EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Stanová shromáždění a naše publikace

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Stanová shromáždění a naše publikace

Při našich stanových shromážděních v minulých letech Boží služebníci zužitkovali mnoho převzácných příležitostí k poučení našeho lidu o praktických metodách zvěstování spásných pravd třetího andělského poselství svým přátelům a známým. Mnozí se naučili způsobu samostatné misijní práce ve svých obcích. Mnozí se vrátili domů z těchto výročních shromáždění s předsevzetím pracovat s větší horlivostí a moudřejí než dosud.

Jistě by se to Bohu líbilo, jestliže mnohem více z těchto praktických rad obdrželi naši členové, kteří se zúčastňují našich stanových shromáždění, než se jim dostalo v minulých letech. Naši pracovníci a vedoucí bratři a sestry v každé konferenci měli by pamatovat, že jedním z cílů našich výročních shromáždění je, aby se všichni obeznámili s praktickými metodami osobního misijního díla. Tato fáze našich stanových shromáždění je načrtnuta ve svědectví pro církev v 6. svazku následovně:

"Pán nám svěřil nejvzácnější a nejsvatější dílo. Musíme se proto společně scházet, abychom přijali naučení, abychom byli uschopněni toto dílo konat.

Potřebujeme pochopit, že kde kdo z nás by měl pracovat při šíření Božího díla na zemi při obhajování svatého Božího zákona a vyvyšování Spasitele jako "Beránka Božího, kterýž snímá hříchy světa." J 1, 19. Potřebujeme se společně sejít a obdržet Boží dotek, abychom postřehli naše dílo doma. Rodiče potřebují pochopit jak ze svatyně svého domova mohou posílat syny a dcery tak vzdělány a vychovány, (82) aby byli připraveni zářit jako světlo ve světě. Potřebujeme pochopit rozvětvení díla i způsob pokroku toho kterého odvětví. Každý z nás by měl pochopit své povolání, aby v tomto díle práce souladně odpovídala plánu společném úsilí všech." str. 32.33.

Stanové shromáždění správně vedeno je školou, kde kazatelé, starší i diakoni mohou se naučit dokonaleji pracovat pro Mistra. Měly by to být škola, kde je členům církve, starým i mladým, dána příležitost lépe poznat cesty Boží, je místem, kde se mohou vzdělát úspěšněji sloužit jiným...

Nejlepší pomoc, kterou kazatelé mohou dát členům sborů není kázání, nýbrž pracovní plán pro ně. Dejte každému jednotlivci něco konat pro jiné. Pomozte jim vidět, že jako příjemci milosti Kristovy jsou povinni pracovat pro Něj. Ať jsou všichni poučeni jak mají pracovat. Obzvláště bychom měli nové členy poučit jak by mohli spolupracovat s Pánem. Jestliže se malomyslný člen pustí do práce, brzy zapomene na svou malomyslnost; slabý stane se silným, nevědomý rozumným a všichni budou připraveni zvěstovat pravdu Ježíše Krista. Naleznou neklamného pomocníka v tom, který slíbil spasit všechny kdo přicházejí k Němu." Str. 49.50.

V některých našich konferencích vedoucí váhali použít tyto praktické doškolovací metody. Někteří mají přirozený sklon spíše kázat než vyučovat. Avšak při takových příležitostech, jako jsou naše výroční stanová shromáždění, nikdy nesmíme ztratit se zřetele příležitost poučovat věřící jak mohou konat praktické misijní (83) dílo tam, kde bydlí. V mnohých případech by bylo dobře vybrat některé lidi a svěřit jim péči o různé odvětví výchovného díla při těchto shromážděních. Někteří by mohli poučit zájemce jak dávat biblické hodiny a řídit shromáždění na venkově. Jiní mohou poučovat o způsobu šíření adventních zásad a jak ošetřovat nemocné. A ještě jiní mohou poradit o úspěšném šíření našich časopisů a knih. Vybrání pracovníci se zvláštním zájmem měli by poučovat mnohé jak prodávat knihy "Kristova podobenství" a "V šlépějích Velikého Lékaře".

Mnozí dosud nevědí jak prodávat tyto knihy určené pro pokrok a rozmach našich ústavů. Avšak takoví by se neměli omlouvat. Měli by pilně studovat jak by své dílo rozšiřování těchto převzácných knih vykonali co nejvěrněji. Naše školy a sanatoria musí být všestranně užitečná a na nás všech spočívá vážná zodpovědnost, abychom těmto ústavům pomohli rozsáhlým rozšiřováním těchto pomocných knih. Bůh bude oslaven každým, kdo se aktivně zapojí do tohoto díla šíření těchto knih mezi zástupy, které potřebují spásné dílo pravdy evangelia.

V souvislosti s dílem konference v jižní Kalifornii bylo mi opětovně poukázáno na příležitost, která se nám ke konání dobra naskýtá, budeme-li snažně uplatňovat Boží plán určený pro podporu našich škol a sanatorií. Tamnější podmínky jsou neobvykle příznivé pro dlouhodobé úsilí prodeje knih "Kristova podobenství" a "V šlépějích Velkého Lékaře" Naši bratři a sestry v jižní Kalifornii by se nikdy neměli vzdávat tohoto plánu určeného k získání prostředků potřebných na vyrovnání těžkých dluhů. Studenti školy Fernando a ošetřovatelky třech sanatorii, (84) která byla zřízena, si mohou ztěží dovolit zanedbat tyto převzácné zkušenosti misijního díla, jichž se dostává těm, kteří prodávají tyto knihy a konference nemůže přehlédnout duchovní i finanční výsledky, které by provázely ustavičné úsilí tohoto druhu.

Uběhla však léta a studenti, kteří měli získávat bohaté zkušenosti v skutečné misijní práci, nebyli povzbuzeni pustit se radostně do prodeje knihy "Kristova podobenství". Členové církve na mnoha místech se denně stýkají s cizinci - turisty, muži i ženami, bohatými i vlivnými - a přece také příležitosti jako je rozšiřování knih "Kristova podobenství" a "V šlépějích Velkého Lékaře" zůstaly nevyužity. Mnoha poctivě smýšlejícím lidem, kteří mohli být zasaženi usilovným ochotným snažením, se nedostalo světla třetího andělského poselství.

Kdybychom se řídili Pánovým plánem, Jeho jméno mohlo být oslaveno a mohli jsme získat mnoho duchovních vítězství. Ti, kdo mají prostředky, mohli by lépe a ochotněji přispět na Boží dílo, když je Pán neobvyklým způsobem nabádal zřídit silná lékařsko-misijní střediska nedaleko důležitých cestních křižovatek. Studenti by byli obdrželi výchovu, která by velice umocnila jejich praktickou misijní službu doma i v cizině. Sbory by bylo oživovalo duchovní požehnání. Mnozí by byli přivedeni k pravdě a tito by byli do díla přinesli svůj vliv i své prostředky.

V takových krajích jako je jižní Kalifornie, kde ustavičně přichází a odchází tisíce turistů, z nichž mnozí hledají uzdravení a novou sílu, obzvláště by mělo být vynaloženo zvláštní a vytrvalé úsilí pro rozšíření jasných paprsků světla a (85) pravdy. Knihy "V šlépějích Velikého Lékaře" a "Kristova podobenství" se obzvláště hodí pro službu turistických středisek a měli bychom vykonat všecko co jen můžeme, abychom tyto knihy dali do rukou těch, kteří mají volnou chvíli a rádi čtou. Obzvláště ti, kteří hledají své uzdravení, potřebují knihy "V šlépějích Velkého Lékaře". Měli bychom využit každou vhodnou příležitost pro přístup k těmto lidem.

Velice mně potěšilo když jsem se dověděla o oživení tohoto pomocného díla v jižní Kalifornii za několik uplynulých měsíců. V Loma Lindě byli někteří z ošetřovatelů zvláště poučeni o prodeji knih "V šlépějích Velkého Lékaře"; a když navštívili domy v sousedních městech a vesnicích požehnání nebes je bohatě doprovázelo a zanechali příznivé dojmy o našem lidu a Jeho díle.

Ve škole Fernando před nedávném byl oživen zájem o prodej knihy "Kristova podobenství". Skupiny studentů po modlitebném prozkoumání knihy navštívili Los Angeles v doprovodu svých učitelů a získali jedinečnou zkušenost, kterou si cení nad stříbro a zlato. Tento druh díla je ve skutečnosti jedním z prostředků, které Bůh ustanovil pro výchovu mladých lidí za misionáře; a ti, kteří nevyužívají takovéto příležitosti ztrácí ze svého života kapitolu zkušeností nejvyšší hodnoty. Zapojili se studenti ochotně do tohoto díla, mohou se naučit a s porozuměním přistupovat k lidem všech vrstev, jak šetrně s nimi pracovat a jak je usměrnit, aby příznivě přijali pravdu obsaženou v prodávaných knihách.

Neměli bychom se při tom starat tak o finanční příjem jako o spásu lidí; a pro tento záměr měli bychom vynaložit všechno, co je v našich silách, abychom poučili (86) studenty jek vést duše k poznání třetího andělského poselství. Máme-li úspěch v díle záchrany duší, pak ti, kdo přistupují k nám, použijí opět svých schopností k zvěstování této pravdy jiným. Když pracujeme usilovně pro záchranu duší, Bůh popřeje zdaru každému našemu úsilí.

Předsedům konferencí a jiným zodpovědným pracovníkům chtěla bych říct: Udělejme všechno co můžeme, abychom poučili učitele našich výchovných ústavů o veliké hodnotě požehnání, která jsou připravena pro ty, kdo se vytrvale snaží co nejlépe použít daru díla "Kristova podobenství". Povzbuďme učitele, aby se s mnohými studenti spojili k modlitebnímu studiu této knihy a tak byli připraveni vyjít s nimi do aktivní terénní práce. Pomozte vychovatelům pochopit jejich odpovědnost v této věci. Učiňme vše, co můžeme pro oživení díla rozšiřování knihy "Kristova podobenství" a plánujme aktivní kampaň pro rozšíření knihy "V šlépějích Velkého Lékaře".

Když se učitelé a studenti z celého srdce zapojí do tohoto odvětví díla získají zkušenost, která je uschopní k hodnotné službě při našich stanových shromážděních. Poučováním přítomných věřících a prodejem mnoha knih tam, kde se taková shromáždění konají, žáci této školy budou schopni přistupovat k zástupům, které potřebují obeznámit se s třetím andělským poselstvím. Učitelé a žáci by se měli velkodušně podílet na poučování našeho lidu jak má přinášet poselství svým přátelům a sousedům.

Pracujeme-li podle Božího plánu, jsme "spolupracovníky Božími". Ať je jakékoli naše postavení - jsme-li předsedy konference, neb kazateli, učiteli, studenty, (87) laickými členy - před Pánem neseme odpovědnost za nejlepší využití našich příležitostí k poučování těch, kteří potřebují přítomnou pravdu. Jednou z hlavních pomůcek, které Pán určil k našemu užitku jsou vytištěné knihy a časopisy. V našich školách, sanatoriích, sborech a obzvláště při našich výročních stanových shromážděních musíme se naučit jak moudře využít tuto převzácnou pomůcku. S trpělivou usilovností musí naši vybraní pracovníci poučovat náš lid jak má přistupovat k nevěřícím laskavě a přesvědčivě a jak jim odevzdat literaturu v niž je pravda pro tuto dobu zvěstována jasně a mocně.

Bratři a sestry, nebuďme unaveni v konání dobra. Kristus za své pozemské služby cestoval pěšky z místka na místo. Unaven, jak skutečně častokrát byl ve své lidské přirozenosti, přece se do krajnosti namáhal a vždy byl hotov uzdravovat všechny, kteří přišli k Němu a poučovat je o cestě věčného života. I když byl častokrát fysicky vyčerpán nezanechal svojí práci. Před Ním byl svět, který měl být spasen. Přinesl každou oběť, aby světlo a pravda mohly svítit.

Pán Bůh Izraele touží, abychom se ve svatosti s Ním sjednotili a projevili živou víru, která působí skrze skutky a očišťuje duši. On touží, abychom byli činnou organizací pracovníků nadaných, přizpůsobitelných pro Jeho službu; a takovým zaslíbil moc získat slavné vítězství pro Něj.

Sanatorium, Cal., 10. července 1908

Vedoucí mužové kterékoli části tohoto slavného díla posledního evangelijního poselství musí vzdělávat a pěstovat široké rozhledy a myšlenky. Je to předností (88) všech, kteří nesou zodpovědnosti v díle evangelia, aby byli učenlivými žáky ve škole Kristově. Vyznávající následovník Krista nesmí být diktátem své vlastní vůle; jeho mysl musí být vycvičena v smyslech jak Kristus smýšlel a být osvícen, aby pochopil vůli a cestu Boží. Takový věřící bude následovat Kristovy pracovní metody.

Naši bratří by neměli zapomínat, že moudrost Boží pamatovala na naše školy požehnaným způsobem pro všechny, kteří se zúčastní této práce. Kniha "Kristova podobenství" byla věnována výchovní práci, aby studenti a jiní přátelé školy mohli prodávat tuto knihu a prodejem získat prostředky, které jsou nutné na zaplacení školného. Avšak tento plán nebyl představen naším školám jak být měl; učitelé a studenti nebyli poučeni, aby vzali tuto knihu a odvážně se snažili, aby z jejich prodeje měla užitek výchovná práce.

Dávno před tím učitelé a studenti našich škol měli se naučit zužitkovat přednost jak získat prostředky prodejem knihy "Kristova podobenství". Prodáváním těchto knih studenti poslouží Božímu dílu a při tomto šíření převzácného světla získají neocenitelná naučení Kristovy zkušenosti. Všechny naše školy měly by se nyní zapojit do této práce a se vší opravdovostí, snažit se jít podle plánu vyznačeného nám pro výchovu pracovníků, pro úlevu školám a pro získávání duší pro dílo Kristovo. (89)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy