EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Útěcha v utrpení

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Útěcha v utrpení

Drahá sestro T: Dozvěděla jsem se o tvém utrpení a spěchám, abych ti napsala několik řádků. Má drahá sestro, mám ten nejlepší důkaz toho, že tě Pán miluje. V posledním vidění, jež mi bylo dáno, mi byl mezi jinými ukázán také tvůj případ. Viděla jsem, že jsi v minulosti byla ovlivněna omyly, kterých se dopouštěli jiní; ale protože jsi velice svědomitá a vždy toužíš poznat pravdu, byla jsi nesmírně citlivá a na svůj případ ses dívala z mnohem horší stránky, než byla ve skutečnosti.

Po velmi dlouhou dobu jsi byla sužována nemocí. Jsi nervózní a trpíš špatným trávením. Mozek je těsně spojen se žaludkem a jeho síla byla tak často povolávána na pomoc oslabenému trávicímu systému, který je v důsledku toho oslaben a překrven. Když ses nalézala v tomto stavu, tvá mysl byla chmurná, zaměstnávala ses touto chmurnou stránkou a představovala sis, že tě postihl Boží hněv. Domnívala ses, že tvůj život byl neužitečný a že byl naplněn chybami a špatnými pohnutkami. Drahá sestro, tvé utrpení tě přivedlo k této malomyslnosti a k rozpakům. Bůh tě neopustil a Jeho láska je stále obrácena k tobě. Viděla jsem, že bys Mu měla důvěřovat tak, jak důvěřuje dítě, když se nachází v náruči matčině. Bůh je milostivý, laskavý a plný soucitu a lítosti. On od tebe neodvrátil svoji tvář.

2T 319 Jsi velice citlivá. Velice trpíš a nenalézáš sílu vzdát se této starosti, zmatenosti a zmalomyslněné mysli. Viděla jsem, že Bůh by ti byl přítomnou pomocí, kdybys důvěřovala jenom Jemu. Ty se ale vytrhuješ z náruče drahého a milujícího Spasitele. „Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?“ Řím.8,32. Ó, jak vzácné je toto zaslíbení. Mnoho můžeme požadovat od našeho laskavého Otce. On má pro nás v zásobě veliké požehnání. Můžeme věřit v Boha, můžeme Mu důvěřovat, a tak oslavovat Jeho jméno. I když jsme přemoženi nepřítelem, ani tehdy nejsme odvrženi, ani zapomenuti Bohem. Ne, Kristus je po pravici Otce a přimlouvá se za nás jako náš Prostředník. „Pakliť by kdo zhřešil, přímluvce máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.“ 1.Jan.2,1.

Chci ti říci má sestro, abys nezavrhovala svou důvěru. Ubohá chvějící se duše důvěřuje v Boží zaslíbení. Když tak budeš činit, pouta nepřítele budou zlomena, jeho nástrahy budou bezmocné. Neobávej se našeptávání nepřítele. Vykroč svobodně, utlačená duše. Buď dobré mysli. Řekni svému ubohému a chvějícímu se srdci: „Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu, i hojné spasení tváři jeho, můj Bože…“ Žalm.42,6-7. Já vím, že Bůh tě miluje. Důvěřuj Mu. Nemysli na věci, které přinášejí smutek a tíseň. Odvrať se od každé nepříjemné myšlenky a mysli na drahého Ježíše. Přemýšlej o Jeho moci spasení a Jeho nehynoucí a nesrovnatelné lásce pro tebe; ano, pro tebe. Já vím, že Ježíš tě miluje. Nemůžeš-li spoléhat na svou vlastní víru, spoléhej na víru jiných. My věříme a máme naději ve tvůj prospěch. Bůh přijímá naši víru ve tvůj prospěch.

Snažila ses konat dobro a Bůh je k tobě soucitný a milostivý. Buď dobré mysli a odháněj smutek a pochybnosti. Tím, že se oddáváš těmto pochybnostem, znesvěcuješ Boha. Když budeš věřit, nalezneš pokoj a radost v Duchu svatém. Víra přináší pokoj a důvěřování Bohu přináší radost. Věř, věř, má duše říká - věř! Spolehni 2T 320 se na Boha. On je schopen zachovat to, co jsi svěřila Jeho péči. On tě zachrání a budeš více než vítězem skrze Toho, který tě miloval. Kéž Pán požehná a posílí tvoji chvějící se víru, to je naše prosba. Posíláme ti těch několik řádků a doufáme, že ti budou k prospěchu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy