EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Povinnosti manžela a manželky

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Povinnosti manžela a manželky

Bratře R: minulého června mi byl ve vidění předložen tvůj případ. Ale byla jsem neustále tísněna prací, takže jsem nemohla vypsat věci, které mi byly ukázány v souvislosti s jednotlivými případy. Nyní si přeji napsat věci tak, jak je napsat musím, dříve než 2T 297 uslyším vylíčení věcí, týkajících se tvého případu, neboť satan by tvé mysli mohl navrhnout pochybnost. Toto je přece jeho dílo.

Byla jsem upozorněna na tvůj minulý život a bylo mi ukázáno, že Bůh k tobě byl velice milostivý a otevřel ti zrak, abys mohl vidět pravdu a aby tě zachránil před nebezpečím pochybování a nejistoty a aby utvrdil tvoji víru a obrátil tvoji mysl na věčné pravdy svého slova. On postavil tvé nohy na Skále. Po nějakou dobu jsi pociťoval vděčnost a pokoru; ale během určité doby ses odloučil od Boha. Když jsi byl ve vlastních očích malý, tehdy tě Bůh miloval.

Hudba ti byla osidlem. Tvá domýšlivost ti způsobuje potíže. Pro tebe je přirozenou věcí, že máš vysoké mínění o svých vlastních schopnostech. Vyučování hudbě ti bylo na škodu. Mnohé ženy se ti svěřovaly se svými rodinnými těžkostmi. To ti také bylo ke škodě. Povyšovalo tě to a vedlo ke stále větší domýšlivosti.

Ve své vlastní rodině jsi zaujímal povýšené a poněkud nadřazené postavení. Tvá žena měla chyby, o kterých jsi věděl a které vedly ke špatným výsledkům. Nemá vlohy, aby byla dobrou hospodyní. Její vzdělání se v tomto směru musí zlepšit. Trochu se v tomto směru zlepšila, ale měla by se snažit opravdově o ještě větší zlepšení. Postrádá smysl pro pořádek, vkus a uspořádání domácnosti. Postrádá vkus v oblékání. Pro Boha by bylo potěšením, kdyby svoji mysl cvičila ve věcech, kterých se jí nedostává. Svoji rodinu nevede spořádaně. Je příliš ustupující a nedaří se jí dodržovat svá rozhodnutí. Je zviklána přáními a požadavky svých dětí a její úsudek podléhá jejich přáním. Namísto toho, aby se v tomto ohledu snažila zlepšit, což je její povinností, vítá každou příležitost nebo omluvu zbavit se svých domácích povinností a péče, a jiným dovoluje vykonávání povinností ve své rodině, které by se s láskou měla naučit vykonávat 2T 298 sama. Svou úlohu jako manželka a matka nemůže zastávat, dokud se v tomto směru nebude vzdělávat. Nedůvěřuje sama sobě. Je bojácná, nevtíravá a ostýchavá sama k sobě. Má velmi nízké mínění o tom, co dělá, a toto ji zbavuje odvahy konat více. Potřebuje povzbuzení. Potřebuje slova něhy a citu. Má dobrého ducha, je pokorná a tichá a Pán ji miluje. Přesto by měla projevit opravdové úsilí a napravit tyto chyby, které jsou příčinou toho, že její rodina je nešťastná. Cvičením se v těchto věcech nabude jistoty ve své vlastní schopnosti a své povinnosti bude vykonávat správně.

Ty a tvá manželka jste ve svém založení protikladní. Ty miluješ pořádek a čistotu, máš hezký vkus a docela dobré chování. Jako manžel jsi spíše nepřístupný a přísný. U své ženy zanedbáváš povzbuzování důvěry a laskavosti. Její nedostatky tě vedly k tomu, že na ni pohlížíš jako na méněcennou, a to způsobilo, že ona to také takto chápe. Přes to všechno ji Bůh oceňuje mnohem výše než ty sám; neboť tvé cesty jsou před Ním klikaté. Kvůli svému manželovi a svým dětem a ještě pro další příčiny by se měla snažit své nedostatky napravit a zlepšit se ve věcech, ve kterých chybuje. Jestliže o to bude usilovat, může tak učinit.

Bůh je s nepořádkem, nedbalostí a s nedostatkem důslednosti u každého člověka nespokojen. Tyto nedostatky jsou opravdovým zlem a vedou k odvrácení pozornosti muže od ženy, zvláště když muž miluje pořádek, ukázněné dítky a dobře uspořádaný domov. Jestliže žena a matka nevlastní smysl pro pořádek, nemůže učinit svůj domov šťastným a příjemným. Musí si zachovat svou důstojnost a musí dobře spravovat svůj domov. Proto všichni, kteří v tomto bodě chybují, by měli ihned započít s výchovou u sebe a měli by 2T 299 pěstovat věci, kterých se jim dostává nejméně. U těch, kdož postrádají tyto základní předpoklady, vykoná mnohé ukázněnost. Sestra R se těmto neúspěchům poddává a domnívá se, že to nemůže jinak dělat, než jak to dělá. Po tom, co učinila pokus a byla neúspěšná a zanedbala svou nápravu, ztratila odvahu. Tak to nesmí být. Její štěstí a štěstí její rodiny závisí na tom, nakolik se vyburcuje a s jakou rozhodností a horlivostí provede v těchto věcech reformaci. Musí se vyzbrojit důvěrou a rozhodností; musí se stát opravdovou ženou. Všeho nevyzkoušeného se obává. Přesto tam, kde se domnívá, že může být úspěšná, musí projevit ochotu a připravenost k práci ona sama a nikdo jiný. Jestliže ve svém úsilí neuspěje, musí se o to pokusit znovu a znovu. Takto může získat úctu svého manžela a svých dětí.

Bylo mi ukázáno, že příčinou klopýtnutí u bratra R bylo sebepovyšování. Projevoval určitou povýšenost hraničící s drsností vůči své ženě a své rodině. Toto jí uzavřelo cestu k němu. Cítila, že se k němu nemůže přiblížit, a ve svém manželském životě byla více dítětem, majícím strach před přísným otcem, než ženou svého manžela, protože projevoval nedostatek v povzbuzování její důvěry. Můj bratře, měl bys podniknout to, co by povzbudilo tvoji bojácnou a nedůvěřivou ženu, aby se mohla spolehnout na tvé city, a to by ti dalo příležitost, abys mohl citlivým a jemným způsobem napravit chyby, jež se u ní nacházejí. Pokud budeš schopen tak učinit, vdechneš jí důvěru k sobě samé.

Bylo mi ukázáno, že jsi ke své ženě neměl opravdovou lásku. Satan využil jejích nedostatků a tvých chyb ke zničení vaší rodiny. Chladnost tvé ženy byla příčinou tvého utrpení, a byla tvému srdci vzdálená. Tvá úcta k ní se takto zmenšovala, přestože jsi sliboval, že ji budeš milovat tak dlouho, než vás smrt rozloučí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy