EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Potřeba lékařských misijních evangelistů

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Potřeba lékařských misijních evangelistů

Žijeme v posledních dnech. Konec všeho je blízko. Znamení předpověděná Kristem se rychle vyplňují. Před námi jsou bouřlivé časy, avšak nesmíme projevit ani slovo nedůvěry nebo znechucení. Ten, jenž rozumí potřebám situace to zařizuje tak, aby pracovníkům byly poskytnuty příležitosti na různých místech, které by je uschopnili účinněji probouzet pozornost lidu. On ví o potřebách a nedostatcích i toho nejmenšího ze svého stáda a posílá své vlastní poselství na cesty a necesty. On nás miluje věčnou láskou. Připomeňme si, že neseme poselství ozdravění světu, v němž je plno hříchem nemocných duší. Kéž Pán rozhojní naši víru a pomůže nám vidět to, jak touží, abychom se všichni obeznámili s Jeho zdravotní a dobročinnou službou. On chce, aby světlo Jeho milosti vyzařovalo na mnoha místech.

Sanatoria jako misijní činitelé

Na mnoha místech jsou duše, které ještě neslyšely toto poselství. A proto lékařské misijní dílo má být neseno vpřed s opravdovostí s jakou ještě nikdy nebylo zvěstováno. Toto dílo je bránou, skrze kterou si má pravda najít průchod do velikých měst a sanatoria musí být zřízena na mnoha místech.

Práce sanatorií je jednou z nejúspěšnějších prostředků jak zasáhnout všechny (168) vrstvy lidu. Naše sanatoria jsou pravou rukou evangelia, kde může být trpící lidstvo osloveno radostnou zvěstí o uzdravení skrze Krista. V těchto ústavech mohou být nemocní poučeni, jak mohou svěřit své případy tomu velikému Lékaři, který bude podpírat jejich opravdové úsilí, aby se jim dostalo nového zdraví. Uzdraví je duševně i tělesně.

Kristus již není na tomto světě osobně a neprochází našimi městy, vesnicemi a osadami, aby uzdravoval nemocné. Pověřil však nás, abychom šířili zdravotně misijní dílo, které On započal. V této práci máme vykonat vše co nejlépe. Máme vybudovat ústav péče o nemocné, kde by tito lidé byli ošetřeni bohabojnými lékaři a ošetřovateli a byli uzdravováni bez jedů.

Byla jsem poučena, že nemáme odkládat práci, která musí být vykonána v prospěch zdravotní reformy. Pomocí tohoto díla máme zasáhnout duše na cestách i necestách. Dostalo se mi zvláštního světla, že v našich sanatoriích mnoho duší přijme a poslechne pravdu. V těchto ústavech mají být lidé poučeni, jak se starat o své tělo a jak zůstat zdravými u víře. Mají být poučeni, co znamená jezení těla a pití krve Syna Božího. Kristus říká: "Slova, kteráž já mluvím, Duch jsou a život jsou". J 6, 63.

Naše sanatoria mají být školou, kde by se lidem dostalo zdravotně-evangelijního poučení. Mají přinést hříchem nemocným duším úlevu v listí ze stromu života, které jim navrátí pokoj, naději a víru v Ježíše Krista.

Dílo Boží má jít vpřed Lékařské misijní úsilí a výchovná práce mají spět (169) kupředu. Jsem jista, že toto je našim velikým nedostatkem: nemáme dost opravdových, posvěcených, rozumných a schopných pracovníků. V každém velkém městě by měla být zastoupena pravá zdravotní misijní služba. Mnozí by se měli ptát: "Pane, co chceš, abych činil?" Sk 9, 6. Je Božím úmyslem, aby Jeho metoda uzdravování bez jedů byla v popředí v každém velkém věstě skrze naše lékařské ústavy. Bůh přiodívá svatou důstojností ty, kteří jdou vpřed, dál a ještě dále na každém místě, kam se jen dá přijít. Satan tuto práci vrcholně znemožní, avšak Boží moc bude provázet všechny pracovníky, pracující z upřímného srdce. Vedení rukou našeho nebeského otce jděme vpřed a využijme každou příležitost k rozšíření díla Božího.

Pán mluvil ke všem zdravotním pracovníkům a říká: "Jdi, pracuj dnes na mé vinici pro záchranu duší. Bůh slyší modlitby všech, kteří jej hledají v pravdě. On má moc, kterou všichni potřebujeme. On naplňuje srdce láskou a radostí, pokojem a svatostí. Charakter se má ustavičně rozvíjet. Nemůžeme si dovolit utrácet čas, pracujeme-li na cílech kříže s Bohem.

Jsou lékaři, kteří pro nějaké minulé spojení s našimi sanatoriemi pokládají za užitečné usídlit se v blízkosti těchto ústavů a zavírají oči před velikým zanedbaným a neopracovaným polem, v němž nesobecké úsilí by bylo požehnáním pro mnohé. Misijní lékaři mohou působit povznášejícím, zjemňujícím a posvěcujícím vlivem. Lékaři, kteří toto nekonají, zneužívají své schopnosti a konají dílo, které se Pánu nelíbí.

Výchova pracovníků

Jestliže Pán skrze mne vůbec mluvil, pak zajisté mluví, když říká, že pracovníci (170) ve výchovném odvětví v kazatelské službě zdravotně-misijní práci musí být sjednoceni a všichni pracovat pod pohledem Božím a nápomocně stát jeden vedle druhého.

Ti, kteří pracují v našich školách a sanatoriích, mají pracovat s opravdovou pohotovostí. Dílo, které se koná pod správou Ducha svatého, z lásky k Bohu a člověku, ponese Boží pečeť a ovlivní lidskou mysl.

Pán vyzývá naše mladé lidi, aby vstoupili do našich škol a co nejdřív se připravili pro službu. V různých místech mimo města, mají být zřízeny školy, kde by se naši mladí lidé mohli vzdělat a připravit, aby mohli jít do evangelizačního díla zdravotně misijní služby.

Pánu musíme dát příležitost ukázat lidem jejich povinnost a formovat jejich smýšlení. Nikdo se nemá připoutat k nějaké službě na dlouhá léta pod vedením jedné skupiny lidí, anebo v jednom dílčím odvětví Mistrovy práce. Pán sám povolá muže, jako za starodávna povolával skromné rybáře a sám je vyučí, jak by měli pracovat. Povolává muže od pluhu a jiných zaměstnání, aby zvěstovali poslední varovné poselství hynoucím. Mnohými způsoby lze pracovat pro Mistra a tento slavný Učitel obdaří moudrostí tyto pracovníky a uschopní je vidět předivné věci v Jeho Slově.

Ošetřovatelé jako evangelisté

Kristus, ten veliký Lékař misionář, je našim příkladem. Je psáno, že procházel (171) všecku Galilei, uče v shromážděních jejich, káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu." Mt 4, 23. On uzdravoval nemocné a zvěstoval evangelium. V Jeho službě uzdravování a zvěstování evangelia bylo úzce spojeno. Dnes také nemá být odděleno.

Ošetřovatelé, vzdělaní na našich ústavech mají být připraveni pro misijně evangelizační práci a spojovat službu slova se službou tělesného uzdravení.

Musíme nechat své světlo svítit i v mravní temnotě. Mnozí, kteří jsou nyní ve tmě, jak spatří odraz Světla světa pocítí, že mají naději na spasení. Vaše světlo může být nepatrné pamatujte však, že vám to dal Bůh, a že vás On zavazuje, abyste toto světlo nechali svítit. Někdo si může zapálit svoji lampu od vaší a jeho světlo může rozptýlit temnotu jiných.

Všude kolem nás je mnoho příležitostí k službě. Měli bychom se obeznámit se svými sousedy a snažit se přivést je ke Kristu. Když toto konáme, On s tím bude souhlasit a bude spolupracovat s námi.

Častokrát obyvatelé některého města, kde Kristus pracoval si přáli, aby zůstal s nimi a pracoval mezi nimi. On jim však řekl, že musí jít do měst, která ještě neslyšela pravdu, kterou měl pro ně. Když zvěstoval tuto pravdu na jednom místě, zanechal je, aby budovali na tom, co jim dal a odešel na jiné místo. Jeho pracovní metody mají následovat dnes ti, kterým zanechal své dílo. Máme jít z místa na místo a nést toto poselství. Jakmile pravda byla zvěstována na jednom místě, máme jít varovat jiné... (172)

Máme zorganizovat skupiny a důkladně je vyškolit, vzdělat, aby pracovali jako ošetřovatelé, evangelisté, kazatelé, kolportéři a evangelijní studenti pro zdokonalení charakteru podle Božího vzoru. Našim dnešním cílem by měla být příprava na přijetí vyššího vzdělání v nebeské škole.

Podle pokynů, které mi Pán občas dal vím, že bychom měli mít pracovníky, kteří by konali misijně evangelizační cesty mezi městy a osadami. Ti, kteří konají toto dílo, budou mít bohatou žeň duší, jak vznešených, tak i prostých tříd. Cestu k tomuto dílu nejlépe připravuje úsilí věrných kolportérů.

Mnozí budou vyzvání pracovat dům od domu a dávat biblické hodiny, modlit se s těmi, kteří mají zájem. Naši kazatelé, kteří získali zkušenost ve zvěstování Slova, měli by se naučit jednoduchým zásadám ošetření a pak pracovat rozumně jako zdravotně misijní evangelisté.

Pracovníci - zdravotní misionáři - jsou nyní velice potřební. Nemůžete si dovolit strávit roky v přípravě. Zanedlouho budou dvéře, které jsou nyní pro pravdu otevřené, navždy uzamčeny. Neste poselství nyní. Nečekejte a nedovolujte nepříteli, aby se zmocnil polí, které jsou nyní otevřena. Malé skupiny by měly jít vpřed a vykonávat práci, pro kterou Kristus ustanovil své učedníky. Měli by pracovat jako evangelisté, rozšiřovat naše publikace a mluvit o pravdě a těmi, které potkají. Měli by se modlit za nemocné a posloužit jim ne jedy, nýbrž přirozenými prostředky a poučit je, jak získat zdraví a vyhnout se nemoci. (173)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy