EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Reforma v domově

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Reforma v domově

Bratře M: Podle toho, jak mi bylo ukázáno, čeká tě velká práce, kterou máš vykonat dříve, než budeš moci být přijat do přítomnosti Boží. Tvé já příliš převládá. Máš prchlivou a vášnivou povahu, jsi despotický a panovačný ve své rodině. Sestra M je nedbalá a nečistotná ve své domácnosti. Nemá ani ty základní prvky pořádku a nemá dobře zorganizovanou domácnost. Může se však v tom zlepšit. Bratře M, ty činíš výtky své manželce, jsi diktátorský a nemáš takovou lásku, jakou bys měl mít. Tvá manželka se děsí tvého utlačujícího ducha, avšak nečiní to, co by měla, aby napravila své špatné zvyky, jež činí váš domov odpudivý a nepříjemný.

Bratře M, nejednal jsi se svou rodinou rozumně. Tvé děti tě nemilují. Chovají vůči tobě více nenávisti než lásky. Tvá manželka tě nemiluje. Nechováš se tak, abys mohl být milován. Jsi extrémista. Jsi strohý, přísný a despotický ke svým dětem. Mluvíš jim o pravdě, neuvádíš však její zásady do svého každodenního života. Nejsi 2T 85 trpělivý, shovívavý a odpouštějící. Tak dlouho jsi povoloval svému vlastnímu duchu a jsi tak rychlý k rozčílení, jestliže jsi provokován, že se zdá velmi pochybné, zda budeš činit úsilí dostatečné k tomu, aby ses shodl s duchem Kristovým. Nevlastníš sílu vytrvalosti, odpouštění, jemnosti a lásky. Tyto křesťanské ctnosti musíš vlastnit dříve, než budeš moci být opravdovým křesťanem. Necháváš si svá povzbudivá slova a své laskavé skutky pro ty, kteří nemají takový nárok na to jako tvá manželka a tvé děti. Pěstuj milá slova, příjemné pohledy, pochvaly a slova uznání pro svou vlastní rodinu, protože to podstatně ovlivní tvé štěstí. Nikdy nenechej uniknout ze svých rtů přísná nebo zastrašující slova. Kdykoliv můžeš, potlačuj tuto touhu vládnout a utlačovat jiné železnou botou. Vlastníš velmi nepříjemného a přísného ducha. K některým se chováš sobecky a lakotně; pro jiné, o kterých si přeješ, aby o tobě vysoce smýšleli, bys obětoval cokoliv, dokonce i ty nejnutnější věci, které potřebuje tvá rodina. Jsi štědrý v těchto případech, abys mohl získat chválu a úctu lidí. Kdyby sis mohl koupit něco za velkou oběť pro ty, pro něž ses rozhodl být štědrý, rozhodně bys získal nebe. Nenamítáš nic, když musíš snášet největší nepohodlí ve prospěch jiných, jestliže tím můžeš sebe vyvýšit. V těchto věcech dáváš desátky z máty a kopru, zatímco opouštíš závažnější věci, soud a lásku Boží.

Nejednáš spravedlivě ve své rodině. Máš vůči ní povinnosti. Především podnikni vše k tomu, aby tvá manželka měla pohodlí a byla šťastná; pak uvažuj o stavu svých dětí. Obstarávej jim vhodnou stravu a oblečení. Pak jestliže budeš moci, aniž bys tím omezoval svou manželku a děti, pomoz těm, kteří nejvíce potřebují pomoci, a prokazuj svou laskavost tam, kde bude oceněna. Bude to chvályhodnou věcí, budeš-li štědrý. Avšak tvou první a nejsvětější povinností, je tvá rodina. Nemá být okrádána proto, aby jiným byla dávána přednost. Ať je tvá dobročinnost a štědrost vidět ve tvé rodině. 2T 86 Dej jim jasné důkazy o svých citech, o svém zájmu, o své péči a lásce. Toto je v úzké souvislosti s tvým štěstím. Přestaň vyhledávat chyby a nedohaduj se se svou manželkou, neboť již jen toto činí situaci mnohem těžší pro tebe a je peklem pro tvou manželku.

Andělé Boží nebudou přebývat ve tvé rodině, dokud to u vás nebude vypadat jinak. Nejsou to tvé finanční prostředky, které jsou vyhledávány. A přesto, když jsi byl pokárán, myslel jsi, že sbor má na mysli tvé finanční prostředky. V tomto se mýlíš. Byl jsi příliš štědrý, pokud šlo o tvé prostředky, neboť hlavní důvod byl ten, že jsi myslel, že získáš spasení pro sebe a že si koupíš postavení v církvi. Ne, opravdu ne, jsi to ty, jehož je potřeba, ne ty malé prostředky, které vlastníš. Jestliže budeš přetvořen obnovením své mysli a budeš obrácen, zacházej upřímně se svou duší. To je vše, co církev žádá. Klamal jsi sebe.“Zdá-li se pak komu z vás, že jest nábožný, a v uzdu nepojímá jazyka svého, ale svodí srdce své, takového marné jest náboženství.“ Jak.1,26. Zacházej se svou rodinou způsobem, který nebe může schválit, tak aby ve tvém příbytku mohl být klid. Je potřeba učinit vše pro tvou rodinu. Tvé děti měly před sebou tvůj špatný příklad. Doma jsi obviňoval, činil výtky a projevoval vášnivého ducha, zatímco jsi současně vysílal své prosby k trůnu milosti, navštěvoval shromáždění a přinášel svědectví ve prospěch pravdy. Tyto projevy vedly tvé děti k tomu, že opovrhují tebou a pravdou, kterou vyznáváš. Nemají důvěru ve tvé křesťanství. Jsou přesvědčeny, že jsi pokrytec, a to je pravda, neboť jsi žalostně oklamaný člověk. Nemůžeš vstoupit do nebe, aniž by ses důkladně změnil, stejně tak, jako se tam nemohl dostat Šimon kouzelník, který myslel, že Duch svatý se dá koupit za peníze. Tvá rodina pozorovala tvého vypočítavého ducha, tvou pohotovost využívat jiné a tvého lakotného ducha vůči těm, s nimiž někdy jednáš, a oni tebou proto opovrhují; přesto 2T 87 zcela jistě půjdou ve tvých šlépějích v konání zla.

Tvé jednání není takové, jaké by mělo být. Je to pro tebe těžké jednat spravedlivě a milovat milosrdenství. Svým životem jsi zneuctil Boží věc. Ty jsi bojoval za pravdu, ne však v pravém duchu. Bránil jsi v přijetí pravdy takovým duším, které by ji přijaly. Tito lidé se omlouvali tím, že poukazovali na chyby a hříchy vyznávajících světitelů soboty a říkali: „Ti nejsou lepší než já; dovedou lhát, podvádět, přehánět, rozčilovat se a nadutě mluvit o své vlastní hodnotě; o takové náboženství jako je toto, nestojím.“ Tak neposvěcené životy těchto nesprávných světitelů soboty jsou kamenem úrazu pro hříšníky.

Práci, kterou máš nyní vykonat, musíš začít ve své rodině. Těžce ses namáhal polepšit po vnější stránce; avšak ta práce byla až příliš povrchní, byla to práce vnější a nebyla to práce na změně srdce. Dej své srdce do pořádku, pokoř se před Bohem a úpěnlivě žádej o Jeho milost, aby ti pomohla. Nečiň nic tak, jak to činili pokrytečtí farizeové, aby ses zdál nábožným a spravedlivým v očích jiných. Zlom své srdce před Bohem a věz, že je nemožné, abys oklamal svaté anděly. Tvá slova a tvé skutky jsou naprosto jasné jejich pozorujícím zrakům. Tvé pohnutky, úmysly a cíle tvého srdce jsou zjevné jejich upřeným pohledům. Nejsou před nimi skryty ani ty nejtajnější věci. Ó, a pak roztrhni své srdce a nestarej se příliš o to, aby si tvoji bratři mysleli, že jednáš správně, když tomu tak není. Buď pozorný ve své rodině. Dáváš pozor na to, abys viděl chyby jiných, ale už to více nedělej. Nyní máš překonat své vlastní chyby, bojovat se svými silnými vnitřními nepřáteli. Jednej spravedlivě s vdovami a sirotky. Nezahaluj své skutky nesolidním pláštěm klamu, abys ovlivnil ty, u nichž si velmi přeješ, aby si mysleli, že jednáš správně, zatímco tvé pohnutky a skutky by nemohly unést to, co jsi na jejich základě vybudoval.

2T 88 Přestaň se všemi spory a snaž se být smiřujícím prostředníkem. Nemiluj slovy, ale tvá láska ať se projevuje ve skutcích a v pravdě. Tvé skutky mají být takové, aby mohly obstát před Božím soudem. Budeš jednat upřímně se svou duší? Neklam sám sebe. Ó, měj na paměti, že Bůh nebude posmíván! Ti, kteří vlastní věčný život, budou činit vše, co budou moci, aby dali své domovy do pořádku. Musí začít u svých vlastních srdcí a pokračovat v práci, dokud nedosáhnou vítězství, opravdových vítězství. Tvé já musí zemřít a Kristus musí žít v tobě a být v tobě pramenem vody prýštící do věčného života. Nyní prožíváš vzácné hodiny zkoušky, které ti jsou dány, abys vytvořil správný charakter, i když jsi již v pokročilém věku. Nyní je ti přiděleno období, v němž máš vykupovat čas. Nemůžeš ve své vlastní síle odstranit své chyby a nedostatky; přibývalo jich u tebe během let, protože jsi je neviděl v jejich ošklivosti, a v síle Boží jsi je rezolutně neodstranil. Živou vírou se musíš uchopit ruky, která má moc tě zachránit. Pokoř své ubohé, pyšné a samospravedlivé srdce před Bohem. Sniž se nízko, velmi nízko, celý zlomený ve své hříšnosti u Jeho nohou. Věnuj se práci přípravy. Neodpočiň si, dokud nebudeš moci říci: Můj Spasitel žije, a protože On žije, já budu žít také.

Jestliže ztratíš nebe, ztratíš vše; jestliže získáš nebe, získáš vše. Nemyl se v této otázce, snažně tě prosím. Jde o věčné zájmy. Buď důkladný. Kéž milostivý Bůh tak osvítí tvou mysl, že budeš moci rozeznávat věčné věci a že světlo pravdy odhalí tvé vlastní chyby, takové jaké jsou, a jichž je mnoho, abys mohl vyvinout nutné úsilí a tyto chyby odstranit a abys místo toho hořkého ovoce mohl přinášet v budoucnu ovoce, které je cenné pro věčný život. „Po ovocích jejich poznáte je.“ Mat.7,16. Každý strom se pozná podle ovoce. Jaký druh ovoce bude možno v budoucnu nalézt na tvém stromě? 2T 89 Ovoce, které neseš, určí, zda jsi dobrým stromem nebo takovým, o němž Kristus řekne svému andělovi: „Vytni jej. Proč i tu zemi darmo kazí?“ Luk.13,7.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy