EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pokáraná bojovnost 2T 162

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Pokáraná bojovnost 2T 162

Drahý bratře M: Když jsme se setkali v ---, byli jsme ochotni ti pomoci a obávali jsme se, že nepřijmeš pomoc, kterou jsi potřeboval. Navrhla jsem ti, abys přišel k nám a spojil se s námi a s jinými dítkami Božími, aby ses mohl naučit lekcím pro tebe tak významným; učit se dříve, než bys mohl být silný, abys odolal svodům a nebezpečím těchto posledních dnů. Znovu jsem ti pomohla k pokoji, podle rady Páně, což je zapotřebí k boji za zvládnutí všech špatných zvyků, které vedou nejen ke zničení tvého těla, ale také i naděje na věčnost. Nad některými věcmi jsi již zvítězil, ale musíš vítězit i nadále. Bojoval jsi boje s vnitřním nepřítelem, který, jestliže nebude cele překonán, bude mařit štěstí tvoje i těch, kteří žijí kolem tebe.

Špatné rysy tvé povahy musí být překonány. Musíš se dát do práce s upřímnou, pokornou modlitbou k Bohu, abys poznal svou bezmocnost bez zvláštní Boží milosti. Víra a pravda ve tvém životě již způsobila jistou změnu. A přece tato změna není ještě dokonalá natolik, jak by měla podle vůle Boží být. Miluješ pravdu, ale ona se musí hlouběji zmocnit tvého života a ovlivnit tvá slova a všechno tvé chování. Musíš se mnohému naučit a neztrácet přitom čas. Nenaučil ses ovládat sám sebe, a toto je zvláštní vítězství, které potřebuješ. Ve tvém jednání je více prvků bojovnosti než pokoje. Potřebuješ pěstovat zdvořilost a pravou křesťanskou slušnost. „Uctivostí se vespolek předcházejte.“ Řím.12,10. „Nic nečiníce skrze svár, aneb mamou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější nežli sebe majíce.“ Fil.2,3.

2T 163 Tvá bojovnost je veliká a ty jsi stále naježen a připraven k útoku na lidi, jakmile se ti k tomu naskytne příležitost. Nesnažíš se o to, abys přivedl do souladu své myšlení s myšlením jiných, nýbrž stojíš vždy připraven, aby ses lišil, jestliže máš k tomu možnost. Toto škodí tvé duši. Zpomaluje tvůj duchovní pokrok. A nejenom zarmucuje a zraňuje ty, kdož by byli tvými upřímnými přáteli, nýbrž někdy je i znechucuješ. Proto tvá přítomnost není příjemná ani milá, ale je na obtíž. Je to u tebe přirozené jako dýchání, že považuješ názory a náhledy jiných za nižší než tvoje. Často se v tomto mýlíš, neboť nemáš moudrost a poznání, kterému tak důvěřuješ. Často vyvyšuješ své názory nad názory mužů a žen, kteří měli dlouholeté zkušenosti a kteří jsou schopnější, aby vedli jiné a radili se zdravým úsudkem, nežli ty. Ale ty jsi nezpozoroval tyto své nepříjemné vlastnosti, a proto nejsi schopen vidět špatné a trpké ovoce, které jsi vypěstoval. Zbytečně dlouho ses nechal ovládat bojovným a nesmířlivým duchem. Tvůj zvláštní charakter si libuje být v opozici.

Tvá výchova byla žalostná. Nebyla příznivá k tomu, aby jsi měl nyní správné, křesťanské vlastnosti. Musíš se téměř všemu znovu učit. Máš netrpělivou povahu, která zarmucuje tvé přátele a svaté anděly a zraňuje tvou vlastní duši. Toto vše je v rozporu s duchem pravdy a pravé svatosti. Musíš se naučit pěstovat skromnost v projevu. Tvé já musí býti podrobeno a drženo v pokoře. Křesťan se nemá nechat strhnout do hádky a sváru ani s bezbožnými a nevěřícími. Jak je to špatné, chovat se takto vůči těm, kteří věří pravdě a touží po míru, lásce a shodě! Pavel říká: „Mějte se k sobě vespolek pokojně.“ 1.Tes.5,13. Tento duch sváru se protiví všem zásadám nebes. Kristus 2T 164 ve svém kázání na hoře praví: „Blahoslavení, kteříž pokoj působí, nebo oni synové Boží slouti budou.“ „Blahoslavení tiší, nebo oni dědičně obdrží zemi.“ Mat.5,9.5. Budeš mít potíže, kamkoli půjdeš, jestliže nepřijmeš ponaučení, které ti Bůh určuje.

Měl bys méně důvěřovat sám sobě a opustit vzpurného ducha, a přijmeš ponaučení jako pravý Kristův učedník. „Lepší jest zpozdilý ke hněvu, než silný rek, a kdož panuje nad myslí svou, nežli ten, kterýž dobyl města.“ Přísl.16,32. „Zpozdilý ke hněvu hojně má rozumu, ale náhlý pronáší bláznovství.“ Přísl.14,29. Jakub praví: „A tak, bratří moji milí, budiž každý člověk rychlý ke slyšení, ale zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu. Nebo hněv muže spravedlnosti Boží nepůsobí.“ Jak.1,19.20.

Duch sebedůvěry, který vlastníš, je výsledkem způsobu tvého života. Kdybys měl dokonalejší zkušenost ve věcech Božích, uvědomil by sis, že přinášíš špatné ovoce. Neobsahuje žádnou výživu, ale naplňuje hořkostí všechny, kteří je okoušejí. Musíš překonat sklony svého diktátorského ducha. Mám velkou naději, můj milý bratře, že ty, který jsi už jednou prokázal mravní sílu čelit vnitřnímu nepříteli vlastní duše a přemohl jsi tak silné nepřátele jako chuť k jídlu a jiné pevně zakořeněné zlé návyky, které tě poutaly železnými řetězy, budeš také zde snažně pracovat a dobudeš vítězství. Vlastnil jsi bezstarostného ducha, domníval ses, že se nikdo o tebe zvlášť nestará, že téměř každý člověk je tvůj nepřítel a že je to celkem jedno, jaké to bude mít následky.

Pravda tě zastihla v ubohém stavu. Viděl jsi v ní moc, která je schopná tě povýšit, propůjčit ti sílu a pevnost, kterou nemáš. Chopil ses paprsků světla, které na tebe padaly, a jestliže se nyní cele poddáš vlivu pravdy, ona tě připraví pro poslední dny spásy. Vlastníš mnohé dobré charakterové rysy a máš upřímné srdce. Bůh chce, 2T 165 abys byl správný, opravdu správný. Nesnášíš rozkazy jiných a nejsi ochoten se nechat vést a raději se řídíš svými úsudky. Musíš však mít krotkého a poníženého ducha, být trpělivý, poddaný, pln šlechetnosti a milosrdenství.

Máme o tebe zájem a chceme ti pomoci. Modlím se, abys obdržel tyto rysy správného charakteru a aby ovlivnily tvé srdce a tvůj život.

Odpověď

Sestro White: Svědectví, které jsem včera obdržel, považuji jako zcela zasloužené pokárání, za které jsem ti upřímně vděčen. Upřímně doufám, že se mi podaří vše překonat. Jsem si plně vědom velikosti tohoto úkolu, který je přede mnou, avšak doufám, že budu moci zvítězit s pomocí milosti Boží.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy