EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Masité pokrmy a dráždidla

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Masité pokrmy a dráždidla

Drahý bratře a sestro H: Vzpomínám si, že jsem viděla vaše tváře mezi těmi, kteří musí ještě mnoho vykonat pro sebe, dříve než mohou být posvěceni pravdou. Přijali jste pravdu, protože jste poznali, že je pravdou, doposud se vás však nezmocnila. Dosud jste nepoznali její posvěcující vliv na život. Na vaši cestu vám zářilo světlo zdravotní reformy a poznali jste povinnost, která spočívá na Božím lidu, zachovávat střídmost ve všem v těchto posledních dnech. Viděla jsem, že jste mezi těmi, kteří se jen velmi pomalu dostávají k plnému světlu a podle něho upravují svůj způsob stravování a práce. Když je světlo pravdy přijato a následováno, způsobí úplnou změnu v životě a charakteru všech těch, kteří jsou jím posvěceni.

Tvoje zaměstnání, milý bratře, není příznivé pro pokrok ve zbožném životě, nýbrž zabraňuje růstu milosti a poznávání pravdy. Má tendenci snížit a ponížit člověka, aby ho učinilo živočišnějším v jeho sklonech. Ušlechtilé duchovní síly jsou přemáhány nízkými vášněmi. Tělesná část tvé povahy vládne nad duchovní. Ti, kdož vyznávají, že se připravují na proměnění, neměli by být řezníky.

Tvoje rodina požívala hodně masitých pokrmů a výsledkem toho bylo, že její duchovní schopnosti byly oslabeny, zatímco 2T 61 tělesné sklony byly posilovány. Naše tělo je vybudováno z toho, co jíme, a používáme-li hojně masa mrtvých zvířat, budeme mít i jejich zvířecí sklony. Tvoje tělo nabylo značných rozměrů, zatímco ony jemné duchovní vlastnosti byly oslabovány. Abys omluvil svou zálibu v masitých pokrmech, opakoval jsi stále: „Jakkoliv škodlivé je to snad pro jiné, když jedí maso, mně to však naprosto neškodí, neboť je jím po celý svůj život.“ Ty však nevíš, jak dobře by ti bylo, kdybys zanechal pojídání masitých pokrmů. Celá tvoje rodina nemůže o sobě tvrdit, že by byla zdravá. Používali jste tuk zvířat, což Bůh ve svém Slově výslovně zakazuje. „Právem věčným po rodech vašich, ve všech příbytcích vašich žádného tuku a žádné krve nebudete jísti.“ „Tolikéž krve žádné jísti nebudete ve všech příbytcích svých, buď z ptactva, buď z hovada. Všeliký člověk, který by jedl jakou krev, vyhlazen bude z lidu svého.“ 3.Mojž.3,17; 7,26-27.

Máš mnoho masa na svém těle, není to však dobrý materiál. Tvůj zdravotní stav není pro tento přebytek masa právě ten nejlepší. Kdybys přešel na skromnou stravu, která by tvé mohutné tělo zbavila takových 13-15 kg přebytečného masa, byl bys mnohem méně náchylný k nemocem. Pojídání masitých pokrmů zavinilo, že tvé tělo má velmi špatné složení krve a masa. Tvůj organismus se nachází stále ve stavu zanícení, takže velmi snadno podléhá nemocem. Jsi náchylný k akutním chorobám a k náhlé smrti, poněvadž tvůj organismus nemá dostatek síly, aby chorobám odolával a je překonával. Nastane doba, kdy ona síla a ono zdraví, které se domníváš, že máš, se projeví jako slabost. Není hlavním účelem člověka, aby oslavoval svůj žaludek. Máš smyslné chutě, které je nutno ukojit; má však člověk kvůli této potřebě klesnout na úroveň zvířete?

Svým dětem jste předkládali stůl plný nezdravých pokrmů, připravovaných nezdravým způsobem. Předkládali jste jim masité pokrmy a jaký je výsledek? Jsou jemné, rozumné, poslušné, svědomité a nábožensky založené? Víš velmi dobře, že tomu tak není, 2T 62 nýbrž právě naopak! Vaše životospráva povzbuzovala tělesné sklony tvé povahy a oslabovala duchovní schopnosti. Předal jsi svým dětem ubohé dědictví; zkaženou povahu, která se následkem tvých nestřídmých způsobů jídel a pití stává čím více zkaženější. Tvůj stůl dovršil toto dílo a učinil z nich to, co nyní jsou. Hřích leží u tvých dveří. Ty víš, že tvé děti nemají náboženské sklony, že se nepodrobují kázni, nýbrž mají tendenci neposlouchat a nerespektovat tvou autoritu. Tvůj nejstarší syn je zkažený a klesl již značně na úroveň zvířete. V jeho těle lze sotva spatřovat nějakou stopu duchovnosti. Ty jsi vychoval své děti tak, aby ukojovaly svou chuť, kdy se jim zachce a jak se jim zachce! Tvůj příklad je učil, že žijí proto, aby jedly, a že ukájení chuti je nad vším ostatním. Bratře H, čeká tě práce. Byl jsi dosud jako člověk, který spí a který byl ochrnutý. Je na čase, abys vynaložil velké úsilí na záchranu mladších členů své rodiny. Vliv, který má na ně tvůj nejstarší syn, je pro ně velmi zhoubný. Naprav svůj stůl. Špatná a dráždivá strava posiluje nízké vášně tvých dětí. Ze všech rodin, s nimiž se znám, je tvé rodině nejvíce zapotřebí, aby zanechala masitých pokrmů a živočišných tuků a naučila se vařit zdravotně nezávadné pokrmy.

Sestra H je žena, která má znečištěnou krev. Její organismus je v důsledku požívání masitých pokrmů plný tuberkulózního hlenu. Požívání vepřového masa ve vaší rodině vám pokazilo krev. Sestra H se musí nutně obrátit na pokrmy z obilnin, ovoce a zeleniny, připravované bez masa a jakéhokoliv tuku. Bude vyžadovat delší dobu, než se při této přísné, zdravé dietě váš zdravotní stav natolik zlepší, abyste nabyli vztah ke správnému způsobu života. Je nemožné, aby ti, kteří libovolně požívají maso, měli jasný rozum a živou schopnost usuzování.

2T 63 Radím vám, abyste změnili své návyky, připomínám však, abyste to učinili rozumně. Znám rodiny, které změnily masitou stravu za velmi slabou stravu. Jejich pokrmy jsou tak uboze připravené, že se to žaludku protiví; a tyto rodiny mi potom řekly, že zdravotní reforma jim neslouží, že jim ubývá tělesných sil. Tu je jeden z důvodů, proč někteří neměli úspěch ve svém úsilí zjednodušit svou stravu. Mají nyní bídnou stravu. Pokrmy si připravuji nesvědomitě a pokaždé stejné. Při jednom jídle nemělo by být mnoho rozličných pokrmů, ale ani všechna jídla by se neměla skládat ze stejných druhů potravin bez obměn. Pokrmy by se měly připravovat jednoduše, avšak tak, aby vzbuzovaly chuť k jídlu. Ze svých pokrmů byste měli vynechat živočišné tuky. Ty znečišťují každý připravený pokrm. Jezte mnoho ovoce a zeleniny.

Když pro zmenšené množství a ubohou kvalitu stravy ubývá tělesných sil, někteří usuzují, že jejich předcházející životospráva byla nejlepší. Organismus musí být vyživován. Neváháme však říci, že masité pokrmy nejsou potřebné pro zachování zdraví nebo síly. Jestliže se požívají, pak jen proto, že to vyžaduje převrácená chuť. Požívání masa podněcuje tělesné sklony ke zvýšené aktivitě a podporuje smyslné vášně. Posilněním tělesných náklonností ochabují duchovní a mravní síly. Používání masa zvířat vede k přibývání na váze a otupuje jemnou citlivost mysli.

Budou ti, kteří usilují o svatost, čistotu a ryzost, aby mohli být uvedeni do společenství nebeských andělů, pokračovat v tom, aby připravovali o život Boží tvory, živili se jejich masem a pochutnávali si na něm jako na lahůdce? Jak mi Pán ukázal, nastane v tom změna a zvláštní Boží lid se bude učit střídmosti ve všem. Ti, kteří se živí hlavně masem, nemohou zabránit tomu, aby jedli maso 2T 64 více nebo méně nemocných zvířat. Vykrmování zvířat na prodej způsobuje jejich onemocnění; a když jsou snad i nejsprávněji krmena, vznikne u nich horečnatý stav a onemocní, když jsou poháněna na trh. Tekutiny a maso těchto nemocných zvířat se dostávají přímo do krve a přecházejí do krevního oběhu lidského těla a stávají se součástí tekutin a masa těla lidského. Tak přicházejí různé tekutiny do lidského organismu. A když už někdo má nečistou krev, potom ji jedením masa z takových zvířat ještě více ohrožuje. Náchylnost k nemocem je při požívání masa desetkrát větší. Rozumové, mravní a tělesné síly se stálým jedením masa oslabují. Jedení masa poškozuje organismus, zatemňuje rozum a otupuje mravní citlivost. Připomínáme vám, milý bratře a sestro, že pro vás bude nejbezpečnější vzdát se masa úplně.

Pití čaje (ruského, čínského, indického) a kávy lidskému organismu také velmi škodí. Čaj do určité míry otravuje tělo. Škodlivé látky z čaje vnikají do krevního oběhu a postupně oslabují síly těla i ducha. Čaj povzbuzuje, vzrušuje, zrychluje výkon živého stroje a nutí jej k nepřirozené činnosti, což vzbuzuje v poživateli čaje dojem, že čaj mu prokazuje velkou službu, protože výborně posilňuje. To je však omyl. Čaj odčerpává sílu z nervů a ponechává je pak značně oslabené. Když pomine účinek čaje a přestane zvýšená činnost, kterou vyvolal, jaký bývá výsledek? Malátnost a slabost, úměrná předchozímu umělému vzestupu energie vyvolanému čajem. Když je organismus už úplně vysílený a potřebuje odpočinek, tu ho požitý čaj nutí a povzbuzuje k neobvyklé a nepřirozené činnosti, čímž oslabuje jeho výkonnost a vytrvalost. Organismus takto vyčerpá své síly mnohem dříve, než nebesa určila. Čaj je pro lidský organismus jedem. Křesťané by měli od jeho pití upustit. Vliv kávy je do určité 2T 65 míry stejný jako vliv čaje, ale její účinek na organismus je ještě horší. Její vliv je povzbuzující, ale v jaké míře pozvedne nad normál, právě v takové míře přivodí vyčerpanost a vysílení. Známky toho můžeme pozorovat ve tvářích těch, kteří používají kávu a čaj. Jejich pokožka bývá bledá a vypadá jako bez života. Na jejich tváři není vidět zdravá barva.

Čaj a káva nedodávají tělu výživu. Úleva, kterou poskytují, je okamžitá a dostaví se dříve, než je žaludek má čas strávit. Z toho vyplývá, že to, co ti, kteří užívají tato dráždidla považují za sílu, je jen podráždění žaludečních nervů, které se přenáší do mozku, co dále podněcuje činnost srdce a přináší chvilkové povzbuzení celému tělu. Toto vše je však klamná síla, a bylo by lépe, kdybychom ji neměli. Čaj a káva nám nedávají žádnou přirozenou sílu.

Druhotným účinkem pití čaje jsou bolesti hlavy, nespavost, chorobný tlukot srdce, poruchy trávení, nervová slabost a mnoho dalšího zla. „Protož prosím vás, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou.“ Řím.12,1. Bůh požaduje živou oběť, ne mrtvou a nebo umírající. Uvědomíme-li si požadavky Boží, shledáme, že Bůh od nás požaduje střídmost ve všech věcech. Účelem našeho stvoření je oslavování Boha v našich tělech a v našich myslích, což vše náleží Jemu. Jak však můžeme tak činit, když povolujeme své chuti na úkor tělesných a mravních sil? Bůh vyžaduje, abychom obětovali naše tělo jako oběť živou. Pak je ale naší povinností, abychom udržovali svá těla v nejlepším zdravotním stavu, máme-li vyhovět Jeho požadavkům. „Protož buď že jíte, neb pijete, aneb cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte.“ 1.Kor.10,31.

Máte veliké dílo k vykonání, abyste uvedli svůj dům do pořádku. Očisťte sami sebe ode všech nečistot těla a ducha a konejte 2T 66 své posvěcení v bázni Boží. Měli byste rozhodně usilovat o poznání svých chyb a v bázni Boží, spoléhajíce na Jeho sílu, tyto chyby odstranit. Milý bratře a sestro, potřebujete reformu ve věci pořádku. Měli byste pěstovat lásku k upravenosti a k úzkostlivé čistotě. Bůh je Bohem pořádku. Nestrpí nedbalost a nepořádek u nikoho ze svého lidu. Ve svém oděvu, ve svém domě a ve všech věcech ukazujte vkus a pořádek. Na nás se pohlíží jako na zvláštní lid. Reformní oděv je přímým opakem módy tohoto světa. Ti, kteří tento oděv přijmou a nosí, měli by zjevovat dobrý vkus, pořádek a přísnou čistotu ve všech svých oděvech. Tento oděv by neměl být nošen dříve, dokud nebyl správně zhotoven a vkusně upraven. Máme dbát na to, abychom se naší nepečlivostí a nedbalostí v našem odívání nezošklivili v očích nevěřících, nýbrž máme se oblékat vkusně, s ohledem na zdraví a upravenost, aby se náš oděv sám doporučil úsudku upřímných lidí.

Potřebujete jasnou a bystrou mysl, abyste ocenili vznešenost pravdy, hodnotu vykoupení a abyste správně hodnotili věčné věci. Když budete jednat převráceně, jíst podle svých starých, zlých zvyků, a tím zeslabovat rozumové schopnosti, nebudete moci náležitě ocenit spasení a věčný život a svůj život nebudete moci uvést do souladu s životem Kristovým. Rozhodnete se též k vážnému sebeobětavému úsilí o úplnou shodu s Boží vůlí, kterou vyžaduje Jeho slovo a jež je bezpodmínečně nutná, když chcete být mravně uschopněni přijmout nesmrtelnost.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy