EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Věrnost v zdrtavotní reformě

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Věrnost v zdrtavotní reformě

Byla jsem poučena, abych všemu našemu lidu přinesla poselství o zdravotní reformě, jelikož mnozí, se uchýlili od věcného následování těchto zásad.

Bůh chce, aby Jeho dítky dospěli v míru plného věku Kristova. Aby se to mohlo stát, musí správně využívat každou duchovní schopnost duše i těla. Nesmí mařit své duchovní a tělesné síly.

Otázka zachování zdraví je jednou z nejdůležitějších. Studujeme-li tuto otázku v bázni boží, shledáme, že pro naše tělesné, jakož i duchovní blaho je nejlepší, abychom zachovali prostotu v stravování. Studujme trpělivě tuto otázku. Abychom si v této věci počínali moudře je nám zapotřebí poznání a schopnosti k rozsuzování. Přírodním zákonům nemáme odporovat, nýbrž je poslouchat.

Všichni, kteří byli poučeni o škodlivosti používání masitých pokrmů, čínského čaje, zrnkové kávy, jakož i o nákladném a při tom nezdravém připravování jídel a rozhodli se učinit smlouvu s Bohem při oběti, nebudou nadále ukájet svou žádost po pokrmech, o nichž vědí, že jsou nezdravé. Bůh si přeje, aby naše chuť byla pročištěna (154) a abychom se cvičili zapírat se ve věcech, které nejsou k našemu dobru. Toto je dílo, které má být vykonáno dřív, než se Jeho lid postaví před Ním v dokonalosti.

Osobní odpovědnost

Ostatky Božího lidu musí být obráceny. Zvěstování tohoto poselství má vést k obrácení a posvěcení duší. V tomto hnutí máme posílit sílu Ducha Božího. Toto je obdivuhodné, určité poselství; pro toho, kdo je přijímá, značí vše a má být zvěstováno hlasitým voláním. Musíme mít věrnost a vytrvalou víru, že toto poselství bude spět kupředu a bude čím dál tím důležitější až do konce času.

Někteří členové přijímají některé části svědectví jako poselství od Boha; zavrhují však ty části, které odsuzují jejich oblíbené choutky. Ti však působí proti svému blahu i proti blahu sboru. Je nutné, abychom chodili ve světle, dokud toto světlo máme. Kdo říká, že zdravotní reformě věří a přece svým každodenním životem její zásady popírá, škodí své vlastní duši a zanechává nesprávný dojem v mysli věřících i nevěřících.

Síla v poslušnosti

Ti, kteří znají pravdu jsou před Bohem odpovědni, aby všechny jejich skutky odpovídaly tomu v co věří a aby jejich život byl zušlechtěn a posvěcen a byli připraveni pro dílo, které musí být rychle vykonáno v těchto závěrečných dnech. Ani čas, ani síly nemohou utrácet v ukájení svých choutek. Slova Písma měla by nás vést k naléhavé vážnosti: "Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byly s hlazeni (155) hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváře Páně". Sk 3, 19. Mezi námi jsou mnozí, duchovně úchylní a kteří jistě zahynou, neobrátili se cele. Můžete si dovolit toto riskovat?

Pýcha,slabost a nedostatek víry připravují mnohé o bohaté požehnání Boží. Jsou mnozí, kteří nepokořili svá srdce před Bohem; budou překvapeni a zklamáni, když uslyší hlas: "Aj, ženich jde". Mt 25, 6. Teoreticky pravdu znají, nemají však ve svých lampách olej. Naše víra v této době nesmí zůstávat jen na souhlasu nebo víře v teorii třetího andělského poselství. Musíme mít olej milosti Kristovy, který zásobí lampy, aby světlo života svítilo na cestu těm, kdo jsou ve tmě.

Chceme-li se vyhnout neblahé zkušenosti se vší opravdovostí musíme bezodkladně pracovat na svém spasení s bázní a třesením. Jsou mnozí, kteří nedávají rozhodný důkaz o svém křestním slibu. Jejich horlivost ustrnula ve formalitě, světské ctižádosti, pýše a sebelásce. Jejich pocity jsou příležitostně podníceny; nepadli však na skálu, Ježíše Krista. Nepřicházejí k Bohu se zdrceným srdcem v pokání a s vyznáním. ti, kdo okoušejí dílo pravého obrácení ve svém srdci, zjeví ovoce Ducha ve svém životě. Ó, kéž by ti, kteří mají tak málo duchovního života, si uvědomili, že věčný život obdrží pouze ti, kdo se stali účastni božské přirozenosti a unikli porušenosti, která je na světě skrze žádostivost. (156)

Jedině moc Kristova může provést změnu v srdci a mysli, kterou musí všichni okusit, kteří se budou podílet s Ním na novém životě v království nebes. Spasitel řekl: "Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vidět Království Boží." J 3, 3. Náboženství, které přichází od Boha, je jedině to náboženství, které vede k Bohu. Abychom mu správně sloužili musíme být zrozeni z Božího Ducha. Tento povede k bdělosti. Očistí srdce a obnoví mysl a dá nám novou schopnost poznat a milovat Boha. Dá ochotnou poslušnost k všem Jeho požadavkům Toto je pravá bohoslužba.

Bůh žádá od svého lidu ustavičný pokrok. Potřebujeme se učit, že ukájená chuť je největší překážkou rozumového vzrůstu a posvěcení duše. Při všem svém vyznávání zdravotní reformy mnozí z vás se stravují nesprávně. Ukájení chuti je největší tělesné i duševní slabosti a je velkou mírou základem ochablosti a předčasné smrti. Ať ti, kdo usilují o čistotu ducha, pamatují, že v Kristu je moc, která ovládne chuť.

Masité pokrmy

Kdybychom z uspokojování žádosti po masitých pokrmech mohli mít nějaký užitek, nepsala bych vám tuto výzvu. Vím však, že tomu tak není. Masité pokrmy poškozují tělesné blaho a měli bychom se naučit být bez nich. Ti, kteří mají možnost opatřit si vegetariánskou stravu a přece se nechají vést svými zálibami v otázce jezení a pití, postupně se stanou lhostejnými k naučením, které Pán dal o jiných bodech přítomné pravdy a ztratí svůj postřeh k rozeznání pravdy; a pak zajisté sklidí, co rozsévali. (157)

Byla jsem poučena, že žáci našich škol by neměli dostávat masitou stravu, anebo jiné, zdraví škodlivé pokrmy. Nic, co by povzbuzovalo touhu po dráždidlech, by se nemělo dostat na stůl. Vyzývám mladé i starší: zapírejte svoji chuť k těm věcem, které vám škodí. Služte Pánu při oběti.

Děti by se měly také rozumně zapojit do tohoto díla. Jsme členové rodiny Boží. A Pán chce, aby Jeho dítky, mladé i staré, dovedly zapřít svoji chuť a zachránili prostředky potřebné pro vybudování shromáždišť a pro podporu misionářů.

Byla jsem poučena, abych řekla rodičům: Postavte se v této otázce celou duší i duchem na stranu Boží. Vždy musíme pamatovat, že v těchto zkušebných dnech jsme zkoušeni před Pánem vesmíru. Nechcete se vzdát svých choutek, které vám škodí? Vyznávat je snadné. Ať vaše skutky sebezapření svědčí, že jste poslušni požadavků, které Bůh má k svému zvláštnímu lidu. Pak vložte do pokladny jistou část prostředků, které svými skutky sebezapření ušetříte a pak budete mít čím podpořit dílo Boží.

Jsou mnozí, kteří si myslí, že se nemohou obejít bez masitých pokrmů. Kdyby se však postavili na stranu Boží, rozhodnuti kráčet po cestě, po které je On chce vést, obdrželi by sílu a moudrost jako Daniel a jeho přátelé. Zjistili by, že Pán je obdařil zdravým usuzováním. Kdyby viděli, jak mnoho dovedou zachránit pro Boží dílo skutky sebezapření. Nepatrné sumy zachráněné skrze skutky obětavosti učiní (158) mnohem víc pro povznesení díla Božího, než větší dary, které si nevyžádaly žádné sebezapření.

Adventistům s. d. byly svěřeny důležité pravdy. Před více než čtyřiceti lety Pán nám dal zvláštní světlo o zdravotní reformě. Jak kráčíme v tomto světle? Jak mnozí odvykli žít podle těchto Božích rad. Jako lid, měli bychom kráčet ku před úměrně s přijatým světlem. Je naší povinností rozumět zásadám zdravotní reformy a respektovat je. V otázce střídmosti měli bychom být před všemi ostatními lidmi. A přece jsou mezi námi dobře poučení členové církve a dokonce i kazatelé evangelia, kteří mají nepatrný respekt pro světlo, které Bůh dal o tomto předmětu. Jedí co chtějí a konají také co chtějí.

Učitelé a vedoucí našeho díla měli by se pevně postavit na biblický základ v otázce zdravotní reformy a dát přímé svědectví těm, kdo věří, že žijeme v posledních dnech pozemských dějin. Musí být tažena dělící čára mezi těmi, kteří slouží Bohu a těmi, kteří slouží sobě.

Bylo mi ukázáno, že zásady, které nám byly dány v dřívějších dnech jsou tak důležité, že dnes měli bychom na ně pohlížet zrovna tak opravdově, jako tenkrát. Jsou někteří, kteří se nikdy neřídili světlem daným v otázce stravování. Nyní je čas, abychom vytáhli světlo zpod kbelce a nechali zářit jeho jasně pronikavé paprsky.

Zásady zdravé životosprávy mají veliký význam pro nás jednotlivě i v celku. Když jsem poprvé obdržela světlo zdravotní reformy, byla jsem slabá a často jsem upadala do mdlob. Prosila jsem Boha o pomoc a On mi ukázal na závažnost zdravotní (159) reformy. Poučil mne, že ti kdož zachovávají Jeho přikázání musí se dostat do svatého spojení s Ním, a to skrze střídmost v jídle a pití. Musí udržovat mysl a tělo v nejpříznivějším stavu pro službu. Toto světlo bylo pro mně velikým požehnáním. Zaujala jsem své stanovisko jako reformátorka s vědomím, že Pán mne chce posílit. Nyní jsem zdravější i přes svůj věk, než jsem kdy byla v době svého mládí.

Někteří namítají, že jsem se nepřidržela zásad zdravotní reformy, jak jsem je obhajovala svým perem. Mohu však říci, že jsem byla věrnou zdravotní reformátorkou. Členové mé domácnosti vědí, že je to pravda.

"K slávě Boží"

Nepředpisujeme žádnou přesnou linii v otázce stravování, říkáme však, že v zemích, kde je dostatek ovoce, obilí a ořechů, maso není náležitým pokrmem pro Boží lid. Byla jsem poučena, že masitý pokrm pomáhá animalisovat povahu, zbavuje muže a ženy té lásky a soucitnosti, kterou by měli pociťovat ke každému, a dává nižším žádostem ovládat žádosti vyšší. Jestliže kdy bylo jezení masa bezpečným, dnes jím není. Rakovinu, nádory a plicní nemoce velkou měrou způsobuje jezení masa.

Z jezení masa bychom neměli dělat zkušební kámen. Měli bychom se však zamyslit nad vlivem, jakým působí na ty, kdož používají masité pokrmy. Nemáme jako Boží poslové říci lidu: "Protož buď že jíte, nebo pijete, aneb cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte?" 1K 10, 31. Nebudeme se vší rozhodností svědčit proti ukájení (160) převrácené žádosti? Budou snad někteří kazatelé evangelia, zvěstující nejvznešenější pravdu jaká kdy byla dána smrtelníkům, dávat příklad v návratu k masitým hrncům Egypta. Budou si snad ti, kteří jsou vydržování z desátků z Boží pokladny shovívavě otravovat životodárný proud ve svých cévách? Budou zanedbávat světlo a napomenutí, které jim dal Bůh? Zdraví těla musíme pokládat za podstatné pro vzrůst v milosti a pro dosažení mírné povahy. Jestliže se o žaludek náležitě nepostaráme, bude zabržděno vytváření přímého mravního charakteru. Mozek a nervy souvisí se žaludkem. Nesprávné jezení a pití končí v převráceném myšlení a jednáni.

Všichni mají být nyní vyzkoušeni a ukázat se. Byli jsme pokřtěni v Krista a jestliže vykonáme co máme a odloučíme se od všeho, co nás chce zdeptat a učinit tím, čím být nemáme, obdržíme sílu pro vzrůst v Kristu, který je naší živou hlavou a my uzříme spasení Boží.

Pouze, když rozumně uplatňujeme zásady životosprávy, můžeme plně postřehnou zlo, vyplývající z nesprávné diety. Ti, kteří po poznání svých omylů mají odvahu změnit své zvyky, zjistí, že reformační úsilí si vyžaduje zápas a mnoho vytrvalosti. Bude-li však chuť jednou změněna uvědomí si, že používání pokrmů, které kdysi pokládali za neškodné, pomalu, ale jistě vytvářelo základy k nechutenství a jiným nemocím.

Otcové a děti, bděte na modlitbě. Přísně dohlížejte nad nestřídmostí v každé podobě. Učte své děti pravé zdravotní reformě. Poučujte je čemu by se měly vyhnout, (161) chtějí-li si zachovat zdraví. Hněv Boží již začal navštěvovat neposlušné děti. Jaké zločiny, jaké hříchy, jaké nepravosti, jaké nespravedlivé skutky objevují se na každém kroku. Jako lid, máme vynaložit všechnu péči, abychom své děti ochránili před zkaženými společníky.

Poučování o zdravotních zásadách

Na výchovu lidu v zásadách zdravotní reformy měli bychom vynakládat větší úsilí. Měly by být zřízeny kuchařské školy a dům od domu bychom měli poučovat li, jak si má připravovat zdravé pokrmy. Staří i mladí by se měli učit vařit prostěji. Kdekoli se zvěstuje pravda, lid má být poučen, jak si má připravovat jednoduchým a přece chutným způsobem pokrm. Má být všem poukázáno, že výživnou stravu mohou si připravit i bez masitých pokrmů.

Poučte lid, že je lépe poznat, jak si zachovat zdraví, než jak léčit nemoc. Mezi lékaři by měli být moudří vychovatelé, varující všechny pře povolováním chuti a ukazující, že střídmost v těch věcech, které Bůh zakázal je jedinou cestou, jak zabránit zkáze těla i duše.

Mnoho modrosti a opatrnosti je třeba použít pro připravování výživných pokrmů, které mají nahradit to, co kdysi sloužilo za pokrm těm, kteří chtějí být zdravotními reformátory. Vyžaduje to víru v Boha, rozhodný úmysl a ochotu pomoci jeden druhému. Strava, které schází základní výživné prvky, je urážkou zdravotní reformy. Jsme smrtelní a musíme přijímat pokrm, který náležitě vyživí naše těla.

Extrémy v otázkách stravování

Někteří naši lidé, důsledně se zdržující jezení nesprávných pokrmů, zapomínají (162) dát tělu potřebné látky k jeho výživě. ti, kteří zaujímají extrémní stanovisko v otázce zdravotní reformy jsou v nebezpečí, že si budou připravovat pokrmy tak nevkusně a nechutně, že je to neuspokojí. Pokrm by měl být připraven chutně a měl by být výživný. Neměl by být zbaven toho, co náš organismus potřebuje. Sama používám a vždy jsem používala trochu soli, neboť sůl není škodlivá, ba je vlastně potřebná pro krev. Zelenina by měla být ochucena trochou mléka, nebo smetany, nebo něčím jiným stejně hodnotným.

I když jsme byli varováni před nebezpečím nemocí z používaného másla a zlem, způsobovaným libovolným užíváním vajec u malých dětí, přece bychom neměli pokládat za porušení zásad používat vejce od slepic náležitě krmených. Vejce obsahují některé léčivé hodnoty a působí proti některým jedům.

Někteří nedali tělu nutnou náhradu za mléko, vejce a máslo, jichž se zřekli a tím zeslábli a nemohli pracovat. Takto se zdravotní reforma dostává do špatného světla. Dílo, které jsme se snažili pevně budovat, zatemňují nesprávné náhledy, které nejsou podle Boží rady, a síly sboru jsou tak ochromeny. Bůh však zasáhne, aby zabránil výsledkům těchto příliš omezených představ. Evangelium má sjednocovat hříšné lidstvo. Má přivést chudého i bohatého k nohám Ježíše.

Přijde čas, kdy se budeme muset vzdát některých článků potravy, které nyní používáme, jako je mléko, smetana a vejce, není však nutné přivádět se do zmatku předčasným a extrémním omezováním. Počkejte, až si to okolnosti vyžádají a Pán k tomu připraví cestu. (163)

Ti, kteří chtějí mít úspěch při zvěstování zásad zdravotní reformy, musí mít Boží Slovo za svého vůdce a poradce. Pouze tehdy, když všechny zásady zdravotní reformy budou se řídit touto zásadou, budou na pevné půdě. Nikdy nesvědčíme proti zdravotní reformě tím, že budeme používat zdravý, chutný pokrm místo škodlivin, jichž jsme se vzdali. Varujme se podněcovat chuť k užívání dráždidel. Jezme pouze prosté, jednoduché, zdravé pokrmy a děkujme ustavičně Bohu za zásady zdravotní reformy. Ve všech věcech buďte opravdovými, upřímnými, poctivými a získáte převzácné vítězství.

Výživa v různých zemích

I když bojujeme proti přejídání a nestřídmosti, musíme pamatovat na okolnosti, v nichž se lidé nachází. Bůh učinil opatření pro ty, kteří žijí v různých zemích na světě. Ti, kteří chtějí spolupracovat s Bohem, musí pečlivě uvážit dříve, než se rozhodnou, které pokrmy jíst a které nejíst. Musíme se dostat s lidmi do styku. Kdybychom měli zdravotní reformu předkládat v té nejkrajnější podobě lidem, kterým okolnosti nedovolují zařídit se podle této zdravotní reformy, způsobili bychom více škody, než dobra. Byla jsem poučena, že při zvěstování evangelia chudým máme jim říci, aby používali pokrm, který je pro ně nejvýživnější. Nemohu jim říci: "Nesmíte jíst vejce, mléko, nebo smetanu. Nesmíte používat žádné máslo na přípravu pokrmu." Evangelium musí být zvěstováno chudým, čas však ještě nepřišel, abychom předpisovali nejpřísnější dietu..

Slovo váhavým

Kazatelé, kteří libovolně hoví své chuti, ani zdaleka nedosahují vytčeného cíle. (164) Bůh chce, aby byli zdravotními reformátory. Přeje si, aby žili podle světla, které jim bylo v tomto ohledu dáno.

Je mi líto, když vidím ty, kteří by měli horlit pro zdravotní zásady, že nejdou správnou cestou životosprávy. Modlím se, aby jim Pán ukázal, že jdou vstříc veliké ztrátě. Jestliže by všechny věci byly tak, jak by měly být v domácnostech, jež tvoří naše sbory, mohli bychom vykonat dvojnásobek díla pro Pána.

Podmínky vyslyšené modlitby

Mají-li být adventisté s. d. očištěni a zůstat čisti, musí mít Svatého Ducha ve svém srdci a ve svých domovech. Pán mi dal světlo, že když se dnešní Izrael pokoří před Ním a očistí chrám duše od vší poskvrny, On vyslyší jejich modlitby za nemocné a požehná používání Jeho prostředků pro uzdravení nemocných. Jestliže člověk ve víře učiní všechno, co může, aby přemohl nemoc, při jejíž léčbě používá jednoduchých léčebných prostředků, které Bůh připravil, jeho úsilí bude Bohem požehnáno.

Jestliže po tolikerém světle Boží lid bude i nadále pěstovat nesprávné návyky, sobecky si hovět a odmítat nápravu, bude muset trpět důsledky přestoupení. Jestliže jsou rozhodnuti ukájeti převzácnou chuť za každou cenu, Bůh je zázračně nezachrání od důsledků jejich choutek. Oni "v bolesti ležeti budou". Iz 50, 10.

Ti, kteří se rozhodnou být domýšliví říkajíce: "Pán mne uzdravil a nepotřebuji se omezovat ve své dietě, - mohu jíst a pít podle libosti", budou potřebovat tělesně i duševně obnovující moc Boží. Proto, že vás Pán milostivě uzdravil, nesmíte se domnívat, že můžete ukájet své žádosti podle způsobu světa. Zachovejte se (165) podle Kristova příkazu, když někoho uzdravil: "Jdi, a nehřeš více". J 8, 11. Chuť nesmí být vaším Bohem.

Pán dal slib starému Izraeli pro případ, že se Ho budou pevně přidržovat a splní všechny Jeho požadavky, že je zachová ode všech nemocí, které dopustil na Egypťany. Toto zaslíbení však bylo dáno pod podmínkou poslušnosti. Kdyby Izraelští byli poslušni napomenutí, které přijali a využili by svých předností, byli by příkladem světu v zdraví a blahu. Izraelité však nesplnili Boží záměr a proto neobdrželi zaslíbené požehnání. U Josefa, Daniele a Mojžíše, Eliáše a mnoha jiných máme však ušlechtilé příklady výsledků pravé životosprávy. Podobná věrnost dnes, přinese totéž ovoce. Pro nás je napsáno: "Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý. lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své." 1Pt 2, 9.

Sebeovládání a odpočinek

Ó, jak mnozí ztrácejí největší požehnání, které jim dal Bůh v zdraví a duchovních darech. Je mnoho duší, které touží po zvláštním vítězství a mimořádném požehnání, aby mohli vykonat něco velikého. V tomto úsilí se vždy domnívají, že musí projít nějakým smrtelným modlitebným a slzavým zápasem. Když tito lidé zkoumají Písmo s modlitbou, aby se dověděli, jaká je výslovná vůle Boží a pak Jeho vůli konají bezvýhradně a nejdou podle žádostí svého já, naleznou klid. Všechen smrtelný zápas, všechny slzy a boje jim nepřinesou požehnání, po němž touží. Vlastní já musí (166) být cele podřízeno. Oni musí konat dílo, které se samo představuje příslibem hojné milosti, zaslíbené všem u víře hledajícím.
Ježíš řekl: "Chce-li kdo přijíti za mnou, zapři sám sebe a beř svůj kříž na každý den a následuj mne." L 9, 23. Následujme svého Spasitele v Jeho prostotě a sebezapírání. Vyvyšujme muže Golgaty slovem a svatým životem. Spasitel přichází velice blízko k těm, kteří sami sebe posvěcují Bohu. Jestli byl kdy čas, kdy jsme potřebovali působení Ducha Božího na naše srdce a životy, pak je to dnes. Uchopme tuto Boží moc, abychom obdrželi sílu žít životem svatosti a sebeovládání.
Slovo Boží má být naší učebnicí. Pán je našim Spomocníkem a Bohem. Pohlédněme k Němu, aby nám otevřel cestu k uskutečnění našich předsevzetí. (167)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy