EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Mládež v sebeklamu

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Mládež v sebeklamu

Bratře O: Ve vidění mi bylo ukázáno nebezpečí pro mládež. Byl mi předložen také tvůj případ. Viděla jsem, že nevedeš zbožný život. Mohl bys vykonat dobré dílo, a tvůj příklad mohl být požehnáním pro mládež, se kterou ses scházel; ale běda! Tvá duše nebyla obrácena k Bohu. Kdybys býval šel cestou opravdového křesťana, tvoji příbuzní a přátelé by byli ovlivněni tvým dobrým chováním a následovali by tvých šlépějí. Můj bratře, tvé srdce není v pořádku před Bohem, tvé myšlenky nejsou povznešené. Dovoluješ svým myšlenkám, aby se ubíraly nesprávným směrem. Tvoje zásady nevytvářely čisté, povznášející mravy. Tvé zvyky byly takové, že zraňovaly tvé tělesné zdraví a byly mrtvé na duchovní věci. Dokud se neobrátíš, nemůžeš v náboženských věcech vzrůstat.

2T 289 Když si uvědomíš proměňující vliv Boží moci nad svým srdcem, zjeví se to ve tvém životě. Nedostávalo se ti náboženské zkušenosti, ale dosud pro tebe není příliš pozdě, abys hledal Boha s opravdovým a upřímným zvoláním: „Co mám činit, abych byl spasen?“ Nikdy nemůžeš být opravdovým křesťanem, dokud se dokonale neobrátíš. Byl jsi milovníkem zábav více než milovníkem Boha. Vyhledával jsi zábavy, ale nalezl jsi v tom skutečné potěšení? Snažil ses, abys byl příjemný k mladým, nezkušeným dívkám. Svou mysl jsi na ně zaměřoval v takové míře, že ses nemohl přímo obracet vzhůru k Bohu a nebesům. „Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, kteříž jste dvojité mysli.“ Jak.4,8. Toto nabádání lze u tebe použít. Potřebuješ se naučit cestám, vůli a dílu Božímu. Potřebuješ čisté, neposkvrněné náboženství. Potřebuješ pěstovat pocity zbožnosti. Přestaň činit zlo a nauč se konat dobro. Požehnání Boží na tobě nemůže spočinout, dokud se nestaneš více podobný křesťanu.

Bolí mně, když u mladých vidím nedostatek zbožnosti. Satan se zmocňuje myslí a vede ke zdroji zkázy. Sebeklam je u mnoha mladých lidí. Domnívají se, že jsou křesťané, ale nikdy nebyli obráceni. Pokud ta práce v nich nebude vykonána, nepochopí tajemství zbožnosti. U zlořečených není žádného pokoje. Bůh vyžaduje pravdu a upřímnost srdce. Vidí a lituje tebe a všechny mladé, kteří se horlivě zabývají dětskými hračkami a marněním krátkého a vzácného času nad věcmi, které jsou bezcenné. Kristus tě koupil za vysokou cenu a nabízí ti milost a slávu, jestliže ji přijmeš; ale ty se odvracíš od vzácného slibu - daru života věčného k nuzným a neuspokojujícím požitkům světa.

Tvá práce bude v tomto směru bez užitku, bude velkou ztrátou. Odplata za hřích je smrt. Život a nebesa jsou před tebou, ale zdá se, 2T 290 že neznáš jejich hodnotu. Nepřemýšlel jsi o těchto vzácných nebeských věcech. Jestliže neocenitelná Kristova láska bude od tebe odvrácena, jestliže nebesa, sláva a život věčný budou mít malou cenu, jaké pohnutky můžeme předložit, které by s tebou pohnuly. Co tě může přivábit? Budou pošetilé hry a neustále se opakující radovánky přitahovat mysl, oddělovat ji od Boha a umrtvovat srdce k Boží bázni?

Ach, žádám vás, kdož máte tak málo zájmu o svaté věci, abyste pečlivě zpytovali svá vlastní srdce. Jaká bude muset být před Bohem učiněna obhajoba za vaše světské, neposvěcené životy? V onom hrozivém dni se nebudete moci obhájit. Budete bez výmluvy. Myslete, ach myslete na hodiny, kdy jste vyhledávali potěšení, že všechny tyto věci mají svůj konec. Kdybyste měli svatý náhled na život a na nekonečné přebývání s Bohem, jak rychle byste se odvrátili od života radovánek a hříchů. Jak rychle byste změnili svou mysl, svou cestu a svou společnost a obrátili sílu svých citů k Bohu a nebeským věcem. Jak rozhodně byste opovrhovali svody, které vás klamou a uvrhují do zajetí. Jak horlivě byste usilovali o požehnaný život; jak opravdově a vytrvale byste se modlili k Bohu pro Jeho milost, pro Jeho moc podpořit vás a pomoci odolat ďáblu. Jak pilně byste zdokonalovali každou náboženskou výsadu, abyste se mohli naučit cestám a vůli Boží. Jak pečlivě byste přemýšleli o Božím zákoně a porovnávali svůj život s Jeho požadavky. Jak byste byli bázliví, abyste nehřešili slovem či skutkem, a jak horliví, abyste dosáhli milosti a opravdové zbožnosti. Vaše hovory by se netýkaly jen maličkostí, nýbrž nebeských věcí. Potom by se před vámi otevřela sláva a život věčný, a vy byste neodpočívali, dokud byste stále více nevzrůstali v duchovních věcech. Ale Vaši pozornost zaměstnávají věci pozemské a Bůh je opomíjen. Snažně vás prosím, obraťte se 2T 291 a hledejte Hospodina, pokud může nalezen být; vzývejte Ho, pokud je blízko. (Iz. 55,6.)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy