EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Sobeckost a milování světa

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Sobeckost a milování světa

Drahý bratře a sestro G: Před nějakou dobou jsem se rozhodla vám napsat. Když světlo, které mi Pán dal, přišlo zřetelně přede mne, některé věci se mi vtiskly mocně do mé mysli, když jsem stála před lidem v ---. Doufala jsem, že zůstanete i na druhém shromáždění a že by se mohlo pokračovat v práci, s níž se započalo. Je mi líto, když vidím, že naši bratři, kteří jsou na konferenci, vůbec nepociťují důležitost, aby se na shromáždění předem připravili. Místo toho, aby se posvětili Bohu před tím, než přijdou, čekají, když jdou do shromáždění, že práce tam bude vykonána za ně. Přinášejí s sebou domácí starosti; záležitosti, které zanechali doma, považují za hodnotnější a důležitější, než je příprava srdce pro Jeho příchod. Proto téměř všichni odešli ze shromáždění stejně takoví jací byli, když přišli. Přítomnost na takových shromážděních je spojena s velkými výsadami, a jestliže ti, kteří na ně přicházejí, nemají z nich užitek, pak je pro ně ztrátou, a neobyčejně ztěžují práci těm, kteří cítí břemeno díla, jež na nich spočívá. Naši lidé odešli z konference příliš brzy. Mohlo být vidět více zvláštní práce od Boha, kdyby byli všichni zůstali a zapojili se do díla.

2T 56 Sestro G, mám k tobě poselství. Jsi daleko od království nebeského. Miluješ tento svět a tato láska tě činí chladnou, sobeckou, přísnou a lakotnou. Velkým předmětem tvého zájmu je silný a mocný dolar. Jak málo víš o tom, jak Bůh pohlíží na člověka v tvém stavu. Jsi v hrozném klamu. Místo toho, aby u tebe došlo k přeměně mysli, přizpůsobuješ se světu. Sobeckost a sebeláska, dosáhly ve tvém životě vysokého stupně. Tuto nešťastnou vadu svého charakteru jsi nepřemohla. Nebude-li to napraveno, ztratíš nebe a tvé štěstí zde bude značně zmařeno. Tak již tomu bylo. Temný mrak, který tě provázel a zastiňoval tvůj život, bude stále větší a černější, až celá obloha bude zatažena mraky. Obrátíš se napravo a nebude tam žádné světlo, obrátíš se nalevo a nebudeš moci objevit žádný sluneční paprsek.

Připravuješ si nesnáze tam, kde žádné nejsou, protože nejednáš správně. Jsi neposvěcená. Tvůj naříkavý a lakotný duch tě činí nešťastnou a nelíbí se Bohu. Po celý tvůj život ses starala jen o sebe a toužila jsi po tom, aby ses učinila šťastnou. To je ubohá práce a nevýnosný obchod. Čím více zde investuješ, tím těžší bude ztráta. Čím méně zásob děláš v tomto obchodě - sloužení sobě - tím větší budou tvé úspory. Nesobecká a nezištná láska ti je cizí, a jelikož nevidíš v tom žádný zvláštní hřích, že ti schází tento vzácný rys povahy, nebudeš usilovat o to, abys jej pěstovala.

Milovala jsi svého manžela a provdala ses za něho. Věděla jsi, že když ses za něho vdala, učinila jsi posvátnou smlouvu, že se staneš matkou jeho dětem. Ale po té stránce jsem u tebe viděla nedostatek. Trpíš jasným nedostatkem něčeho. Nemáš ráda děti svého muže, a pokud nenastane naprostá změna a důkladná náprava v tobě a ve tvém způsobu chování, tyto vzácné klenoty se zničí. Láska a projev něžnosti netvoří součást tvé kázně. Mám ti říci pravdu a 2T 57 stát se tak tvou nepřítelkyní? Jsi příliš dokonale sobecká, než abys mohla milovat děti jiných lidí. Bylo mi ukázáno, že plod vašeho spojení by neprospíval a nebyl by požehnán silou, životem a zdravím, a že duch Boží by tě ponechal sobě samé, jestliže se důkladně neosvědčíš a neprojdeš zkouškami a nenapravíš ty věci, v nichž trpíš takovým nedostatkem. Tak jak tvá sobeckost způsobuje vadnutí mladých srdcí kolem tebe a ničí je, tak Boží trest způsobí zvadnutí důkazu tvé sobecké lásky a tvého sobeckého manželství a zničí je. A jestliže budeš pokračovat ve své sobecké cestě, Bůh tě potrestá ještě více a bude odstraňovat tvé modly jednu po druhé před tvýma očima, dokud před Ním nepokoříš své pyšné, sobecké a nepokorné srdce.

Viděla jsem, že budeš muset vydat v den Boží hrozný počet ze své nesplněné povinnosti. Činíš život těmto milým dětem, zvláště dcerce, velmi hořkým. Kde je něžnost, láskyplná péče a trpělivá shovívavost? Ve tvém neposvěceném srdci je více nenávisti než lásky. Z tvých rtů splývá více kárání než pochval a povzbuzení. Tvé chování, tvé strohé jednání a tvá nesoucitná povaha působí na tuto citlivou dívenku jako pustošící krupobití na něžnou rostlinku; ohýbá se před každým prudkým závanem větru, až z ní vyprchá život, a bude ležet zničená a zlomená.

Tvůj způsob řízení rodiny vysušuje ve vašich dětech zdroj lásky, naděje a radosti. Ve tváři dívky je neustálý smutek, který místo toho, aby v tobě povzbuzoval soucit a něhu, vyvolává netrpělivost a vyslovenou nelibost. Rozhodneš-li se, můžeš změnit výraz jejího obličeje - bude oživený a radostný. „Což Bůh nevidí? Zdaž o tom neví?“ Zněla andělova slova. Bůh tě potrestá za tyto věci. Ty jsi dobrovolně vzala na sebe tuto odpovědnost, satan však využil tvého nešťastného, nemilého a nelaskavého povahového rysu, tvé sebelásky, tvé přísnosti a sobeckosti, a to se nyní projevuje v celé své 2T 58 ošklivosti, nepotrestané a nepokořené, která tě nyní stahuje jako železnými pouty. Děti čtou ve tváři své matky; rozumějí, zda vyjadřuje lásku, či nelibost. Nechápeš dosah svého počínání. Což ta malá, smutná tvářička a těžký povzdech, vycházející z hloubi stísněného srdce, nebudí svým toužebným voláním po lásce a soucitu? Ne, v tobě ne. A to dítě se od tebe oddaluje na stále větší vzdálenost a stupňuje tvou nelibost.

Viděla jsem, že otec nejednal tak, jak měl otec jednat. Bůh není spokojen s jeho postojem. Někdo jiný ukradl otcovo srdce od krve jeho krve a od kostí jeho kostí. Bratře G, ty jsi velmi nedostatečně rozeznával. Jako hlava rodiny jsi měl zaujímat své místo a nedovolit, aby věci došly tak daleko, jak došly. Viděl jsi, že to není v pořádku a někdy jsi pociťoval neklid. Ale strach, aby ses neznelíbil své nynější manželce a abys nevyvolal nešťastný nesoulad ve své rodině, tě vedl k tomu, že jsi mlčel, když jsi měl mluvit. Nejsi v té věci bez viny. Tvé děti nemají matku, aby se za ně přimlouvala a aby je chránila před káráním svými rozumnými slovy.

Tvé děti a všechny jiné děti, které ztratily tu, v jejíž hrudi kvetla mateřská láska, utrpěly ztrátu, která nikdy nemůže být nahrazena. Když se však někdo odváží postavit na místo matky takového malého opuštěného stáda, spočívá na něm dvojnásobná starost a břemeno, aby byla ještě více milující, jestli je to možné, a aby byla zdrženlivější při kárání a v hrozbách, než mohla být vlastní matka, a aby takto nahradila ztrátu, kterou utrpělo to malé stádečko. Ty, bratře G, jsi byl jako spící muž. Přiviň své děti ke svému srdci, obejmi je svými chránícími pažemi a něžně je miluj. Nebudeš-li tak činit, bude proti tobě napsáno: „Nalezen lehký.“

2T 59 Zde máte oba vykonat práci. Navždy přestaňte se svým reptáním. Bratře G, nedovol, aby příliš šetrný a sobecký duch tvé manželky ovládl tvé činy. Přijímali jste ze stejného ducha a oba dva jste loupili Boha. Záminka chudoby je na vašich rtech, ale nebe ví, že to není pravda; a přesto vaše slova budou zcela pravdivá; budete opravdu chudí, když budete pokračovat v tom, že budete chovat lásku ke světu, tak jak jste to činili. „Loupiti-liž má člověk Boha, že vy loupíte mne? Avšak říkáte: V čem tě loupíme? V desátcích a obětech. Naprosto zlořečení jste.“ Mal.3,8-9. Smaž tuto kletbu co možná nejdříve.

Bratře G, jako Boží šafář, dívej se na Něho. Je to On, Jemuž budeš muset vydat počet ze svého šafářství, ne své manželce. Jsou to Boží prostředky s nimiž zacházíš. On vám je půjčil na malou chvíli, aby vás vyzkoušel, aby vás zkusil a aby viděl, zda budete „bohatnout v dobrých skutcích, a budete snadní k udílení, i přívětiví, skládajíce sobě základ dobrý k času budoucímu, aby dosáhli věčného života“. 1.Tim.6,18-19. Bůh bude požadovat svůj majetek s úroky. Kéž vám pomůže připravit se pro soud. Ukřižujte své já. Kéž vzácná milost Ducha Božího přebývá ve vašich srdcích. Vyžeňte svět s jeho zkaženými vášněmi. „Nemilujtež světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-li kdo svět, neníť lásky Otcovy v něm.“ 1.Jan.2,15. I kdyby vaše vyznání sahalo až k nebi, a přesto byste byli sobečtí a svět milující, nemůžete mít účast v království s posvěcenými, čistými a svatými. „Kdež jest poklad váš, tuť bude i srdce vaše.“ Mat.6,21. Jestliže váš poklad je v nebi, vaše srdce tam bude také. Budete mluvit o nebi, o věčném životě a o koruně nesmrtelné slávy. Jestliže shromažďujete svůj poklad na zemi, budete mluvit o pozemských věcech a dělat si starosti se ztrátami a zisky. „Co prospěje člověku, by všechen svět získal, a své duši uškodil? Aneb jakou dá člověk výplatu za duši svou?“ Mar.8,36-37.

2T 60 Pro tebe existuje světlo a záchrana, budeš-li potom toužit. Nebudeš-li, zahyneš. Ježíš může spasit dokonale. Avšak sestro G, jestli Bůh kdy ke mně mluvil, jsi hrozně oklamaná, pokud jde o tebe, a musíš se úplně obrátit, jinak nikdy nebudeš patřit k počtu těch, kteří přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a zbílili je v krvi Beránkově.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy