EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Potřeba opravdového úsilí

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Potřeba opravdového úsilí

Služebníci Kristovi mají v moci Ducha svědčit pro svého Vůdce. Každé jejich úsilí musí se vyznačovat vroucí touhou Spasitele po záchraně hříšníků. Milostivé pozvání, které pronesl nejprve Kristus má ozvěnou lidských hlasů zaznět v celém světě. "Kdo chce, naber vody života darmo." Zj 22, 17. Církev má říct: "Přijď!" Každý její člen má se činně postavit na stranu Kristovu. Následovníci Kristovi mají se spojit k zvláštnímu úsilí obrátit pozornost světa na rychle se vyplňující proroctví Božího Slova. Nevěra a spiritismus se stále více rozmáhají ve světě. Zdaliž ti, jimž bylo dáno veliké světlo, mají být studení a nevěrní?

Jsme na samém začátku doby soužení a čekají na nás těžkosti, o nichž nemáme tušení. Moc temnosti vede lidi k odboji proti nebesům. Lidé se spojili s nástroji satanskými, aby zmařili platnost Božího zákona. Obyvatelé naši země brzy budou zralí k odsouzení, jako lidé za dnů Noé, jež byli zničeni potopou a jako obyvatelé Sodomy, kteří byli zničeni ohněm s nebe. Satanské síly působí, aby mysl odvrátily od věčných skutečností. Nepřítel učinil opatření, vyhovující jeho účelům. Světské obchody, sport a nejnovější móda zaměstnávají mysl mužů a žen. Zábavy a neužitečná četba maří schopnost správného úsudku. Širokou cestou, která vede do zahynutí, (44) jde veliký zástup. Svět naplněný násilnostmi, obžerstvím a opilstvím, obrací církev k sobě. Zákon Boží, toto Božské měřítko spravedlnosti, je prohlašován za neplatný.

Ti, kteří mají lásku Boží ve svých srdcích v této době vzmáhající se nepravosti, má ovládnouti nový život přicházející ze Zdroje každého života, aby mocně zvěstovali poselství ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Spasitele. Musí opravdově a neúnavně usilovat o zachránění duší. Jejich příklad má být takový, aby výmluvně působil k dobrému v jejich okolí. Mají klásti nade všecko výbornou znalost Krista Ježíše našeho Pána.

Měli bychom být naplněni hlubokou vážností. Naše dřímající síly měly by být probuzeny k neúnavnému úsilí. Posvěcení pracovníci by měli vycházet do nových polí, aby připravili cestu Králi a získávali vítězství na nových místech. Bratře a sestro, jsi lhostejný k tomu, že na každý den klesají do hrobu duše, které nebyly varovány a zachráněny, jsoucí v nevědomosti o své potřebě věčného života, jakož i o smíření, které Pán pro ně připravil? Nedbáš toho, že svět se brzy musí setkat s Pánem pro porušování Jeho zákona? Nebeští andělé se diví, že ti, kteří již po léta mají světlo světa, nepřinášejí pochodeň pravdy do temných míst země.

Nesmírná cena oběti, jež vyžadovalo naše vykoupení, dosvědčuje, že hřích je strašné zlo. Bůh mohl tuto skvrnu ze svého stvoření odstranit tím, že by byl vyhladit hříšníka ze země; ale On "tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." J 3, 16. Proč neprojevujeme (45) větší vážnost? proč je tak mnoho lenivých? Proč všichni, kdož milují Pána, nepokoušejí se osvítit své sousedy a společníky, aby již déle nezameškávali tak velké spasení?

Nedostatek soucitu

Mezi vyznavači křesťanství je nyní hrozný nedostatek soucitu k hynoucím duším. Jak můžeme pochopit svatost a důležitost díla: "Bdětež nad dušemi jako ti, kteříž počet mají vydati", k němuž jsme povolání, když naše srdce netlukou ve shodě se srdcem Kristovým? Mluvte o křesťanské misii; zvuk našich slov je slyšet; zdaliž také pociťujeme něžnou touhu srdce po zachránění duší, jako Kristus?

Spasitel byl neúnavný pracovník. Svou práci neměřil dle hodin. Svůj čas, své srdce, svou sílu věnoval práci pro blaho lidstva. Celé dny zasvětil práci a celé noci strávil na modlitbě, aby mohl pohotově čelit zákeřnému nepříteli ve všem jeho podvodném působení a posilnit se pro své dílo povznést a napravit lidstvo.

Kdo miluje Boha, neměří svojí práci osmihodinovou pracovní dobou. Pracuje každou hodinu a nikdy není bez práce. Jen co se naskytne příležitost, již koná dobro. Všude, na každém místě, vždy nachází příležitost pracovat pro Pána. Šíří příjemnou vůni kamkoli jde. Jeho duši obklopuje zdravé ovzduší. Krása jeho spořádaného života a zbožné obcování povzbuzuje jiné k víře, naději a odvaze.

Potřebujeme misijní práci, která vychází ze srdce. Křečovité úsilí vykoná málo. Musíme soustředit pozornost. Musíme to brát se vší vážnosti. (46)

Útokem uprostřed protivenství, nebezpečí, ztrát a lidského utrpení, dílo záchrany duší má napředovat. Když v určitém boji jeden útočící oddíl byl sílou zástupů nepřítele donucen k ústupu, praporčík, který byl v prvních řadách, setrval na svém místě. Kapitán na něj volal, aby prapor donesl zpět, ale praporčík odpověděl: "Doveďte vojsko k praporu!" Toto je dílo náležející každému věrnému praporčíku, totiž přivésti lid k praporu. Pán žádá služby celého srdce. Všichni víme, že mnozí vyznavači křesťanství hřeší tím, že v době nedostatku odvahy a síly sami se nepřidržují praporu a nepovzbuzují k tomu ty, kteří jsou s nimi.

Se všech stran zaznívá macedonské volání: "Přijď a pomoz nám!" Bůh otevřel před námi pole a kdyby lidské nástroje spolupracovali s božskými, mnoho, velmi mnoho duší mohlo by být získáno pro pravdu. Avšak lid, který vyznává, že náleží Pánu, usnul nad dílem, které mu bylo svěřeno, a na mnohých místech je nechal úplně nedotknuté. Bůh posílal poselství za poselstvím, aby probudil náš lid k vykonání něčeho a aby to konal nyní. Na volání: "Koho pošlu?", jen málo jich odpovědělo: "Aj, já, pošli mne." Iz 6, 8.

Až církev bude očištěna od výtky lenosti a nedbalosti, pak Duch Páně se osvědčí v milosti. Zjeví se Božská moc. Církev uvidí pečlivé řízení Pána zástupů. Světlo pravdy zazáří jasnými a mocnými paprsky a jako za dnů apoštolů, mnohé duše obrátí se k pravdě. Země bude osvícená slávou Boží. (47)

Andělé nebeští jež dlouho čekají na lidské nástroje, členy sborů, aby s nimi spolupůsobili v tomto velkém díle, které musí být vykonáno. Čekají na vás. Pole je tak veliké, plán tak obsáhlý, že každé posvěcené srdce bude puzeno k službě jako nástroj božské moci.

Zároveň také bude působit moc temnosti. Zatím co Boží poslové milosti působí skrze posvěcené lidí, nutí satan své nástroje k práci a ze všech, kteří se poddávají jeho vládě, učiní své poplatníky. Bude mnoho pánů a mnoho bohů. Uslyšíme volání: "Aj, tutoť jest Kristus!" a "Hle, tam jest Kristus!" Útoky satanovy se budou všude zjevovat a odvracet pozornost mužů a žen od jejich přítomné povinnosti. Budou se dít znamení a divy. Ale ve všech těchto zjevech oko víry bude spatřovat předzvěsti veliké a hrozné budoucnosti i vítězství, které očekává lid Boží.

Pracujte, ó, pracujte majíce zraky obráceny k věčnosti! Nezapomínejte, že každá schopnost musí být posvěcena. Musí být vykonáno veliké dílo. Ze rtů upřímných ať vychází modlitba: "Bože, smiluj se nad námi a požehnej nám; zasvěť obličej svůj nad námi, aby poznali na zemi cestu Tvou, mezi všemi národy spaseni Tvé." Ž 67, 2.3.

Všichni, kdož třeba malou měrou poznávají co znamená vykoupení pro ně a pro jejich bližní, budou chodit u víře a poněkud rozumět těm velikým potřebám lidstva. Budou mít soucit s trpícími zástupy, které si žádají pokrm a oděv. Poznají všeobecnou bídu světa, mravní potřebu spasení tisíců, žijících v stínu hrozného osudu proti němuž tělesné utrpení není ničím. (48)

Kéž všichni členové sborů uváží onu skutečnost že zapsání jejich jmen v sborových knihách je nezachrání. Musí se osvědčit jako Bohem uznaní pracovníci, za které by se nebylo proč stydět. Den za dnem musí vzdělávat svou povahu v souhlasu s Kristovým příkazem. Musí v něm zůstávat a ustavičně se cvičit u víře v Něho. Tak vzrostou v dokonalé muže a ženy v Kristu a stanou se zdravými, radostnými a vděčnými křesťany, jež Bůh vede k stále se rozmáhajícímu světlu. Nebude-li to jejich zkušeností, pak budou jednou hořce naříkat: "Pominulo léto skončena jest žeň", a já nejsem zachráněn! Proč jsem neutekl do pevnosti pro jistotu? Proč jsem si zahrával se svým spasením a pohrdal Duchem milosti?

"Blízký jest den Hospodinův veliký, blízký jest a rychlý velmi." Sf 1, 14. Buďte hotovi jíti vpřed na každý pokyn, obuti jsouce v obuv evangelia. Každá hodina, každá minuta je vzácná. Nemáme kdy na uspokojování vlastního já. Všude okolo nás jsou duše, které jsou v nebezpečí zahynutí ve svých hříších. Každý den možno nalézti něco k vykonání pro našeho Pána a Mistra. Denně musíme duše upozorňovat na Božího Beránka, který snímá hříchy světa.

"I vy buďte hotovi, nebo v tu hodinu, ve kterou se nenadějete, Syn člověka přijde." Mt 24, 44. Neukládejte se večer k odpočinku dřív, než jste vyznali každý hřích. To jsme činili v roku 1844, když jsme očekávali setkání s Pánem. Nyní jest tato veliká událost blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Buďte vždy hotovi, ať je to večer, ráno, nebo o poledni, když zazní volání: "Aj, ženich jde, vyjděte proti Němu!" abyste mu mohli jíti vstříc s ozdobenými a hořícími lampami i kdybyste byli probuzeni ze spánku. (49)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy