EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nositelé zodpovědnosti v církvi

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Nositelé zodpovědnosti v církvi

Drahý bratře a sestro N: 12. června roku 1868 mi byly zjeveny některé věci související s vámi. Máte před sebou povinnost, kterou máte splnit, ale vy ji nevidíte. Nikdy jste nenesli žádné břemeno. Měli byste pociťovat větší zájem o práci v díle Božím než dosud. Láska ke světu vás tak oslepila, že nevidíte, jak velký vliv na vás má svět. Necítíte, že zvláštní váha zodpovědnosti na vás spočívá, a ani si neuvědomujete důležitost času a práce, která má být vykonána. Žijete jako ve snu. V jednotě je síla. Církev je slabá, protože je v ní mnoho zaostalých, kteří se nechopí žádné práce. Vy nejste pracovníci v díle Kristově. Světský duch uzavřel před vašimi srdci dojmy, které přináší pravda.

Je velice důležité, aby se všichni dali do práce, jednali jako živí lidé, a pracovali ve prospěch duší, které hynou. Jestliže všichni 2T 166 členové sboru přispěchají na pomoc Pánu, uvidíme takové oživení v práci, jaké dosud nebylo. Bůh to od vás vyžaduje, i od každého člena sboru. Není na vás, abyste rozhodovali, zda je to pro vás nejlepší uposlechnout volání Boží. Pán vyžaduje poslušnost, a jestliže neuposlechnete, budete na tom hůř, než kdybyste byli neutrální. Jestliže neobdržíte požehnání Boží, stihne vás prokletí. Vyžaduje od vás, abyste byli ochotní a poslušní a zaslibuje, že budete jíst plody země. Strašné prokletí bude vysloveno nad těmi, kdož nepřijdou na pomoc Pánu: „Zlořečte Merozu, praví anděl Hospodinův, zlořečte velice obyvatelům jeho; nebo nepřišli na pomoc Hospodinu, ku pomoci Hospodinu proti silným.“ Soud.5,23. Satan a jeho andělé jsou na bojišti, aby bránili každému kroku vpřed, ku posvěcení lidu, a tudíž pomoc jednoho každého je potřebná.

Bratře a sestro N, vliv nevěřících přátel vás ovlivňuje víc, než jste si vědomi. Oni vám nedodávají sílu, nýbrž temnotu a nevěru. Máte svou osobní práci na vinici Páně. Příliš mnoho jste si o sobě mysleli, a příliš mnoho jste o sebe pečovali. Uveďte svá srdce do pořádku a buďte věrní. Tažte se: „Pane, co chceš, abych činil?“ Bůh od vás vyžaduje, abyste upřímně pospíšili k Němu. Přikazuje vám, abyste zpytovali svá srdce a odstranili vše, co vám brání přinášet hojné ovoce, a vše, co je pomíjitelné. Důvod, proč nevlastníte větší míru Ducha Božího je v tom, že nenosíte rádi kříž Kristův. Při posledním vidění jsem spatřila, že jste byli oklamáni, co se týče vaší silné lásky ke světu. Péče o tento život a klamy bohatství potlačily slovo Boží, a vy se stáváte neplodnými. Bůh od nás žádá, abychom vydali bohaté ovoce. Nebude dávat příkazy, aniž by dal také moc k tomu, aby se dokončilo Jeho dílo. Nebude za nás konat práci, kterou máme vykonat my, a také nepožaduje, abychom vykonávali Jeho 2T 167 práci. Je to Bůh, který v nás vše působí, ale my sami musíme s bázní a třesením bojovat o své spasení. „Víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě.“ Jak.2,17. Víra musí být poznamenaná skutky, činitelé skutků jsou ospravedlněni před Bohem. Zarmucujete Pána, když hovoříte o své chudobě, zatímco máte přebytek. Vše, co vlastníte, patří Jemu. A přece vás viděl způsobilými učinit vás šafáři nad bohatstvím na krátkou dobu. Bůh vás zkouší a prověřuje. Jak jste schopni snést tuto zkoušku? Bůh požaduje to, co je Jeho, se ziskem.

Upřeli jste své oči na to, co bylo vaší povinností, a i to se vám zdálo mnoho. Vykonali by jste však mnohem více, kdyby vaše srdce byla otevřena a vaše ruce více přispěly ve prospěch Božího díla a ve prospěch chudých. Takto byste učinili více, než je vaší povinností, a byli by jste daleko šťastnější. Pán vás vyzývá, abyste přinesli své oběti na oltář a nedrželi je pouze v jeho dosahu, nýbrž položili je přímo na něj. Oltář posvěcuje dar, až je na něj položen, ne dříve.

Nejste odděleni od světa tak, jak Bůh od vás požaduje. Proto nevidíte a nechápete své nebezpečí, ve kterém se nacházíte. Vaše láska ke světu vás odvedla z pravé cesty. Oba se musíte hluboko napít z pramene pravdy. Jestliže se opravdu nezměníte tak, abyste mohli slavit Boha svým vlivem i životem, spočine na vás Jeho prokletí. Můžete shromažďovat, ale On bude rozptylovat. Místo zdraví, které má z vás plynout, budete jako uschlé větve. Bůh volá po pracovnících, po mužích, kteří mohou a budou cítit zodpovědnost za spásu duší a kteří jsou ochotni obětovat cokoli, jen aby tyto duše mohly být spaseny. Nikdo jiný nemůže tuto práci učinit za vás. Oběti druhých, jakkoli hojné, nemohou nahradit oběti vaše. Je třeba podrobit se Bohu, což za vás nemůže nikdo učinit. Je to moc Ducha, pracující skrze mocnou víru, která vás může učinit schopnými, 2T 168 abyste s úspěchem odolali mnoha satanovým svodům, které položil k vašim nohám. Slova i příklady vašeho Spasitele budou světlem a silou vašim srdcím. Jestliže Jej budete stále následovat, a budete Mu důvěřovat, nedá vám zahynout. Příliš mnoho se obáváte urážek těch, kteří Boha nemilují a neslouží Mu. Proč byste si měli přát udržovat přátelství s nepřáteli Božími, nebo být ovlivněni jejich názory? „Což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně Boží?“ Jak.4,4. Kdyby v srdci byla pravda, bylo by vidět více rozhodného oddělení se od světa.

Pán by vloni na jaře vykonal velkou a dobrou práci ve vašem sousedství, kdyby všichni pociťovali nutnost této práce a přišli Pánu na pomoc. Avšak v práci nebyla jednota. Všichni pociťovali nutnost této práce, a nebyli jí oddáni srdcem. Ne všichni se oddali Pánu. Viděla jsem, že jste znepokojeni a zmateni, jako by vás obklopila mlha a temnota. Pochybovali jste, a proto jste neobdrželi sílu ani pro sebe, ani abyste posilovali jiné. Je to vážná a hrozná doba. Nyní není čas na zbožňování model. Není místo na spojení s Beliálem, nebo na přátelství se světem. Od těch, které Bůh přijímá a posvěcuje, se požaduje, aby byli pilní a věrní ve službě, aby se oddělili od světa a posvětili se Jemu. Není to forma pobožnosti ani jméno zapsané v knihách sborových, které by představovaly „úhelný“ kámen duchovní stavby. Je to neustálá obnova známosti a opravdové svatosti, je to ukřižování pro svět, a povstání k životu v Kristu, které sjednocuje duši s Bohem. Následovníci Krista mají jeden hlavní cíl, jedno velké dílo: spasení svých bližních. Toto dílo vyžaduje od nás nejvážnější zájem a nejvážnější úsilí, vše ostatní má mít menší význam.

Bůh jako první vyžaduje srdce a lásku. On vyžaduje od svých následovníků lásku a službu z celého srdce, z celé duše a z celé síly.

2T 169 Jeho přikázání a milost odpovídají našim potřebám, bez nichž nemůžeme být zachráněni, ať činíme cokoli. Vyžaduje od nás poslušnost. Nepřijímá žádné dary ani službu, nebude-li s nimi darováno srdce. Musí být přineseny v pokoře. Pán od nás vyžaduje, abychom se Mu více posvětili a abychom byli více odděleni od ducha a vlivu světa.

„Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své.“ 1.Petr.2,9. Kristus vás vyzval, abyste byli Jeho následovníci, napodobovali Jeho život sebeobětování a sebezapírání, abyste se zajímali o tu velkou práci na spasení padlého lidstva. Nemáte žádné pochopení pro práci, kterou od vás Bůh vyžaduje. Kristus je vaším vzorem. To, čeho se vám nedostává, je láska. Tato čistá a svatá zásada je poznávacím znakem, který rozlišuje křesťana od lidí tohoto světa. Božská láska má mocný, ušlechtilý vliv. Lze ji nalézt jen v obnovených srdcích, odkud přirozeně plyne na bližní.

„Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek,“ praví náš Spasitel, „jako já miloval jsem vás. Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.“ Jan 15,12-13. Kristus nám dal příklad nezištné lásky. Až dosud jste neviděli svůj nedostatek v tomto ohledu a velikou potřebu tohoto Božského cíle, bez kterého všechny vaše úmysly a všechna vaše horlivost, i kdyby byla taková, že byste darovali své statky, abyste nasytili ubohé, a vydali své tělo k upálení, neznamená nic. Potřebujete lásku, která všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká. Bez ducha lásky nemůže být nikdo podoben Kristu. S touto živou zásadou v duši, nemůže být nikdo podoben světu.

Chování křesťana je podobné chování jeho Pána. On pozdvihl 2T 170 korouhev a nám nezbývá, než říci, zda se chceme shromáždit kolem ní nebo ne. Náš Pán a Spasitel opustil své království, bohatství a slávu a hledá nás, aby nás mohl zachránit od bídy a učinit nás podobnými sobě. Ponížil se a přijal naši povahu, abychom byli schopni se od Něj učit a napodobit Jeho život dobrotivosti a sebezapření a sledovali Jej krok za krokem do nebes. Nemůžeme se rovnat Vzoru, ale můžeme Mu být podobni, a podle našich schopností činit jako On. „Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své;… a bližního svého jako sebe samého.“ Mat.22,37.39. Ve vašem srdci musí přebývat taková láska, abyste byli vždy připraveni zříci se bohatství, blaha a cti tohoto světa, jestliže by se tak mohla získat jedna jediná duše, aby se dala do služeb Kristových.

Bůh si přeje, abyste se rukou víry uchopili Jeho mocné paže a rukou lásky zachraňovali hynoucí lidi. Kristus je cesta, pravda i život. Následujte Jej. Nechoďte podle těla, ale podle Ducha. Choďte, jak chodil On. To je Boží vůle, vaše posvěcení. Dílo, které máte vykonat, je činit vůli toho, který zachovává váš život ke své slávě. Pracujete-li pro sebe, nemůže vám to nic prospět. Konat dobro pro druhé, méně pečovat o sebe a všechno opravdověji zasvětit Bohu, toto je Mu příjemné a On to odmění svou hojnou milostí.

Bůh vám nepřidělil váš osud, abyste pouze bděli a starali se pouze sami o sebe. Vyžaduje od vás, abyste sloužili a bděli nad jinými, abyste touto prací napravili ty zlé vlastnosti vaší povahy, které vyžadují nápravu a posílili slabé rysy, které vyžadují posílení. Toto je součást práce, kterou musíme vykonat; ne netrpělivě, ne v hněvu, ne neochotně, nýbrž srdečně, radostně, tak abychom dosáhli křesťanské dokonalosti. Nejdeme za Kristem, jestliže se straníme všeho, co je nepříjemné. Měli byste být velmi horliví pro Boží čest. 2T 171 Jak byste mohli obezřetně postupovat, když vaše cesta není taková, jaká by měla být? Kdybyste mohli vidět čisté anděly s jejich jasnými, pátravými zraky, pevně upřenými na vás, jak vás pozorují, aby zaznamenali, jak křesťané oslavují svého Pána, anebo kdybyste mohli pozorovat jásavý, radostný triumf zlých andělů, jak sledují každé uchýlení z cesty, a potom citují Písmo, které je přestoupeno, a porovnávají váš život se svatým Písmem, kterým se řídíte a které jste měli následovat, ale od kterého jste se uchýlili, byli byste udiveni a zmateni. Vyžaduje to celého člověka, aby byl bojovníkem Kristovým. Ach, jak slepé a krátkozraké stvoření! Jak opravdu málo rozpoznáváme svaté věci a jak málo přijímáme z bohatství Jeho milosti!

Je jedna věc, kterou bych si přála zvláště zapůsobit na vaši mysl. Skrze některé zvláštní prostředky máte těsné spojení se satanem a jejich moc a síla má na vás vliv, protože nepřebýváte dost blízko Boha, abyste si zajistili zvláštní pomoc mocných andělů. Vaše spojení s nepřáteli Páně je příliš mocné. A vy nechápete, že se nacházíte v nebezpečí ztroskotání vaší víry. Jestliže v nejmenším povzbudíte pokušení satana, ocitnete se na jeho bojišti, a potom boj bude dlouhý a těžký, než se vám podaří zvítězit ve jménu Ježíšově, který zvítězil nad satanem.

Satan má velké výhody.Vlastní obdivuhodnou rozumovou sílu anděla, o které si ani neumíme učinit správnou představu. Satan si byl vědom své moci, neboť jinak by se nebyl pustil do sporu s mocným Bohem, věčným Otcem a Knížetem pokoje. Satan bedlivě pozoruje události, a když najde někoho, kdo má obzvlášť silného ducha, protivícího se Boží pravdě, tomu poodhalí nesplněné budoucí události, aby si tím lépe mohl zajistit místo v jeho srdci. Ten, který se odvážil pustit se do sporu s Tím, jemuž všechno stvoření leží jako 2T 172 na dlani, má zlost, pronásleduje a svádí. Doposud udržuje smrtelníky ve své pasti. Během své téměř šest tisíc let trvající zkušenosti, neztratil nic ze své dovednosti a ze svého chytráctví. Po celou tu dobu, byl bedlivým pozorovatelem všeho,co se týkalo lidstva na naší zemi.

Ty, kteří prudce odporovali Boží pravdě, používá satan jako svá média. Zjeví se jim v domnělém těle a oděvu snad nějakého přítele tohoto média. Upoutá důvěru tím, že použije slov tohoto přítele a uvádí okolnosti a události, které se mají stát anebo které se již vskutku udály, a o nichž média nic neví. Někdy před smrtí nebo před nějakým neštěstím dává sen, anebo zosobněním někoho jiného vypráví s médiem, sdělujíc mu sugestivně určité poznatky. Tato moudrost je však zdola, a ne shora. Moudrost, které učí satan, odporuje pravdě, i když se on pro dosažení svého cíle občas zahalí do světla jaké obklopuje anděly. K některým lidem přichází s uznáním určité části toho, co Kristovi následovníci pokládají za pravdu, napomínajíc je přitom, aby zavrhli jinou část jako nebezpečný a osudný omyl.

Satan je mistrem řemesla. Úspěšně používá svou pekelnou moudrost. Je pohotový a schopný učit ty, kteří zavrhují Boží radu, určenou jejich duši. Osídlo, které vynalezl a jehož používá k tomu, aby polapil duše do své sítě, aby je pak mohl udržet ve své pekelné moci, natírá všemožným vábivým lákadlem a činí je pokud možno nejpřitažlivějším. Všichni, kteří byli takto polapeni, budou muset poznat velikou cenu, kterou zaplatili za bláznovství tím, že prodali nebesa a nesmrtelnost za cenu klamu, tak osudného ve vlastních skutcích. Náš protivník ďábel je silný a chytrý. Obchází jako lev řvoucí, hledaje, koho by sežral. Bude pracovat „se vší mocí a divy i zázraky lživými, 2T 173 a se všelikým podvodem nepravosti v těch, kteří hynou, protože lásky ku pravdě nepřijali, aby spaseni byli.“ 2.Tes.2,9-10. Protože zavrhli pravdu, „pošle jim Bůh mocné dílo podvodu, aby věřili lži, a aby odsouzeni byli všichni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.“ Verš 11-12. Musíme bojovat proti mocnému, podvodnému nepříteli a naše jediná jistota je v tom, který přijde a zničí tohoto arcisvůdce dechem svých úst a jasem svého příchodu.

Doporučuji vám to v bázni Boží a snažně vás prosím, abyste vstali z mrtvých a Kristus vám dá život.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy