EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Metody práce

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Metody práce

Při zvěstování poselství ve velkoměstech mohou naši různě obdaření pracovníci konat dílo na mnohý způsob. Někteří mají pracovat jedním způsobem, jiní zas druhým. Pán chce, aby tato města byla opracována společným úsilím pracovníků s různým obdarováním. Všichni se mají dát Ježíšem usměrnit a nespoléhat na lidskou moudrost, aby nebyli svedeni. Jako Boží spolupracovníci měli by usilovat o vzájemný soulad. Často by se měli radit a opravdově, z celého srdce usilovat o spolupráci. Všichni mají očekávat od Ježíše moudrost a nebýt závislí pouze na lidském usměrnění.

Pán dal některým kazatelům schopnost shromáždit a upoutat veliké zástupy. Tato práce si vyžaduje takt a moudrost. V dnešních městech, kde je tolik půvabu a radovánek, pozornost lidu nelze upoutat nějakým obvyklým úsilím. Bohem vyvolení kazatelé budou vidět, že je nutno vynaložit mimořádné úsilí na upoutání pozornosti zástupů, a když se jim podaří shromáždit větší zástup lidu, musí zvěstovat poselství tak, aby lid byl probuzen a varován. Musí použít veškeré prostředky, které jen lze použít, aby pravda vynikla jasně a výrazně. Varovné poselství pro tento čas musí být zvěstováno tak zřetelně a rozhodně, že probudí posluchače a roztouží je studovat Písmo.

Ti, kdo konají dílo Páně ve městech musí vynaložit klidné, vytrvalé, odevzdané (110) úsilí na výchovu lidu. Zatím co musí pracovat se vší vážností, usilovat o probuzení zájmu posluchačů a udržení tohoto zájmu, musí se současně pečlivě střežit před vším co zavání současností. V této době výstředností a okázalosti, kdy lidé k vůli úspěchu pokládají za nutné uplatnit všechen svůj lesk. Boží vyvolení poslové mají prokázat, jak zbytečné je utrácet peníze pouze pro efekt. Pracují v prostotě, pokoře a důstojně, vyhýbají-li se vší divadelnosti, jejich práce bude mít trvalý význam dobra.

Je pravdou, že je třeba vynakládat peníze uváženě, když se mají shromáždění oznamovat a má-li se dílu pomáhat vpřed. Přece však žádný pracovník by se neměl opírat o tyto vnější opory, nýbrž o důvěřivou závislost na Bohu, opravdovou prosbu o pomoc k Němu, a o poslušnost Jeho Slovu. Do Božího díla třeba vnést mnohem více modliteb, mnohem více křesťanství, podobnosti Kristu a mnohem více poslušnosti Boží vůle. Zevnější lesk a požehnaná okázalost prostředků, nesplní dílo, které musí být vykonáno.

Boží dílo musí mocně spět kupředu. Potřebujeme křest Svatého Ducha. Potřebujeme pochopit, že Bůh přidá k řadám svého lidu muže, schopné a vlivné, kteří vykonají svůj podíl při zvěstování varovného poselství světu. Všechno ve světě není jen bezzákonnost a hříšnost. Bůh má mnoho tisíc těch, kteří nesklonili své kolena před bálem. Jsou na světě bohabojní mužové a ženy v různých upadlých církvích. Kdyby tomu tak nebylo nemuseli bychom nést poselství: "Padl, padl Babylon ten veliký... Vyjděte z něho, lidé můj." Zj 18, 2.4.. Mnozí z upřímných touží nadchnout se (111) nebeského života. Tito postřehnou evangelium, když je jim zvěstováno v kráse a jednoduchosti Písma.

Potřeba díla dům od domu

Stejnou důležitost jakou mají veřejné přednášky, má také práce dům od domu. Ve velkých městech jsou některé třídy, k nimž se nedostaneme veřejnými přednáškami. Tyto třeba vyhledat, jako když pastýř hledá ztracenou ovci. K jejich záchraně třeba vynaložit pilné osobní úsilí. Zanedbáme-li toto osobní úsilí, ztratí se mnoho převzácných příležitostí, které při lepším využití by pomohly dílu rozhodně vpřed.

Výsledkem zvěstování pravdy ve velkých shromážděních je probuzení zájmů o zkoumání Písma, a je obzvláště důležité, aby tento zájem sledovalo také naše osobní úsilí. Ti, kteří touží prozkoumat pravdu, musí být poučeni a povzbuzeni k pilnému zkoumání Božího Slova. Někdo jim musí pomoct postavit bezpečný základ. Jak je důležité v této kritické době jejich náboženské zkušenosti, aby jim moudře usměrnění bibličtí pracovníci přišli pomoc otvírat zrak pro porozumění zvěstných pokladů Božího Slova.

Význam školy

Vyrovnaná práce může nejlépe spět kupředu, když máme nějakou školu pro biblické pracovníky. Zatím co se konají veřejná shromáždění spojena s touto školou anebo místní misií měli by zde být zkušení pracovníci, a hlubokým duchovním porozuměním, kteří mohou denně poučovat biblické pracovníky a kteří se také mohou s celým srdcem zapojit do nutného veřejného úsilí. A když lidé přijímají pravdu, ti, (112) kdo stojí v čele misijního úsilí ve městech měli by mnohou modlitbou ukázat těmto novoobráceným jak uplatnit moc pravdy ve svém životě. Toto spojené úsilí všech pracovníků bude jako zlatý hřeb na pravém místě.

Zvěstování zásad zdravotní reformy

Jako lid jsme byli pověřeni zvěstováním zásad zdravotní reformy. Někteří se domnívají, že otázka stravování není dostatečně důležitá, aby ji zahrnuli do svého evangelizačního úsilí. Ti se však velice mílí. Bůh prohlašuje: "Protož buď že jíte, neb pijete aneb cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte." 1K 10, 31. Střídmost v celém svém dosahu má důležité místo v díle spasení.

V spojitosti s naší městskou misií měli bychom mít vhodné místnosti, kde ti, u nichž byl probuzen zájem, by se mohli shromažďovat k přednáškám. Tuto nutnou práci nesmíme konat tak chabě, že vzbudí nepříjemný dojem u lidí. Všechno co se koná, mělo by příznivě svědčit o Původci pravdy a mělo by náležitě představovat svatost a důležitost pravd třetího andělského poselství.

Měly by být zřízeny školy. Lid třeba poučit jak má připravovat zdravý pokrm. Třeba jim poukázat na nutnost zbavit se nezdravých pokrmů. Neměli bychom však nikdy obhajovat nevýživnou stravu. Je možné mít plnohodnotnou, výživnou stravu i bez čaje (tzv. čínského), zrnkové kávy anebo masa. Snaha poučovat lid jak si má připravovat stravu a chutný jídelní lístek je nanejvýš důležité. (113)

Úsilí zdravotní reformy je Božím prostředkem k tomu, aby bylo umenšeno utrpení ve světě a k očištění jeho církve. Poučte lid, že může být Boží pomocnou rukou, bude-li spolupracovat s Mistrem při upevňování tělesného a duchovního zdraví. Tato práce nese nebeskou pečeť a otevře dveře jiným převzácným pravdám. Je místo pro všechny, kdo se chtějí na tomto úsilí podílet.

Dílo zdravotní reformy mějte v popředí. To je poselství, které vám mám oznámit. Jeho přednost zvěstujte tak jasně, že bude pociťována široká potřeba tohoto díla. Vyloučení každého škodlivého pokrmu a nápoje je ovocem pravého náboženství. Kdo je plně obrácen, vzdá se každého škodlivého zvyku a choutek. Naprostou zdrženlivostí přemůže svojí touhu po pochoutkách škodlivých zdraví.

Učitelům zdravotní reformy mám říct: Jděte vpřed! Svět potřebuje každou kapku vlivu, kterou můžete přispět k zastavení přílivu mravní ubohosti. Ať ti, kdo zvěstují třetí andělské poselství věrně se přiznají k svému praporu. "Protož prosím vás bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňte se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá." Ř 12, 1.2. Kéž Hospodin vyzbrojí nejjasnějším poselstvím pravdy ty, kdo zvěstují pravdu. Jestliže jeho pracovníci budou zvěstovat toto poselství v prostotě, a jistotou a mocí, Pán bude spolupracovat s nimi.

Netřeba opomíjet bohatší třídy

Kristovi služebníci by měli pracovat věrně tak pro bohaté v naších městech (114) jako i pro chudé a ponížené. Je mnoho bohatých mužů, kteří jsou poddajní vlivům a působení evangelijního poselství a když jim je předložena Bible jako jediný vykladač křesťanské víry a usměrňovač života, budou pohnuti Duchem Božím, aby evangelium otevřeli dveře. Projeví živou víru v Boží Slovo a použijí jim svěřené prostředky na přípravu cesty Pánu a urovnání stezky našemu Bohu na pustině.

Po celá léta se nám vtírala nesnadná otázka: Kde vzít dostatek prostředků na podporu misií, které nám Pán otvírá? Četli jsme jasné příkazy evangelia a misie jak domácí tak zahraniční kladly své požadavky. Náznaky ba skutečná zjevení Boží prozřetelnosti nám jednotně přikazují urychleně vynaložit úsilí, a udělat to, co je nutné udělat. Pán chce, aby lidé obdaření prostředky byli obráceni a pomáhali nést zvěst jiným. On chce, aby ti, kteří mohou pomoct v tomto díle reformy a nápravy poznali převzácné světlo pravdy a byli proměněni a dovedeni k tomu, aby použili jim svěřené prostředky k Jeho službě. On chce, aby tyto prostředky, které jim svěřil, investovali do dobročinné služby při otvírání cesty evangeliu všem třídám v blízku i dáli.

Nebudou si snad světsky moudří lidé cenit nebes? - Ó, jistě; tam najdou klid a pokoj a odpočinutí od vší malichernosti, ctižádosti a sobectví. Nadchněte je, aby hledali pokoj, štěstí a radost, které jim Kristus chce dát. Nadchněte je, aby obrátili zřetel a opatřili si ten nejvzácnější dar, který může být dán (115) smrtelnému člověku - roucho Kristovy spravedlnosti. Kristus jim nabízí život - život věčný a nekonečnou slávu. Přijmou-li Krista, získají největší čest, čest, kterou svět nemůže dát ani vzít. Poznají, že v zachovávání Božích přikázání je veliká odměna.

Soucitný Vykupitel napomíná své služebníky pozývat bohaté i chudé k připravené večeři. Jděte na cesty a mezi ploty a svým vytrvalým, rozhodným úsilím přinuťte je vejít. Služebníci evangelia by se měli ujat těchto zámožných lidí a přivádět je k hostině pravdy, kterou jim připravil Kristus. Ten, který dal svůj převzácný život za ně říká: "Přiveďte je a posaďte je za můj stůl a já jim budu sloužit.

Kazatelé Kristovi neštiťte se této třídy. Nepřehlížejte je beznadějně. Pracujte se vší možnou přesvědčivostí a jako ovoce svého věrného úsilí uvidíte v nebeském království muže i ženy, kteří budou korunováni jako vítězové, a budou zpívat oslavnou píseň vítězů. Ten První i Poslední říká: "Budouť se se mnou procházeti v bílém rouše; neboť jsou hodní." Zj 3, 4.

Dosud bylo vynaloženo jen nepatrné úsilí pro získání lidí na zodpovědných místech světa. Mnozí z nich jsou obdařeni ušlechtilými vlastnostmi; mají také prostředky a vliv. Jsou to převzácné dary, které jim Hospodin propůjčil a které mají být umocněny a použity k službě jiným.

Usilujte o záchranu i bohatých. Nabádejte je, aby vrátili Pánu poklad, který jim svěřil do správy, aby v New-Yorku a jiných velkých městech mohla být zřízena střediska vlivu, z nichž by se biblická pravda ve své prostotě šířila mezi lid. (116) Přesvěčte muže, aby si své poklady ukládali u Božího trůnu tím, že vrátí Pánu co mohou a to pomůže Jeho pracovníkům konat dobro a spět kupředu k Jeho slávě.

Plány pro rozmach našeho pracovního úsilí

Síla armády se měří většinou podle údernosti prvních řad. Moudrý generál poučuje své velitele, aby vycvičili každého vojáka pro aktivní službu. U všech se snaží rozvinout největší úsilí. Kdyby měl spoléhat pouze na své velitele, nemusel by nikdy očekávat, že provedou úspěšný útok. On počítá s věrnou a neúnavnou službou každého vojáka své armády. Zodpovědnost spočívá velkou měrou na řadových vojínech.

A tak podobně je to i v armádě Knížete Emanuele. Náš Generál, který ještě žádnou bitvu neprohrál, očekává statečnou, věrnou službu od každého, kdo vstoupil pod jeho prapor. V závěrečném sporu, který nyní probíhá mezi sílami dobra a zástupy nepřítele, očekává, že všichni, tak laici jakož i kazatelé, budou mít v tomto úsilí svůj aktivní podíl. Všichni, kdo se stali Jeho vojáky, mají sloužit věrně jako přesní lidé s ostrým smyslem zodpovědnosti, která spočívá na nich jednotlivě.

Vedoucí bratří v církvi by měli vyhlídnout způsoby a prostředky jimi by bylo každému členu církve umožněno zapojení se nějak do Božího díla. V minulosti příliš často toto bylo zanedbáno. Nebylo zde jasné plánování a také ani přesného plnění, čímž by všechny hřivny všech mohli být použity v aktivní službě. Pouze málo je těch, kteří si uvědomují jak mnoho bylo proto ztraceno.

Vůdcové v Božím díle, jako moudří generálové mají vypracovat plán pro cestu vpřed. Ve svém plánování mají vynaložit zvláštní průzkum prací, kterou mohou vykonat (117) laičtí členové pro své přátele a sousedy. Dílo Boží na této zemi nikdy nebude ukončeno dokud mužové a ženy představující naše církevní členstvo se nezapojí do díla a nespojí své úsilí se snahami kazatelů a sborových činovníků.

Spasení hříšníků vyžaduje opravdové osobní úsilí. Máme jím nést Slovo a nečekat až sami přijdou k nám. Kéž bych mohla promluvit k mužům a ženám, aby povstali k rozhodnému úsilí. Chvil, které ještě máme není mnoho. Stojíme na samém pokrají věčného života. Nesmíme utrácet čas. Každá chvíle je drahá a příliš vzácná, než abychom ji věnovali k sloužení sobě. Kdo bude hledat Boha opravdově a od Něho čerpat sílu a milost, aby byl Jeho věrným pracovníkem v misijním poli?

Rozhojnění sborových hřiven

V každém sboru existuje nějaká hřivna, která správným opracováním může být rozhojněna a stát se velikou pomocí v tomto díle. Pro vybudování našich sborů nyní potřebujeme ušlechtilé snažení moudrých pracovníků na odhalování a rozmáhání sborové hřivny - hřivny, která může být vzdělána k užitku Mistra. Měli bychom mít dobře zorganizovaný plán pro zapojení pracovníků, kteří by šli do všech našich sborů, malých i velkých a poučovali členy jak pracovat pro budování církve a také pro nevěřící. Potřebujeme vzdělání a výchovu. Ti, kteří navštěvují sbory, měli by dát bratřím a sestrám poučení v praktických metodách konání misijní práce.

Všechno kárání světa nepřivede lidi k hlubokému vědomí potřeb hynoucích duší (118) kolem nich. Nic tak neprobudí sebeobětavou horlivost členů, jako možnost nechat je v nových polích pracovat pro ty, kteří jsou v temnotě. Připravujte pracovníky, kteří by šli na cesty a mezi ploty. Potřebujeme moudré školkaře, kteří budou přesazovat stromy na různá místa a budou pečovat o jejich růst. Positivní povinností Božího lidu je jít do dalekých zemí. Ať jsou zapojeny všechny síly k vyčistění nového pole, vybudování nových vlivných středisek, kde se otevřou možnosti. Shromážděte pracovníky s pravou misijní horlivostí a umožněte jim šířit světlo a známost v dáli i na blízku. Ať nesou živou zvěst zdravotní reformy tam kde lidé většinou nevědí nic o těchto zásadách.

Lidé se skromným společenským postavením mají být povzbuzeni, aby se chopili díla Božího. Při své práci získají převzácné zkušenosti. Máme nedostatek pracovníků a nesmíme nečinně nechat ani jediného. Místo abychom znechucovali ty, kteří se snaží sloužit Pánu, měli bychom povzbuzovat mnohem více pracovníků, aby vstoupili do díla.

Radostná služba

Všichni, kdo mají obecenství s Bohem naleznou mnoho práce, kterou mohou konat pro Něho. Ti, kteří jdou vpřed v Mistrově duchu, ve snaze obeznámit lid s pravdou, nebudou pokládat práci přivádění duší ke Kristu za nudnou, nezajímavou dřinu. Jsou pověřeni být Božími rolníky, a budou stále více oživeni, vstoupí-li sami do Boží služby. Je to radostná práce otvírat Písmo jiným.

Mladí mužové a ženy měli by být usměrněni stát se pracovníky ve svém okolí (119) i na jiných místech. Všichni ať připraví svá srdce i mysl k rozumnému postřehu práce pro tento čas a připraví se k vykonání toho, k čemu se nejlépe hodí.

Mnozí mladí mužové jimž se dostalo správné výchovy doma, mají být vzdělání k službě a povzbuzeni, pozvednout prapor pravdy na nových místech dobře plánovaným a věrným úsilím. Spoluprací s našimi kazateli, jakož i pracovníky ve městech, získají nejlepší vzdělání. Prací pod Božím vedením a podporování modlitbami svých nejzkušenějších spolupracovníků, mohou vykonat dobré a požehnané dílo. Když své snažení spojí s úsilím starších pracovníků a své síly použijí k tomu nejlepšímu, budou se těšit z obecenství nebeských andělů; a jeho Boží spolupracovníci zpívat, modlit se, věřit a pracovat odvážně a svobodně. Důvěra a jistota, že sami a také jejich spolupracovníci budou posíleni s nebes, povede je k modlitbě, oslavování Pána a k prostotě víry.

S tímto dobře plánovaným úsilím výchovy sborových členů neměli bychom nikterak odkládat. Pro práci ve velkoměstech měli bychom si být vědomi svatosti a důležitosti díla. Neposílejte ty, kteří v tomto ohledu nemají potřebných vlastností. Potřebujeme muže, kteří budou napomáhat vítězství kříže, kteří snesou znechucení i nedostatek, kteří budou mít odhodlání a víru, což je nutné pro misijní pole. A těm, kteří se nezapojují osobně do díla ráda bych řekla: Nepřekážejte těm, kdo chtějí pracovat, nýbrž je povzbuďte a podpořte. (120)

Všechno toto výchovné úsilí by mělo být provázeno opravdovou prosbou k Pánu o Jeho Svatého Ducha. Ať jsou na to upozorněni ti, kdo jsou ochotni odevzdat se do služby Mistrovi. Naše počínání si pozoruje svět. Každý čin je důkladně zkoumán a posuzován. Musíme usilovně pěstovat křesťanské vlastnosti, aby ti, kteří vyznávají pravdu, byli schopni zvěstovat ji jiným takovou, jaká je tato pravda v Ježíši Kristu, aby mohli sami být příkladem a aby naši nepřátelé nemohli říct o nich skutečně nic zlého. Bůh vyzývá k veliké zbožnosti a svatosti a čistotě života a to v souladu se vznešenými posvěcujícími zásadami, které vyznáváme. Život Kristových pracovníků měl by být takový, aby nevěřící při pohledu na jejich zbožné chování a ohleduplné jednání byli okouzlení vírou, která plodí takové ovoce.

Osobní úsilí při stanovém shromáždění

Dílo našich stanových shromáždění by nemělo být konáno podle lidských nápadů nýbrž po způsobu Kristově. Členové církve se měli zapojit do práce. Andělé Boží budou otvírat pole v blízku i dáli, aby dílo varování světa mohlo být brzo ukončeno. Bůh vyzývá věřící k nové zkušenosti v misijní práci tím, že půjdou do nových území a moudře budou pracovat pro záchranu i těch, kde jsou na odlehlých místech. Těm, kteří to chtějí konat, bude tato práce umožněna.

Při sledování zájmů stanového shromáždění jsou potřební pracovníci z různých odvětví a tyto příležitosti budou pro biblické pracovníky školou. Mladí mužové by měli pracovat spolu se zkušenými pracovníky, kteří se budou s nimi modlit (121) a trpělivě je poučovat. Vzdělané ženy by se měli zapojit do biblické práce dům od domu. Někteří z pracovníků měli by pracovat jako kolportéři, prodávat naši literaturu a uváženě ji dávat darem těm, kteří si ji nemohou koupit.

Opravdu obrácení lidé musí ještě lépe rozumět Písmu, aby byli uschopnění přinášet světlo a spasení těm, kteří jsou v temnotě a hynou ve svých hříších. Jako Jeho spolupracovníci máme očekávat zvláštní požehnání a určité výsledky pracujeme-li na záchraně duší před satanskými úklady, aby se mohly stát dítkami světla.

Turistická a obchodní centra

Ti, kdo vstoupili do Mistrovy služby mohou výhodně studovat Jeho pracovní metody. Za své pozemské služby spasitel čerpal z příležitostí svých dlouhých cest. V Kafarnau Ježíš odpočíval na své cestě a toto město bylo známo jako "Jeho vlastní město". Dobře se hodilo za středisko Spasitelova díla. Tím, že bylo na cestě z Damašku do Jeruzaléma, Egypta a k středozemnímu moři, bylo velikou cestní křižovatkou. Lid z mnoha zemí procházel tímto městem a nebo zde odpočíval na svých dlouhých cestách. Zde Ježíš mohl potkat různé národy a vrstvy bohaté a vznešené jakož i chudé a nízko postavené a Jeho naučení mělo se dostat do jiných zemí a mnohých domácností. Takto mělo být podníceno zkoumání prorocké zvěsti; pozornost měla být usměrněna k Spasiteli a Jeho dílo by se bylo rozšířilo do celého světa.

V dnešní době cestovního ruchu je mnohem víc příležitostí k styku s lidmi (122) všech tříd a mnohých národností než v době Izraele. Tyto možnosti se ztisíceronásobily. Bůh obdivuhodně připravil cestu. Nástroj tisku s jeho mnohonásobnými možnostmi je nám po ruce. Bible a publikace v mnoha jazycích přinášející nám pravdu pro tento čas jsou nám k dispozici. Možno je rychle rozvést do každé části světa.

Křesťané, kteří žijí ve velkých obchodních a cestovních střediscích mají zvláštní příležitosti. Věřící v těchto městech mohou pracovat pro Boží dílo v sousedství svých domovů.

Ve světoznámých zdravotních ústavech a centrech turistického ruchu zaplavených mnoha tisíci hledajících zdraví a radost, měli by být kazatelé a kolportéři, kteří by dovedli uchvátit pozornost těchto zástupů. Tito pracovníci by neměli promarnit svojí příležitost k obeznamování lidu s poselstvím pro tento čas a měli by pořádat shromáždění jak se jim naskytne možnost. Pohotově by měli uchopit příležitost promluvit k lidem. Doprovázeni mocí Svatého Ducha měli by obeznamovat lid s poselstvím Jana Křtitele: "Pokání čiňte, neb přiblížilo se království nebeské." Mt 3, 2. Slovo Boží má být zvěstováno jasně a mocně, aby ti, kdo mají uši k slyšení mohli pravdu slyšet. Takto evangelium přítomné pravdy posvítí na cestu těm, kteří je neznají. Nemálo jich tuto pravdu příjme a přinese do svých domovů ve všech částech světa.

S neochvějnou horlivostí

Máme přinést poslední Boží varování lidem. Jaká my měla být naše vážnost při zkoumání Písma a naše horlivost při šíření světla. Ať každá duše, která přijala (123) Boží osvícení, snaží se toto světlo šířit dál. Ať pracovníci jdou dům od domu a otvírají lidem Písmo, šíří tisk, ať řeknou jiným o světle, které osvítilo jejich vlastní duši. Literatura měla být promyšleně rozšiřována ve vlaku, na cestě na lodi, brázdící moře i poštou.

Veliké dílo má být vykonáno a lidé obeznámení s pravdou měli by celým svým úsilím přispět na pomoc. Kristova láska musí naplňovat jejich srdce. Duch Kristův musí být vylit na ně a musí je připravit, aby obstáli před soudem. Když se sami posvětí Bohu, přesvědčující moc bude provázet jejich úsilí při zvěstování pravdy jiným. Nesmíme déle stát na začarované půdě satanově, nýbrž zmobilizovat všechny své síly, uplatnit každou schopnost, kterou nás Bůh obdařil. Poslední varování má být zvěstováno mnoha lidem, národům, jazykům i králům". Platí zde zaslíbení: "A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa." Zj 10, 11; Mt 28, 20.

Mám povinnost naším kazatelům poukázat na neopracovaná místa a všemožně je povzbuzovat, aby umožnili šíření pravdy. V některých městech, kde poselství o druhém příchodu Páně bylo poprvé zvěstováno musíme se znovu chopit práce jako by šlo o zcela nové pole. Jak dlouho ještě budou tak neobdělaná pole? Símě by mělo být rozséváno na mnoha, mnoha místech.

Pán si přeje, aby v Jeho služebnících působil duch, který si pohotově uvědomuje cenu duší, pohotově postřehne povinnosti, které je třeba vykonat a neprodleně odpoví na požadavky, které Pán na ně klade. Musí zde být taková odevzdanost, která (124) nebude hledat pozemský zájem dostatečné ceny chopit se díla, které má být vykonáno při získávání duší pro známost pravdy.

Kazatelé, zvěstujte pravdu, která povede k osobnímu úsilí v prospěch těch, kdo nejsou v Kristu. Všemožně povzbuzujte osobní snaživost. Pamatujte, že práce kazatele nepozůstává pouze z kázání. On má navštívit rodiny v jejich domovech, modlit se s nimi a otvírat jim Písmo. Ten, kdo je omezuje pouze na kazatelnu. Ať naší kazatelé nesou břímě zodpovědnosti s bázni a třesením, očekávají moudrost od Pána a ustavičně ať žádají Jeho milost. Ježíš jim musí být vzorem. Ať pilně studují Jeho život, do svého každodenního života ať uvádějí zásady, jimiž se On řídil ve své pozemské službě.

"Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám." Toto je recept k uzdravení všech duševních, tělesných a duchovních nemocí. To je Kristův dar těm, kdo Ho hledají v upřímností a pravdě. On je ten mocný lékař. Pak zde máme jiné pozvání: "Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě lehké." Mt 11, 28.29.30. Nošení Kristova jha a učením se od Něj tichosti a pokoře, najdeme odpočinek ve víře, důvěře, důvěře a spolehnutí. Zjišťujeme, že Kristovo jho je snadné a Jeho břímě lehké. (125)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy