EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Smyslnost mladých

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Smyslnost mladých

Drahý bratře a sestro E: Už delší dobu jsem nevzala své pero do ruky, abych něco napsala. Jsou však věci, které nemohou být odkládány. Již několik měsíců je můj duch stísněn nepokojem, který mě málem rozdrtil. To, co mě nejvíce znepokojuje, je má obava, že všechno, co napíši, nepřinese dobrý užitek v porovnání s naší vážnou, snaživou a vyčerpávající prací v --- minulou zimu a na jaře. Byla to beznadějnost s jakou jsem pohlížela na věci v tomto místě, která zadržovala mé pero i můj hlas téměř v mlčení. Mé ruce byly oslabené a srdce stísněné, když jsem viděla, že se nic nedosáhlo naším zdlouhavým jednáním. Jsem beznadějná, co se týká našich snah získat úspěch v probuzení citů adventního lidu, aby spatřil své vznešené postavení, jež Bůh od něho požaduje. Oni nevidí náboženské věci z toho vznešeného postavení. A to je právě váš stav.

Hospodin mi ukázal některé zkaženosti, jež všude převládají. Hanebnost, zločin a smyslnost se nacházejí na vysokých místech. Dokonce i v církvích, které vyznávají, že zachovávají Boží přikázání, jsou hříšníci a pokrytci. Je to hřích, a ne soužení a utrpení, který odděluje Boha od svého lidu a činí duši neschopnou radovat se z 2T 391 pravdy a oslavovat Boha. Je to hřích, který hubí duše. V rodinách adventního lidu se nalézá hřích a špatné vlastnosti. Morální zkaženost způsobila daleko více zla než kterékoli jiné hříchy. Následkem toho lidské pokolení upadá. Tato zkaženost a její praxe nabyla zneklidňujících rozměrů a nese s sebou skoro všechny popsané choroby dnešních dnů. Dokonce velmi malé děti, nezletilé, které se rodí s vrozenou přecitlivělostí pohlavních orgánů, nalézají chvilkové uspokojení v zacházení z těmito orgány, jež zvyšuje podráždění a vede k jeho opakování, dokud nevznikne návyk, který se ještě zvyšuje s dospíváním. Tyto děti celkově nedorostlé a nerozvinuté se stávají pacienty lékařů a jsou přecpávány léky, přičemž zlo takto není odstraněno. Příčina stále zůstává.

Rodiče si všeobecně neuvědomují, že jejich děti vnímají něco z této neřesti. V mnohých případech jsou rodiče těmi pravými přestupníky. Oni zneužili své manželské přednosti, a svým požitkářstvím posilují své smyslné touhy. Když však tyto nízké pohnutky zesílí, morální a intelektuální schopnost se otupuje a stává se neschopnou odolávat. Duchovní stránka charakteru byla přemožena smyslnou. Takto se rodí děti s nízkými, smyslnými znaky a sklony po většině již vyvinutými jako nějaké dědictví, jež je přenášeno na děti. Nepřirozená činnost citových orgánů produkuje takto vzrušení. City jsou snadno podněcovány a při jejich opětném opakování je docíleno chvilkové uspokojení. Takto zlo stále roste a zatížení nervové soustavy je znatelné. Činnost mozku a jeho nervová soustava je oslabena, také paměť se stává otupělou a nedostatečnou. Děti, které se rodí těmto rodičům, přivyknou z větší části těmto nepěkným vlastnostem, které jsou součástí skrytých návyků. Manželský svazek je svatý, ale jaké množství smyslnosti a zločinů kryje. Manželé, kteří cítí svobodu ke znehodnocování svých těl ohavným oddáváním se zvířecím pudům, zanechají svůj ponižující způsob života i svým dětem.. Hříchy rodičů dopadnou na jejich děti, protože rodiče na ně přenesli povahové rysy svých vlastních požitkářských sklonů.

2T 392 Ti, kdo propadli této neřesti, která ničí tělo i duši, mohou zřídkakdy dokázat, aby toto zatížení nepřešlo i na ty, kteří jsou v jejich společnosti. Zvědavost jednou vyburcovaná a vědomost neřestí přechází od jednoho ke druhému, od dítěte k dítěti, dokud je sotva někdo, kdo zůstává v nevědomosti o praktikách tohoto ponižujícího hříchu.

Vaše děti provozovaly sebezneužívání, až vliv v mysli byl tak veliký, zvláště v případě vašeho nejstaršího syna, že jejich mysl byla vážně poškozena. Jasnost mladého rozumu byla zakalena. Morální a intelektuální síla byla oslabena, zatímco nízká součást jejich povahy nabývala na významu. Z tohoto důvodu ukazuje váš syn neochotu k náboženským věcem. Ztrácel moc přemáhání a má stále méně a méně úcty k posvátným věcem a méně ohledu na kohokoli s duchovním charakterem. Toto jste kladli za vinu svému okolí, ale nepoznali jste pravou příčinu. O vašem synovi lze říci, že je poznamenán spíše satanem než zbožností. Miluje hřích a zlo spíše, než opravdovou dobrotu, čistotu a spravedlnost. Je to žalostný obraz.

Účinek takovýchto ponižujících zvyků není tentýž na všechny mysli. Jsou takové děti, které mají mravní sílu široce rozvinutou, které tím, že jsou ve společnosti s dětmi, které provozují toto sebezneužívání, jsou zasvěcovány do této neřesti. Účinek na takovéto duše bude příliš často způsobovat melancholickou dráždivost a závist, a přece takoví nesmí ztratit svou úctu k náboženským pobožnostem a nesmějí ukázat zvláštní nevěrnost, pokud jde o duchovní věci. Čas od času budou trpět silnými výčitkami svědomí a budou se cítit poníženi ve vlastních očích a ztratí sebeúctu.

Bratře a sestro, nejste čisti před Bohem. Neuspěli jste při konání svých povinností doma, ve vaší vlastní rodině. Neovládali jste své děti. Značně jste neuspěli v tom, abyste poznali a vykonávali vůli 2T 393 Boha a Jeho požehnání nespočinulo na vaší rodině. Bratře E, byl jsi sobecký, máš vysoce vyvinutou samolibost. Myslel jsi, že vlastníš dobrý stupeň pokory, ale sám sobě jsi nerozuměl. Tvé způsoby nejsou správné před Bohem. Tvůj vliv a příklad nebyl v souladu s tvým vyznáním. Nalézal jsi spíše chyby u jiných, tudíž odchylky od správnosti, ale sám k sobě jsi slepý.

Sestra E byla daleko od Boha. Její srdce nebylo podrobeno milostí. Její láska ke světu a k věcem, které jsou z tohoto světa, uzavřela její srdce před láskou k Bohu. Láska k oděvu a k vnějšímu vzhledu ji držela od dobra a zavedla její mysl a její pocity až k lehkovážným věcem. Nevíra se opevnila v jejím srdci a ona stále méně milovala pravdu a viděla jen malou přitažlivost k prostotě pravé zbožnosti. Neposílila růst křesťanské milosti. Nemilovala pokoru, nebo oddanost. Chopila se omylů těch, kdož vyznávali, že jsou oddáni pravdě a používala nedostatky duchovnosti, jejich omyly a jejich hříchy, jako omluvu za své sklony milovat svět. Střežila cestu těch, kdož byli ve spojení s místem ---, a kdož šli vpřed, aby převzali břemena církve a odložili neúspěchy, a přičítala jejich chyby omylu jiných, říkajíc, že ona nebyla o nic horší než jiní. Takoví jednotlivci v dobrém postavení dělali to, či ono a ona měla stejně tolik práva jako oni. Takoví nežili zdravotní reformou lépe než ona. Kupovali a jedli maso a zaujímali přitom vysoké postavení v církvi a ji bylo možno omluvit, když viděla takový příklad, který byl totožný s jejím případem.

Toto není jenom případ, kdy zanedbání následovat světlo, které Pán zjevil, bylo omluvou chyb jiných. Má být hanbou lidí a inteligentních mužů a žen, že nemají vyšší úroveň, než tyto nedokonalé 2T 394 lidské bytosti. Skutky těch, kteří jsou kolem nich, jakkoli nedokonalé, je třeba považovat za nedostatečnou omluvu pro ty, kdož jdou stejnou cestou. Mnozí budou zvikláni vlivem některého vedoucího bratra. Jestliže se on odchýlí od pravdy Boží, jeho příklad bude ihned radostně následován neposvěcenými, kteří nyní cítí, že jsou uvolněni ze svého omezení. Nyní mají výmluvu a jejich neposvěcená srdce slaví příležitosti hovět svým touhám a kráčet blíže přátelství s duchem světa, kde mohou podle svých choutek uspokojovat svou zálibu. Oni tudíž umisťují na své stoly tyto věci, které nejsou nejzdravější a kterých, jak byli poučováni, se měli zříci, chtějí-li zachovat sami sebe v lepším zdravotním stavu.

Hned na začátku byl v srdci některých odboj proti zdravotní reformě. Pociťovali tutéž vzpouru jako Izraelité, když jim byly na cestě z Egypta do Kanaánu omezovány jejich choutky. Formální následovníci Kristovi, kteří po celý život sledovali vlastní záliby a vlastní zájmy, vlastní pohodlí a vlastní choutky, nejsou ochotni změnit své počínání a žít k Boží slávě napodobujíce sebeobětavý život svého neomylného Vzoru. Křesťané dostali dokonalý příklad, který mají následovat. Slova a skutky Kristových následovníků jsou potrubím, řečištěm, kterým se do světa dostávají čisté zásady pravdy a svatosti. Jeho následovníci jsou solí země a světlem světa.

Sestro E, nedokážeš si uvědomit mnohá požehnání, která jsi ztratila tím, že jsi nedokázala neúspěchy jiných obalit balzámem a vyhladit jejich svědomí kvůli zanedbání vlastní povinnosti. Měřila jsi sebe jinými. Jejich křivolaké cesty, jejich neúspěchy byly tvou 2T 395 učebnicí. Ale jejich omyly, pošetilosti a hříchy nezpůsobily, že tvá neposlušnost vůči Bohu byla menší. Litujeme, že ti, kdož by měli být pro tebe silou ve tvém úsilí o překonání vlastní sebelásky, pýchy srdce, marnosti a lásky ke světským záležitostem, byli pouze překážkou svým nedostatkem duchovnosti a pravé zbožnosti. Nedovedeme říci, jak velice litujeme, že ti, kdož měli být sebezapírajícími křesťany, jsou tak daleko od svého Vzoru. Ti, kdož by měli stát pevně, rozhojňujíce se v díle Božím, jsou oslabeni satanem, protože zůstávají v takové vzdálenosti od Boha, že se jim nedaří získat Jeho moc a nabýt síly z Jeho milosti, skrze kterou by měli překonat slabosti své povahy a získat konečné vítězství v Bohu, a tím ukázat těm, kdož jsou slabé víry, cestu pravdy a života.

Největší obavy nám způsobilo, když jsme viděli, jak ti, kteří v místě ---, po léta působili ve věci a díle Božím, jsou zbaveni své síly vlastní nevěrou. Jsou poraženi nepřítelem téměř v každém útoku. Bůh by tyto osoby učinil silné jako věrné hlídky na svých strážných stanovištích, aby střežili pevnost, kdyby kráčeli ve světle, které jim zjevil, a zůstávali pevnými ve své povinnosti, ve snaze znát a konat celou Boží vůli. Satan nepochybně bude klamat skrze iluzi tyto provinilé duše a bude se snažit, aby uvěřili, že konec konců konají správně. Nedopustili se žádných těžkých hříchů a musí konec konců být na správném základě a Bůh přijme jejich dílo. Nevidí žádné zvláštní hříchy, ze kterých by měli činit pokání, žádné hříchy, které volají po zvláštním pokorném doznání a roztržení srdce. Sebeklam takových je skutečně silný, když zaměňují Boží vedení za svou vlastní sílu a lichotí si, že jsou bohatí a nic nepotřebují. Prokletí Merozu na nich spočívá. „Zlořečte Merozu, praví anděl Hospodinův, zlořečte velice obyvatelům jeho; nebo nepřišli na pomoc Hospodinu, 2T 396 ku pomoci Hospodinu proti silným.“ Soud.5,23.

Má sestro, neomlouvej své nedostatky proto, že jiní jsou špatní. V Boží den se neodvážíš obhajovat své zanedbání formování charakteru pro nebesa, protože jiní neukázali zbožnost a duchovnost. Tentýž nedostatek, který jsi zahlédla u jiných, byl tvým nedostatkem. Skutečnost, že jiní byli hříšníci, nečiní tvé hříchy méně těžkými. Jak oni, tak i ty, budete-li pokračovat v současném stavu nezpůsobilosti, budete odděleni od Krista a budete se satanem a jeho anděly potrestáni věčným zatracením od přítomnosti Pána a od slávy Jeho moci.

Pán ve vašem zájmu učinil rozsáhlá opatření, že budete-li Jej hledat a následovat světlo, které vám zjevil, nepadnete na cestě. Slovo Boží vám bylo dáno jako světlo pro vaše nohy, jako světlo na vaší stezce. Jestliže klopýtnete, bude tomu tak proto, že jste se neradili se svým průvodcem Slovem Božím a neučinili jste převzácné Slovo pravidlem vašeho života. Bůh vám nedal jako vzor život nějaké lidské bytosti, třebaže může být navenek jakkoli dobrý a bezúhonný. Jestliže jste činili tak, jak činili jiní, budete nakonec zanecháni mimo svaté město s nesmírným množstvím těch, kdož konali právě to, co vy - následovali vzor, který jim Pán nedal k následování a jsou ztraceni tak, jako budete ztraceni i vy.

To, co jiní učinili, nebo mohou učinit v budoucnosti, neoslabí vaši zodpovědnost nebo víru. Jako Vzor vám byl zjeven bezchybný život, charakterizovaný sebezapřením a nezištnou shovívavostí. Jestliže se odvrátíte od tohoto správného, dokonalého vzoru a osvojíte si vzor nedokonalý, což bylo jasně naznačeno ve Slově Božím jakožto vzor, kterého byste se měli varovat, vaše skutky dostanou zaslouženou odměnu a váš život bude neúspěchem.

Jeden z největších důvodů pro úpadek církve v místě --- je to, že měřili sebe sami sebou a porovnávali se mezi sebou. Je jen 2T 397 několik málo těch, kteří měli v duši živé zásady a kteří sloužili Bohu se zrakem upřeným k Jeho slávě. Mnozí v místě --- nebudou souhlasit, aby byli zachráněni způsobem, jaký Bůh naznačil. Nepřevezmou obtíže práce, aby pracovali na vlastní spáse s bázní a třesením. Oni to neučiní svou vlastní zkušeností a raději, než by měli potíže pramenící z toho, že získali zkušenosti osobním úsilím, budou riskovat, že se opírají o jiné a doufají v jejich zkušenosti. Nemohou souhlasit s tím, aby bděli a modlili se, žili pro Boha a jenom pro Něho. Je pro ně potěšitelnější, mohou-li žít v poslušnosti svého vlastního já.

Církev v --- je naplněna svým vlastním úpadkem a nemohou snít o úspěchu, dokud ti, kdož jmenují jméno Kristovo, se nebudou pečlivě varovat vší nepravosti a dokud se nenaučí odmítnout zlo a zvolit si dobro. Žádá se od nás, abychom bděli a modlili se neustále, neboť osidla jsou na naší cestě a my nalezneme satanův záměr vždy a všude tam, kde jej nejméně očekáváme. Jestliže v této zvláštní době nebdíme na modlitbách, budeme zachváceni nepřítelem a setkáme se s rozhodnou ztrátou.

Jaká zodpovědnost spočívá na vás, jakožto na rodičích! Jak málo jste pociťovali váhu vlastního břemene! Pýcha srdce, láska k okázalosti a věnování se vlastním choutkám zaujímalo vaše mysli. Tyto věci byly pro vás prvořadé a příchod nepřítele jste nezpozorovali. Ve vašich domech vztyčil svou zástavu a svůj opovrženíhodný obraz tiskl charakteru vašich dětí, ale vy jste byli natolik zaslepeni bohem tohoto světa, tak umrtveni vůči duchovním a Božským věcem, že jste nedokázali rozeznat výhody, které satan získal, ani jeho dílo, které konal přímo ve vaší rodině.

Přivedli jste na svět děti, které neměly co mluvit do své vlastní existence. Stali jste se zodpovědnými ve velké míře za jejich budoucí štěstí, jejich věčné blaho. Na vás spočívá břemeno, ať už jste si 2T 398 toho vědomi, či nikoli, v tom smyslu, abyste vychovali tyto děti pro Boha, abyste bděli s horlivou péčí nad prvním postupem zlého nepřítele a byli připraveni vyrazit proti němu se svou zástavou, vybudovat pevnost modlitby a víry kolem vlastních dětí a pilně bdít nad nimi. Nejste si ani na okamžik jisti před útoky satanovými. Nemáte čas odpočívat od bdělé, opravdové práce. Neměli byste ani na okamžik zaspat na svém strážném stanovišti. Toto je ve válce velmi důležité. Pramení z toho věčné důsledky. Je to život nebo smrt vaše a vaší rodiny. Jediným vaším bezpečím je pokořit svá srdce před Bohem a hledat království nebeské jako malé děti. Nedovedete být vítězi v tomto boji, jestliže budete pokračovat ve skutcích, jak tomu bylo dosud. Nejste velmi blízko království nebes.

Někteří, kdož nevyznávali Krista, jsou blíže království Božího, než jsou mnozí, kteří vyznávají, že jsou světiteli soboty v ---. Nesetrvávali jste v lásce k Bohu a nenaučili jste své děti bázni k Pánu. Neučili jste je pravdě pilně, když jste vstávali a když jste usedali, když jste vycházeli a když jste vcházeli. Nezabraňovali jste jim. Srovnáváte své děti s jinými a říkáte: „Mé děti nejsou o nic horší než jiné.“ Toto může být pravda, ale cožpak nedbalý přístup jiných k jejich povinnosti snižuje úroveň požadavků, které Bůh zvláště vložil na vás, jako na rodiče? Uložil vám zodpovědnost, abyste pro Něj tyto děti vychovali, a jejich spása závisí na víře a vzdělání, které tyto děti obdržely. Tuto zodpovědnost nemohou převzít jiní. Je vaše, výlučně vaše jakožto rodičů. Můžete si přivést na pomoc všechnu pomoc, abyste si zajistili tuto svatou, důležitou práci, ale jakmile tak učiníte, je nad každou z těchto lidských bytostí moc, která bude pracovat s vámi skrze prostředky, jejichž použití je vaší výsadou. Bůh 2T 399 vám přijde na pomoc a vy se budete spoléhat na Jeho sílu. Tato moc je nekonečná. Lidští činitelé nemusí být úspěšní, ale Bůh může způsobit, že jejich práce ponese ovoce skrze Jeho působení v nich a skrze ně.

Je před vámi práce, musíte dát svůj dům do pořádku. Čistí, bezhříšní andělé se nemohou těšit z příchodu do příbytku, kde se tolik hřeší. Zaspali jste na svém strážném stanovišti. Méně důležité věci ovládly vaše mysli a způsobily tak, že otázky větší důležitosti byly dány stranou. Mělo by být prvořadým úkolem vašeho života nalézt království nebeské a jeho spravedlnost. Potom máte slíbeno, že vám všechny věci budou přidány. Zde je třeba vidět neúspěch ve vaší rodině. Kdybyste strádali, kdybyste vy a vaši nejbližší měli vstoupit na úzkou stezku, jistě byste s opravdovým úsilím shromažďovali každý paprsek světla, které Pán vysílá, aby ozářil vaši stezku a pěstovali byste je a kráčeli byste v nich.

Nepohlíželi jste s úctou na zdravotní reformu jako na světlo, které vám Pán tak milostivě zjevil. Cítili jste, že jste proti ní povstali. Neviděli jste v tom žádný význam, žádný důvod, proč byste ji měli přijmout. Nebyli jste ochotni omezit svou chuť. Nedokázali jste uvidět moudrost Boží v tom, že vám zjevil světlo, pokud jde o omezení chuti. Vše, co jste dokázali rozeznat, byla nevýhodnost odpírání si ve svých zálibách. Pán dovolil, aby Jeho světlo na vás zářilo v těchto posledních dnech, aby chmury a temnoty, které se shromaždovaly kolem posledních generací a pokolení kvůli hříšné oddanosti, mohlo být do jisté míry rozptýleno a aby zlo, které pramenilo z nestřídmého pití a jedení, mohlo být oslabeno.

Pán chce ve svém moudrém záměru přivést svůj lid do postavení, kde by byl oddělen od světa v duchu a praxi, aby jejich děti nebyly tak pohotově zavedeny k uctívání model a neposkvrnily se 2T 400 převládajícími špatnostmi této doby. Božím záměrem je, aby věřící rodiče a jejich děti stáli v popředí jako živí zástupci Krista, kandidáti života věčného. Všichni, kdo se podílejí na Božské povaze, uniknou zkáze, která je na světě skrze žádost. Je nemožné, aby ti, kdo povolují své chuti, získali křesťanskou dokonalost. Nemůžeme pěstovat mravní citlivost u svých dětí, zatímco sami nejsme pečliví ve volbě své stravy. Stoly, které rodiče obvykle připravují pro děti, jsou pro ně osidlem. Jejich dieta není prostá a není připravena zdravým způsobem. Strava je často bohatá a vyvolává horečku. Má sklon dráždit vnitřní stěny žaludku. Tělesné sklony jsou posilovány, zatímco mravní a intelektuální schopnosti jsou oslabeny a stávají se otroky nízkých vášní. Měli byste se snažit připravovat jídla prostá, avšak výživná. Masitá jídla, bohaté moučníky a koláče připravované s kořením všeho druhu nejsou nejzdravější a nejvýživnější dietou. Na vašem stole by se neměla objevit vejce. (viz dodatek) Poškozují vaše děti. Ovoce a obiloviny připravené tím nejprostším způsobem jsou nejzdravější a měly by představovat největší součást výživy těla a současně neškodit rozumu.

Pravidelnost v jídle je velice důležitá pro zdravé tělo a pro zdravou mysl. Vaše děti by měly jíst pouze v předem stanovenou dobu na jídlo. Neměli byste jim dovolit odchylky od tohoto stanoveného pravidla. Když ty, sestro E, nejsi doma, nemůžeš tyto důležité věci řídit. Tvůj nejstarší syn tak nervově oslabil celý svůj organismus a položil tak základ trvalému onemocnění. Tvé druhé dítě jde rychle v jeho šlépějích a ani jedno z tvých dětí není bezpečné před tímto zlem.

Asi nebudete schopni obdržet pravdu od svých dětí, pokud jde 2T 401 o jejich návyky. Ti, kdo provozují tajnou neřest, budou lhát a klamat. Tvé děti tě mohou klamat, neboť nejsi ve stavu, kdy můžeš vědět, zda tě nechtějí svést z cesty. Tak dlouho jsi byla zaslepena vůči nepříteli, že máš stěží paprsek světla, abys rozlišila temnotu. Je před tebou velká, svatá a významná práce, kterou máš učinit ihned, abys napravila své vlastní srdce a dala dům do pořádku. Jedinou bezpečnou cestou pro tebe je chopit se své práce. Nepodváděj samu sebe v domnění, že záležitost, která je před vámi, je přehnaná. Já jsem tento obraz nevykreslovala. Konstatovala jsem skutečnosti, které budou dosvědčeny při posledním soudu. Probuďte se! Probuďte se! Upozorňuji vás dříve, než bude příliš pozdě pro ty, kdo jsou špatní, aby se napravili a vy a vaše děti abyste nezhynuli ve všeobecné zkáze. Chopte se svatého díla, a přivolejte si na pomoc každý paprsek světla, který můžete shromažďovat, který na vás září na vaší cestě a který jste pěstovali; a společně s pomocí světla, které nyní září, započněte zkoumat svůj život a charakter, jako kdybyste byli před soudnou stolicí Boží. „Nejmilejší, prosím vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši,“ (1.Petr.2,11.) je nabádání apoštola. Neřest a zkáza jsou na všech stranách, a jestliže nemáte více než lidskou sílu, abyste odolali tomuto mocnému proudu zla, budete přemoženi a strženi proudem do záhuby. Bez svatosti nikdo neuvidí Boha.

Pán zkouší svůj lid. Andělé Boží bdí nad rozvojem povahy a zvažují mravní hodnotu. Doba zkoušky je téměř u konce a vy jste nepřipraveni. Ach, kéž tato slova výstrahy se vpálí do vašich duší! Buďte připraveni! Pracujte, zatímco dny končí, neboť noc přichází, kdy člověk nemůže pracovat. Vaše poslání je jít vpřed. Ten, kdo je svatý, nechť je dále svatý, kdo je pošpiněn, bude pošpiněn stále. Osud všech bude rozhodnut. Pouze málo z obrovského počtu lidí na 2T 402 zemi, bude zachráněno pro život věčný, zatímco masy, které nezdokonalili své duše v poslušnosti k pravdě, budou poznamenány druhou smrtí. Ach, Spasiteli, spas nás vykoupením skrze svou krev! To je volání mého zkroušeného srdce.

Velice se o vás bojím a o mnohé, kteří vyznávají, že věří v pravdu v ---. Ach, pátrejte, pátrejte pilně ve svých vlastních srdcích a konejte dokonalou práci pro poslední soud! Mám v srdci bolest, když si připomínám, jak mnohé děti rodičů, kteří světí sobotu, si ničí duši a tělo tajnou neřestí. Blízko vás je rodina, která ukazuje své špatné návyky na svých tělech stejně tak dobře, jako ve své mysli. Tyto děti jsou na přímé cestě do záhuby. Ponížili sami sebe a učí této neřesti mnohé jiné. Nejstarší hoch je zakrnělý jak fyzicky, tak i duševně vlivem vykonávání této činnosti. Jak málo má rozumu a jak nízkého stupně je. Jestliže bude pokračovat ve své neřesti, nakonec se z něj stane slabomyslný člověk. Každý požitek dětí, které již odrostly, je strašlivým zlem a bude mít strašlivé následky v tom, že nervově oslabí organismus a oslabí intelekt. Ale u těch, kdož se oddávají této zkažené neřesti dříve, než odrostli, u těch bude mít růst špatné následky jasně zjevné a uzdravení z těchto následků bude téměř beznadějné. Kostra bude oslabena a pokřivena, svaly budou chabé, oči budou malé a častokrát se budou zdát nateklé, paměť bude děravá jako síto a neschopnost soustředit své myšlenky na studium, se bude neustále zvyšovat.

Rodičům těchto dětí bych chtěla říct: Vychovali jste děti pro svět, aby byly jen prokletím společnosti. Jsou neovladatelné, vášnivé, hašteřivé a neřestné. Jejich vliv kazí i jiné. Vykazují známky otcova charakteru, jeho nízkých vášní. Jeho prchlivá, vzteklá povaha se na nich odráží. Tito rodiče měli být už dávno přestěhovaní někam na venkov a takto odděleni spolu s jejich dětmi od společnosti těch, 2T 403 kterým nemohou být k prospěchu, ale kterým mohou jen škodit. Soustavná práce na farmě by se ukázala požehnáním pro tyto děti a neustálé zaměstnání tak, jak by to jejich síly dovolily, by jim dalo méně příležitostí k tomu, aby kazili svá vlastní těla sebezneužíváním a zabránily by jim v zasvěcování jiných do této své pekelné praxe. Práce je velkým požehnáním pro všechny děti, zvláště pro tu třídu lidí, jejichž mysl je přirozeně táhne k neřestem a nepravostem.

Tyto děti sdělují jiným více vědomostí o neřesti v ---, než všechno spojené úsilí kazatelů a lidí, vyznávajících zbožnost, může napravit. Mnozí, kteří se toto naučili od vašich dětí, směřují ke zkáze spíše, než k ovládání svých vášní a k potlačení hovění si v hříších. Jedna zkažená mysl může zasít více špatného semene v krátké době, než mnozí mohou vykořenit za celý svůj život. Vaše děti jsou typickým příkladem v ústech rouhačů pravdy. Tito jsou dětmi světitelů soboty, ale jsou horší než děti světských lidí. Mají méně čistoty a sebeúcty. Bratr P nebyl žádnou ctí pro Boží věc. Jeho skrytá povaha a všeobecný vliv neměly sklony k tomu, aby povyšovaly, nýbrž snižovaly na nižší úroveň. Věc Boží byla takto uvržena do špatného světla právě nedostatkem jeho soudnosti a čistoty. Bylo by daleko lepší pro věc pravdy, kdyby tato rodina byla již dávno odstraněna na méně významné místo, kde by byli více odloučeni a jejich vliv by byl pociťován méně. Jejich děti žily ve světle pravdy a měly výsady, které má jen málo dětí, a přece všechen tento čas nebyly k prospěchu, nýbrž se stávaly stále zatvrzelejšími v nepravostech. Jejich odstěhování by bylo požehnáním pro církev a společnost, jakož i pro celou rodinu. Soustavné zaměstnání v zemědělství by bylo požehnáním otci i dětem, kdyby čerpali užitek z výhod farmářského života.

2T 404 Viděla jsem, že rodina bratra G potřebuje na sobě vykonat velkou práci. H a I zašli příliš daleko v tomto zločinu sebezneužívání. Zvláště je to pravda o H , který šel tak daleko v provozování tohoto hříchu, že jeho intelekt je zachvácen, jeho zrak oslaben a zmáhá ho choroba. Satan má téměř úplnou nadvládu nad myslí tohoto ubohého chlapce, ale rodiče nebdí, aby viděli zlo a jeho následky. Jeho mysl je degradována, jeho svědomí zatvrzelé, jeho mravní citlivost otupena a on bude ochotnou obětí pro špatnou společnost, aby ji zavedl do hříchu a zločinu. Bratře a sestro G, probuďte se prosím vás. Nepřijali jste světlo zdravotní reformy a nezachovali jste se podle něho. Kdybyste omezovali svou chuť, ušetřili byste mnoho práce a vydání. Ovšem, a to je nejdůležitější, uchovali byste si lepší zdraví a více rozumových sil, abyste mohli pochopit věčné pravdy. Ano, váš mozek by dovedl lépe vydávat svědectví o naději, kterou máte. Vaše potrava se neskládá z prostých, zdravých živin, jež vytvoří nejlepší krev. Líná krev způsobí zastření mravních a rozumových sil a probudí a posílí nižší přirozenost člověka. Nikdo z vás si nemůže dovolit jíst stravu, která vyvolává horečku; je to na úkor tělesného zdraví a duševního blaha vás samých i vašich dětí.

Předkládáte na stůl pokrmy, jež zatěžují zažívací ústrojí, vzrušují tělesné vášně a zeslabují mravní a rozumové síly. Tučná a masitá strava vám není k dobrému. Kdybyste věděli, jaké maso jíte, kdybyste viděli zvířata, jež pojídáte, dokud byla naživu, odvrátili 2T 405 byste se od masa s odporem. Zvířata, která jíte, jsou často tak nemocná, že by zašla, kdyby je lidé neporazili, ale tak přijdou na jatky, dokud ještě dýchají. Přijímáte do těla nejhorší nádory a vředy a různé jedy, a přece si to neuvědomujete. Milujete oddanost choutkám. Musíte se naučit této lekci: „Protož buď že jíte, nebo pijete, aneb cožkoli činíte, všecko ke slávě Boží čiňte.“ 1.Kor.10,31.

Naléhavě vás prosím, pro Ježíše Krista, udělejte si doma a v srdci pořádek. Dovolte, aby nebeská pravda posvětila vaši bytost, duši, ducha i tělo. „Abyste ... zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši.“ 1.Petr.2,11. Bratře G, tvoje strava má vliv na posilování nízkých pudů. Neovládáš své tělo, jak je to tvou povinností, abys dosáhl svatosti v bázni Boží. Musíš se naučit střídmosti v jídle, pak budeš trpělivým člověkem. Pamatuj, že jsi dal svým dětem do značné míry známky svého vlastního charakteru. Měl by ses mít na pozoru, neměl bys být prchlivý, přísný či netrpělivý. Zacházej s nimi rozhodně a přece trpělivě s láskou, se soucitem, jako Ježíš zacházel s tebou. Buď opatrný, jakmile činíš výčitky. Měj strpení se svými dětmi, a přece je omezuj. Toto je to, co jsi příliš mnoho zanedbával. Nenapravoval jsi je správným způsobem, ani jsi neměl dokonalou nadvládu nad svým vlastním duchem. V obou směrech musíš vykonat ještě hodně práce.

Bratře G, kdybys pokračoval od síly k síle, následujíc světlo, které ti Pán dal, nyní by si tě zvolil jako svůj nástroj spravedlnosti. Máš talent, máš schopnosti, můžeš pracovat ke slávě Boží, ale cele ses neoddal Bohu. Ach, kéž bys i nyní hledal spravedlnost Kristovu, abys mohl být skryt v den, kdy Bůh se bude hněvat.

Můj bratře a sestro, měli byste být jednotní a vytrvalí ve snaze napravit špatné zacházení s vlastními dětmi. Sestra G byla příliš netečná, a přece spojenými silami a v lásce byste mohli vykonat 2T 406 mnoho i nyní, abyste připoutali své děti k vlastním srdcím a poučili je o dobré a správné cestě. Musíte vykonat ještě práci ve svých vlastních srdcích a uvést svůj vlastní dům do pořádku. Měli byste pěstovat harmonické skutky. Proměňující vliv ducha Božího může pro vás oba vykonat velkou práci a sjednotí vaše srdce a úsilí v práci na reformě ve vlastní rodině. Mělo by přestat veškeré reptání, naříkání a podrážděnost. Účinky těchto vlastností jenom oslabují oba a ničí vliv, který musíte šířit, chcete-li mít úspěch ve výchově dětí pro nebesa.

Satan nyní ovládá pole. Vaše ubohé děti jsou jeho zajatci. Má nadvládu nad jejich myslí a způsobuje, že se obrací k nízkým věcem. Jejich mravní citlivost je jako ochrnutá. Provozovali sebezneužívání a byli hrdí na své hříchy. Takoví chlapci jsou schopni otravovat celé sousedství nebo společnost a jejich zhoubný vliv ohrozí všechny, kdož jsou v kontaktu s nimi ve škole. Vaše děti jsou zkaženy na těle i na mysli. Neřest poznamenala vaše nejstarší děti. Jsou hluboce poskvrněny hříchem. Zvířecí sklony převládají, zatímco mravní a duševní schopnosti jsou velmi slabé. Nízké pudy nabyly síly tím, že je jim dán průchod, zatímco svědomí se zatvrdilo a okoralo. Toto je vliv, který neřest bude mít na duševní schopnosti. Ti, kdož se vzdávají, pracují ke zkáze svých vlastních těl a myslí a tady se nezastaví. Nakonec budou nalezeni plni ochoty ke zločinu téměř v libovolné formě, neboť jejich svědomí je zatvrzelé. Rodiče ani spolu nebyli vyburcováni natolik, aby si uvědomili své povinnosti. Neučí své děti o hříšnosti těchto nebezpečných, ctnost ničících hříchů. Jestliže se rodiče neprobudí, není žádná naděje pro jejich děti.

Měla bych se zmínit o mnoha jiných případech, ale omezím se 2T 407 jen na několik málo případů. J je nebezpečný společník. Je předmětem této neřesti. Jeho vliv je špatný. Milost Boží nemá žádný vliv v jeho srdci. Má dobrý rozum a jeho otec věřil, že mu rozum napomůže k rovnováze, ale duševní schopnost sama o sobě není zárukou ctnostné nadřazenosti. Nepřítomnost náboženských principů kazí srdce a svádí na šikmou plochu. Jeho vliv je všude zhoubný. Je nevěrný ve svých principech a oslavuje svou pochybovačnost. Když se svými generačními druhy nebo takovými mladíky jako je on sám hovoří o svatých věcech, vědomě žertuje a má úsměšky pro pravdu a Bibli. Toto předstírané vědění má zhoubný vliv na mysl a zavádí mladé lidi k tomu, že se stydí za pravdu. Takovíto společníci by měli být zcela odstraněni, neboť je to jedinou jistou cestou bezpečnosti. Mladé dívky jsou očarovány společností tohoto mladíka. I když některé z nich vyznávají, že dávají přednost křesťanům před společností.

K. je chlapec, který může být formován, jestliže je obklopen správným vlivem. Potřebuje správný příklad. Jestliže mladí, kteří vyznávají Krista, Ho budou uctívat svými životy, mohou šířit vliv, který bude v protikladu ke zhoubnému vlivu takových mladíků, jako je J. Ale mládež všeobecně nemá více zbožnosti než ti, kdo se nikdy nedovolávali jména Kristova. Nevzdalují se od hříchu. Bystrý, inteligentní chlapec, jako je J, může mít mocný vliv ve zlém. Jestliže tato inteligence bude ovládána ctností a čestností, bude mocným činitelem pro dobro, ale jestliže bude zviklána nepravostí, její špatný vliv na jeho společníky nelze ani docenit a jistě ho uvede do zhouby. Dobrý intelekt, jež je zkažený, dělá velmi špatné srdce. Dokonalý intelekt, posvěcený duchem Božím, působí jako skrytá moc a rozšiřuje světlo a čistotu na všechny, kteří se stýkají s tímto šťastným vlastníkem.

Jestliže by chlapec takových duševních schopností jako J, oddal své srdce Kristu, bylo by to jeho spásou. Pomocí čistého 2T 408 náboženství bude jeho rozum přiveden na zdravou cestu. Jeho duševní a mravní síla se stane mocnou a harmonickou. Svědomí ozářené Božskou milostí bude citlivé a čisté. Bude ovládat vůli a touhy a povede k upřímnosti a k rovnosti v každém životním skutku. Bez zásad náboženství tento chlapec bude jen mazaný, lstivý, úskočný, špatný ve svých skutcích a otráví všechny, kdož s ním přijdou do styku. Varuji všechny mladé, aby se měli na pozoru před tímto mladým mužem, jestliže bude pokračovat tím způsobem, který zlehčuje náboženství a Bibli. V jeho společnosti se nikdy nemůžete mít dost na pozoru.

Tím, že se stýká s těmito chlapci, kteří nevykazují správný vliv, L je také zkažen. J a K nejsou pro něho vhodnými společníky, neboť se dá snadno ovlivnit ve špatném směru. --- není pro něj nejlepším místem. Jeho zvyky nejsou čisté. Praktikuje sebezneužívání. Kvůli tomu a své lásce pro společnost špatných bližních tyto touhy, které napomáhají při formování jeho ctnostného charakteru a zajišťují mu nakonec nebesa, budou oslabeny. Ti mladí, kteří touží po nesmrtelnosti, se musí zastavit tam, kde jsou, a nedovolit si žádné nečisté myšlenky či skutky. Nečisté myšlenky vedou k nečistým skutkům. Jestliže je Kristus námětem jejich rozjímání, myšlenky budou velmi odděleny od každého předmětu, který svádí k nečistým skutkům. Mysl bude posílena vznešenými myšlenkami, které v ní přebývají. Jestliže se kráčí po cestě čistoty a svatosti, stane se tato zdravou a mocnou. Jestliže je snaha věnovat se duchovním námětům, stanou se tyto přirozeností, ale přitažlivost myšlenek k Božským věcem nemůžeme dosáhnout bez vyznávání víry v Boha v opravdovém a pokorném spoléhání na Něj, pokud jde o sílu a milost, která bude dostačující pro případ nouze.

Čistota života a charakteru tvarovaná podle Božského vzoru se nezíská bez nejvážnějšího úsilí a bez pevných zásad. Kolísavá osoba 2T 409 neuspěje v dosažení křesťanské dokonalosti. Takoví budou zváženi na vahách a shledáni lehcí. Satan jako řvoucí lev hledá svoji oběť. Snaží se, aby uchvátil každou, nic netušící mladou bytost. Bezpečnost je jenom v Kristu a pouze Jeho milostí může být satan úspěšně odražen. Satan říká mladým lidem, že je stále ještě dost času, že se mohou oddávat hříchu a neřestem zas a zas, ale jeden takový poklesek otráví celý jejich život. Nesetrvávejme na zakázané půdě. V tomto nebezpečném dni špatnosti, kdy náznaky zla a zkázy jsou na všech stranách, se snažte, aby k nebesům směřovalo nejopravdovější, procítěné volání mladých:„Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou?“ A kéž jeho uši jsou otevřeny a jeho srdce nakloněno uposlechnutí poučení danému v odpovědi: „Takovým, aby se choval vedle slova tvého.“ Žalm.119,9. Jediná bezpečnost pro mladé v tomto věku špatnosti je, učinit Boha předmětem své důvěry. Bez Božské pomoci nebudou schopni ovládat lidské pudy a choutky. Kristus je opravdová a potřebná pomoc. Ale jak málo jich k Němu přijde pro tuto pomoc. Ježíš, když byl na zemi, řekl: „A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný.“ Jan.6,40. V Kristu může každý zvítězit. Můžete říci s apoštolem: „Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.“ Řím.8,37. Opět: „Ale podmaňuji tělo své, a v službu podrobuji…“ 1.Kor.9,27.

Vypsala jsem zcela podrobně případ bratra E a jeho rodiny, protože to dokládá pravdivý stav mnoha rodin a Bůh by chtěl, aby tyto rodiny vzaly napsané za své natolik, aby jim to bylo k užitku. Je mnohem více případů, o kterých bych mohla psát, ale již jsem jich jmenovala dost. Mladé dívky nejsou všeobecně prosty zločinu sebeukájení. Provozují je a následkem toho si ničí organismus. Některé, které se právě stávají ženami, jsou v nebezpečí ochrnutí mozku. Jejich mravní a intelektuální duševní síly jsou oslabeny a otupeny, 2T 410 zatímco tělesné vášně převažují a ničí tělo a duši. Mladí, ať už pohlaví mužského či ženského, nemohou být křesťany, jestliže zcela neustanou v této své pekelné neřesti, která ničí tělo a duši.

Mladí lidé často dychtí po knihách. Čtou vše, nač přijdou. Vzrušující zamilované příběhy a nečisté obrázky působí zhoubně. Mnozí čtou horlivě romány a jejich obrazotvornost je pak poskvrněna. Ve vlaku se často prodávají vyobrazení nahých žen. Tyto nechutné obrazy visí též ve fotografických salónech a na zdech různých umělců. Žijeme v době převládající zkaženosti. Pohledem a četbou se podněcuje žádost očí a zkažené vášně. Představivost kazí srdce. Mysl se ráda zabývá výjevy, jež probouzejí nízké chtíče a vášně. Tyto sprosté obrazy, promítnuté do zkažené obrazotvornosti, ničí mravy a připravují půdu svedeným bytostem pro holdování tělesným žádostem. Dále následují hříchy, jež strhávají bytosti stvořené k obrazu Božímu na úroveň zvířat, až posléze hynou. Vyhýbejte se čtení a ohlížení věcí, které dávají podnět k nečistým myšlenkám. Pěstujte mravní a rozumové síly. Nedopusťte, aby tyto ušlechtilé ctnosti zeslábly a aby se přílišným čtením, byť i pohádek, nezvrhli. Znám silné povahy, které ztratily nestřídmým čtením rovnováhu a částečně otupěly.

Vyzývám rodiče, aby kontrolovali, co děti čtou. Mnoho čtení jim jen škodí. Zvláště netrpte ve své domácnosti časopisy s povídkami o lásce. Mládež nemůže mít zdravou mysl a správné náboženské zásady, nečte-li ráda Slovo Boží. Tato kniha obsahuje 2T 411 nejzajímavější dějiny, poukazuje na spasení v Kristu a vede k vyššímu a lepšímu životu. Všichni by ji prohlásili za nejzajímavější knihu, jakou kdy četli, jestliže by se jejich obrazotvornost nezkazila vlivem vzrušujících příběhů a vymyšlených charakterů. Vy, kteří hledáte svého Pána, aby podruhé přišel změnit vaše smrtelná těla a přetvořil je k podobě Jeho nejslavnějšího těla, musíte přistoupit k plánování vyšší činnosti. Musíte pracovat z vyššího hlediska, než jak jste pracovali dosud, nebo nebudete v počtu těch, kdož obdrží poslední dotek nesmrtelnosti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy