EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Statečnost kazatele

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Statečnost kazatele

Drahý bratře G: Bylo mi ukázáno, že se u tebe nalézají značné nedostatky ve vykonávání povinností kazatele. Postrádáš základní vlastnosti. Nevlastníš misionářského ducha. Nejsi ochoten obětovat své vlastní pohodlí a potěšení za cenu záchrany duší. Jsou zde muži, ženy i děti, které je třeba přivést. Ve tvém vlastním sousedství jsou takoví, kteří mají uši, aby slyšeli.

Viděla jsem, jak se snažíš některé z nich poučit, ale právě tenkrát, kdy se měla u tebe nacházet vytrvalost, odvaha a energie, stával ses bázlivým, nedůvěřivým, slabým a zanechal jsi práce. Užíval jsi pohodlí a dovolil jsi, aby probuzený zájem zanikl. Snad mohly být získány duše, ale pro nedostatek tvé energie, byla promarněna zlatá příležitost. Viděla jsem, že jestliže ses nerozhodl opásat se brněním, a nejsi ochoten snášet útrapy jako dobrý voják Kristova kříže, a necítíš, že můžeš jiné zachraňovat a sám být zachráněn, abys přivedl 2T 151 duše ke Kristu, pak bys měl zanechat svého povolání kazatele a zvolit si jiné.

Tvá duše není pro tuto práci posvěcena. Nebereš tíhu tohoto díla na sebe. Přeješ si snažší osud, než jaký je určen Kristovu služebníku. Kristus si svého života necenil, nemiloval sám sebe, ale žil pro blaho jiných. Nepřál si být oslavován, ale raději se stal služebníkem. Nestačí být schopným před lidmi argumentovat o našem postavení. Kristův kazatel musí mít neutuchající lásku pro duše, ducha sebezapření a sebeobětování. Měl by být ochoten dát svůj život, je-li to třeba, ve prospěch díla, na záchranu bližních, pro které zemřel Kristus.

Je třeba, aby ses posvětil Božímu dílu. Potřebuješ moudrost a zdravý úsudek k této práci, který by řídil tvé úsilí. Tvá námaha není ve sborech potřebná. Měl bys jít pracovat na nová místa. Jdi a pracuj s vírou na přeměně duší k pravdě. Jestliže cítíš cenu duší, pak i sebemenší náznak dobra potěší tvé srdce, a ty vytrvej, ačkoliv tvé úsilí bude namáhavé a únavné. Jestliže jsi už na některém místě přednesl pravdu, pak ho neopouštěj, i kdyby byla malá naděje úspěchu. Očekáváš snad žeň bez námahy? Myslíš, že satan svým poddaným dovolí lehce přejít z jeho řad do řad Kristových? Bude se snažit ze všech sil, aby je udržel v zajetí tmy, pod svým černým praporem. Můžeš očekávat, že získáš duše pro Krista bez vážného úsilí, jestliže máš před sebou boj s takovým nepřítelem?

Musíš mít více odvahy, více horlivosti, a vydat větší úsilí, anebo musíš přiznat, že ses minul povoláním. Kazatel, který se snadno dá zastrašit, způsobuje újmu dílu, které má hájit, a činí bezpráví sám sobě. Všichni, kdož vykonávají povolání Kristových kazatelů, by se 2T 152 měli naučit moudrosti studováním historie muže z Nazareta, Martina Luthera a ze životů jiných reformátorů. Jejich námaha byla veliká, ale překonali útrapy jako věrní vojíni Kristovi. Neměl by ses zříkat zodpovědnosti. Měl bys být skromný a ochotný přijmout radu a poučení. Jakmile jsi obdržel rady od moudrých a soudných, je ještě Rádce, jehož moudrost je neomylná. Neopomeň předložit Mu svůj případ, a řídit se Jeho radou. On slíbil, že budeš-li postrádat moudrost a požádáš-li o ni, dá ti ji ochotně a bez výčitek. Svaté a slavnostní dílo, pro které ses posvětil, vyžaduje celé srdce a dokonale obráceného člověka, jehož život je spojen se životem Kristovým. Oni přijímají šťávu a výživu z živého kmene a sílí v Bohu. Ačkoliv cítí velikost tohoto díla, musejí zvolat: „Ale k tomu kdo jest způsobný?“ 2.Kor.2,16. Přesto před touto námahou a lopotou neklesají, ale budou pracovat co nejvážněji a nesobecky pro záchranu duší. Jestliže pomocníci Pastýře budou věrni ve všech svých povinnostech, budou se těšit ze svého Pána a naleznou uspokojení v tom, že uvidí duše spasené jejich věrnou prací.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy