EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slavnostní sen 2T 604

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Slavnostní sen 2T 604

V noci 30.dubna 1871 jsem se zotavovala z velké duševní deprese. Již tři měsíce jsem byla ve stavu velké sklíčenosti. Často jsem se modlila v úzkosti duše za úlevu. Snažně jsem prosila o pomoc a sílu od Boha, abych se mohla povznést nad těžkou malomyslnost, která ochromovala mou víru a naději, a působila, že jsem nebyla k užitku. Oné noci jsem měla sen, který mi vyvolal v mysli velmi šťastný dojem. Zdálo se mi, že jsem navštívila jedno významné shromáždění, na kterém se sešla velká společnost. Mnozí se skláněli před Bohem v opravdové modlitbě a zdálo se, že byli zatížení břemeny. Žádali Pána o zvláštní světlo. Někteří byli jako v duchovních mukách, jejich city byly napjaté. Se slzami hlasitě prosili o pomoc a světlo. Naši vysoce postavení bratři se účastnili těchto modliteb. Bratr A byl natažen na podlaze, zdánlivě v hluboké tísni. Jeho manželka seděla ve společnosti lhostejných posměvačů. Vypadala, jako kdyby si přála, aby všichni pochopili, že pohrdá těmi, kdo se takto pokořili.

Zdálo se mi, že Duch Páně sestoupil na mě, a já jsem se probudila uprostřed nářku a modliteb a řekla jsem: Duch Páně sestoupil na mě. Cítím naléhavě, že vám musím říci, že musíte začít pracovat každý jednotlivě na sobě. Vzhlížíte k Bohu a přejete si, aby On za vás učinil to, co je třeba, abyste učinili vy sami. Jestliže vykonáte pro sebe práci, o které víte, že jste ji měli vykonat, potom vám Bůh pomůže, budete-li potřebovat pomoci. Zanechali jste nedodělaných spoustu věcí, které vám Bůh svěřil. Volali jste k Bohu, aby udělal vaši práci. Kdybyste sledovali světlo, které vám dal, potom mohlo Jeho světlo na vás zářit; ale zatímco jste zanedbávali rady, výstrahy a pokárání, kterých se vám dostalo, jak můžete očekávat, že 2T 605 Bůh vám dá více světla a požehnání k tomu, abyste je zanedbávali a jimi opovrhovali? Bůh není člověk. Nebude se zabývat maličkostmi.

Chopila jsem se převzácné Bible a obklopila jsem ji několika Svědectvími pro církev, která mi byla dána pro Boží lid. Zde, řekla jsem, jsou téměř všecky případy, se kterými jsem se setkala. Hříchy, kterých je třeba se vyvarovat a na které je třeba poukázat. Rada, kterou si postižený nalézá, byla dána pro jiné případy, které však byly podobné jeho případu. Bůh byl potěšen tím, že vám může dát řádek za řádkem, návod za návodem. Ale není mezi vámi mnoho těch, kteří opravdu vědí, co tato Svědectví obsahují. Nejsou obeznámeni s Písmem. Kdybyste učinili slovo Boží předmětem svého studia s touhou dosáhnout úrovně Bible a přiblížit se Kristově dokonalosti, nepotřebovali byste svědectví. Je to tak proto, že jste zanedbávali potřebu obeznámit se s Bohem inspirovanou knihou, pomocí které měl v úmyslu se s vámi spojit. Skrze prostá, jednoduchá Svědectví vás chtěl upozornit na inspirované pravdy, které jste zanedbali uposlechnout, a naléhat na vás, aby jste své životy upravili v souladu s čistým a povznášejícím učením.

Pán vás varuje, nabádá a radí skrze zjevené svědectví a ovlivňuje vaše mysli důležitostí pravdy Jeho slova. Psané svědectví neslouží k tomu účelu, aby vám dalo nové světlo, nýbrž k tomu, aby živým způsobem ovlivnilo srdce pravdami již zjevené inspirace. Povinnost člověka vůči Bohu a k jeho spolubližním je v Božím slově jasně vyslovena. A přesto je jen málo z vás, kdo jsou poslušní vůči zjevenému světlu. Není přinášena dodatečná pravda, nýbrž Bůh skrze Svědectví zjednodušil velké pravdy již zjevené a podle vlastního uvážení předložené lidu, aby jej vyburcoval, pohnul jejich myslí, aby všichni byli ponecháni bez omluvy.

Pýcha, sebeláska, sobectví, nenávist, závist a žárlivost zatemnily schopnost vnímání a pravda, která vás měla učinit způsobilými 2T 606 ke spasení, ztratila svou sílu, aby ovlivnila a ovládala mysl. Velmi podstatné zásady zbožnosti nejsou chápány, protože není hladu a žízně po biblickém vědění, čistotě srdce a svatosti života. Svědectví nejsou k tomu, aby snižovaly slovo Boží, nýbrž aby je povýšily a přivedly k Němu mysl, aby krásná prostota pravdy mohla všechny ovlivnit.

Dále jsem řekla: „Tak jako je Slovo Boží obehnáno jako zdí těmito knihami a brožurami, tak vás Bůh obehnal jako zdí svými výtkami, radami, výstrahami a povzbuzeními. Zde voláte před Bohem v úzkosti duše po světle. Jsem oprávněna Bohem vám říci, že žádný jiný paprsek světla skrze Svědectví nebude zářit na vaší cestě, jestliže neučiníte praktický pokus použít světlo již dané. Pán vás obdařil tímto světlem, ale toto světlo nedoceňujete. Vy jste je pošlapali, zatímco jste opovrhovali světlem; jiní je zanedbávali nebo následovali pouze netečně. Bylo málo těch, kdo se rozhodli ve svých srdcích uposlechnout světlo, které jim Bůh s potěšením daroval.

Někteří z těch, kdo obdrželi zvláštní varování skrze svědectví, zapomněli v několika málo týdnech na domluvu k nápravě. Svědectví bylo některým z nich několikrát opakováno, ale oni mu nepřikládali dostatečný význam, aby se jím pečlivě zabývali. Bylo to pro ně něco jako neplodné hovory. Kdyby si vážili darovaného světla, byli by se vyhnuli ztrátám a zkouškám, o kterých si mysleli, že jsou těžké a kruté, což mohou vyčítat pouze sami sobě. Na své vlastní krky uvázali jho, které pokládají za žalostné; není to jho, které na ně uvázal Kristus. Boží péče a láska byly udíleny v jejich prospěch, ale jejich vlastní sobectví i zlo nevěřící duše nedovedlo rozeznat jejich dobrotu a milost. Hnali se cestou vlastní moudrosti, zatímco byli překonáni zkouškami a zmateni složitostí, upadli do satanových 2T 607 osidel. Když shromáždíte paprsky světla, které vám Bůh v minulosti daroval, potom vám daruje více světla.

Poukázala jsem na staré Izraelity. Bůh jim dal svůj zákon, ale oni jej nezachovali. Potom jim daroval obřady a přikázání, aby skrze jejich zachovávání Bůh zůstával v jejich mysli. Byli tak náchylní k tomu, aby zapomněli na Něj a na Jeho požadavky, které byly na ně vnášené, že bylo nezbytné stále podněcovat jejich mysl, aby si uvědomovali své závazky k poslušnosti a uctívání svého Tvůrce. Kdyby byli poslušní a s láskou zachovávali Boží přikázání, nebylo by od nich vyžadováno takové množství obřadů.

Jestliže by lid, který nyní vyznává, že je zvláštní Boží pokladnicí, uposlechl Jeho přikázání, která jsou ustanovená v Jeho slovech, nemuselo by být podáno zvláštní svědectví k probuzení jejich povinností a k tomu, aby byla ovlivněna jejich hříšnost a jejich strašlivě nebezpečné zanedbávání poslušnosti Slova Božího. Svědomí bylo poskvrněno, otupeno, protože světlo bylo dáno stranou. Bylo zanedbáváno a opovrhováno. Bůh odstraní tato svědectví od lidu, zbaví jej síly a pokoří jej.

Zdálo se mi, že zatímco jsem mluvila, sestoupila na mě moc Boží velmi pozoruhodným způsobem. Byla jsem zbavena veškeré síly, ještě než jsem měla vidění. Myslela jsem, že můj manžel předstoupil před lid a zvolal: „Toto je zázračná Boží moc. Učinil svědectví mocnými prostředky k dosažení duší a bude pracovat skrze ně ještě mocněji, než jak pracoval dosud. Kdo bude na straně Páně?“

Zdálo se mi, že mnozí neustále vstávali a odpovídali na toto zvolání. Jiní zůstali sedět neteční, jiní začali projevovat pohrdání a výsměch a bylo i několik těch, kteří byli zcela nedojatí. Jeden stál po mém boku a pravil: „Bůh tě pozvedl a dal ti slova, aby jsi hovořila k lidu a dosáhla jeho srdcí, tak jak nedal nikomu jinému. On zformoval svědectví tak, aby se dotýkala případů, ve kterých je třeba 2T 608 pomoci. Musíš být nedotčená pohrdáním, výsměchem, výčitkami a kritikou. Abys mohla být zvláštním nástrojem Božím, neměla by ses opírat o nikoho, nýbrž záviset jen na Něm samotném. A stejně tak jako vinná réva, by se tvé výhony měly upínat k Němu, a On tě učiní prostředkem, skrze který bude přicházet světlo k lidu. Musíš denně brát sílu od Boha, abys byla posílena, aby tvé okolí nezastřelo a nezeslabilo světlo, které si On zvolil, aby zářilo na lid skrze tebe. Je to zvláštní satanův záměr, který zabraňuje, aby toto světlo nepřišlo k lidu, který je tak velice potřebuje uprostřed nebezpečí těchto posledních dnů.

Tvůj úspěch je ve tvé prostotě. Jakmile se od ní odloučíš, a začneš upravovat svědectví tak, aby byla přístupná mysli kohokoliv, tvá moc pomine. Téměř všechno v tomto věku je neskutečné a zdánlivě moc světa oplývá svědectvími, která byla vydaná k potěšení a k okouzlení jen na chvíli a k povýšení vlastního já. Tvé svědectví je však jiné povahy, má sestoupit dolů k maličkostem života, chránit chabou víru před zatracením a snažit se, aby věřící pochopili nutnost vyzařovat světlo ve světě.

„Bůh ti daroval své svědectví, abys je předložila hříšným a pochybovačům, abys jim zjevila jejich pravý stav a nesmírnou ztrátu, kterou utrpěli tím, že pokračují v hříšném životě. Bůh na tebe zapůsobil tak, že ti zjevil vidění, jak dosud neučinil žádné živé bytosti, a v souladu se světlem, které ti daroval, tě bude činit zodpovědnou. „Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým praví Hospodin zástupů.“Zach.4,6. „…Nezadržuj, jako trouba povyš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich.“ Iz.58,1.

Tento sen měl na mne mocný vliv. Když jsem se probudila, má deprese byla pryč, nálada byla veselá a pociťovala jsem velký mír. Překážky, které mě učinily nezpůsobilou k práci, byly odstraněny, a 2T 609 já jsem si uvědomila sílu a moc, která mi byla po měsíce cizí. Zdálo se mi, že Boží andělé mi byli přiděleni k úlevě. Nevýslovná vděčnost naplnila mé srdce za tuto velikou změnu ve prospěch světla a štěstí. Věděla jsem, že pomoc přišla od Boha. Tento projev se mi stal jako zázrak milosti a nebyla jsem nevděčná za Jeho laskavou dobrotu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy