EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nepoddajný člen

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Nepoddajný člen

Drahá sestro S. Byly mi zjeveny některé věci, které souvisí s tebou. Neuvědomuješ si svůj opravdový stav. Ve svém srdci potřebuješ důslednou a hlubokou práci milosti. Potřebuješ, aby tvé srdce, stejně jako tvůj dům, byly dány do pořádku. Tvůj příklad ve tvé 2T 315 rodině není hodný následování. Klesla jsi velmi nízko a zanedbáváš dosažení takové úrovně, kterou vytýčil náš svatý Hospodin. Miluješ návštěvy, ráda hovoříš a přitom vypravuješ věci, které křesťanu nesluší. Tvá tvrzení jsou zveličována, a jsou často i daleko od pravdy. Tvá slova a skutky tě budou v poslední den soudit. Skrze ně budeš buďto ospravedlněna anebo odsouzena. Tvá výchova není takového charakteru, aby tě zušlechťovala, a proto je ve tvé výchově zapotřebí rozvinout největší úsilí pro čistotu mysli a konání. Procvičuj své myšlení tak, aby bylo pro ně snadno zabývat se svatými a čistými věcmi. Pěstuj lásku pro duchovnost a opravdovou zbožnost.

Tvůj rozhovor má často velmi nízkou úroveň. Oklamáváš sama sebe a tento klam se ukáže ve tvých skutcích zhoubný, jestliže se nevzchopíš a nepoznáš svůj stav jaký je, a neobrátíš se k Bohu s opravdovou pokorou mysli. Máš sklony oklamávat lidi. Tvůj syn nemá dostatek zkušeností v poznání Boha a Jeho svatých požadavků pravdy. Jeho rodiče mu namlouvají, že je křesťanem, ale on je tím nejbídnějším reprezentantem křesťanů, jež světí sobotu. Bůh chraň, abychom takové pokládali za křesťany. Nevychováváš svého chlapce v kázni. Je svévolný a zbožňovaný. Má jen velice málo smyslu pro opravdovou zdvořilost, nebo dokonce i pro běžnou slušnost. Je hrubý a nevychovaný, neumí milovat a také není milován. Ukazuješ jiným, že je křesťanem, a takto uvádíš v nemilost dílo Kristovo. Tento chlapec se nachází na cestě, že se z něho stane vzdělaný pokrytec. Nemá nad sebou žádnou kontrolu, a přesto mu namlouváš, že je křesťanem.

Dílo reformy musí začít u tebe. Tvé hovory by měly být čisté, měla bys setrvávat v domově. Měla bys milovat domácí povinnosti, milovat manžela a dítě. Měla by ses naučit, jak šetřit svůj čas, abys nemusela nadměrně přepínat své síly. Lehké břemeno domácích povinností, které musíš vykonat, můžeš vykonat bez námahy, budeš-li 2T 316 pěstovat vytrvalost a náležitou píli. Ale ty musíš ještě vykonat práci nad svým jazykem. Je to malý článek a chlubí se velkými věcmi. Je ale třeba, aby byl zdržován uzdou lásky a trochou sebeovládání, aby byl zdržován od prázdného mluvení. Tvé hovory jsou na nízké úrovni a ty je ráda trpíš. „Žádná řeč mrzutá nevycházej z úst vašich, ale jestli jaká dobrá ke vzdělání užitečnému, aby dala milost posluchačům.“ Efez.4,29.

Kéž tě Hospodin usvědčí z těchto věcí, když budeš číst tyto řádky. Žádám tě, přioděj se rouchem pokorné a důstojné manželky a matky. Také na otci spočívá určitá zodpovědnost. Vaše snahy by se měly spojit, abyste mohli dohlížet na svého syna, který kráčí po cestě zkázy. Měla bys projevit opravdovou snahu po vnitřní ozdobě, po ozdobě pokorného a tichého ducha, který má v očích Božích velikou cenu. S trpělivostí, milostí a sladkou pokorou poučuj svého ubohého a oklamaného chlapce o základních křesťanských zásadách, o opravdové zdvořilosti a křesťanské laskavosti. Často jsi ukvapená a výbojná. Ó, jak je důležité, abys poznala práci, kterou pro sebe musíš vykonat, než bude navždy pozdě. Ježíš tě nyní zve, abys přišla k Němu, a učila se od Něho, neboť On je tichý a pokorného srdce. Zaslíbení, které ti dává, že u Něj nalezneš klid, je jisté. Musíš vykonat velikou práci. Neoklamávejte svou vlastní duši, ale zkoumejte sami sebe ve světle věčnosti. Není možné, abyste byli spaseni v tom stavu, v jakém se nyní nalézáte.

Sestro S, tvůj manžel by mohl být do určité míry pro církev užitečný, kdyby byl tvůj vliv takový, jaký by měl být. Ale tvůj příklad a vliv mu znemožňuje, aby mohl vykonat posvěcující práci v církvi. Vlivy domova maří nejvíce tyto snahy pro dobro. Jsi úplně nezpůsobilá k tomu, abys mohla být ženou staršího církve. Bůh tě 2T 317 nabádá k reformaci. Tvého manžela čeká práce, kterou musí vykonat, aby své srdce a svůj domov dal do pořádku A když bude obrácen, pak může posilňovat své bratry.

Jako rodina potřebujete, abyste byli posvěceni v pravdě. Drahá sestro, chceš vidět práci, kterou musíš pro sebe vykonat? Chceš se jí chopit hned, bez prodlení? Chceš, aby tvůj vliv byl vůní ke spasení? Pracuj nad svým spasením s bázní a třesením. Kráčej ve známosti pravdy k těm, kdož ji nemají, vykupujíce čas. „Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti.“ „Kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jestli která ctnost, a jestli která chvála, o těch věcech přemyšlujte.“ Kol.4,6; Fil.4,8.

Je dost užitečných předmětů, o kterých lze přemýšlet, uvažovat a hovořit. Řeč křesťana by měla být zaměřena na nebeské věci, odkud očekáváme Spasitele. Rozjímání o nebeských věcech je užitečné a bude vždy doprovázeno pokojem a útěchou Ducha svatého. Naše povolání je svaté, naše vyznání vznešené. Bůh si pro sebe očišťuje lid zvláštní, horlivý ke konání dobrých skutků. On je tím, kdo sedí na trůnu, a třídí a očišťuje stříbro. A když struska a prach budou odstraněny, pak budeme dokonale vyzařovat Jeho obraz. Pak bude Kristova modlitba za Jeho učedníky vyslyšená v nás. „Posvětiž je v pravdě své, slovo tvé pravda jest.“ Jan.17,17. Když pravda bude mít posvěcující vliv na naše srdce a životy, můžeme se Bohu zasvětit přijatelnou službou a můžeme Jej oslavit již na zemi jako účastníci Boží povahy, a takto unikneme zkáze; která se projevuje na světě skrze smyslnost.

Ó, jak mnozí budou shledáni nepřipravení, až přijde Pán, aby účtoval se svými služebníky. Mnozí mají zkreslené představy o tom, co dělá křesťana křesťanem. Samospravedlnost potom bude 2T 318 bez veškerého užitku. Pouze ti, kdož obstojí ve zkoušce, budou shledáni ospravedlněni v Kristu a budou obdařeni Jeho Duchem. Budou chodit tak, jak On - v čistotě srdce a života. Řeč musí být svatá, a potom se budou slova vyznačovat laskavostí.

Kéž vám Pán jako rodině pomůže, aby se stala v životě povznešenou a aby všechny vaše skutky byly ke cti vašemu vyznání.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy