EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vnitřní misie

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vnitřní misie

Bůh očekává osobní službu od každého, jemuž svěřil poznání přítomné pravdy. Všichni nemohou jíti jako misionáři do cizích zemí, ale všichni mohou konat misijní práci ve svých rodinách a mezi sousedy. Členové sboru mohou na rozličný způsob přinášet poselství těm, kteří jsou v jejich okolí. Nejúspěšněji může působit ochotný, nezištný život křesťanský. ti, kteří za velkých těžkostí bojují a mají obstáti, mohou být osvěženi a posílení projevem malé pozornosti, která nic nestojí. Dobrotivá slova, malé služby, vykonané v duchu skrovnosti, zahánějí mraky pokušení a pochybnosti, které zahalují duši. Prosté, upřímné a vroucí vyjádření křesťanského soucitu má moc otevřít srdce těch, kteří potřebují jemného doteku Ducha Kristova.

Kristus přijímá s velkou radostí každý lidský nástroj, který se Mu odevzdává. On spojuje lidské s Božským, aby mohl světu oznámit tajemství ztělesněné lásky. Naplňte svět poselstvím jeho pravdy, mluvte o tom, modlete se za to, zpívejte o tom, a pronikejte vždy více do krajů vzdálených.

Nebeské síly čekají, aby spolupůsobily s lidskými nástroji a světu mohly zjevit, čím by se lidské bytosti mohly stát a co by svým vlivem mohly vykonat k zachránění duší, které jsou blízké zahynutí. Kdo je opravdově obrácen, bude tak naplněn láskou Boží, že bude toužit, aby se se svou radostí podělil také s jinými. Pán (31) si přeje, aby Jeho církev představovala světu krásu svatosti. Ona má osvědčit moc křesťanského náboženství. V povaze křesťana má se zrcadlit nebe. Ti, kdož jsou v temnotách, mají slyšet písně díků a chvály. Svou vděčnost za radostné poselství evangelia, za Jeho zaslíbení a ujištění, máme projevit tím, že usilujeme dobře činit jiným. Taková práce přinese paprsky nebeské spravedlnosti duším zemdleným, zmateným a trpícím. Ona je takřka pramenem, proudícím pro poutníka cestou znaveného a žíznícího. Andělé Boží jsou přítomni každému dílu milosrdenství, i každé práci lásky.

Náš vzor

Kristovo dílo má být našim vzorem. On ustavičně chodil a konal dobro. Ať už to bylo v chrámě nebo v synagogách, na ulicích nebo ve městech, na tržišti nebo v dílně, u moře a mezi pahorky, vždy zvěstoval evangelium a uzdravoval nemocné. Jeho život byl životem nesobecké služby a nám má být učebnicí. Jeho něžná soucitná láska je výčitkou našemu sobectví a bezcitnosti.

Kamkoli Kristus šel, rozséval požehnání na své cestě. Jak mnozí, kteří si říkají, že věří v Něho, se naučili Jeho laskavosti, něžnému soucitu a nesobecké lásce. Slyšte Jeho hlas mluvící k slabým, znaveným a bezmocným: "Pojďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám." Mt 11, 28. Jeho trpělivost se nikdy neznavila a Jeho láska nikdy neochladila.

Kristus nás vybízí, abychom trpělivě a vytrvale pracovali pro ty tisíce, jež hynou ve svých hříších a jsou rozptýlení po všech zemích, jako trosky lidi na opuštěném pobřeží. Všichni, kdož mají podíl v slávě Kristově, musí být účastni jeho služby a pomáhat slabým, bídným a zmalomyslněným. (32)

Kéž všichni, kdo se chápou tohoto díla, učiní život Kristův předmětem svých uvažování. Kéž pracují s vážností a každé schopnosti používají v službě Páně. Jejich upřímné a nezištné snahy dosáhnou vzácných úspěchů. Pracovníci obdrží nejvyšší vzdělání od největšího ze všech učitelů. Ti však, kdož obdržené světlo neudělovali jiným, jednou poznají, že utrpěli velikou ztrátu.

Lidé nemají práva domnívat se, že jejich snahám v zachraňování duší jsou položeny nějaké meze. Zdaliž Kristus ustal v své práci? Zdaliž se zalekl obětí a těžkostí? Členové církve měli by se ustavičně a vytrvale usilovat. Každého času musí být hotovi poslušně jít do díla na rozkaz Kristův. Kdekoliv vidíme práci, jež musí být vykonána, měli bychom se ji chopiti a konati, ustavičně pohlížejíce na Pána Ježíše. Kdyby naší členové dbali tohoto naučení, bylo by sta duší získáno pro Ježíše. Kdyby každý člen sboru byl živým misionářem, pak by evangelium bylo zvěstováno s velikou rychlostí ve všech zemích, všem národům, pokolením, jazykům i lidu.

Výsledek opravdového úsilí

Dílu zvěstování pravdy pro tento čas třeba věnovat posvěcené schopnosti. Vítězí-li nyní nepřítel, je to proto, že sbory zanedbávají dílo Bohem jim svěřené. Po léta nám je toto dílo předkládáno, ale mnozí spali. Když se adventisté s. d. nyní vzchopí a budou konat svěřené jim dílo, pak v našich zanedbaných městech bude pravda představena jasně, zřetelně a v moci Ducha.

Kde se dílo koná z celého srdce, tam se ukáže působící moc milosti Kristovy. (33) Strážní na zdech siónských musí bdít a probouzet jiné. Dítky Boží musí v práci pro Něho býti tak vážné, že sobectví úplně vymizí z jejich života. Jeho služebníci to pak uvidí a rámě Hospodinovo, které se projevilo v živote Kristově, bude zjeveno, důvěra se vrátí a ve všech našich sborech bude svornost.

Rozličná odvětví služby

Pán vybízí svůj lid k službě v rozlišných odvětvích díla. Ti, kdo jsou na cestách a mezi ploty života, mají slyšet poselství evangelia. Členové sborů musí konat práci evangelizační v domech svých sousedů, kteří dosud neslyšeli celou přítomnou pravdu.

Bůh vybízí křesťanské rodiny, aby šli do míst, která jsou dosud v temnotě a bludu a moudře i vytrvale aby pracovali pro svého Mistra. K uposlechnutí této výzvy je zapotřebí sebezapření. Zatím co mnozí čekají, až každá překážka z jejich cesty bude odklizena, zmírají duše bez naděje a bez Boha na světě. Mnozí, velmi mnozí pro světský zisk anebo pro získání vědeckých znalostí, odvazují se do krajin postižených nákazou a tam snášejí těžkosti a nedostatek; kde však jsou ti, kteří by byli ochotni učiniti totéž, aby jiným mohli vyprávěti o Spasiteli? Kde jsou muži a ženy, kteří by chtěli jíti do území, jež potřebují evangelium, aby těm, kdož jsou v temnotě mohli svědčit o Spasiteli?

Rozšiřování našich spisů

Mnozí z dítek Božích musí jít na místa, kde třetí poselství andělské dosud (34) nebylo zvěstováno. Naše knihy musí být rozšiřovány v mnoha řečech. Pokorní a věrní muži jakožto kolportéři musí s nimi jíti, a přinesou pravdu těm, kteří by jinak nikdy nebyli osvíceni. Mnozí, kteří se chopí tohoto odvětví díla, mají se připraviti, aby mohli konati lékařské misijní dílo. Nemocným a trpícím musí býti přinesena pomoc. Mnozí, jimž se prokazuje toto milosrdenství budou poslouchat a přijímat slova života.

Dílo kolportujícího evangelisty, jehož srdce je proniknuto Duchem svatým, poskytuje mnoho předivných možností k dobrému. Předkládání pravdy dům od domu v lásce a prostotě, je práce, která se shoduje s rozkazem Pána Ježíše učedníkům, když je posílal na jejich první misijní cestu. Chvalozpěvy, prostými a vroucími modlitbami může býti získána mnohá duše. Božský pomocník svou přítomností přesvědčí duše. Jeho zaslíbení zni: "Já s vámi jsem po všechny dny." U vědomí stálé přítomnosti takového pomocníka můžeme pracovati s vírou, nadějí a odvahou.

Spisy, které obsahují zaslíbení o brzkém druhém příchodu Spasitele, měly by býti rozšiřovány ve všech městech a ve všech zemích. Tyto spisy měly by býti překládány do všech jazyků, neboť evangelium má býti kázáno celému světu. Každému ze svých služebníků zaslibuje Kristus božskou schopnost, která Jeho působení korunuje úspěchem.

Ti, kteří již dávno poznali pravdu, měli by vážně hledati Pána, aby jejich srdce byla naplněna pevným úmyslem pracovat pro své bližní. Mojí bratři a sestry, navštěvujte ty, kteří bydlí blízko vás a svou účastí a přívětivostí snažte se získat jejich srdce. Snažte se pracovat tak, aby předsudky byly odstraněny a aby nevznikaly. (35) Pamatujte na to, že všichni, kteří znají pravdu pro přítomný čas a přece své úsilí omezují na vlastní sbory a zdráhají se pracovat pro své bližní, budou se muset později zodpovídat za své nesplněné povinnosti.

Půjčte svým sousedům některé z našich menších knih. Byla-li v nich vzbuzena touha, pak sáhněte po knihách větších. Ukažte jim knihu "Kristova podobenství". Řekněte jim její obsah a zeptejte se jestli by ji nechtěli vlastnit. Jestliže jí již mají zeptejte se jich, nepřejí-li si číst jiné knihy podobného obsahu. Bude-li vám nějak možno, použijte příležitost a vyučujte je pravdě. Símě pravdy máte rozsívat na všech vodách, ačkoliv nevíte, které přinese užitek, to či ono.

Práce dům od domu

Na mnohých místech jsou usedlosti pilných a zámožných venkovanů, kteří dosud neslyšeli o přítomné pravdě. Na takových místech by se mělo pracovat. Členové našich sborů měli by se chopiti tohoto odvětví služby. Půjčováním nebo prodáváním knih, šířením spisů a biblickými úvahami mohli by mnoho vykonat ve svém vlastním sousedství. Naplněni láskou k duším mohli by poselství zvěstovat s takovou sílou, že by mnozí byli obráceni.

Dva bibličtí pracovníci seděli v kruhu jedné rodiny a s otevřenou Bibli poukazovali na Pána Ježíše, jakožto Spasitele, odpouštějícího hříchy. Vážné modlitby byli vysílány k Bohu a působením Ducha Božího srdce byla obměkčena a přemožena. Jejich modlitby byly občerstvující a mocné. Když bylo Boží Slovo vysvětleno, viděla jsem, jak něžné, zářivé světlo ozařovalo výroky Písma a tiše jsem pravila: "Vyjdiž na cesty a mezi ploty a přinuť vjíti ať se naplní dům můj". L 14, 23. (36)

Soused uděloval sousedu vzácné světlo. Opuštěné rodinné oltáře byly znovu zřízeny a mnohé duše se obrátily.

Mojí bratří i sestry, zasvěťte se službě Pánu. Nenechte nevyužitou příležitost. Navštěvujte nemocné i trpící a ukažte jim, že s nimi cítíte. Jeli možné učiňte něco, abyste jim ulehčili v jejich postavení. Tím můžete získat jejich srdce a mluvit slova pro Krista.

Sama věčnost zjeví jak dalekosáhlý může být takový způsob práce. Jiné možnosti služby se otevřou těm, kteří ochotně přijímají službu jim nejbližší. Dnes nejde o učené výmluvné řečníky, nýbrž o pokorné, Kristu podobné muže a ženy, kteří se učili od Ježíše Nazaretského být tichými a pokornými a kteří doufajíc v Jeho sílu, půjdou ven na cesty a mezi ploty s pozváním: "Pojďte, nebo již připraveno jest všecko". L 14, 17.

Ti, kdož mají dobré znalosti v hospodářství, musí obdělávat půdu a stavět prosté budovy, čímž mají možnost pomáhat. Mohou vykonat dobrou práci a svou povahou mohou dát příklad o vysoké úrovni, jejíž dosažení jest předností našeho lidu. rolníci, stavitelé i schopní řemeslníci všech oborů mohou jít do zanedbaných území, tam obdělávat půdu, zřizovat živnost, připravovati si skrovné domovy a svým sousedům přinášet známost přítomné pravdy.

Práce pro ženy

Pro ženy je právě tak veliké pole služby jako pro muže. Je zapotřebí pomoci (37) dobré kuchařky, švadleny a ošetřovatelky. Členové chudých rodin musí být poučeni, jak by správně vařili, ušili si a spravovali oděv, nemocné ošetřovali a správně vedli domácnost. Také děti měly by být vedeny k tomu, aby prokazovaly malé služby lásky a milosrdenství těm, kterým se nevede tak dobře, jako jim.

Domov jako misijní pole

Rodiče ať nezapomínají na to veliké misijní pole, které mají před sebou ve svém vlastním domově. Ve svých dětech svěřil Bůh každé matce posvátný úkol. Bůh praví: Vezmi tohoto syna a tuto dceru a vychovej ji pro mne. Vypěstuj v nich osobitou povahu tesanou ku podobenství paláce, aby mohli na věky zářit v dvoranách Páně." Světlo a sláva od trůnu Božího ozařuje věrnou matku, když se snaží své děti vychovávat tak, aby mohly odpírat zlému.

Místo pro každého

Pro každé ruce je připraveno důležité dílo. Kéž každý hmat přispěje k povznesení lidstva. Pomoci potřebují mnozí. Srdce, které nežije sobělibě, ale k požehnání jiným, méně šťastným, dojde uspokojení. Kéž by se každý lenivý probudil a pohleděl tváři v tvář skutečnosti. Vezměte do rukou Boží Slovo a prozkoumejte jeho stránky. Jste-li činitelé slova bude vám život živou skutečností a shledáte, že odměna je veliká.

Ve svém velikém plánu má Pán místo pro každého. Dary, jichž není zapotřebí, nejsou udíleny. Dejme tomu, že někdo má nepatrnou hřivnu. Bůh s ní počítá a tato (38) jediná hřivna věrně použitá splní právě ten úkol, který ji určil Bůh. Dary prostého domkaře jsou zapotřebí v misijní práci dům od domu a mohou zde vykonat mnohem víc, než skvělé talenty.

Je na tisíce možností, jak bychom mohli být užiteční. Naříkáme na malé prameny pomoci, které v nynější době máme, zatím co k nám doléhají rozličná a naléhavá volání po prostředcích a lidech. Kdyby nám na tom opravdu záleželo, mohli bychom i nyní stonásobně rozmnožit prameny pomoci. Sobectví a láska k pohodlí však tomu překážejí.

Členové sborů, nechte své světlo svítit. Nechť hlasy vaše pozdvihují se v pokorných modlitbách proti nestřídmosti, bláznovství a radovánkách tohoto světa i ve zvěstování pravdy pro tuto dobu. Váš hlas, váš vliv i čas jsou dary Boží a má jich býti použito k získávání duší pro Ježíše Krista.

Navštěvujte své sousedy a ukažte jim, že spasení jejich duší vám leží na srdci. Uveďte v činnost každou duchovní sílu. Těm, které navštěvujete, vypravujte, že konec všech věcí je blízko. Pán Ježíš Kristus otevře dveře jejich srdcí a bude na ně působit trvalým dojmem.

Snažte se probudit muže i ženy z jejich duchovního spánku. Vypravujte jim, jak jste našli Pána Ježíše a jak jste se stali šťastnými od té chvíle, kdy jste začali shromažďovat zkušenosti v Jeho službě. Rcete jim o požehnáních, jichž se vám dostává, když sedíte u nohou Pána a učíte se vzájemným úkolům z Jeho Slova. Vypravujte jim, jak život křesťanský obšťastňuje a obveseluje. Vaše vřelá, upřímná slova přesvědčí je o tom, že jste našli onu drahou perlu. Nechť vaše radostná povzbudivá slova svědčí o tom, že jste nalezli vznešenější cestu. To je pravá misijní práce. Bude-li správně konána, mnozí procitnou jako ze sna. (39)

I ve svém denním zaměstnání mohou dítky Boží přivádět jiné ke Kristu. Činíce to, budou míti vzácnou jistotu, že Spasitel je blízko po jejich boku. Nemají se domnívat, že ve svých slabých snahách jsou odkázání sami na sebe. Kristus jim vnukne slova, která mohou občerstviti, povzbuditi a posíliti ubohé, zápasící duše, které jsou dosud v temnotách. Když poznávají, že zaslíbení Spasitele se splňují, bude také posílena jejich vlastní víra. Nebudou požehnáním jenom pro jiné, ale skrze dílo, které konají pro Ježíše, sami budou požehnání.

Mnoho je těch, kteří by mohli a měli konat dílo, o němž jsem mluvila. Bratře, sestro, co činíš pro Ježíše Krista? Snažíš se být požehnáním pro jiné? Mluvíš slova přívětivá, slova soucitu a lásky? Činíš opravdové úsilí získati jiné pro Spasitele?

Následky nečinnosti

Misijní práce je vykonáno poměrně málo a jaký je toho následek? Není vyučováno pravdám, které nám dal Kristus. Mnozí z lidu Božího nerostou v milosti. Mnozí z nich jsou stále rozladěni a nakloněni k naříkání. Kdo jiným nepomáhá poznávat důležitost pravdy pro tuto dobu, musí být nespokojen sám se sebou. Satan využívá tohoto nedostatku v jejich zkušenostech a vede je ke kritizování a vyhledávání chyb. Kdyby se místo toho pilně snažili poznávat a činit vůli Boží, cítili by takovou potřebu pomáhat hynoucím duším a takový neklid, že by se nenechali zdržet od splnění Božího příkazu: "Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření". Mk 16, 15. (40)

Výzva k neúnavné námaze

Bůh vybízí svůj lid, aby se probudil ze spánku. Konec všeho je blízko. Kdyby ti, kdož znají pravdu, chtěli být spolupracovníky Božími objevilo by se ovoce spravedlnosti. Projevem lásky Boží v misijním úsilí mnozí budou probuzeni a uznají jak hříšně si počínají. Poznají, že v minulosti jejich sobectví jim brzdilo spolupracovat s Bohem. Projevení se lásky Boží v nezištné službě pro jiné bude prostředkem k přivedení mnohých duší k tomu, aby věřili Božímu Slovu, tak, jak je napsáno.

Bůh by rád občerstvil svůj lid udělením Svatého Ducha a znovu pokřtil ve své lásce. Není třeba, aby církev trpěla nedostatkem Svatého Ducha. Po nanebevstoupení Páně sestoupil na čekající, modlící se a věřící učedníky Duch Svatý v takové plnosti a s takovou silou, že dosáhl každé srdce. V budoucnosti má být země ozářena slávou Boží. Od těch, kteří byli posvěceni pravdou, má na svět vycházeti svatý vliv. Svět má býti obestřen ovzduším milosti, ale Duch Svatý má působit na lidská srdce a zjevovat jim božské věci.

Misijní rodiny

Pro Ježíše by mohlo být mnohem více vykonáno, kdyby všichni ti, kteří mají světlo pravdy, podle ní také žili. Celé rodiny by se mohly postavit do služby misie, chopit se osobní práce, pilnými rukama a čilým duchem pracovat pro Mistra a vynalézat stále nové způsoby, aby jejich práce byla úspěšná. Je mnoho vážných, rozumných, (41) srdcem vroucích mužů i žen, kteří by mnoho mohli vykonat pro Ježíše, kdyby se odevzdali Bohu, k Němu se přibližovali a chtěli Ho hledat celým srdcem.

Mojí bratří a sestry, činně se zúčastňujte zachraňování duší. Toto dílo obživí a posílí vaše duchovní i duševní síly. Světlo od Krista osvítí vaší mysl. Spasitel zůstane ve vašich srdcích a v Jeho světle budete vidět světlo.

Sami se cele zasvěťte dílu Božímu. On je vaší silou, On bude vám po pravici a pomáhati vám v uskutečňování Jeho milostiplných úmyslů. Snažte se osobní prací získat lidi svého okolí. Hleďte se s nimi seznámiti. Kázání nedokoná dílo, které musí být vykonáno. Andělé Boží doprovázejí vás k příbytkům těch, jež jdete navštívit. V tomto díle nemůže vás nikdo zastoupit. To nemohou vykonat peníze, ať půjčené nebo darované. Kázání to také nevykonají. tím, že navštívíte duše, s nimi mluvíte a se modlete, prokazujete jim soucit, získáte jejich srdce. To je nejlepší způsob misijní práce, kterou můžete konat. Aby mohla být vykonána, je k tomu zapotřebí pevné, vytrvalé víry, neúnavné trpělivosti a veliké lásky k duším.

Hledejte přístup k lidem ve svém sousedství. Když jim vypravujete o pravdě, používejte slov plných křesťanského soucitu. Pamatujte, že Pán Ježíš je Mistrem. On zalévá zaseté símě. On dává slova zasahující srdce. Očekávejte od Boha, že On bude podpírat posvěceného a nezištného pracovníka. Poslušnost, dětinská víra a důvěra v Boha udělí pokoje a radostí. Nezištně, láskyplně a trpělivě pracujte pro všechny, s nimiž přijdete do styku. Neprojevujte netrpělivost. Nepromluvte slova nepřívětivého. Lásku Kristovu nechte přebývat ve svých srdcích a zákon přívětivosti nechť ovládá vaše rty. (42)

Je to tajemství, že tam, kde nyní pracuje jenom jeden, nepracuje jich sto. Celá nebesa žasnou nad netečností, chladností a lenivostí těch, kteří vyznávají, že jsou synové a dcery Boží. Pravda obsahuje v sobě živou moc. Napředuje u víře a zvěstuje pravdu tak, aby bylo na vás možno poznat, že ji věříte. Nechť všichni, pro něž pracujete, poznají, že pravda je vám opravdu živou skutečností.

Vzrůst skrze službu

Všichni, kteří svůj život posvětí službě Kristově, vědí, co je pravá blaženost. Jejich zájmy a modlitby daleko přesahují vlastní já. Snažíce se pomáhat jiným, vzrůstají sami. Budou seznámeni s nejrozsáhlejšími plány a nejnadšenějšími podnikáními a proto, že se sami postavili do proudu nebeského světla a požehnání, nemohou jinak než růsti. Dostane se jim moudrosti s nebe a vždy více budou jedno s Kristem ve všech Jeho úmyslech. Nemají příležitost k duchovnímu ustání. Věnujeme-li celou svou pozornost vznešeným a svatým cílům, je tím kárána sobecká ctižádostivost i sebeláska. (43)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy