EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poskvrněné svědomí

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Poskvrněné svědomí

Milý bratře N. Cítím povinnost napsat ti několik řádků. Bylo mi ukázáno něco, co se týká tvého případu a co se neodvažuji zamlčet. Bylo mi ukázáno, že satan zneužil proti tobě okolnost, že tvá manželka se nechopila pravdy. Byl jsi vržen do společnosti jiné zkažené ženy, která je na cestě do zahynutí. Projevila ti velký soucit jakoby za to, že od své manželky trpíš protivenství. Jako had v ráji i ona působila svým okouzlujícím způsobem. Tvoji mysl naplnila představou, že jsi oklamaný muž, že tvá žena si neváží tvých citů a neopětuje tvoje city, že ses rozhodně zmýlil ve svém manželském spojení. Ty jsi začal pokládat své manželské sliby doživotní věrnosti k té, kterou sis vzal za manželku, za mučivé okovy. Zašel sis pro soucit k tomuto andělu potěšujících řečí. Této ženě ses svěřil s tím, co měla vědět jen tvá manželka, které jsi slíbil lásku a úctu na tak dlouho, dokud oba budete žít. Zapomněl jsi bdít a ustavičně se modlit, abys nevešel do pokušení. Poskvrnil jsi svou duši nepravostí. Záznam svého života v nebi jsi pošpinil strašnou skvrnou. Bůh však přijímá hlubokou pokoru a lítost. Kristova krev může smýt i tyto hříchy.

Padl jsi, hrozně jsi padl. Satan tě polapil do své sítě, a pak tě nechal vymotávat se z ní, jak jen dovedeš. Byl jsi znepokojený, zmatený a hrozně pokoušený. Poskvrněné svědomí tě pronásleduje. 2T 90 Sám sobě nedůvěřuješ a myslíš si, že všichni ostatní ti nedůvěřují. Podezříváš sám sebe a myslíš si, že i jiní tě podezřívají. Nevěříš sobě a domníváš se, že ti tvoji bratři nedůvěřují. Satan ti často představuje minulost a říká ti, že je zbytečné, aby ses snažil žít podle pravdy, že tato cesta je příliš úzká pro tebe. Byl jsi přemožen, satan nyní těží z tvého hříšného jednání a našeptává ti, že jsi přišel o spasení. Nacházíš se na satanově bojišti v těžkém zápase. Prolomil jsi ohradu, která chrání každý rodinný kruh a posvěcuje jej. A nyní tě satan znepokojuje téměř neustále. Nemáš pokoje. Nejsi spokojený a za své rozbouřené city, pochybnosti a podezírání se snažíš učinit odpovědné své bratry; máš za to, že chybují, že ti nevěnují pozornost. Potíž je na tvé straně. Trváš na svém a nepokořuješ své srdce před Bohem a ve zkroušenosti a poníženosti nevrháš se celý zlomený, hříšný a poskvrněný na Jeho milost. Když setrváš ve svém úsilí zachránit se sám, zcela jistě se zničíš.

Přestaň se svou podezíravostí a vyhledáváním chyb. Obrať svou pozornost na svůj vlastní případ a s pokornou lítostí, spoléhaje jen na Kristovu krev, zachraň svou duši. Konej důkladně dílo pro věčnost. Když se odvrátíš od pravdy, zničíš se a zahyne i celá tvoje rodina. Když jednou byly strženy ohrady, chránící svatost soukromí a výsady rodinného svazku, je těžko je znovu vybudovat; avšak v síle Boží, a jen v Jeho síle, můžeš to učinit. Pravda, svatá pravda, je tvou kotvou, která tě zachrání před pádem do proudu směřujícího dolů do zločinnosti a zkázy.

Svědomí jednou poskvrněné je velmi zeslabené. Potřebuje sílu 2T 91 ustavičné bdělosti a neustálé modlitby. Stojíš na kluzkém místě. Potřebuješ veškerou sílu, kterou může pravda dát, aby tě zachránila od ztroskotání. Před tebou je život a smrt; co si zvolíš? Kdybys viděl nutnost toho, že musíš být pevný v zásadách, že nesmíš jednat náladově a nesmíš se snadno nechat zbavit odvahy, ale že musíš být připraven snášet těžkosti, nebyl bys tak přemožen. Jednal jsi jen podle své nálady. Nebyl jsi ochoten, jako náš neomylný Vzor, snášet protivenství ze strany hříšníků.

Písmo nás napomíná, abychom pamatovali na Toho, který to snášel, abychom neslábli a neklesali na mysli. Byl jsi slabý jako dítě, které nemá sílu snášet těžkosti. Necítil jsi nutnost být utvrzen, posilněn, zakotven a založen ve víře.

Cítil jsi povinnost jiné učit pravdě místo toho, aby ses jí sám učil. Musíš být však ochoten stát se žákem, od jiných přijímat pravdu a přestat s vyhledáváním chyb a s podezíravostí a přijímat zaseté slovo, které může zachránit tvou duši. Na tobě záleží, zda budeš šťastný nebo nešťastný. Poddal ses jednou pokušení a nyní nemůžeš důvěřovat vlastní síle. Satan silně ovládá tvou mysl a nic ti nezůstane, co by tě zadrželo, když se odtrhneš od záchranného vlivu pravdy. Pravda ti byla ochranným štítem, který tě měl zachránit před zločinem a nepravostí. Tvou jedinou nadějí je snažit se o úplné obrácení, spořádaný život a zbožným jednáním vykoupit minulost.

Jednal jsi náladově. Vzrušení ti lahodilo. Nyní jedinou tvou nadějí je upřímná lítost nad tvými minulými přestupky zákona Božího a očištění duše poslušenstvím pravdy. Pěstuj čistotu mysli i 2T 92 života. Milost Boží bude tvou silou, abys mohl odolávat svým vášním a držet na uzdě své choutky. Vážná modlitba a bdělost ti přinesou pomoc Ducha Svatého, aby bylo zdokonaleno dílo a ty abys byl učiněn podobným svému dokonalému Vzoru.

Jestliže se rozhodneš zavrhnout posvěcující záchranný vliv pravdy, satan tě zotročí, jak jen bude chtít. Budeš v nebezpečí, že budeš povolovat svým choutkám a vášním a že uvolníš uzdu rozkoším, zlým a ohavným touhám. Místo toho, aby tvoje tvář zářila spokojenou jasností ve zkouškách a utrpeních jako tvář věrného Enocha, která vyzařovala naději a ten pokoj, který převyšuje lidský rozum, poskvrňuješ svůj výraz obličeje tělesnými myšlenkami a vášnivými touhami. Poneseš pečeť satanovou místo pečeti Boží.

„Pročež veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, abyste skrze ně Božského přirození účastni učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech.“ 2.Petr.1,4. Nyní máš privilegium uchopit se s pokorným vyznáním a upřímnou lítostí těchto slov a vrátit se k Hospodinu. Kristova vzácná krev tě může očistit od každé nečistoty, odstranit každou tvou skvrnu a učinit tě dokonalým v Něm. Kristova milost je ti stále na dosah, jestli ji chceš přijmout. Pro tvou ukřivděnou ženu a tvé děti, které jsou ovocem tvého těla, přestaň činit zlo a uč se konat dobro. Co rozséváš, to budeš i žít. Jestliže rozséváš tělu svému, z těla žít budeš porušení; jestliže rozséváš Ducha, z Ducha žít budeš život věčný.

Musíš přemoci svou přecitlivělost a malicherné vyhledávání chyb. Podezříváš, že ti jiní nevěnují pozornost, jaká by ti podle tvého úsudku patřila. Nesmíš lpět na zkušenostech, založených na pocitech a zavánějících fanatismem. To je nebezpečné. Jednej zásadně na základě důkladného poznání. Zkoumej Písmo a buď hotov podat 2T 93 vysvětlení každému, kdo se tě zeptá na důvody tvé vyznávané naděje, a to v bázni a pokoře. Ať zemře tvé sebevyvyšování. „Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, kteří jste dvojité mysli. Ssouženi buďte, a kvělte, a plačte; smích váš obratiž se ve kvílení, a radost v zármutek.“ Jak.4,8-9. Proti dotíravosti pokušení a zlých myšlenek je jen Jeden, ke kterému se můžeš utéci o pomoc a útěchu. Utíkej se k Němu ve své slabosti. V Jeho blízkosti se lámou satanovy šípy a nemohou ti ublížit. Tvé zkoušky a pokušení v Bohu tě očistí, naučí tě pokoře, nezničí tě však, ani ti neuškodí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy