EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Každodenní náboženství 2T 78

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Každodenní náboženství 2T 78

Bratře a sestro L: Bylo mi ukázáno, že máte před sebou práci - dát do pořádku svou rodinu. Bratře L, ty jsi nepředstavoval pravdu vhodným způsobem; miloval jsi pravdu, ale neměla ten posvěcující vliv na tvůj život, jaký musí mít, aby ses hodil do společnosti nebeských andělů v království slávy. Jsi kusem hrubého dřeva a potřebuješ mnoho otesání a je třeba, abys zůstal v dílně Boží, dokud nebudou odstraněny drsné hrany, dokud nerovné plochy nebudou ohlazeny a dokud nebude o tobě vysloveno, že se hodíš pro stavbu.

Měl bys dbát na to, abys nevnášel všude myšlenky přítomné pravdy. Více uděláš, když budeš žít podle pravdy, než když budeš o ní mluvit jiným lidem. Můžeš učinit velmi mnoho svým příkladem. Je nutno, abys byl velmi opatrný ve svých obchodních záležitostech, abys v nich mohl uplatňovat zásady své víry. Buď věrný ve svém jednání, důkladný ve své práci a měj vždy na mysli, že to není jenom oko tvého zaměstnavatele, které kontroluje tvou práci, ale že oko Boží bdí nad všemi záležitostmi ve tvém životě. Andělé Boží pozorují tvou práci; mělo by být proto součástí tvého náboženství, aby každý kus tvé práce byl poznamenán pravdou a věrností. „Kdo jest věrný v mále, i ve mnoze věrný jest. A kdož v mále jest nepravý, i ve mnoze nepravý jest.“ Luk.16,10. Bůh tě chce učinit spravedlivým, svatým a věrným.

Nemluvíš dobře a rozumně se svou manželkou a s dětmi. Měl bys pěstovat laskavost a jemnost. Tvé děti nejsou příznivě ovlivňovány a nemají před sebou nejlepší příklad. Neměly by ovládat tebe, ale ty je. Ne drsně, ne bezohledně, ale s pevným a neochvějným úmyslem.

Sestro L, čeká tě velký boj, který musíš vybojovat, abys 2T 79 zvládla situaci. Dovolila jsi svému já, aby zvítězilo. Tvá tvrdohlavá vůle je tvým největším nepřítelem. Máš nepokořenou povahu a neovládáš svůj jazyk. Nedostatek sebeovládání byl velkou škodou pro tebe a pro tvou rodinu. Také byla doba, kdy štěstí, klid a pokoj přebýval ve tvém domově, avšak jen pro krátký čas. Když se postaví něco proti tvé vůli, snadno se rozčílíš, a pak mluvíš a jednáš tak, jakoby tě posedl ďábel. Andělé se odvracejí od dějiště nesouladu, kde jsou vyměňována hněvivá slova. Mnohokrát jsi zahnala vzácné nebeské anděly ze své rodiny tím, že jsi tolerovala projevy své vášnivé povahy.

Stejný přitahuje stejného. Tentýž duch, kterého projevuješ, se opět vrací k tobě. Tvé děti viděly tak málo lásky, něžnosti a dobroty, že neměly nic, co by je získalo pro pravdu nebo co by jim vdechlo úctu pro tvou autoritu. Tak dlouho se účastnily požívání zlého ovoce, které jsi jim přinášela, že jejich nynějším stavem je zahořklost. Nejsou úplně zkažené. Byly ponechány pod úrovní nekulturního vnějšího prostředí a pod úrovní dobrých podnětů, jichž je ještě možno dosáhnout a vynést je na povrch. Kdyby tvůj náboženský život byl přímější a kdybys příkladem napodobovala život Kristův, vypadalo by to ve tvé rodině jinak. „Cožkoli rozsíval by člověk, to bude i žíti.“ Gal.6,7. Právě takové, jaké je semeno, které zaséváš, taková bude i žeň, kterou budeš sklízet. Kdyby jemná slova byla ve tvém domově na denním pořádku, sklízela bys stejně takové ovoce.

Na tobě spočívá velká odpovědnost. Vezmeš-li toto v úvahu, jak pečlivá bys měla být ve všech svých slovech a činech. Jaký druh semene zaséváš do srdcí svých dětí? Doba žní - ó, pamatuj, doba žní není daleko. Nesej žádné shnilé semeno. Tu práci je připraven konat satan. Zasévej jenom čisté a jakostní semeno.

Ty, milá sestro, byla jsi žárlivá a závistivá a vyhledávala jsi chyby jiných. Domnívala ses, že jsi byla zanedbána a přezírána. 2T 80 Příliš mnoho jsi byla zanedbávána, máš však vykonat práci pro sebe, kterou nikdo jiný nemůže za tebe vykonat. Bude to vyžadovat úsilí, vytrvalost a vážnost, abys dosáhla vítězství nad dlouho ustálenými zvyky, které se ti staly tvou druhou přirozeností. Chováme pro tebe nejněžnější city přes všechny tvé chyby a vady; a když ti budeme moci říci tvé chyby, buď ujištěna, že ti budeme pomáhat všemi způsoby, jakými budeme moci.

Bylo mi ukázáno, že nevlastníš tu lásku, jakou bys měla vlastnit jako dcera. Zlá stránka ve tvé povaze je aplikována nejnepřirozenějším způsobem. Ke svým rodičům nejsi něžná a uctivá. Ať jsou jejich chyby jakékoliv, nemáš omluvu pro způsob, jakým se k nim chováš. Chovala ses vůči nim velmi bezcitně a neuctivě. Andělé se od tebe odvrátili se smutkem a opakovali tato slova: „To, co seješ, to budeš i žít.“ Kdyby byla ještě doba, jednaly by tvé děti s tebou stejným způsobem, jakým ty jednáš se svými rodiči. Nepřemýšlela jsi o tom, jak bys mohla své rodiče co nejlépe obšťastnit, a tedy jsi ani neobětovala tomuto účelu svá přání a radosti. Jejich život na zemi bude již velmi krátký a plný starostí a trampot, i když jim cestu k hrobu co nejvíce zpříjemníš. „Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin, Bůh tvůj, dá tobě.“ 2.Mojž.20,12. Toto je prvé přikázání se zaslíbením. Je závazné pro děti i pro mládež, pro lidi středního věku i pro staré. V životě není údobí, kdy by děti nemusely ctít své rodiče. Tato vážná povinnost je závazná pro všechny syny a dcery a je jednou z podmínek prodlouženého pobytu na zemi, kterou Hospodin dá věrným. Není to nic lhostejného, naopak, je to životně důležitá otázka. Zaslíbení se váže na podmínku poslušnosti: Budeš-li poslušná, budeš žít dlouho 2T 81 v zemi, kterou Hospodin, tvůj Bůh, dá tobě. Nebudeš-li poslušná, nebude mít tvůj pobyt na této zemi dlouhé trvání.

V tomto bodě, milá sestro, je předmět pro tvé modlitební soustředění a vážné uvažování. Důkladně prozkoumej své srdce jako ve světle věčnosti. Neskrývej nic před svým zkoumáním. Hledej, ó hledej, jakoby šlo o tvůj život, odsuzuj sama sebe, vyřkni rozsudek sama nad sebou, a pak s vírou pros, aby očišťující krev Kristova odstranila skvrny z tvého křesťanského charakteru. Nelichoť sama sobě ani se neomlouvej. Jednej upřímně se svou vlastní duší. A pak, když uvidíš samu sebe jako hříšníci, klesni celá zkroušená u paty kříže. Ježíš tě přijme, tak celou poskvrněnou, jak jsi, obmyje tě svou vlastní krví, očistí tě od veškeré poskvrny a učiní tě hotovou pro společenství nebeských andělů v čistém nebi, kde vládne harmonie. Tam není žádný nesouzvuk, žádný nesoulad. Je tam samé zdraví, štěstí a radost.

Sestro L, tvé spasení ti není lhostejné. Čas od času jsi vynakládala vážné úsilí a pokořila ses před sborem a před Bohem; nepřijala jsi však to povzbuzení, které jsi potřebovala a které by ti Ježíš dal zdarma, kdyby byl zde na zemi. Ve sboru je potřeba lásky. Láska k bloudícím je zastřena sobectvím. Je velký nedostatek této vzácné milosti mezi Božím lidem. Myslela jsi, že lid Boží byl vůči tobě lhostejný, a tvá duše se proti tomu bouřila. Oni necítili správně ani nemluvili správně. Nešli správnou cestou. Nejsou v tom ospravedlněni. Nebe se nad tím rmoutí. Ježíši je tě líto a zve tě, unavenou a těžce obtíženou, abys přišla k Němu a učila se od Něho, který je tichý a pokorný srdcem, a nalezneš odpočinek pro svou duši. Jho Kristovo je lehké a Jeho břemeno není těžké. Když jsi sklíčená, ustaraná a unavená, utíkej se k Nositeli břemen; řekni to vše Ježíši. Tvoji 2T 82 bratři a tvé sestry nemusejí ocenit tvé úsilí a nemusejí nikdy vědět, jak těžce ses snažila získat vítězství; to by tě však nemělo zbavit odvahy. Když to ví Ježíš, když On je obeznámen s tvým upřímným úsilím, buď spokojena.

Ve tvém životě musí nastat důkladná náprava, proměna obnovením tvé mysli. Bůh žádá od svého lidu, aby ti pomohli, protože potřebuješ pomoc, a ty musíš být dostatečně pokorná, aby sis od něho nechala pomoci. Když cítíš pokušení dát pořádnou spršku slov vzpurným členům, ó, měj na mysli, že zapisující anděl zaznamenává každé slovo. Všechno je to psáno do knih, a není-li smyto Kristovou krví, musíš se s tím opět setkat. Nyní máš poskvrněný záznam v nebesích. Upřímné pokání bude Bohem přijato. Když se chystáš promluvit vášnivě, zavři ústa. Nevyřkni ani jediné slovo. Modli se před tím, než promluvíš, a nebeští andělé ti přijdou na pomoc a zaženou zlé anděly, kteří by tě vedli k tomu, abys zneuctila Boha, činila hanbu Jeho věci a oslabila svou duši.

Tvá práce spočívá zvláště v tom, abys s pokorou vyznala své neuctivé jednání vůči svým rodičům. Není důvod pro tento nepřirozený projev vůči nim. Je to čistě satanský duch a ty ses mu poddávala, protože tvá matka nepodporovala tvé jednání. Tvé pocity se rovnají nejen vyslovené nelibosti a jasné neúcty, ale i nenávisti, zlomyslnosti, závisti a žárlivosti, což se projevuje ve tvých skutcích, jež tvým rodičům způsobují utrpení a strádání. Nepociťovala jsi, že bys je měla učinit šťastnými, nebo dokonce že bys jim měla připravit pohodlí. Tvé city se mění. Někdy se tvé srdce obměkčí, ale pak se pevně uzavře, když vidí u rodičů nějaký nedostatek; a andělé nemohou ve tvém srdci vyvolat ani jediný pocit lásky. Ovládá tě zlý démon, a ty jsi plná zášti a nenávidíš. Bůh zaznamenal tvá neuctivá slova a tvé nelaskavé jednání s svými rodiči, jež ti přikázal ctít; 2T 83 a když nebudeš vidět tento velký hřích a jej litovat, budeš klesat stále níže a budeš přenechána svým zlým cestám.

Pán je připraven pomoci všem, kteří potřebují pomoc a tuto potřebu pociťují. Jestliže uvidíš svou ubohost a svůj hanebný stav před Bohem a vážně se uchopíš Jeho síly, On pomůže, požehná a udělí ti sílu, takže svými dobrými skutky budeš moci vést jiné k oslavování našeho Otce, který je v nebesích. Chceš vidět samu sebe? Podrobíš svou vůli a své zvyky Bohu? Budeš se snažit o čisté a neposkvrněné náboženství před Bohem? Ó, co ti to prospěje, když budeš dále žít v tomto nešťastném stavu! Ty sama nemáš štěstí při tomto způsobu života; a ti, kteří jsou kolem tebe, nepociťují žádné štěstí ve tvé společnosti. Zcela jistě si připravuješ velké množství utrpení; a takový život, jaký vedeš ty, nestojí za mnoho. Proč se tedy nesmířit s Bohem? Zemři sama sobě a obrať se, aby tě Ježíš mohl uzdravit. On tě chce zachránit. Budeš-li souhlasit s tím, abys byla zachráněna Jím ukázaným způsobem, kéž ti Pán pomůže, abys viděla a napravila každou svou chybu; to je mou modlitbou.

Bratře L, ty bys měl být rychlý ke slyšení, pomalý k mluvení a zpozdilý k hněvu. Dávej pozor na svá slova. Nedovol, aby satan z tebe činil kámen úrazu pro jiné. Ve tvých vztazích v zaměstnání jsou nedostatky. Podceňuješ svou práci. Konáš ji, jak nejrychleji můžeš, a myslíš si, že stačí, když je vykonána, i když není provedena správně. Schází ti důkladnost. Měl bys pěstovat vkus a pořádek ve všem, cokoliv děláš. To, co vůbec stojí za to, aby bylo konáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře. Jestliže ti schází věrnost ve tvém životě, v zaměstnání, bude ti scházet i ve tvém náboženském životě a v den Boží ukáží váhy ve svatyni skutečnost, že jsi nalezen lehkým. Tento nedostatek je výtkou tvé víře, nevěřící to připisují nepoctivosti a říkají: „Jestliže to jsou takoví lidé, kteří zachovávají sobotu, já nechci být jedním z nich.“

Když lidé zkoumají tvou práci a shledávají, že je nedostatečná po stránce trvanlivosti, že není pěkně a pořádně udělaná, říkají, že jsi podvodník, a mnoho tvrdých řečí bylo o tom vysloveno. Mnoho 2T 84 kleteb bylo vyřčeno nad tvou prací a lidé se k vůli ní rouhali Bohu. Nemáš v úmyslu být nepoctivý, avšak ve tvé práci se projevuje nedbalost. Myslíš si, že tvoji zaměstnavatelé jsou příliš nároční a že ty stejně tak dobře jako oni víš, co máš dělat; a odtud pochází tento, do značné míry nepořádný, nedbalý a nedokonalý způsob tvé práce. Měl by ses v tom polepšit. Měl bys být čestný v každé své práci a dokončovat ji způsobem, který bude moci snést Boží kontrolu. Nepřezírej povzneseně žádnou práci. Buď věrný v mále.

Snaž se pomoci své manželce v boji, který ji očekává. Dávej pozor na svá slova, pěstuj jemnost chování, zdvořilost a dobrotivost, a budeš za to odměněn.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy