EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Loma - Lindská škola pro evangelisty

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Loma - Lindská škola pro evangelisty

Když jsem navštívila Generální konferenci v roce 1905 ve Washingtonu, obdržela jsem dopis od J. H. Burdena, v němž popisuje majetek, který nalezl asi čtyři míle od Redlansu. Když jsem četla tento dopis, měla jsem takový dojem, že toto je jedno z těch míst, které jsem viděla ve vidění a okamžitě jsem mu poslala telegram, aby bezodkladně toto místo koupil. Později, když jsem navštívila tento statek, poznala jsem ho jako jedno z těch míst, které jsem viděla asi před dvěma lety ve vidění. Jak vděčná jsem byla Pánu, našemu bohu za toto místo.

Jednou z hlavních předností Loma-lindy je příjemná obměna kouzelné scenerie na všech stranách. Rozsáhlý pohled do údolí a hor je povznášející. Avšak mnohem důležitější než úchvatná příroda, krásné budovy a rozsáhlá pole je úzká blízkost tohoto ústavu k hustě zalidněnému okolí a příležitost, která se tím naskytuje zvěstovat mnohým a mnohým lidem zvěst třetího andělského poselství. Musíme mít jasný duchovní postřeh, jinak nerozeznáme Pánem připravené příležitosti, které nám připravují cestu k osvícení světa.

Vlastnit toto místo znamená nést těžkou odpovědnost, abychom zde zřídili ústav výchovného charakteru. Loma-Linda nemá být pouze sanatoriem, nýbrž výchovným střediskem. Má být zde zřízena škola pro výchovu evangelijních, zdravotně misijních (174) pracovníků. V této práci je zahrnuto mnohé a je velice důležité, aby byl učiněn správný začátek. Pán chce, aby se zde vykonalo zvláštní dílo. Poučil mne, abych přizvala bratra Haskella a jeho manželku, aby nám pomohli správně započít podobné dílo, jaké bylo konáno v Avondale. Sdružení pracovníci souhlasně se rozhodli spojit své síly v Loma-Lindě a vybudovat školu, která musí zahájit svoji činnost. Půjdou-li vpřed u víře, Pán je bude předcházet a připravovat jim cestu.

Co se týká školy, chtěla bych říci: Posilujte obzvláště výchovné odvětví ošetřovatelů a lékařů. V lékařských misijních školách má se připravit mnoho pracovníků za lékaře, kteří by pracovali jako zdravotní-misijní evangelisté. Toto vzdělání Pán obzvláště zdůraznil v souladu se zásadami všeho vyššího vzdělání. Mnoho slyšíme o tomto vyšším vzdělání. Nejvyšší vzdělání dosáhneme, budeme-li následovat Krista, půjdeme-li po vzoru, který dal On, když byl na tomto světě. Nemůžeme obdržet vzdělání než je toto, neboť toto vzdělání uschopňuje člověka spolupracovat s Bohem.

Mít toto vyšší vzdělání, znamená mít živé spojení s Kristem. Spasitel pozval neučené rybáře od jejich lodiček a rybářských sítí, připoutal je k sobě a když cestovali z místa na místo, poučovali lid a sloužili mu. Usazen na některé skále, anebo na vyvýšeném místě, shromažďoval své učedníky a dával jim naučení a stovky lidí tehdy naslouchalo Jeho Slovu. Je mnoho mužů a žen, kteří se domnívají, že poznali všechno, co stálo za poznání zatím, co by se nutně měli v pokoře posadit k (175) Ježíšovým nohám a učit se od Toho, který dal svůj život, aby mohl vykoupit padlý svět. My všichni potřebujeme Krista - Toho, který opustil královské příbytky, odložil svůj královský šat, korunu, svůj majestát v nebesích a vzal na sebe lidskou přirozenost. Syn Boží přišel jako malé dítě, aby mohl poznat lidství a vědět, jak s lidmi zacházet. On ví o potřebách svých dítek. Ve dnech své pozemské služby nedovolili, aby jim bylo bráněno přicházet k Němu. Svým učedníkům řekl: "Nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových jest království nebeské."

V školské práci zachovejte prostotu. Žádný důvod není tak mocný, jako úspěch prostoty. Můžete mít úspěch při výchově studentů za zdravotní misionáře bez nějaké lékařské školy, která může připravovat lékaře, kteří by byli na úrovni světských lékařů. Ať studenti dostanou praktickou výchovu. Čím méně jste závislí a světských výchovných metodách, tím lépe pro žáky. Obzvláštní pozornost by měla být věnována výchově pro ošetřování nemocných bez použití jedovatých léků a v souladu s Božím světlem. Při ošetřování nemocných nemusíme používat jedovaté drogy.Studenti by měli vycházet se školy aniž by obětovali zásady zdravotní reformy, nebo svoji lásku k Bohu a spravedlnosti.

Výchovu na světské úrovní si nemohou vysoce cenit ti, kteří chtějí být užitečnými v zdravotně misijní práci v souvislosti s dílem třetího andělského poselství. Mají být vzdělání z hlediska svědomí a když se budou řídit svědomitě a věrně správnými metodami při své výchově pro ošetřování nemocných, tyto metody (176) dojdou uznání a budou upřednostněny před způsoby, na které mnozí navykli a které vyžadují používání jedovatých léků.

V této době bychom se neměli snažit vyrovnat se světským lékařským školám. Kdybychom o to usilovali, naše příležitosti na úspěch byly by malé. Nejsme nyní připraveni pro úspěšné zřizování velikých misijních vzdělávacích středisek. Co víc, kdybychom se měli řídit podle světských metod v lékařské praxi, vyžadující veliké platy, které světští lékaři vyžadují pro svoji službu, nepracovali bychom podle Kristova plánu naší službou pro nemocné.

V našich sanatoriích měli by být rozumní lidé, kteří mohou poučovat o Kristových metodách služby. Pod vedením svědomitých, posvěcených učitelů mohou se mladí lidé stát účastníky božské přirozenosti a naučit se, jak uniknout porušenosti, která je ve světě skrze žádostivost. Byla jsem poučena, že bychom měli míti mnohem více žen, které mohou ošetřovat obzvláště nemocné ženy, mnohem více ošetřovatele, které mohou ošetřit nemocné bez používání jedů.

Není to v souladu s naučením, které Bůh dal u Sinaje, aby mužové lékaři konali službu porodních asistentů. Bible mluví o ženách, které rodily a byly ošetřovány ženami, a tak by to mělo být vždy. Ženy by měly být vychovány a vzdělány, aby si počínaly rozumně při porodech a být lékařkami pro své pohlaví. Toto je Boží plán. Vychovejme ženy za rozumné ošetřovatelky nemocných žen. Měly by mít školu, kde by ženy byly vychovány ženami-lékařkami pro nejlepší možnou práci při ošetřování žen. Mezi námi, jako lidem, mělo by být lékařské dílo na svém nejvyšším vrcholu.

V Loma-Lindě máme skvělé středisko pro uskutečnění různých misijních úmyslů. (177) Pamatujme, že prozřetelností Boží bylo toto sanatorium zřízeno na půdě našich lidí. Loma-Lindu bychom měli ocenit jako místo, jehož potřebu Pán předvídal a proto nám je dal. Velice důležité dílo musí být vykonáno v zájmu sanatoria a školy v Loma Lindě a bude vykonáno, jestliže všichni budeme usilovat o dosažení toho cíle a půjdeme jednotně podle Božího řádu.

V Loma Lindě mohou být vychováni mnozí v zdravotnické a abstinentní službě. Učitelé mají být připraveni pro mnohé odvětví díla. Školy mají být zřízeny na místech, kde ještě nebylo vynaloženo žádné úsilí. Misionáři mají jít do jiných států, kde bylo vykonáno ještě málo díla. Zásady zdravotní reformy se musí rozšířit mezi lid. Kéž nám bůh pomůže, abychom jako lid moudře si počínali.

Mám hluboký zájem na tom, abychom věnovali pečlivé studium potřebám našich ústavů v Loma Lindě a abychom si správně počínali. Při šíření díla na tomto místě potřebujeme muže moudré s duchovním rozhledem. Nejlepší učitelé mají být zaměstnáni v díle výchovy. Mužové a ženy, kteří budou kráčet obezřetně a záviset cele na Bohu. Jestliže učitelé v zdravotních odvětvích budou na svém místě v bázni Boží, uvidíme, že je vykonáno dobré dílo. s Kristem, jako svým Vychovatelem můžeme dosáhnout vysoké úrovně poznání pravé vědy uzdravování.

To nejdůležitější je, aby studenti byli vyučeni, jak správně představovat zásady zdravotní reformy. Poučte je, aby toto odvětví studovali poctivě a nic nezanedbávali a to spolu s jinými podstatně důležitými výchovnými odvětvími. Milost (178) Ježíše Krista dá moudrost všem, kteří se řídí Božím plánem pravé výchovy. Studenti by měli věrně následovat příklad Toho, který vykoupil lidské pokolení za drahou cenu svého života. Měli by volat k spasiteli a záviset na Něm, jako na jediném, který uzdravuje všechny lidské nemoce. Pán chce mít pracovníky, kteří by vynakládali zvláštní úsilí, aby ukázali nemocným a trpícím slavného Lékaře a Stvořitele lidského těla.

Je dobře, aby naše výchovné školy pro křesťanské pracovníky byly zřizovány nedaleko našich zdravotních ústavů, aby studenti mohli být vychováni pro šíření zásad zdravé životosprávy. Ústavy, které vysílají pracovníky schopné vykládat důvody své víry a kteří mají víru skrze lásku konající a očišťující duši, mají velikou cenu. Byla jsem jasně poučena, že bychom měli své školy postavit vedle sanatorií, kde je to jen možné, aby každý ústav mohl být pomocí a posilou ústavu druhému. Ten, který stvořil člověka se zajímá o trpící. On usměrnil zřizování našich sanatorií, aby se mohly stát účinným prostředkem při výchově mužů a žen pro dílo služby trpícímu lidstvu.

Adventní zdravotníci by měli pamatovat, že Pán Bůh všemohoucí kraluje. Kristus byl největším lékařem, který chodil po této hříšné zemi. Pán chtěl, aby Jeho lid chodil k Němu pro svoji moc při uzdravování. On je chce pokřtít svým Svatým Duchem a uzpůsobit k službě, která je učiní požehnáním pro navrácení duchovního i tělesného zdraví těm, kteří potřebují uzdravení. (179)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy