EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


V pokoře a s vírou

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

V pokoře a s vírou

Dostala jsem zvláštní poselství pro Boží lid, neboť nebezpečné časy visí nad námi. Ve světě se rozmáhá zkáza a násilí. V církvi nebývá převahu síla jednotlivce. Ti, kteří byli zvoleni zastávat zvláštní důvěryhodná místa, domnívají se, že mají vládnout.

Mužové, které Pán povolává k zvláštnímu postavení ve svém díle, mají pěstovat pokornou závislost na Něm. Nemají usilovat nahromadit příliš mnoho autority, nebo Bůh je nepovolal k vládě, nýbrž, aby plánovali a radili se se svými spolupracovníky. Každý pracovník se má ochotně podřídit požadavkům a pokynům Božím.

Moudří rádcové

Důležitost díla v Jižní Kalifornii a zmatená situace, která kolem toho je, si vyžaduje volbu nejméně pěti moudrých, zkušených mužů, kteří by poradili předsedům místních a unijních konferencí o všeobecném plánování a podnikání. Pánu se nelíbí počínání, jaké projevili někteří, chtějíc ovládnout ty, kteří mají více zkušeností, než oni. Takovýmto jednáním projevili někteří, že nejsou schopni zastávat důležitá místa, která zastávají. Žádný člověk, jehož autorita se rozrůstá do velkých (271) rozměrů a usiluje se ovládat své spolubližní, že je bezpečným člověkem aby mu byly svěřeny náboženské odpovědnosti.

Žádný by se neměl domnívat, že bez peněz bychom neměli podnikat nic takového, kde se vyžaduje finanční investice. Kdybychom ve své minulosti zkušenosti následovali této metody, byli bychom ztratili zvláštní příležitosti, jaké se nám naskytli při nákupu statků pro školu Fernando a také nákupem pozemků pro sanatoria v Paradise Valley, Glendale a Loma Lindě.

Jděte vpřed

Nepouštět se do žádného podnikání, které si vyžaduje finanční investice dokud nemáme peníze v ruce na dohotovení započatého díla bychom neměli pokládat vždy za nejmoudřejší plán. Při budování Božího díla Pán vždy nevyjasňuje všecko svým služebníkům detailně. Někdy zkouší důvěru svého lidu a nechává je jít v před ve víře. Často je přivádí do úzkostí a zkoušek nechává je jít vpřed i tehdy, když se jejich nohy dotýkají vod Rudého moře. Právě tehdy, kdy modlitby Jeho služebníků vystupují k Němu v opravdové víře, Pán otvírá cestu před nimi a vyvádí je na prostranství.

Pán chce, aby Jeho lid v těchto dnech věřil, že On jim chce připravit tak slavné věci, jako vykonal pro dítky Izraele na jejich pouti Egypta do Kanaánu. Máme mít vynímečnou víru, která neváhá jít podle Jeho návodů do nejtěžších zkušeností. "Jděte vpřed." Tak zní příkaz Boží Jeho lidu.

Víra a radostná poslušnost je potřebná, máme-li dovést Boží záměry k cíli. (272) Když nám vyznačuje nutnost ustavení díla na místa, kde bude mít vliv, lid má kráčet a pracovat skrze víru. Svým pobožným jednáním, svojí pokorou, svými modlitbami a opravdovým úsilím měli by se vynasnažit přivést lid k ohodnocení dobrého díla, které Pán zřídil mezi nimi. Bylo Božím záměrem, aby sanatorium v Loma-Lindě stalo se vlastnictvím našeho lidu. A On to způsobil v době, kdy řady těžkostí byly plné a přelévaly se ze svých břehů.

Cesta soukromých zájmů k dosažení osobních cílů je jedna věc. Zde se lidé mohou řídit svým vlastním úsudkem. Usměrňovat však vpřed Boží dílo na zemi je něco zcela jiného. Když je Božím úmyslem, aby se některý pozemek opatřil pro pokrok Jeho věci a vybudování Jeho díla až je to již pro sanatorium, nebo pro školu, nebo kterékoliv jiné odvětví, on umožní provedení tohoto díla, jestliže zkušení lidé projeví svoji víru a důvěru v Jeho záměry a půjdou bezodkladně vpřed a zužitkují příležitosti, které jim připravil. I když se nemáme snažit násilně vymáhat majetek od žádného člověka, přece, když se naskytují přednostní příležitosti, měli bychom bděle postřehnout tuto přednost, abychom mohli naplánovat vybudování díla. Když jsme toto udělali, měli bychom vynaložit všechno úsilí na získání dobrovolných darů Božího lidu pro podporu těchto nových podniků.

Pán častokrát vidí, že Jeho pracovníci jsou na pochybách a nevědí, co by měli dělat. Kdyby v takových chvílích důvěřovali Jemu, zjevil by jim svou vůli. Boží dílo má nyní rychle jít vpřed a jestliže Jeho lid odpoví na Jeho výzvu On nadchne majitele těchto pozemků k ochotnému odevzdání prostředků a tak umožní dokonat (273) Jeho dílo na zemi. "Víra pak jest nadějných věcí podstata a důvod neviditelných." Žd 11, 1. Víra v Slovo Boží pomůže lidu získat takový majetek, který je učiní schopnými opracovat veliká města, která čekají na poselství pravdy.

Chladný, formální nevěřící způsob, jakým někteří pracovníci konají své dílo, je hlubokou urážkou Ducha Božího. Apoštol Pavel říká: "Všecko čiňte bez reptání a bez pochybování. Abyste byli bez úhony a upřímní synové Boží, bez obvinění uprostřed národu zlého a převráceného. Mezi kterýmiž svěťte jako světla na světě. Slovo života zachovávajíce ku poctivosti mé v den Kristův, že jsem ne nadarmo běžel, ani nadarmo pracoval. A bychť pak i obětován byl pro oběť a službu víře vaši, raduje se se všechněmi vámi." Fl 2, 14-17.

Máme povzbuzovat jeden v druhém tu živou víru, kterou Kristus umožňuje každému věřícímu takovou víru mít. Dílo má jít vpřed tou měrou, jako Pán otvírá cestu. Když svůj lid dovádí do úzkostí, pak je jejich předností shromáždit se k modlitbě a připomenout si, že všechno přichází od Boha, Ti, kteří ještě dosud neprošli zkušebnými zkušenostmi, které toto dílo provází v těchto posledních dnech, brzy budou muset projít takovými scénami, které krutě vyzkoušejí jejich důvěru v boha. Právě tehdy, kdy jeho lid nevidí žádné cesty vpřed, když je Rudé moře před nimi a pronásledovatelé za nimi, Bůh přikazuje: "Jděte vpřed." Bůh takto zkušuje jejich víru. "Když vám připadnou takové zkušenosti, jděte vpřed, důvěřujíc Kristu. Jděte vpřed, kráčejte krok za krokem, cestou, kterou vám vyznačuje. Zkoušky přijdou jděte však přece vpřed. Tímto získáte zkušenost, která posílí vaši víru v Boha a uzpůsobí vás pro důvěryhodnější službu. (274)

Kristův příklad

Boží lid musí dospět k hlubší a širší zkušenosti v náboženských věcech. Kristus je náš vzor. Jestliže vírou a posvěcenou poslušností Božího Slova zjevujeme lásku a milost Kristovu, jestliže projevujeme, že jsme si plně vědomi božího vedení v tomto díle, přeneseme tomuto světu přesvědčující moc. Žádné vysoké postavení nás neučiní cennějšími v očích Božích. Člověk je měřen podle svého posvěcení a věrnosti ve vykonání vůle Boží. Jestliže ostatky Božího lidu budou kráčet před Pánem v pokoře a u víře, Pán si provede skrze ně svůj věčný záměr a učiní je schopnými pracovat souladně při zvěstování pravdy jaká je v Ježíši Kristu. On použije všechny - muže, ženy i děti - aby rozšířil světlo do světa a shromáždil si lid, který bude věrně zachovávat Jeho přikázání. Skrze víru, kterou Mu Jeho lid důvěřuje, svět pozná, že On je pravým Bohem, Bohem Izraele.

Apoštol Pavel napomíná: "Toliko, jakž sluší evangeliu Kristovu, obcujte, abych, buď přijda a vás vida, buď vzdálen jsa, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, jednomyslně pracujete u víře evangelium a v ničemž se nestrachujíce protivníků, což jest jim jistým znamením zahynutí, vám pak spasení a to od Boha. Nebo vám jest to z milosti dáno pro Krista, abyste netoliko v něho věřili, ale také pro něj i trpěli. Týž boj majíce jakož jste při mně viděli, i nyní o mně slyšíte.

Protož jestli jaké potěšení v Kristu, jestli které utěšení lásky, jestli která (275) společnost Ducha, jsou-li která střeva a slitování, naplňte radost mou, abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce, nic nečiníce skrze svár, aneb marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější, nežli sebe majíce.

Nehledejte jeden každý jen svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných. To tedy ciťte při sobě, co i při Kristu Ježíši. Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil toho sobě za loupež rovný býti Bohu. Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn. A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný byv až do smrti, a to smrti kříže. Protož i Bůh povýšil jej nade vše a dal jemu jméno nad každé jméno. Aby se jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na zemi, i těch, kteříž jsou pod zemí. A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce. A tak moji milí, jakož jste vždycky poslušní byli, netoliko v přítomnosti mé, ale nyní mnohem více v nepřítomnosti mé, v bázni a s třesením spasení své konejte. Bůh zajisté jest, kterýž působí ve vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své." Fl 1, 27-30; 2, 1-13.

Byla jsem upozorněna, abych tato slova připomněla našemu lidu v Jižní Kalifornii. Tato slova mají svoji platnost všude, kde je sbor zřízen, neboť naše řady pronikla určitá, neobvyklá zkušenost.

Nyní je čas, aby lidé pokořili svá srdce před Bohem a naučili se pracovat Jeho způsobem. Ti, kdo se snažili ovládat své spolupracovníky, měli by studovat, jakého ducha jsou. Měli by hledat Pána v postu a modlitbě pokřtít svá srdce.

Kristus ve svém pozemském životě dal příklad, za nímž může každý člověk bezpečně (276) jít. Kristus si cení své stádo a chce, aby žádná moc neomezovala jeho svobodu v boží službě. Nikdo žádného člověka nepověřil za vládce nad svým dědictvím. Pravé biblické náboženství povede k sebeovládání a ne k ovládání jednoho druhým. Jako lid potřebujeme velikou míru Svatého Ducha, abychom mohli nést slavnostní poselství, které nám Bůh svěřil bez povýšenosti.

Bratří, zdržte svá kritická slova pro sebe. Učte stádo Boží hledět na Krista a ne na bloudícího člověka. Každá duše, která se stává učitelem pravdy, musí přinášet ve svém životě ovoce svatosti. Hledíc na Krista a následujíc Jej, on představí duším o něž se stará, příklad, čím živý, učenlivý křesťan bude. Kéž vás Bůh vyučí své cestě. Denně proste, aby vám zjevil svoji vůli. Neomylně poradí všem, kteří Jej hledají v upřímnosti srdce. Kráčejte důstojně svého povolání, kterým jste byli povoláni, chválíc Boha ve svém každodenním obcování jakož i ve svých modlitbách. Takovým způsobem, majíce před sebou Slovo života, přivedete jiné, aby se stali následovníky Kristovými. (277)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy