EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Po příchodu Krista nebude žádná zkušební doba

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Po příchodu Krista nebude žádná zkušební doba

Bratře O: Zatímco píši o nebezpečí jiných, tvůj případ tíží mou mysl. Již několik měsíců hledám příležitost, abych napsala tobě i jiným; ale neustálá práce mi zabraňuje v tom, abych vypsala všechna ta svědectví, která mi byla o jednotlivcích zjevena.

2T 687 Tvůj případ často zatěžuje mou mysl, ale neměla jsem v něm dost jasno, abych ti napsala. Vypsala jsem již velmi mnoho svědectví, která byla dána jiným, z nichž některá z nich v mnoha podrobnostech by se dala použít na tvůj případ. Cílem publikování svědectví je, aby ti, o kterých není osobně zmínka, a přesto v mnohém chybují jako ti, kteří jsou nabádáni, mohli být varováni důkazy podanými jiným. Myslela jsem si, že nebude mou povinností obracet se na tebe osobně. A přece. I když píši osobní svědectví těm, kdo jsou v nebezpečí, že zanedbávají své povinnosti k Božímu dílu a takto přispívají ke škodě a ztrátě svých vlastních duší, nepokládám za správné, abych zanechala tvůj případ bez toho, že bych ti napsala.

Poslední zjevení mi bylo podáno před dvěma roky. Tehdy jsem se zaměřila k tomu, abych vyložila všeobecné zásady tím, že budu mluvit, psát a ve stejné době specifikovat nebezpečí, omyly a hříchy některých jedinců, aby tak všichni mohli být varováni, nabádáni a všem udílena rada. Viděla jsem, že všichni by měli pečlivě zkoumat svá vlastní srdce a životy, aby věděli, jestli se nedopustili týchž omylů, pro které byli jiní napraveni, a jestli varování daná jiným, by se nedala použít v jejich vlastních případech. Je-li tomu tak, měli by cítit, že rady a nabádání byly dány zvláště jim a měli by z nich učinit praktickou aplikaci na sebe, jako kdyby byly příklady zvláště určené jim samotným.

Ti, kdo mají přirozenou lásku ke světu, ochabli ve své povinnosti, mohou vidět své vlastní chyby zřetelně stanoveny v případech jiných, kteří byli nabádáni. Božím záměrem je zkoušet víru všech, kdo prohlašují, že jsou následovníky Kristovými. Bude zkoušet upřímnost modliteb všech těch, kdo prohlašují, že jejich opravdovou touhou je poznat svou povinnost a učiní jim jejich povinnost snadno srozumitelnou. Dá všem širokou příležitost, aby rozvinuli to, co je v jejich srdcích. Nastane konflikt mezi jejich vlastním já a Boží milostí. Vlastní já se bude snažit převládat a bude odporovat práci, 2T 688 která přivádí život a myšlenky, vůli a lásku k podrobení se vůli Kristově. Sebezapření a kříž doprovází všechny na cestě k životu věčnému, a kvůli tomu bude málo těch, kdo jej naleznou.

Bůh zkouší charaktery všech. Zkouší jejich lásku k Jeho dílu a k prohlášení pravdy, kterou, jak vyznávají, považují za neocenitelně hodnotnou. Zkoumatel srdcí soudí podle ovoce, které nesou ti, kdo jsou opravdovými následovníky Krista; kdo jako jejich Božský Vzor se zřeknou slávy a pokladů tohoto světa a budou souhlasit s tím, že nebudou mít žádné pocty a bohatství, že budou dávat přednost přízni Boží a Kristovu kříži a že nakonec si zajistí opravdové bohatství a poklad, jenž jest uložen v nebesích, za odměnu - věčnou slávu.

Ti, kdo si opravdu nepřejí poznat sami sebe, dovolí, aby je nabádání a varování minula, aby přešla na jiné, a nepoznají, že jde o jejich vlastní případy, vlastní omyly a nebezpečí. Pozemské sobecké pohnutky zaslepují mysl a tak způsobují, že duše nemůže být obnovena v Božském obrazu. Ti, kdož nežijí podle svých vlastních převrácených povah, plní Jeho vůli, nebudou žít v temnotách, nýbrž budou obnoveni v poznání opravdové svatosti a budou úspěšní i v nošení Kristova kříže.

Bylo mi zjeveno, že v pravý čas mi Bůh uloží břemeno, abych řekla jednotlivcům, jak Nátan pravil Davidovi: „Ty jsi ten muž.“ Mnozí zdánlivě věří, že svědectví přinesená jiným a podobným Davidovi, přinášejí posudek jejich záležitosti, který by měli pečlivě hledat ve svých vlastních srdcích, a rozebírat své vlastní životy a činit praktické kroky podle nabádání a výstrah, udílených jiným.

Bratře O, bylo mi zjeveno, že tvé záliby jsou více zaměřeny na světský poklad, než si toho jsi vědom. Byl jsi zmaten při svém chápání povinnosti. Když Boží Duch vstoupil do tvé mysli, aby tě vedl, 2T 689 abys vykonal to, co máš vykonat v souladu s vůlí a s požadavky Božími, v této době jiné vlivy, které nejsou v souladu s Boží prací ti zabraňují v uposlechnutí nabádání Božské vůle. Výsledkem je, že tvá víra není zdokonalena skutky. Tvou náklonnost je třeba odklonit od tvého pozemského pokladu. V té době v rozporu s tvými přáními a výpočty přešly prostředky od tebe do nepřátelských šiků, a když byly takto ztraceny pro dílo Boží, byl jsi zmaten a znepokojen. Hřivny prostředků ti byly svěřeny Pánem, abys je rozmnožoval k Jeho slávě. Jsi Jeho pastýřem a měl bys být opatrný, abys nezanedbával svou povinnost. Jsi od přírody život milující člověk a budeš mít sklony k tomu, abys je považoval za své vlastní hřivny, svěřené tvé vlastní péči. Ale „vydej počet z vladařství svého“ budeš slyšet dříve či později i ty. (Luk.16,2.)

Boží dítky jsou moudré, jestliže důvěřují v moudrost samotnou, která přichází shůry, když nemají sílu kromě síly od Boha. Odloučení se od přátelství a světského ducha je pro vás potřebné, jestliže chcete být spojeni v jedno s Pánem a být Mu věrní. Naše síla a náš úspěch spočívá v tom, že jsme spojení s Pánem, že jsme Jím vybráni a přijati. Nemůže být žádného svazku světla s temností. Bůh má v úmyslu, aby Jeho lid byl zvláštním lidem, odděleným od světa a žijícím příkladem, aby svět mohl být osvícen, přesvědčen nebo zatracen podle toho, jak zachází s darovaným světlem. Pravda byla předložena k pochopení. Světlo, které zářilo na duši, bude soudit a zatracovat, jestliže bude zanedbáno či se od něj odvrátí.

V této zkažené době se dává přednost omylu a tmě před světlem a pravdou. Dílo mnohých, kteří vyznávají, že jsou Kristovi následovníci, nesnese zkoušky, až bude posuzováno ve světle, které nyní na ně září. Kvůli tomuto dílu mnozí nepřicházejí ke světlu, aby 2T 690 se neukázalo, že jejich skutky nejsou před Bohem vykonány. Světlo zjevuje zlo, skryté ve tmě. Lidé ze světa a lidé, kteří jsou opravdovými Kristovými služebníky, mohou být vnějším vzhledem stejní, ale jsou služebníky dvou pánů. Jejich zájmy jsou v rozhodném protikladu jeden k druhému. Svět nechápe nebo nerozpoznává tento rozdíl; ale mezi nimi je obrovská mezera, nekonečná odloučenost.

Kristus říká: „…že pak nejste ze světa, ale já ze světa vyvolil jsem vás, proto vás svět nenávidí.“ Jan.15,19. Opravdoví následovníci Kristovi se nemohou těšit z přátelství světa a současně mít život skrytý v Kristu. Náklonnosti musí být odloučeny od pokladů země a přeneseny k pokladům nebeským. Jak obtížné to bylo pro mládence, jenž měl velké statky a měl odvrátit svou náklonnost od světského pokladu, i když měl slib věčného života před sebou.

Pokud všechno, co máme a čím jsme, není posvěceno Bohu, naše sobecké zájmy nám zastřou důležitost díla, a prostředky které Bůh žádá, jsou Mu odepřeny. Avšak jestliže Ten, kdo nám půjčuje tyto prostředky pro pokrok Božího díla, často stáhne zpět svou štědrou ruku a určitým způsobem rozptýlí Mu odepřené prostředky, je to ztráta jak pro vlastníka, tak pro dílo Boží. Nebudou zachováni na tomto světě, ani na světě budoucím. Bůh je oloupen a satan vítězí. Pán vyžaduje, abys pečlivě pátral ve svém vlastním srdci, bratře O, a vyňal z něj lásku ke světu. Umři sám sobě a žij Bohu. Potom budeš jedním ze členů, kteří jsou světlem tohoto světa.

Bylo mi zjeveno, že jsi pěstoval mylné představy, pokud jde o budoucnost, že jsi zhoubným způsobem pohlížel do budoucích věků. Někdy vyslovuješ tyto představy i jiným. Ale nejsou v souladu se 2T 691 společenstvím. Nevyužíváš správným způsobem Písma. Až Ježíš vyjde ze svatyně svatých, odloží své prostřednické roucho a místo kněžského oděvu obleče si roucho soudcovské, tehdy bude zakončeno orodovnické dílo pro hříšníky. Tehdy se uplatní tato slova: „Kdo škodí, škoď ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě. A aj, přijdu brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podlé skutků jeho.“ Zjev.22,11-12.

Bůh dal své Slovo proto, aby ho všichni zkoumali a poznali cestu života. Nikdo nemusí zabloudit, když se chce podřídit podmínkám spasení, vyznačeným v Božím slově. Čas milosti je pro všechny, aby všichni mohli formovat své povahy pro věčný život. Každý bude mít příležitost rozhodnout se pro život, nebo pro smrt. Lidé budou souzeni podle toho, kolik světla dostali. Kdo nedostal žádné světlo, nebude zodpovědný za temnotu svého života. Nemá hřích, že nepřijal to, co mu nebylo vnuknuto. Každý, než Ježíš vyjde ze svatyně svatých, nejdříve projde zkouškou. Čas milosti skončí, když Kristus přestane prosit za hříšníky a obleče si roucho pomsty.

Mnozí se utěšují myšlenkou, že čas milosti ještě potrvá i potom, když Ježíš skončí své orodovnické dílo ve svatyni svatých. To je satanova spekulace. Bůh zkouší svět světlem, které milostivě dal s Kristovým příchodem. Povahy se vytvářejí pro život a pro smrt. Avšak pro ty, kteří se rozhodli pro hříšný život a nedbali o spasení, čas milosti skončí tehdy, až přestane orodovnická služba, tedy právě před Jeho zjevením se na nebeských oblacích.

Ti, kteří milují svět a smýšlejí tělesně, jsou v nepřátelství s 2T 692 Bohem. Budou se utěšovat, že čas milosti ještě potrvá i tehdy, až se Kristus zjeví. Tělesné, neposlušné a nepodřízené srdce se dá vést těmito, jemu vyhovujícími názory. Mnozí zůstanou v hříšné jistotě, budou se dále protivit Bohu, utěšujíc se, že ještě bude čas na litování hříchů a příležitost přijmout dnes tak nepopulární pravdu a přemoci své přirozené sklony a touhy. Když nemusí nic opustit, nemají co ztratit; protože se nerozhodli pro Krista a pravdu, myslí si, že se jim naskytne příležitost ke spáse.

V Písmu jsou určitá místa těžko srozumitelná, která, podle Petra neučení a neutvrzení, ke své vlastní záhubě překrucují. V tomto životě nemůžeme vysvětlit význam každé stati Písma, avšak neexistuje žádný bod praktické pravdy, který by zahalovalo tajemství. Až přijde Bohem určený čas, aby svět byl vyzkoušený, jak se zachoval k pravdě pro svoji dobu, Duch svatý probudí mysl i k postnímu a modlitebnímu zkoumání Písma. Všechno, co se bezprostředně týká spásy duší, bude tak jasné, že nikdo nebude muset bloudit a chodit ve tmě.

Při studování prorockého řetězu jsme jasně poznali a vysvětlili pravdu, zjevenou pro náš čas. Jsme zodpovědní za přednosti, z kterých se těšíme, a za světlo, které osvěcuje naši cestu. Minulé generace byly zodpovědné za světlo pravdy, které je osvěcovalo. Jejich mysl hloubala v různých otázkách Písma, které jim bylo zkušebním kamenem. Nepochopili však pravdu, kterou máme my. Nebyli zodpovědní za světlo, které neměli. Měli Bibli jako my; avšak čas pro 2T 693 vystihnutí zvláštní pravdy, týkající se závěrečných událostí světových dějin, je časem posledních generací, které budou žít na zemi.

Přítomná pravda, která je zkušebním kamenem dneška, nebyla zkušebním kamenem pro minulé generace. Kdyby světlo, osvěcující nám dnes otázku soboty, čtvrtého přikázání, dostaly minulé generace, zodpovídaly by za něj Bohu.

Když se v nebi otevřel Boží chrám, pozoroval Jan ve svatém vidění určitý lid, který pozorně a uctivě hleděl k arše s Božím zákonem. Tento zvláštní zkušební bod čtvrtého přikázání přišel na světlo až tehdy, když se v nebi otevřel Boží chrám.

Ti, kteří zemřeli dříve, než toto světlo ozářilo Boží zákon a zdůraznilo závažnost čtvrtého přikázání, nebyli odsouzeni za hříchy porušování sedmého dne, soboty. Boží moudrost a milost, udělující světlo a poznání v pravý čas podle potřeby lidu, je nevyzpytatelná. Dříve, než Bůh přijde spravedlivě rozsoudit svět, posílá varovné poselství, které má lidi probudit a vyzvat je, aby procitli z nedbalosti ke čtvrtému přikázání, aby mohli být osvíceni, aby mohli činit pokání z přestupování Jeho zákona a dokázali věrnost tomuto všemohoucímu Zákonodárci. Postaral se, aby všichni mohli být svatí a šťastní, jestli o to požádají. Naše generace dostala dost světla, abychom poznali přednosti a povinnosti a těšili se z jednoduchosti a moci vzácných a důležitých pravd.

Jsme zodpovědní jen za to světlo, které nás osvěcuje. Zkušebním kamenem jsou pro nás přikázání Boží a svědectví Ježíšovo. Když jsme věrní a poslušní, Bůh bude mít radost z nás a požehná nám jako svému vyvolenému a zvláštnímu lidu. Když se pravá víra, 2T 694 dokonalá láska a poslušnost zmocní srdcí Kristových následovníků, budou mít mocný vliv. Bude z nich vyzařovat světlo, které rozptýlí tmu okolí a zušlechtí všechny, kteří přijdou pod jeho vliv a přivedou k poznání pravdy ty, kteří chtějí být posvěcení a chtějí jít pokornou cestou poslušnosti.

Lidé s tělesným smýšlením nemohou pochopit svatou moc živé pravdy, na které závisí jejich spása, protože v srdci pěstují pýchu, lásku ke světu, pohodlí, sobectví, žádostivost, závist, žárlivost, vášeň, nenávist a každé zlo. Kdyby chtěli nad tím zvítězit, mohli by se stát účastníky Božské přirozenosti. Mnozí opouštějí jasné pravdy Božího slova a zanedbávají cestu za světlem, které jasně osvětluje jejich cesty; chtějí se zmocnit tajemství ne cele zjevených a dohadují se, debatují a přou o otázky, které nikdo nežádá, aby jim rozuměli, protože nemají žádný vztah k jejich spáse. Satan už tisíce takto oklamal. Zanedbali přítomnou víru a přítomnou povinnost, jasnou a pochopitelnou všem, jež mají svou rozumovou sílu. Uvízli v pochybných teoriích a textech, které nemohli pochopit, pobloudili ve víře; mají víru všelijak popletenou.

Bůh chtěl, aby v životě všichni uplatňovali jasné nauky Jeho slova, týkající se spásy člověka. Když jsou činiteli slova, které je jasné a mocné ve své jednoduchosti, budou mít úspěch ve zdokonalení charakteru. Budou posvěceni pravdou a cestou pokorné poslušnosti k pravdě dojdou k věčnému životu. Bůh chce mít pravé služebníky, věrné nejen v řeči, ale i ve skutcích. Jejich ovoce dosvědčí pravost jejich víry.

Bratře O, satan tě bude pokoušet, jestliže se nepřestaneš obírat svými pochybnými názory. Tvá víra bude nějakou míchaninou 2T 695 a budeš v nebezpečí, že zmýlíš i jiné. Bůh žádá, aby Jeho lid tvořil jednotu. Tvé zvláštní názory poškodí tvůj vliv, a když budeš na nich nadále lpět a šířit je, nakonec tě odloučí od bratrů. Vždyť Bůh má světlo, potřebné ke spáse svého lidu, dá mu ho, jako dal i jiné důležité pravdy. To by ti mělo stačit. Nech, aby Bůh pracoval svým způsobem pro dosažení svých cílů ve svém čase a jak chce. Kéž ti Bůh pomůže kráčet ve světle, jakož i On je ve světle.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy