EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Šírší pohled

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Šírší pohled

Při šíření Božího díla doma i v cizině, musí naši bratří moudře plánovat, mají-li co nejlépe zužitkovat prostředky i pracovní síly. O vydržování mnohých cizích misijních polí, musí se velkou měrou starat naše domácí sbory. Tyto konference by měly mít prostředky, jimiž by přispěly k průkopnické práci v nových polích, kde zkušebné pravdy třetího andělského poselství ještě dosud nepronikly. Za několik uplynulých let, otevřely se dveře doširoka jakoby zázrakem; potřebujeme jen muže i ženy, kteří by přišli sem a započali zde skutečné dílo pro záchranu lidí.

Naše výchovní ústavy mohou mnoho vykonat pro zmírnění nedostatku školených pracovníků pro tato misijní pole. Musíme moudře plánovat, abychom posílili dílo, které se koná v našich misijních střediscích. Měli bychom studovat ty nejlepší metody jak připravit posvěcené mladé muže a ženy k odpovědným úkolům a získávání duší pro Krista. Měli bychom je vyučit jak se stýkat s lidmi a jak jim poutavě zvěstovat třetí andělské poselství. Ve finančních záležitostech měli bychom je poučit, moudře si počínat, což by jim pomohlo, když by byli poslání do osamělých polí, kde musí zakusit mnoho sebezapření a co nejpřísněji šetřit.

Pán určil Plán, podle něhož mnozí z naších studentů mohou se naučit praktickým věcem, potřebným pro další úspěch v jejich životě. Dal jim přednost prodeje vzácných knih, které byly určeny pro pokrok našeho výchovného a zdravotního díla. (77) Samotným prodejem těchto knih mládež nadobude mnoho zkušeností, které je poučí jak čelit problémům, které je očekávají v dalekých zemích. V době jejich školního života při prodávání těchto knih, mnozí se mohou naučit jak přistupovat k lidem odvážně a taktně si s nimi pohovořit o různých bodech přítomné pravdy. A mají-li někteří žáci určitý finanční úspěch naučí se hospodárnosti a šetrnosti, což jim velice pomůže, půjdou-li do misijních polí.

Studenti, kteří prodávají knihu "Kristova podobenství" a "Ve šlépějích Velikého Lékaře", potřebují prostudovat tyto knihy, chtějí-li je prodat. Když se obeznámí s obsahem prodávaných knih a budou-li sami podle těchto zásad žít, umocní se jejich poznání i duchovní síla. Poselství v těchto knihách obsahuje světlo, které mi zjevil Bůh. Učitelé našich škol by měli své žáky povzbuzovat, aby pečlivě prozkoumali každou kapitolu. Měli by je poučit o těchto pravdách a snažit se nadchnout tyto mladé lidi, aby si oblíbili myšlenky, které nám Pán svěřil, abychom je zvěstovali světu.

Příprava pro prodávání těchto knih a každodenní zkušenost obeznamování lidu s obsahem těchto knih, bude neocenitelnou školou pro ty, kdo jsou do tohoto díla zapojeni. Pod Božím požehnáním bude mládež připravena pro službu na vinici Páně.

Pro náš mladý lid musí vykonat zvláštní dílo odpovědní členové místních sborů v celé konferenci. Vidí-li vedoucí členové sboru slibné, mladí lidi, kteří se (78) chtějí připravit pro užitečné dílo v Pánově službě a rodiče je však nemohou poslat do školy, jsou povinni prozkoumat možnosti jak těmto mladým lidem pomoct a povzbudit je. Měli by si pohovořit s rodiči a mladými a společně se moudře poradit. Někteří mladí lidé mohou být co nejlépe připraveni pro vstup do domácí misijní práce. Existuje široké pole užitečné působnosti v šíření naši literatury a při zvěstování třetího andělského poselství přátelům a sousedům. Jiní mladí lidé by měli být povzbuzeni, aby vstoupili do kolportáže a prodávali by naše větší knihy. Někteří mohou mít schopnosti pro vhodnou pomocnou službu v našich různých ústavech. V mnoha případech, kdybychom naši slibnou mládež moudře povzbuzovali a náležitě usměrňovali, mohli bychom ji vést k tomu, aby si na své školné vydělala prodejem knih "Kristova podobenství" a "Ve šlépějích Velikého lékaře".

Při prodávání těchto knih mladí by si měli počínat jako misionáři; neboť přinášejí převzácné světlo známosti lidem tohoto světa. Současně by získali peníze, které by jim pomohly navštěvovat školu, kde by mohli pokračovat ve své přípravě pro širší pole působnosti v díle Božím. Ve škole by svými učiteli i spolužáky byli povzbuzeni pokračovat v prodávání knih, a na konci svého studijního usilování měli by již mnoho praktických zkušeností, které by je uschopnily pro tvrdou, vážnou, sebeobětavou práci, která musí být vykonána v mnoha cizích polích, kde třetí andělské poselství musí být zvěstováno za těžkých a nesnadných okolností.

Jak mnohem lepší je tento plán pro studenty, než aby po čas studia se jim nedostávalo praktické výchovy v misijní práci a aby na konci svého studia nechávali za sebou dluh, a měli pouze nepatrnou představu o těžkostech, s kterými se setkají (79) v nových a neznámých polích! Jak těžko jim bude čelit finančním problémům, které jsou spojeny s pionýrským dílem v cizích zemích. Jaké břímě je bude tížit dokud nesplatí dluhy svých studentských let.

Kolik by se naproti tomu získalo kdybychom podporovali plán, aby se žáci vydržovali na školách sami. Student by častokrát odcházel z výchovného ústavu téměř nebo úplně bez osobních dluhů; finanční stav školy by byl v mnohem lepším stavu; a naučení, které by student v nabytých zkušenostech získal v domácím poli, měly by nevýslovnou cenu pro něj v cizích polích.

Moudře plánujme, abychom usilovným studentům pomohli získat své vlastní školné prodejem těchto knih chtějí-li tak sami. Ti, kteří tímto způsobem získají dost prostředků, aby si zaplatili své školné v některém z našich výchovných ústavů, získají nejvzácnější praktickou zkušenost, která jim pomůže připravit se pro průkopnické misijní dílo v jiných polích.

Veliké dílo třeba vykonati v krátké době a my musíme lépe porozumět a více než v minulosti oceňovat Boží vedení projevující se v tom, že nám dal do rukou převzácné knihy "Kristova podobenství" a "V šlépějích Velikého Lékaře" jako prostředky, které mohou pomoct usilovným studentům, aby si vydělali na své školní výlohy a získali prostředky na urovnání dluhů na našich lékařských a výchovných ústavech.

Veliká požehnání nás budou doprovázet, budeme-li moudře prodávat tyto převzácné knihy, které nám byly dány pro rozšíření díla přítomné pravdy. Pracujeme-li podle tohoto Pánova plánu, zjistíme, že mnoho posvěcených mladých lidí bude připraveno (80) odejít do dalekých zemí s kvalifikací pohotových misionářů. Současně bude mít domácí pole dostatek prostředků, s nimiž mohou štědře podporovat dílo, započaté v tomto novém poli.

Sanatorium, Cal., 17. dubna 1908

Pán chce, aby náš lid v prodeji knihy "Kristova podobenství" postřehl Boží způsob, kterým chce pomoct naším školám dostat se z dluhů. A právě pro zanedbání tohoto plánu pociťujeme nyní tak ostře náš nedostatek prostředků pro pokrok díla. Kdyby školy byly použily těchto takto jim poskytnutých prostředků měli bychom více peněz v našich školských pokladnách a více by bylo též v rukou Božích služebníků, kterými by odstraňovali nedostatky jiných odvětví díla, a to nejdůležitější: učitelům a studentům by se dostalo potřebného naučení pro Mistrovu službu.

Ve městech nedaleko našich sanatorií a výchovných ústavů, se nám otvírá misijní pole, o které jsme dosud jen nepatrně zavadili. V některých z těchto míst byl učiněn dobrý počátek. Božím úmyslem však bylo, aby se prodejem knih "V šlépějích Velikého Lékaře" a "Kristova podobenství" získalo mnoho prostředků pro dílo našich sanatorií a škol, aby náš lid mohl tím štědřeji obětovat ze svých příjmů pro otevření díla v nových misijních polích. Jestliže se náš lid náležitě zapojí do prodeje těchto knih budeme mít mnohem více prostředků než máme nyní pro šíření díla takovým způsobem, jaký nám pro to vyznačil Pán. (81)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy