho láska k tobě je veliká i přesto, že tvůj život nebyl v souladu s Jeho vůlí, a tvé skutky a cesty Jej zraňovaly. Majestát nebes sestoupil na zem, aby tě navštívil a vyprosil pro tebe výsady a zanechal ti své požehnání: „Aj, stojím u dveří, a tluku.“ Zjev.3,20. Slavné nebeské příbytky spolu s radostí, kterou poskytují, jsou Kristovy. A přece se ponížil, aby hledal vchod do dveří tvého srdce, poctil tě svým světlem a způsobil ti radost ve své slávě. Jeho prací je hledat a zachránit to, co je ztraceno a připraveno k záhubě. Jeho přáním je zachránit tolik lidí z hříchu a smrti, kolik jen bude schopen, aby je mohl pozvednout ke svému trůnu a dát jim věčný život.

Bratře B, buď ochoten se povznést, aby ses zbavil svých pochybností. Co je příčinou toho, že se jich tolik přidržuješ? Je to tvůj život vzdalování se od Boha, život neposvěcený, život žertování a škádlení. Nedostatek střídmosti ohrožuje tvé věčné zájmy. Kristus tě zve, aby ses obrátil od těchto pošetilostí k Němu. Neprospíváš v milosti a známosti pravdy. Božímu dílu nepřinášíš čest. Nepovznášíš se, ale klesáš stále hlouběji. Neformuješ svoji povahu pro nebesa a pro věčný život.

Žiješ, abys uspokojil sebe. Utrácíš lehkovážně svůj čas, který by měl být věnován tvé rodině, na vyučování tvých dětí cestám a dílu Božímu. Čas, který trávíš ve společnosti a který ti je jen ke škodě, by měl být věnován modlitbám a studování Božího slova. Měl by sis uvědomit, že na tobě, jako na hlavě rodiny, spočívá odpovědnost při výchově tvých dětí, abys v nich vypěstoval oddanost k Bohu. Jaký účet tedy předložíš Bohu za takto promarněný čas? Jaký je tvůj 2T 225 vliv na ty, kteří se nebojí Hospodina? „Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“ Mat.5,16. Kéž by Bůh pomazal tvé oči, abys mohl vidět svoji záhubu před sebou. Velice horlím pro tebe. Moje srdce se pro tebe rmoutí. Toužím po tom, abych tě mohla spatřit kráčejícího k výšinám. Je to tvojí předností dosáhnout tohoto cíle. Ty můžeš konat dobré skutky. Tvůj vliv, bude-li směřovat správným směrem, bude účinný. Bratře B, tvoje kroky jdou směrem dolů. „Odvraťte se, odvraťte od cest svých zlých. I proč mříti máte?“ Ezech.33,11.

Jestli budeš nadále kráčet směrem, kterým nyní jdeš, staneš se nevěrným k Slovu Božímu a k pravdě. Buď bdělým a ustavičně se modli. Odevzdej se bez výhrad Hospodinu, a pak pro tebe nebude těžké Mu sloužit. Tvoje srdce je rozdělené. To je příčinou toho, že jsi v temnotě, namísto abys chodil ve světle. Poslední poselství milosti jde nyní vpřed. Je to důkazem dlouhé trpělivosti a soucitu Boha s člověkem. Přijď, to je pozvání, které se nyní nabízí. Přijď, neboť všechno je již připraveno. Toto je poslední pozvání milosti. Za tím pak následuje pomsta uraženého Boha.

Bratře B, posilni svou prostotu, lásku, snášenlivost a hezké společenství se svými bratřími. Neprodávej věčný život tak lacino. Vzdaluješ-li se pravdě, nikdy nepoznáš opravdové štěstí. Budeš opravdu chudákem. Nebesa stojí za to, abys pro ně učinil jakoukoliv oběť. Zlom satanova pouta. Ježíš tě nyní zve, chceš naslouchat Jeho hlasu? Musíš zaujmout vyšší postavení, než jaké jsi dosud zaujímal. Učiň svou první záležitostí získat království nebeské a spravedlnost Kristovou. Žij pro Boha a pro nebesa a věčná odměna bude při skonání věků tvoje.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy