EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pilnost a šetrnost

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Pilnost a šetrnost

Drahý bratře a sestro R: Hledala jsem příležitost, abych vám napsala, ale byla jsem nemocná a nemohla jsem psát nikomu; avšak budu se snažit, abych dnes ráno napsala aspoň několik řádků.

Jelikož mi byly zjeveny povinnosti spočívající na Božím lidu, pokud jde o ubohé, chudé, zvláště o vdovy a sirotky, bylo mi také zjeveno, že můj manžel a já jsme v nebezpečí, že na sebe převezmeme břemena, která Bůh na nás nepoložil, a tak zmenšíme svou odvahu a sílu tím, že zvýšíme péči a úzkost. Viděla jsem, že můj manžel jde ve svém případě dále, než je jeho povinností. Jeho zájem o vás jej zavedl k tomu, že na sebe vzal břemeno, které nesl mimo svou povinnost a které vám nebylo k užitku, nýbrž povzbudilo ve vás sklon záviset na vašich bratřích. Pohlížíte na ně jako na pomoc a váš prospěch, zatímco nepracujete tak tvrdě jako oni, ani vždy nešetříte tak, jako ti, kteří to pociťují jako svou povinnost.

Bylo mi ukázáno, že vy, bratře a sestro, se musíte mnohému učit. Nežili jste podle svých příjmů. Nenaučili jste se hospodařit. Vyděláváte-li hodně, nevíte, jak byste to co nejrychleji utratili. Hovíte chuti či zálibám namísto opatrnosti. Občas vydáváte peníze za 2T 432 takové jídlo, které si vaši spolubratři nemohou dovolit. Bankovky jen tak lítají. Oba se ještě teprve musíte naučit sebezapření.

Sestra R má špatné zdraví. Oddává se své chuti a ve velké míře přetěžuje svůj žaludek. Přejídáním jej zatěžuje a dodává mu stravu takové kvality, která není vypočítána nejlepším způsobem na výživu organismu. Její strava je co do množství neúměrná, a potom nemůže mnoho cvičit. Takto je organismus krutě přetěžován. V souladu se světlem, které nám Pán dal, je prostá strava nejlepší způsob, jak si zajistit zdraví a sílu. Cvičení je pro její zdraví nezbytné.

Sebezapření je lekcí, které se vy oba ještě musíte naučit. Omezuj svou chuť bratře R. Bůh ti dal kapitál síly. Toto má pro tebe větší cenu než peníze a měl by sis toho více vážit. Síla nemůže být koupena zlatem nebo stříbrem, domy, či pozemkem. Je hodnotnější než všechno, co máš dohromady. Bůh od tebe vyžaduje, abys kapitál síly, kterým jsi byl požehnán používal uvážlivým způsobem. Jsi právě tak jeho šafářem jako člověk, který má svůj kapitál v penězích. Je pro tebe chybou, jestliže se ti nepodaří používat svou sílu tak, aby byla pro tebe nejlepší výhodou, tak jako je pro bohatého muže výhodné shromažďovat bohatství, protože je to pro něj příjemné. Nevynakládáš úsilí, kterým bys měl podporovat svou rodinu. Můžeš a také pracuješ, jestliže ti je práce pohodlným způsobem připravena k ruce, ale sám nevynakládáš úsilí, aby ses dal do práce. Cítíš, že je to tvou povinností, abys využil čas a sílu co nejlepším způsobem a v bázní Boží.

Máš takové zaměstnání, jež ti občas náhle vynáší velký zisk. Ty však nepočítáš s tím, že jednou nemusíš mít takové příjmy, a utratíš vše za věci, které ani nepotřebuješ. Kdybys i se svou manželkou chápal, že Bůh od vás žádá, abyste zapřeli svou chuť a své touhy, abyste mysleli i na budoucnost, ne pouze na časné užití, měli 2T 433 byste i dnes dost a vaše rodina by měla životní pohodlí. Musíš se naučit lekci, ve které nesmíš být pozadu. Je to jeden malý krůček na velmi dlouhé cestě.

Sestra R je velice závislá na svém manželovi. Celý svůj život byla příliš závislá na druhých. Pokud jde o soucit, přemýšlení o sobě samé, činila se středem svého zájmu. Byla příliš mnoho rozmazlována a nenaučila se samostatnosti, spoléhání se na sebe sama. Nebyla pro svého manžela pomocí tak, jak měla být v časných a duchovních věcech. Musí se naučit snášet tělesná příkoří a nezabývat se jimi tak, jak činí dosud. Sama za sebe musí bojovat životní boj. Spočívá na ní osobní zodpovědnost.

Sestro R, tvůj život byl omylem. Oddávala ses četbě čehokoli a kdykoli. Tvé mysli nebylo takové množství čtení ku prospěchu. Tvé nervy byly vzrušovány, zatímco sis dychtivě pročítala příběh. Jestliže tě děti při této činnosti vyrušovaly, odpovídala jsi jim hněvivě a netrpělivě. Nemáš dost sebeovládání, a proto se ti nedaří vést tvé děti pevnou rukou. Jednáš na základě popudu. Rozmazluješ je, shovíváš jim, potom je zas káráš a plísníš a jsi přísná. Tento proměnlivý způsob je pro ně velmi zhoubný. Potřebují pevnou, silnou ruku, neboť jsou vrtošivé. Potřebují přesnou, moudrou a uvážlivou disciplínu.

Můžeš si ušetřit hodně zmatenosti, jestliže bys postupovala jako pravá žena a jednala na základě zásady a nikoli popudu. Představovala sis, že tvůj manžel musí být s tebou, že nemůžeš zůstat samotná. Měla bys vidět, že jeho povinností je pracovat, aby podporoval svou rodinu. Měla by ses přinutit zapřít svá přání a své touhy a nevést ho k tomu, aby pociťoval, že se ti musí přizpůsobit. Svou úlohu máš odehrát v tom, že poneseš břemena života. Musíš k tomu nalézt odvahu a sílu. Buď ženou, a ne rozmarným dítětem. Byla jsi rozmazlována a jiní příliš dlouho nosili za tebe tvá břemena. Nyní je tvou povinností snažit se zapřít svá přání a své touhy a jednat na 2T 434 základě zásady pro nynější i budoucí dobro tvé rodiny. Nejsi zdravá, ale měla bys pěstovat spokojenou a veselou mysl. Pomohlo by ti to lépe si udržet tento život a také život příští.

Bratře R, je tvou povinností, abys pečlivým a soudným způsobem používal kapitálu síly, který ti svěřil Bůh.

Sestro R, tvůj mozek je vyčerpán a zatížen četbou. Měla bys potlačit svůj sklon zavalování mysli vším, co může strávit. Tvůj život nebyl prožitý nejlepším způsobem. Nebyl ti ku prospěchu, ani ku prospěchu lidem kolem tebe. Opírala ses o svou matku víc, než bylo potřebné pro tvé dobro. Jestliže bys spoléhala více na své vlastní síly, jestliže bys byla samostatnější, byla bys šťastnější. Nyní bys měla nést své vlastní břemeno tak, jak můžeš a posilovat svého manžela, aby on nesl své, konaje svoji práci.

Kdyby sis odepřela zálibu ve čtení a ve vyhledávání vlastního potěšení, kdybys věnovala více času opatrnému fyzickému cvičení a jedla bys pečlivěji náležitou a zdravou stravu, vyhnula by ses tak mnohému utrpení. Část tvého utrpení byla jen pomyslná. Kdybys povzbudila svou mysl tak, aby odolávala sklonem ustupovat hříchu, neměla bys nervové křeče. Tvá mysl by se měla odtáhnout od tvého já a věnovat se povinnostem udržování domu v pořádku, čistotě a úhlednosti. Mnohé čtení a povolování mysli k zábavě s malými věcmi vedlo k tomu, že jsi zanedbávala své děti a své povinnosti v domácnosti. Toto jsou ty povinnosti, které ti Bůh určil k vykonání.

Vůči sobě jsi měla příliš mnoho sympatií. V mysli ses stále zabývala sama sebou a ulpívala jsi na svých ubohých pocitech. Má sestro, jez méně. Věnuj se fyzické práci a oddej svou mysl duchovním věcem. Udržuj svou mysl tak, abys v ní nepřebývala jen ty 2T 435 sama. Pěstuj spokojeného a veselého ducha. Příliš mnoho hovoříš o nevýznamných věcech. Z toho nenačerpáš duchovní sílu. Jestliže utrácíš sílu v hovoru, namísto toho, abys ji věnovala modlitbám, neobdržíš duchovní sílu a ve tvém srdci nebude melodie hudby pro Boha.

Byla jsi ovládána pocitem, nikoli povinností a zásadou. Oddávala ses pocitům stesku po domově a poškozovala jsi své zdraví tím, že ses oddávala neklidnému duchu. Tvé životní návyky nejsou zdravé. Musíš se změnit. Žádný z vás není ochoten pracovat tak, jak pracují jiní, nebo jíst tak, jak jedí vaši bratři. Je-li to ve vaší moci, abyste si věci obstarali, máte si je obstarat. Vaší povinností je šetřit.

Na rozdíl od vašeho případu mi byl předložen též případ sestry S. Má chabé zdraví a má dvě děti, které musí podporovat prací své jehly za velmi nízkou cenu, kterou je její práce placena. Po léta dostávala sotva za čtvrt penny (několik haléřů) pomoci. Trpěla špatným zdravím, a přece nese své vlastní břemeno. Zde je cíl opravdové lidumilnosti. Nyní pohleďte na svůj případ. Člověk s malou rodinou a dobrým kapitálem síly, a přece neustále zahrabán v dluzích a závislý na pomoci jiných. Toto vše je špatné. Musíte hledat ponaučení. U sestry S je úspora a hospodárnost stálým životním bojem. Zde jsme u člověka se silnou energií, a přece není schopen podporovat sám sebe. Musíte vykonat hodně práce. Měli byste mít jednotnou stravu, žít ve všech dobách tak prostě, jak žijí vaši bratři. Žít podle zdravotní reformy.

Ježíš vykonal zázrak a dal jídlo pěti tisícům a potom dal významné poučení o hospodárnosti: „Posbírejte zbylé nalámané kousky, ať se nic neztratí.“ Jan.6,12. Povinnosti, důležité povinnosti na vás spočívají. „Žádnému nebývejte nic dlužni.“ Řím.13,8. Kdybyste byli neduživí, neschopni pracovat, potom by vaši bratři byli povinni vám pomoci. Tak jak to je, vše, co jste potřebovali od svých bratří, když jste změnili pobyt, byl jen počátek. Kdybyste necítili takovou ctižádost, jakou jste měli, a ty a tvá manželka byste souhlasili s tím, abyste žili v rámci svých prostředků, mohli jste být osvobozeni od 2T 436 nesnází. Budete muset pracovat za malou mzdu stejně tak dobře jako za velkou. Pilnost a šetrnost přivedou takto vaši rodinu do mnohem příznivějších podmínek. Bůh chce, abys byl věrným šafářem své síly. Chce, abys ji použil tak, aby rodina neměla nedostatek a nebyla závislá.

Battle Creek, Michigan, 22. března 1869

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy