EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pohyb a vzduch

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Pohyb a vzduch

Plánem Božím při stvoření člověka bylo, aby člověk byl činný a užitečný. Mnozí lidé však žijí na světě jako neužitečné stroje, jako kdyby sotva existovali. Nikomu neosvěcují cestu a nikomu nejsou k požehnání. Žijí jen jako přítěž jiných. A když se jedná o šíření dobrého vlivu, jsou pouhými nulami, když se však jedná o nepravost, tam jsou zátěží. Jen si pozorně všimněte života takových lidí a sotva v něm najdete jediný skutek nezištné ochoty. Když umírají, jejich památka umírá s nimi. Jejich jména se rychle zapomínají, protože nemohou žít ani v milých vzpomínkách svých bližních, neboť nevykonali žádný dobrý a ctnostný skutek. Život takových lidí byl omylem. Nebyli věrnými šafáři. Zapomněli, že jejich Stvořitel od nich něco požaduje a že chce, aby byli aktivními činiteli dobra a aby svým vlivem byli požehnáním pro jiné. Sobecké zájmy přitahují mysl a pomáhají jí zapomínat na Boha a na záměr Stvořitele.

Všichni, jež se pokládají za Ježíšovy následovníky, by si měli uvědomit, že jsou zodpovědni za zachování svého těla v nejlepším 2T 523 zdraví a za jasnou mysl pro chápání nebeských věcí. Mysl je třeba ovládat, protože může nejmocněji ovlivnit zdraví. Představivost často svádí, a když se jí povoluje, člověk se stává obětí těžkých chorob. Mnozí umírají na choroby, které jsou většinou jen výplodem fantazie.

Jedna sestra byla nošena manželem ze židle na postel a z místnosti do místnosti, protože si myslela, že je příliš slabá, aby mohla chodit, ale když mi byl později tento případ zjeven, bylo zřejmé, že mohla chodit stejně tak dobře jako já sama, kdyby měla stejný názor na věc jako já. Kdyby se stalo nějaké neštěstí, například kdyby začal hořet dům nebo kdyby děti byly v nějakém obrovském nebezpečí ztráty života, tato žena by byla silou okolností vyburcována k tomu, aby kráčela rychle a pohotově. Dovedla by kráčet tak dalece, nakolik by jí to fyzické síly umožňovaly. Ale chorobná představivost ji zavedla k závěru, že není schopná, že nenalezne sil vůle k tomu, aby odolala svému klamu. Představivost jí napověděla: „Nemůžeš jít, a raději to ani nezkoušej. Seď tiše, tvoje údy jsou tak slabé, že se nemůžeš postavit.“ Kdyby tato sestra cvičila svou vůli a vyburcovala v otupělosti svou energii ze spánku, tento klam by byl patrný. Následkem toho, že se oddala své představivosti, si pravděpodobně myslí do dnešního dne, že je zcela bez pomoci, že potřebuje, aby jí v této nutnosti bylo pomáháno, ale toto je čistě jen hříšnou představivostí, která jí napovídá, že je smrtelně nemocná.

Někteří lidé se tak děsí čerstvého vzduchu, že si zahalí hlavu a tělo tak, že vypadají jako mumie. Obyčejně sedí doma nečinně z obavy, že se unaví a onemocní, když budou cvičit. Za pěkného počasí by mohli každodenně pravidelně uvnitř anebo venku na čerstvém vzduchu cvičit, kdyby je to napadlo. Dlouho trvající nečinnost 2T 524 je jednou z největších příčin tělesné slabosti a duševní ochablosti. Druzí jsou nemocní, i když by se mohli těšit dobrému zdraví, a tak vlastnit jedno z největších požehnání, které by jim bylo k radosti.

Bylo mi ukázáno, že mnozí zdánlivě slabí a stále naříkající nejsou na tom tak zle, jak si to sami představují. Někteří z nich mají pevnou vůli, která při správném uplatnění by byla mocným činitelem při ovládání představivosti a pomohla by jim při odolávání nemoci. Dost často se však stává, že vůle je nesprávně usměrněná a tvrdošíjně odmítá vedení rozumem. Všechno ovládla tato vůle a oni se pokládají za invalidy, potom bez ohledu na úsudek jiných vyžadují si pozornost, jaká patří lidem postiženým.

Byly mi ukázány matky, jež ovládá chorobná představivost, jejíž vliv pociťují manžel i děti. Okna se musí zavírat, protože matka je přecitlivělá na čerstvý vzduch. Když se při chladném počasí musí sama lépe obléci, domnívá se, že i o děti se musí takto postarat, a tím je celá rodina zbavována otužilosti. Všechny ovlivňuje jedna mysl a všichni jsou tělesně i duševně poškozováni chorobnou představivostí ženy, která chce být měřítkem celé rodiny. Tělo se odívá podle vrtochů chorobné představivosti a dusí se pod spoustou šatů, což oslabuje organismus. Pokožka nemůže splnit své poslání, trvalý návyk vyhýbání se čerstvému vzduchu a tělesnému cviku ucpává póry, - ty malé otvory, kterými tělo dýchá - a tím se znemožňuje vylučování nečistot. Největší námaha potom zůstává na játrech, plících atd. a tyto vnitřní orgány jsou nuceny konat práci i za pokožku. Takto si lidé sami přivolávají chorobu svými nesprávnými návyky, a přece 2T 525 navzdory světlu a poznání lpí na vlastním jednání. Uvažují takto: „Přece jsme to zkusili a známe to z vlastní zkušenosti!“ Ale zkušenost člověka s chorobnou představivostí by neměl nikdo brát vážně.

Nejobávanějším obdobím pro ty, jež musí žít mezi takovými invalidy, je zima. Skutečně je jim zima nejen vnější, ale i vnitřní u těch, jenž jsou nuceni žít v tomtéž příbytku a spát v téže místnosti. Tyto oběti chorobné představivosti se samy zdržují uvnitř a zavírají okna, protože čerstvý vzduch cítí v plících i v hlavě. Představivost je vzrušená, namýšlí si, že se nachladí, a oni se skutečně nachladí. Žádné vysvětlování je nepřesvědčí, že existenci této otázky nechápou. „Nevyzkoušeli jsme si to snad?,“ argumentují. Oběti představ ve skutečnosti pocítili na sobě vliv čerstvého vzduchu a opravdu se nachladili. Choulostiví jsou jako malé děti, nesnášejí nic, a přece žijí dále a dále zavírají okna a dveře, choulí se ke kamnům a hoví si ve své ubohosti. Určitě se přesvědčili, že jejich jednání jim nesvědčí, ale že jim zhoršilo situaci. Proč takoví lidé nepřipustí rozum, který by ovlivnil soudnost a ovládl představivost? Proč to nezkusit naopak a rozvážným způsobem se nepohybovat venku na čerstvém vzduchu, místo každodenního přebývání doma při zbytečnostech než v aktivní činnosti?

Hlavním, i když ne jediným důvodem onemocnění mnohých je, že krev nemá volný oběh a že v této životodárné a zdraví podněcující tekutině nedochází k patřičné výměně. Tělu nedopřáli pohyb a plícím potravu, kterou je čistý, svěží vzduch, proto není možné, aby krev byla oživená, důsledkem čehož obíhá v organismu jen pomalu. Čím více cvičíme, tím lepší bude krevní oběh. Více lidí umírá z nedostatku pohybu než od únavy; velmi mnozí hynou spíše nečinností než vyčerpaností. Ti, jež jsou zvyklí na patřičný pohyb na volném 2T 526 vzduchu, budou mít všeobecně dobrý a vydatný oběh. Více jsme závislí na vzduchu, který dýcháme, než na pokrmu, který jíme. Mužové a ženy, mladí i staří, kteří chtějí být zdraví a chtějí se těšit z aktivního života, by měli pamatovat, že bez dobrého krevního oběhu toho nedosáhnou. Ať jsou jejich povolání a náklonnosti jakékoliv, měli by se rozhodnout cvičit na volném vzduchu, kolik jen mohou. Měli by si to pokládat za náboženskou povinnost změnit okolnosti tak, aby nemuseli být uzavřeni v místnosti a zbaveni pohybu na volném prostranství.

Někteří nemocní lidé se tvrdošíjně nechtějí dát přesvědčit o velké důležitosti každodenního cviku na volném prostranství, kde by získali dostatek čistého vzduchu. Z obavy před nachlazením setrvávají z roku na rok při svých zvyklostech a žijí v ovzduší téměř bez jakéhokoliv života. Není možné, aby tito lidé měli zdravý krevní oběh. Celý organismus trpí nedostatkem pohybu a čistého vzduchu. Pokožka se oslabuje a je více přecitlivělá na každou změnu ovzduší. Takoví lidé se lépe oblékají a zvyšují teplotu místnosti. Nazítří vyžadují opět více tepla a lepší oblečení, aby jim bylo úplně teplo, a tak povolují náladě, až jim zůstane jen málo síly, aby dokázali snést nějakou zimu. Někdo se snad zeptá: „Co máme dělat? Má nám být zima?“ Neoblékejte se příliš teple, ale pohybujte se, abyste získali potřebné teplo. Jestliže se opravdu nemůžete zapojit do aktivní činnosti, ohřejte se při kamnech; když je vám však už tepleji, odložte část oděvu a odstupte od kamen. Mnozí, kdyby se mohli zapojit do práce, by od sebe odpoutali myšlenky a úplně by zapomněli, že je jim zima, a necítili by se špatně. Teplotu svého příbytku byste měli 2T 527 snížit hned, jak jste se ohřáli. Pro nemocné se slabými plícemi nemůže být nic horšího než přehřáté ovzduší.

Nemocní lidé se příliš často ochuzují o sluneční svit. Toto je jeden z nejlepších léků přírody. Je velmi prostý, tudíž nejde o nějaký módní lék. Radost ze slunečních paprsků je současně okrasou vašich domácností. Móda si vyžaduje velikou péči a také zbavuje vaše pokoje slunečního svitu, když ložnice jsou kryty závěsy a žaluziemi, jako kdyby sluneční paprsky měly ničivý vliv na život a zdraví. Není to Bůh, kdo na nás seslal mnoho běd, které smrtelníci zdědili. Naše vlastní pošetilost nás zavedla k tomu, že se zbavujeme věcí, které jsou vzácná požehnání, jež nám seslal Bůh a která, jestliže je náležitým způsobem užíváme, mají nesmírnou cenu pro lepší zdraví. Chcete-li mít své domovy plné něhy a přívětivosti, vyjasněte je svěžím vzduchem a slunečními paprsky. Odstraňte těžké závěsy, otevřete okna, vytáhněte žaluzie a těšte se z hojného slunečního jasu, i kdyby vám měly vyblednout koberce. Převzácný sluneční svit může vytáhnout barvu vašich koberců, vrátí však zdravou barvu do tváří vašich dětí. Budete-li mít Boží přítomnost a opravdová, milující srdce, pak i skromný domov, rozjasněn vzduchem a sluncem a prosvětlen radostným duchem nesobeckého pohostinství, bude vaší rodině a unavenému poutníkovi nebem na zemi.

V dětství byli mnozí poučováni, že noční vzduch je zřejmě zdraví škodlivý, a proto je mu třeba zabránit přístup do příbytku. K vlastní škodě zavírají okna a dveře svých ložnic, aby se sami chránili před nočním vzduchem, který je podle nich zdraví nebezpečný. V tom se však mýlí. V chladu večera se snad bude třeba chránit před nachlazením zvláštním oblečením, ale svým plícím by měli dopřát vzduch.

Jednoho podzimního večera jsme kdysi cestovali v přeplněném 2T 528 vozidle, kde bylo ovzduší velmi znečištěné mnoha lidmi. Výpary z plic a těl způsobovaly, že jsem byla zaplavena jakýmsi pocitem nevolnosti. Otevřela jsem okno, oddávala jsem se čerstvému vzduchu, zatímco jedna z přítomných opravdovým energickým tónem pravila: „Prosím vás, zavřete to okno. Nachladíte se a budete nemocná, protože noční vzduch je velice nezdravý.“ Odpověděla jsem: „Paní, nemáme žádný jiný vzduch v tomto voze i mimo něj, nýbrž jenom noční vzduch. Jestliže odmítneme vdechovat noční vzduch, potom musíme přestat dýchat úplně. Bůh nás vybavil dýcháním pro den, a tímtéž snad jenom trošku studenějším vzduchem pro noc. V noci není pro nás možné dýchat cokoliv jiného než noční vzduch. Otázka tedy je: „Bude noční vzduch, který dýcháme čistý, aneb bude vylepšen tím, že jej dýcháme zas a zas? Je to kvůli našemu zdraví, abychom dýchali znečištěný noční vzduch v tomto voze? Tyto výpary, vycházející z našich plic a těl, zapáchají tabákem a alkoholem, znečišťují vzduch a ohrožují zdraví. A přece téměř všichni cestující zde sedí neteční, jako kdyby vdechovali nejčistější ovzduší. Bůh nás zaopatřil moudře, abychom v noci mohli dýchat noční vzduch a ve dne denní vzduch. Jestliže se nám nepodaří odpovědět na Boží záměr, stane se krev nečistou a způsobí to špatné návyky. Ale noční vzduch, vdechovaný v noci, nebude sám o sobě jedem pro běžný lidský život. Mnozí jsou nemocní, protože do svého příbytku nechtějí pustit čistý, noční vzduch. Volný, čistý, nebeský vzduch je jedním z nejbohatších požehnání, které máme.

Dalším vzácným požehnáním je patřičné cvičení. Je mnoho lenivých, nečinných jednotlivců, kteří nemají sklon k tělesné námaze anebo cvičení, neboť je to unavuje. Co když je to unaví? Důvod proč jsou unaveni spočívá v tom, že neposilují své svaly cvikem, proto je bolí každá sebemenší námaha. Slabé ženy a dívky mají větší zálibu ve snadném zaměstnání, jako je háčkování a vyšívání, než v tělesné 2T 529 práci. Jestliže se jednotlivci chtějí uzdravit, pak by neměli přestávat tělesně pracovat, jinak jen podporují větší svalovou slabost a všeobecnou skleslost. Podvažte si ruku a nechejte ji několik týdnů v nečinnosti, pak ji jen uvolněte a zjistíte, že je slabší než ta, kterou jste dosud mírně používali. Nečinnost má tytéž účinky na celý svalový systém. Krev nemůže vyloučit nečistoty, jak by je vyloučila, kdyby jí byl oběh umožněn.

Když to počasí dovolí, všichni, kteří mohou, by měli každodenně jít na procházku v létě i v zimě. Ale oděv by měl být přiměřený cviku a nohy by měly být dobře chráněny. Procházka i v zimě by byla pro zdraví užitečnější než všechny léky, které mohou předepsat lékaři. Pro ty, kdo mohou chodit, je třeba chůzi upřednostnit před jízdou. Svaly a cévy pak lépe vykonávají svou funkci. Vzroste pro zdraví tak nutná životní síla. Plíce budou mít potřebnou činnost, neboť za zimního rána není možné vyjít na osvěžující vzduch bez naplnění plic.

Bohatství a zahálku mnozí pokládají za skutečné požehnání. Když však někteří lidé získali bohatství anebo je neočekávaně zdědili, jejich aktivita je zlomena, jejich čas nevyužitý, žijí pohodlně a užitečný život je jakoby u konce. Začínají být nespokojení, ustaraní a nešťastní a jejich život co nejdříve skončí. Kdo je stále v pohybu a radostně vykonává své každodenní povinnosti, ten je nejšťastnější a nejzdravější. Odpočinek a noční klid přináší jejich unavenému tělu nerušený spánek. Pán věděl, jaké štěstí dává člověku tím, že mu dává práci. Věta, že člověk musí pracovat na svůj chléb, a slib budoucího štěstí a slávy, přišla z téhož trůnu. Obojí jsou jeho požehnáním. 2T 530 Ženy, které se zabývají jen módou, jsou bezcenné pro všechny dobré cíle lidského života. Mají v sobě jen málo silného charakteru. Mají jen málo mravní vůle i fyzické energie. Jejich nejvyšším cílem je být obdivován. Umírají předčasně a nejsou postrádány, neboť nikomu nebyly požehnáním.

Tělesné cvičení nesmírně podporuje činnost trávení. Po jídle choďte ven, držte hlavu vzhůru, ramena dozadu a mírně cvičte. Bude vám to velkým požehnáním. Vaše mysl se odvrátí od vašeho já ke krásám přírody. Čím méně po jídle myslíme na svůj žaludek, tím lépe. Máte-li pořád strach, že vám váš pokrm uškodí, tak se jistě tak stane. Zapomeňte na sebe a přemýšlejte o něčem radostném.

Mnozí žijí v mylné představě, že jestliže se nachladí, musí se pozorně vyhýbat čerstvému vzduchu a zvýšit teplotu svého příbytku až do krajnosti. Organizmus může být v nepořádku, póry mohou být zaneseny odpadovými látkami, vnitřní orgány trpí často zápalem, poněvadž krev byla vyhnána do nitra. Tehdy by především plíce neměly být zbaveny čistého svěžího vzduchu. Jestliže je čistý vzduch vůbec potřebný, pak tehdy jestliže jsou některé části organizmu nemocné, zvláště plíce anebo žaludek. Rozvážným cvičením by se krev dostala na povrch, tím by se vnitřním orgánům ulevilo. Rychlé, ale ne prudké, cviky na čerstvém vzduchu a radostný duch podpoří krevní oběh a pokožce dodávají zdravý vzhled a do končetin proudí krev oživená čerstvým vzduchem. Nemocný žaludek najde úlevu ve cviku. Lékaři často radí nemocným lidem navštěvovat cizí kraje, jít do lázní anebo cestovat za oceán, aby získali zdraví, zatímco by jim střídmost v jídle a zdravé cviky v radostném duchu u většiny z nich vrátily zdraví a ušetřily čas i peníze.Cvičení a neomezeně 2T 531 hojné užívání čerstvého vzduchu a slunečního světla je požehnání, které nebe přeje všem, aby zeslabenému nemocnému dodali život a sílu.

Velký počet žen je spokojen, když si může hovět u kamen, dýchat nečistý vzduch polovinu nebo i tři čtvrtiny svého času, dokud mozek není rozpálen a zpola otupen. Měli by vyjít ven a každý den cvičit. I když by se tím zanedbávaly některé věci, které je třeba doma udělat. Potřebují svěží vzduch, aby si uklidnily svůj rozrušený mozek. Nemusejí chodit ke svým sousedům klevetit, nýbrž měli by si vzít za cíl vykonat něco dobrého, pracovat ku prospěchu jiných. Potom budou příkladem pro jiné a sami budou mít opravdový užitek.

Dokonalé zdraví je závislé na dokonalém oběhu. Věnujme zvláštní pozornost končetinám, aby byly tak důkladně oděny jako hruď a místa nad srdcem, kde se drží největší teplo. Když rodiče odívají své děti tak, že mají takřka holé končetiny, obětují zdraví a život svých dětí módě. Nemají-li tyto části těla tolik tepla jako tělo, není krevní oběh souměrný. Nejsou-li končetiny, vzdálené od životodárných orgánů vhodně oblečeny, žene se krev do hlavy a působí bolesti hlavy a krvácení z nosu. Může také vzniknout nepříjemný pocit na hrudi, který způsobuje kašel nebo bušení srdce, protože došlo k překrvení této oblasti. Také překrvení žaludku působí povrchní trávení.

Matky se řídí módou a nechávají svým dětem takřka nahé údy. Chlad překáží krvi v přirozeném toku a tato proudí k vnitřním ústrojím, narušuje oběh a způsobuje nemoc. Náš Spasitel neučinil údy takové, aby byly vystaveny chladu jako obličej. Obličej musí být odhalen, proto jej Pán vybavil bohatě rozvětveným oběhem. Obdařil 2T 532 člověka také bohatým cévním a nervovým systémem na rukou i nohou aby byly stejně teplé jako zbytek těla. Měly by být tak dokonale oděny, aby byly dobře zásobeny krví. Satan vymyslel módu, která nechává údy vystaveny chladu, a rodiče přijali tuto módu a odívají své děti tak, aby nervy a žíly byly smršťovány a neodpovídaly účelu, jaký Bůh zamýšlí. Výsledkem jsou obvykle studené nohy a studené ruce. Tito rodiče, kteří sledují módu namísto rozumu, budou skládat počet za to, že okrádali své děti o zdraví. Dokonce i život sám o sobě je často obětován svodům módy.

Děti, které jsou odívány v souladu s módou, nemohou odolat vystavení čerstvému vzduchu, jestliže počasí není pro ně mírné. Tudíž rodiče a děti zůstávají ve špatně větraných místnostech a mají strach z ovzduší, které je mimo obydlí, což je pochopitelné vzhledem k jejich způsobům odívání. Jestliže se chtějí odívat rozumně a mají mravní odvahu zaujmout takové stanovisko na straně pravdy, neohrozili by tím své zdraví, kdyby vycházeli v létě i v zimě a volně cvičili na čerstvém vzduchu. Ale jestliže jsou ponecháni svému špatnému způsobu života, mnozí brzy obětují své vlastní životy a životy svých dětí. A ti, kdož jsou nuceni se pak o ně starat, mají nelehkou úlohu. Je potřebí se varovat nemocného, který je spoután svými představami. Manžel ztrácí svou nervovou energii a bývá nemocný, protože po značnou část času je okrádán svou manželkou o životodárný vzduch nebes. Ale ubohé děti, které si myslí, že matka nejlépe ví, co je správné, jsou těmi největšími trpiteli. Špatný způsob života matky oslabuje jí samotnou, jestliže je chladno a ona se halí do většího množství oděvu a totéž množství oděvu poskytuje svým 2T 533 dětem a přitom si myslí, že oni také trpí zimou. Dveře a okna jsou zavřeny a teplota místnosti je vysoká. Děti jsou často slabé a nevykazují vyšší stupeň mravní hodnoty. Manžel a děti jsou takto uzavírány před zimou, jsou otroky pojetí, které ovládá představivost ženy a někdy též její svéhlavost. Členové takové rodiny jsou skutečně denními mučedníky. Obětují své zdraví rozmarům ženy, její představivosti, jejím nářkům a jejímu mrmlání. Jsou připraveni o vzduch, který by je posiloval a dával jim energii a sílu.

Ti, kteří každodenně nepoužívají své údy, pocítí určitou slabost při snaze cvičit. Jejich cévy a svaly nejsou ve stavu vykonat patřičnou práci a udržet celé živé ústrojí ve zdravé činnosti, kde každý orgán těla koná své poslání. Údy zesílí cvikem. Mírné každodenní cvičení dodá svalům sílu, jež bez cviku jsou skleslé a zesláblé. Každodenním aktivním cvikem na čerstvém vzduchu se játra, ledviny a plíce tak posilní, že budou moci vykonávat svou úlohu. Přizvěte si na pomoc sílu vůle, která odolá chladu a nervovému systému dodá sílu. V krátkém čase si uvědomíte užitek cviku a čistého vzduchu, takže nebudete moci žít bez takového požehnání. Vaše plíce, zbavené vzduchu, se budou podobat hladovému člověku bez pokrmu. Ve skutečnosti můžeme žít déle bez pokrmu než bez vzduchu, jenž je potravou, kterou Bůh připravil pro plíce. Nepokládejte ho za nepřítele, ale za převzácné Boží požehnání.

Jestliže si nemocní dovolí rozvíjet svou chorobnou představivost, budou plýtvat nejenom vlastní energií, nýbrž také silou těch, kteří o ně pečují. Radím vám, nemocné sestry, které jste si navykly na přemíru odívání, abyste je postupně odkládaly. Některé z vás žijí 2T 534 pouze proto, aby jedly a dýchaly a nepodaří se jim nalézt odpověď na účel, pro který byly stvořeny. Mohly byste mít vznešený cíl v životě a hledat, jak byste měly být užitečné a výkonné ve svých vlastních rodinách a stát se užitečnými členy společnosti. Neměly byste vyžadovat pozornost rodiny natolik, aby byla soustředěna na vás, ani byste se neměly snažit získávat sympatie od jiných. Konejte svou úlohu tím, že dáváte lásku a sympatii nešťastným, s vědomím, že mají své zvláštní bolesti a své zvláštní zkoušky. Dbejte, abyste slovy sympatií a lásky odlehčili jejich břemena. Požehnáním jiných si uvědomíte svá vlastní požehnání.

Ti, kteří usilují konat dobro jiným v mezích svých možností, ukazujíc praktický zájem o věci svých bližních tím, že pomáhají nést břemena svých bližních, neulehčují pouze životní nesnáze jiným, ale zároveň přispívají k upevnění svého vlastního duševního a tělesného zdraví. Ten, kdo činí dobro, má z něho takový užitek, jako ten, kdo přijímá. Když zapomínáte na sebe pro bližní, získáte vítězství nad svými slabostmi. Posvěcení, které pocítíte při konání dobra, mocně přispěje k utvrzení rovnováhy vaší představy. Radost z konání dobra oživuje ducha a působí blahodárně na celé tělo. Zatímco obličej dobrodinců září radostí a vyjadřuje mravní i duchovní vznešenost, tvář lidí sobeckých a lakomých je opadlá a zasmušilá. Mravní vady je možno poznat z výrazu tváře. Sobectví zanechává svou pečeť na zevnějšku člověka. Ten, kdo v sobě oživuje ducha nezištné laskavosti, je účastníkem Boží přirozenosti. Unikl porušenosti vládnoucí v tomto světě v žádostech. Naopak u sobců se trhají i mocná pouta přátelství. V jejich obličejích, z nichž měla vyzařovat čistota a svatost, se zrcadlí obraz padlého nepřítele.

Vy, kteří jste nemocní, radím vám, podnikněte něco. Použijte 2T 535 sílu vůle a udělejte v této věci aspoň nějaký pokus. Oprostěte se od svých myšlenek a náklonností. Vyjděte s vírou. Máte-li ve zvyku všecko myšlení stále soustřeďovat na sebe sama, máte-li strach z nějakých tělesných cviků, obáváte-li se, že ztratíte svůj život, vystavíte-li své tělo čerstvému vzduchu nebo průvanu, vymaňte se z těchto myšlenek a z těchto pocitů. Nepoddávejte se své chorobné představivosti. Jestliže neobstojíte ve zkoušce, můžete jenom umřít. A co jestliže umřete? Jeden život může být snadněji ztracen než mnohé obětovány. Vrtochy a nápady, které pěstujete, neničí pouze váš vlastní život, ale zraňuje ty, jejichž životy jsou cennější než vaše. Ale cesta, kterou doporučujeme, vás nezbaví života, ani vás nezraní. Budete mít z toho užitek. Nesmíte být prchliví, ani neteční, začínejte zpočátku umírněně, abyste měli více vzduchu a více pohybu a pokračujte ve své reformě, dokud se nestanete užitečnými a požehnáním vašim rodinám a vašemu okolí. Ať váš úsudek je přesvědčen, že cvičení, sluneční svit a vzduch jsou požehnáním, které Bůh připravil, aby udržel ve zdraví ty, kdo nejsou nemocní, a uzdravil nemocné. Bůh vás nezbavuje těchto tří věcí, které jsou v nebesích založeny k požehnání, ale vy jste se sami potrestali tím, že uzavíráte své dveře před nimi. Náležitě užijte tyto prosté a přece mocné rady, jež působí, že příroda překoná skutečné těžkosti, jestliže takové existují, a dá zdraví mysli a sílu tělu.

V této době, kdy zlo a móda ovládají muže a ženy, měli by křesťané vlastnit ctnostné povahy a ve velké míře zdravý rozum. Kdyby tomu tak bylo, vnitřní klid, který je nyní zastřen mraky a nese známky choroby a zkaženosti, by byl nadějný a jasný, osvětlený pravdivou dobrotou a jasným vědomím.

Organizované nic nedělání je největším prokletím naší padlé rasy. Děti takto nešťastné jsou vychovávány matkami, které nemají skutečnou mravní cenu, ale mají chorobnou představivost a trpí pomyslným zlem, vyžadují sympatie, trpělivou a něžnou péči všech 2T 536 těch, kdož jim mohou pomáhat. Potřeby těchto dětí nejsou zabezpečeny a jejich výchova je taková, že z nich nečiní schopné, užitečné členy společnosti zatímco žijí, ale přivádí je předčasně do hrobu. Jestliže jejich životy jsou prodlouženy, nikdy nezapomenou naučení, která jim byla udělena matkou. Oni vidí chyby jejího života, její slova a její skutky a v mnoha případech budou kráčet v jejích šlépějích. Její plášť padá jako temný závoj na její děti. Její nestálost dala povahovou známku jejich životům a oni nejsou schopny pohotově překonat výchovu svého dětství.

Nejvěrnější pozemský svazek je ten, který je mezi matkou a jejím dítětem. Dítě je více ovlivňováno životem a příkladem své matky než příkladem otce. Neboť je oba pojí silnější a něžnější svazek. Matky mají velkou zodpovědnost. Jestliže bych mohla já nějak do nich vložit schopnosti, kterými mají utvářet myšlení svých dětí, byla bych šťastná.

Jestliže samotní rodiče by získali vědomosti o důležitosti praktického používání výchovy na jejich milované děti, viděli bychom rozdílný řád věcí mezi mladými a dětmi. Děti potřebují být poučeni, pokud jde o jejich vlastní těla. Je jen málo mladých lidí, kteří mají určitou vědomost o záhadách lidského těla. Vědí pouze málo o tomto živém stroji. David říká: „Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!“ Žalm 139,14. Učte své děti, aby studovaly od následku k příčině. Ukažte jim, že jestliže poruší zákon svého bytí, musí platit trest tím, že budou trpět nemocemi. Jestliže ve svém úsilí nevidíte žádné zvláštní zlepšení, nedejte se odradit. Trpělivě poučujte, řádek za řádkem, pravidlo za pravidlem, zde trochu a tam trochu. Jestliže tímto prostředkem uspějete v tom, že zapomenete sami na sebe, učinili jste první krok správným směrem. Snažte se, dokud nebude dosaženo vítězství. Pokračujte ve vyučování svých dětí, pokud jde o 2T 537 jejich vlastní těla, jak o ně pečovat. Nedbalost se zřetelem na tělesné zdraví vede k netečnosti morálního charakteru.

Nezanedbávejte výuku svých dětí, pokud jde o vaření. Tím jim vštípíte zásady potřebné pro jejich náboženskou výchovu. Tím, že jim dáváte ponaučení z fyziologie a učíte je jednoduše, a přesto zručně vařit, dáváte základ pro nejužitečnější výchovné odvětví. Připravit dobrý, lehký chléb vyžaduje zručnost. Dobré vaření patří k náboženství a pochybuji o náboženství těch, kteří jsou natolik nevědomí a tak lhostejní, že se neučí vařit.

Vidíme bledou pleť a slýcháme nářky na špatné zažívání kamkoli přijdeme. Když navštěvujeme hostiny a jíme potravu připravovanou tímtéž způsobem, kterým se připravovala po měsíce a snad i roky, divíme se, že tito lidé vůbec ještě žijí. Chléb a pečivo jsou žluté od jedlé sody. Použití jedlé sody mělo ušetřit práci. Následkem zapomnětlivosti je chléb často kyselý ještě před pečením; aby se napravilo vzniklé zlo, přidává se prášek do pečiva, který je činí nevhodný pro zažívání. Prášek do pečiva v jakékoli formě by neměl být zaváděn do pokrmů, neboť jeho účinek je zhoubný. Narušuje žaludeční sliznici a způsobuje zánět, mnohdy poškozuje i zbytek organismu. Někteří se obhajují tím, že říkají: „Nemohu udělat dobrý chléb a jiné pečivo, jestliže nepoužiji jedlou sodu nebo prášek do pečiva. Vy jistě můžete udělat dobrý chléb, jestliže budete ovšem vědět, jak na to. Cožpak zdraví vaší rodiny není dostatečně cenné, abych vás inspirovala ke snaze, jak vařit a jak jíst?

To, co jíme, nelze přeměnit na dobrou krev, jestliže to není náležité kvality a není to prosté a výživné. Žaludek nemůže přeměnit kyselý chléb na sladký. Strava špatně připravená není výživná a nemůže vytvořit dobrou krev. Tyto věci, které leptají a obtěžují žaludek, budou mít otupující vliv na jemnost pocitů srdce. Mnozí, kteří 2T 538 přijali zdravotní reformu, si stěžují, že jim nesvědčí, ale po tom, co sedíme u jejich stolů, docházíme k rozhodnutí, že nejde o žádnou zdravotní reformu, nýbrž že jde o chybnou a špatně připravenou stravu. Zdravotní reformátoři se musí vyvarovat extrémů. Lidské tělo musí mít dostatečnou výživu. Nemůžeme žít jen ze vzduchu; nemůžeme být zdraví, jestliže nemáme výživnou stravu. Proto by měla být strava připravena chutně. Matky by měly být praktickými fyziology, aby mohly učit své děti a aby samy poznaly a měly mravní sílu provádět praktické zásady a odporovaly zvykům, které ničí zdraví a život. K neužitečnému přestupování zákona našeho života patří i porušování Božího zákona.

Špatné vaření pozvolně podrývá životní energii tisíců. Je to životu i zdraví nebezpečné, jestliže lidé jedí těžký, kyselý chléb a ostatní nevhodnou stravu. Matky, namísto úsilí dát dcerám hudební výchovu, poučujte je o těch užitečných odvětvích, které mají těsnou souvislost se životem a zdravím. Učte je všem tajemstvím vaření. Ukažte jim, že je to součást jejich výchovy, aby se mohly stát křesťany. Jestliže strava není připravena zdravě a chutně, nemůže být přeměněna na dobrou krev a nemůže vytvářet zdravé tkáně. Je v pořádku, jestliže vaše dcery milují hudbu, může to přispět ke štěstí rodiny. Ale znalost hudby bez znalosti vaření mnoho neprospěje. Když vaše dcery budou mít své vlastní rodiny, pak hudba a jiné umění jim nepomůže připravit dobrý oběd, aby se nemusely stydět nabídnout jej váženým hostům. Matky, máte posvátnou práci. Kéž vám Bůh 2T 539 pomůže, abyste ji splnily. Pracujte trpělivě, opravdově a s láskou pro časné i věčné blaho vašich dítek se zřetelem na slávu Boží.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy