EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 16 - 2T 112 - O čem pojednávají osobní svědectví

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 16 - 2T 112 - O čem pojednávají osobní svědectví

Milí bratři a milé sestry: Pán se mi opět zjevil. Dne 12.6.1868, když jsem mluvila k bratřím v modlitebně v Battle Creeku (Michigan). Duch Boží sestoupil na mne a v tom okamžiku jsem byla ve vidění. Pohled byl rozsáhlý. Pokračovala jsem v psaní pátého svazku Duchovních darů. Protože jsem však měla svědectví praktického rázu, které jste měli mít okamžitě, přerušila jsem práci na Duchovních darech, abych připravila tuto malou brožurku.

V tomto posledním vidění bylo mi ukázáno to, co plně opravňuje můj způsob práce, t.j. uveřejňování osobních svědectví. Když Pán označuje individuální případy a uvádí jejich chyby, jiní, kteří nebyli ukázáni ve vidění, se často považují za spravedlivé nebo za téměř spravedlivé. Když někdo je kárán za nějakou zvláštní chybu, měli by bratři a sestry pečlivě zkoumat sebe samé, aby viděli, v čem chybovali a v čem se provinili proti tomuto hříchu. Měli by mít pokorného ducha vyznání hříchu. Jestliže je jiní pokládají za spravedlivé, to je ještě nečiní takovými. Bůh se dívá do srdce. On ověřuje a zkouší duše tím způsobem, že kárá nepravost jednoho člověka, a má v úmyslu napravit mnohé. Pokud oni ovšem tuto výtku nejsou 2T 113 schopni vztahovat i na sebe a lichotí si, že Bůh přehlíží jejich chyby, protože je zvláště neoznačuje, oklamávají své duše a budou obklopeni temnotou a ponecháni svým vlastním cestám, aby šli za představami svých vlastních srdcí.

Mnozí zacházejí nesprávně se svými vlastními dušemi a jsou ve velkém klamu, pokud jde o jejich pravý stav před Bohem. Bůh používá cesty a způsoby, aby lépe sloužily Jeho cílům, a zkouší, co je v srdcích Jeho vyznávajících následovníků. Ukazuje jasně chyby některých, aby i ostatní mohli být takto varováni, aby se báli hříchu a vyhýbali se svým chybám. Při zkoumání sama sebe mohou shledat, že dělají stejné věci, které Bůh zavrhuje u jiných lidí. Jestli opravdu touží sloužit Bohu a bojí se jej urazit, nebudou čekat, aby jejich hříchy byly oznámeny dříve, než učiní vyznání a s pokornou lítostí se vrátí k Bohu. Budou opouštět věci, které se Bohu nelíbí, podle světla daného jiným. Jestliže naopak ti, kteří nejednají správně, vidí, že se provinili stejnými hříchy, které byly kárány u jiných, a přesto pokračují ve stejné neposvěcené cestě, protože nebyli zvláště jmenováni, ohrožují vlastní duši a budou satanem vedeni do zajetí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy