EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Hrabivost v obchodním jednání

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Hrabivost v obchodním jednání

Drahý bratře H: Čekala jsem na příležitost, abych ti napsala, ale nedošlo k tomu. Po mém posledním vidění jsem to cítila jako svou povinnost, abych ti spěšně předložila to, co mi Hospodin ukázal. Pohlédla jsem na minulost a viděla jsem, že po léta v minulosti, dokonce již před tvým sňatkem, se projevovala u tebe náklonnost obohacovat se na úkor druhých. Vlastnil jsi ducha hrabivosti, sklon ke skrblickému jednání, což bylo zhoubné pro tvůj duševní pokrok a ve značné míře poškodilo tvůj vliv. Rodina tvého otce nahlížela na 2T 153 tyto záležitosti ze světského hlediska, a neřídila se podle toho vysoce slavného ustanovení našeho nebeského Pána: „Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.“ Luk.10,27. Toho jsi nedosáhl. Hrabivé a nespravedlivé jednání se Bohu nelíbí. On tyto vady a hříchy nepřejde mlčením, jestliže se úplně nepokoříš a nevyznáš je.

Pohlédla jsem na minulost a viděla jsem tvůj nedbalý náhled na tyto věci. Pán mi ukázal na takové obchodování se slabým dobytkem, které nemůže být k užitku pěstováno a je připraveno k prodeji lidem jako potrava. Takové maso bylo předloženo na náš stůl v době, kdy jsme živili početnou rodinu ve dnech naší chudoby. Nebyl jsi jediný, kdo byl za to kárán. Jiní z tvé rodiny měli stejnou vinu. Nezáleží na tom, jestli maso mělo být snědeno námi anebo světskými lidmi. Takové obchodování se Bohu nelíbí. Přestoupil jsi Jeho přikázání. Nemiloval jsi svého bližního jako sebe samého, poněvadž sám by sis to nepřál, aby se to tobě přihodilo. Cítil by ses uražen. Lakomství tě přivedlo k odloučení od křesťanských zásad a způsobilo, že ses přiklonil k takovému druhu obchodování na úkor druhých.

Když mi byla před pěti léty předložena otázka jedení masa, viděla jsem, jak málo lidé ví o tom, jaké maso ve skutečnosti jedli, a přitom mi bylo ukázáno na tvé obchodování. Účinek jedení masa těchto nezdravých zvířat se projevil ve zkažené krvi, nemocech a horečkách. Viděla jsem mnoho příkladů tohoto druhu, které nesvědomití lidé denně konají. Ty, můj drahý bratře, jsi neviděl na sobě toto zlo tak, jak je vidí Pán. Nikdy jsi nepomyslel, že to je z tvé 2T 154 strany veliký hřích. Mnohé věci podobného charakteru se u tebe vyskytovaly, které jak zjistíš, anděl věrně zanesl do svých záznamů. A ony ti budou připomenuty, jestliže své špatné činy nevyznáš a nenapravíš.

Bylo mi přikázáno, abych čekala a pozorovala. Bylo mi přikázáno, abych hovořila přímo, uvedla všeobecné zásady a nechala na tobě, abys je přijal. Bylo mi ukázáno, že Bůh často nechce ukazovat na hříchy svého národa, ale zařídí, aby se doslechli o obecných zásadách a zjevných pravdách, aby se tak mohli sami přesvědčit, zda jsou správné nebo ne. Nejednal jsi věrně a poctivě se svou duší. Anděl řekl: „Podrobím jej zkoušce, půjdu proti němu, dokud v tom neuvidí ruku Boží.“

Viděla jsem, že zatímco jsi přebýval v místě ---, ti, kdož jsou spojeni s vaší rodinou, nejednali správně. Projevil ses jako hrabivý, ziskuchtivý a nečestný. Nemohl jsi mít žádný dobrý vliv v onom městě, jestliže jsi nevykoupil svoji minulost a úplně nezměnil své chování v jednání se svými bližními. Tvé světlo bylo pro lid temnotou. Tvůj vliv byl velkou zhoubou ve věci přítomné pravdy. Uvedl jsi pohanění na pravdu a tvé hrabivé jednání zapříčinilo, že tvé jméno se stalo mezi lidmi výstrahou. Často jsi klesl pod úroveň mnoha světských lidí, pokud jde o čestné jednání. Starší sboru I nemůže učinit nic dobrého v městě ---. Jeho slova jsou jako voda rozlitá po zemi z toho důvodu, že byl s tebou ve spojení a zúčastnil se tvého nepoctivého obchodování. V mnoha případech se stal jakousi světskou osobou v obchodních jednáních. Byl hrabivý a brzo se stal sobeckým. Jeho jednání v mnoha věcech bylo vypočteno tak, aby zničilo jeho vliv a nestal se Kristovým kazatelem. Ve vidění, které 2T 155 mi bylo dáno v Rochestru, New York v roce 1866, mi anděl řekl: „Má ruka jej uvede do nouze. On může shromažďovat, ale já budu rozptylovat, dokud nevykoupí svoji minulost, a neočistí se pro věčnost.“ Každý opravdový křesťan by se měl varovat takového nízkého, světského, obchodního ducha.

Ty nejsi lakomec. Líbí se ti být shovívavý, s otevřeným srdcem a štědrou dlaní. To, co je špatné u tebe, je duch, o kterém jsem se zmínila v tomto dopise, který nemiluje svého bližního jako sebe sama. Je to přehlížení tvých špatných činů a ospravedlňování jich, i když jasné přesvědčivé světlo pravdy ti řeklo, že jsi ve svých činech nedůsledný. Miluješ pohostinnost, a Bůh nedovolí, abys byl oklamán velkým podvodníkem lidstva, ale chce přijít přímo k tobě a ukázat ti, kde se mýlíš a kde můžeš napravit své kroky. On tě zve, abys litoval svou minulost a povznesl se k dokonalosti a aby tvůj životní záznam nebyl poskvrněn lakomstvím nebo sobeckou láskou k mamonu.

Tvůj úsudek ve světských věcech bude nerozumný, jestliže se nebudeš cele věnovat Bohu. Ani ty, ani tvá manželka nejste zbožní. Vaše duchovnost není taková, jakou by chtěl Bůh mít. Zdá se, že jste ve stavu ochrnutí, a přece jste oba schopni s velikým vlivem pracovat pro Pána ve jménu pravdy, jestliže posvětíte své povolání dobrým životem a zbožnými rozhovory. Často jsi v příliš velkém spěchu, a potom jsi netrpělivý, podrážděný a své povinnosti vykonáváš spěšně. Toto je zhoubné pro tvůj duševní pokrok.

Čas se krátí, a nemáš čas, abys odkládal přípravu svého srdce, nezbytnou k tomu, abys horlivě a v plné míře pracoval pro svou duši, pro spásu svých přátel, sousedů a všech těch, kdož jsou pod tvým vlivem. Vždycky se snaž žít v takovém světle, abys měl posvěcující vliv na ty, kdož jsou s tebou spojeni v obchodních záležitostech, 2T 156 nebo na ty, se kterými se denně stýkáš. Plnost je v Ježíši. Od Něj můžeš obdržet sílu, která tě uschopní kráčet Jeho cestou, ale nesmíš se oddělit od Jeho lásky. Kristus žádá celého člověka; duši, ducha i tělo. Když ze své strany učiníš vše, co On chce, bude pro tebe pracovat, požehná ti a posílí tě svou bohatou milostí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy