EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo v přítomnosti

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo v přítomnosti

S postupem času stává se zřejmým, že Boží soudy doléhají na svět. Ohněm, povodněmi a zemětřesením Bůh varuje obyvatele této země před svým blízkým příchodem. Blíží se čas veliké krize dějin světa, kdy každé Boží rozhodnutí bude sledováno s živým zájmem a nebývalou pozorností. Boží soudy budou následovat rychle jeden za druhým - oheň, povodeň a zemětřesení s válkou a krve proléváním.

Kéž by jen lidé poznali čas svého navštívení. Jsou mnozí, kteří ještě dosud neslyšeli důležitou pravdu pro tento čas. Jsou mnozí o které Boží Duch zápasí. Čas Božích ničivých soudů je časem milosti pro ty, kteří neměli příležitost poznat, co je pravda. Pán na ně milostivě pohlédne. Jeho milosrdné srdce je dotčeno, Jeho ruka je stále vystřena k záchraně, zatímco dvéře jsou zavřeny před těmi, kteří nechtěli vstoupit.

Milost Boží je zjevena v Jeho dlouhoshovívavosti. Pán zdržuje své soudy, čeká, aby varovné poselství znělo všem. Ó, kéž by si náš lid náležitě uvědomil zodpovědnost spočívající na něm a zvěstoval toto poslední poselství milosti světu; jak obdivuhodné dílo bylo by vykonáno.

Pohleďte na města a jejich potřebu evangelia. Více než 20 let jsem byla upozorňována na nedostatek opravdových pracovníků pro zástupy velkoměst. Kdo myslí (98) na tato veliká centra? Pouze málo je těch, kteří si uvědomili toto břímě, avšak v srovnání s naléhavou potřebou a mnohými příležitostmi, tomuto bodu bylo věnováno pouze málo pozornosti.

Východní města

Byla jsem poučena, že poselství by se mělo znovu mocně zvěstovat ve městech východních států. V mnoha velikých východních městech poselství prvního a druhého anděla bylo zvěstováno v hnutí z r. 1844. Nám, jako Božím služebníkům bylo svěřeno třetí andělské poselství, navazující na poselství, které má připravit lid pro příchod Krále. Máme vynaložit všechno úsilí abychom zvěstovali pravdu těm, kdo ji chtějí slyšet; a jsou mnozí, kteří slyšet chtějí. Ve všech velkoměstech má Bůh upřímné duše, které se zajímají o to, co je pravda.

Čas je krátký; Pán chce, aby všechno, co s Jeho dílem souvisí bylo uvedeno do pořádku. On chce, aby vážné poselství varování a pozvání bylo zvěstováno tak široce kam ho Jeho poslové mohou zanést. Do našich plánů by nemělo proniknout nic co by překáželo šíření Božího poselství. "Opakuj poselství, opakuj poselství!" To byla slova, která jsem slyšela vždy znovu a znovu. "Řekni mému lidu, aby opakoval poselství na místech, kde bylo poprvé zvěstováno a kde sbor po sboru přijal pravdu a moc Boží obdivuhodným způsobem dosvědčovala poselství."

Po celá léta průkopníci našeho díla zápasili s chudobou a různými těžkostmi, aby věc přítomné pravdy postavili na pevný základ. S chabými pomůckami pracovali (99) neúnavně a Pán požehnával jejich pokorné úsilí. Toto poselství se mocně neslo na východ i na západ takže na mnohých místech byla zřízena vlivná střediska. Dnešní pracovníci snad nebudou muset snášet tolik těžkostí jako pracovníci dřívějška. Změna okolností by neměla nikoho vést k ochabnutí úsilí. Nyní, kdy nás Pán vyzývá znovu zvěstovat poselství s mocí na východě, kdy nás vybízí, abychom šli do východních, jižních, západních i severních měst neodpovíme jako jeden muž a nesplníme Jeho příkaz? Nebudeme plánovat, abychom poslali naše posly do těchto polí a nebudeme je štědře podporovat? Nepůjdou služebníci Boží do těchto přelidněných měst a nebudou zvěstovat varovné poselství zástupům? K čemu jsou naše konference, ne-li pro šíření pravě tohoto díla?

Počátek byl učiněn ve zvěstování třetího andělského poselství ve Washingtoně a v jiných městech jihu a východu; avšak má-li to odpovídat Boží vůli, budeme muset počítat s mnohem důraznějším a systematičtějším dílem. Do tohoto díla musíme jít s vytrvalým úsilím, které nedovolí žádné ochabnutí našeho snažení dokud nevidíme spasení Boží.

Pán chce, abychom mocně zvěstovali třetí andělské poselství v Portlande (Maine), v Bostonu a okolních městech, v New Yorku a v zalidněných městech kolem něho a ve Filadelfii, Baltimoru a Washingtonu. Sami nedovedeme vyvinout toto úsilí, můžeme však vynaložit, vybrat schopné lidi a vyzvat je, aby vstoupili na tato příležitostná místa a tam zvěstovali poselství mocí Ducha svatého. Plánovitě musíme umístit v těchto městech schopné lidi, kteří mohou zvěstovat třetí andělské poselství (100) tak účinným způsobem, že zasáhne srdce. Muže, kteří konají toto dílo, nemůžeme ponechat na jednom místě konat dílo, které by tam mohli vykonat jiní.

Když tito pracovníci budou zvěstovat pravdu, žít podle pravdy a prosit o pokrok pravdy, Bůh ovlivní lidská srdce. Pracují-li s celou sílou, kterou jim Bůh dává a v pokoře srdce skládají všechnu naději v Něm, jejich snahy nebudou bez ovoce. Jejich rozhodné úsilí, přivést duše k poznání pravdy pro tento čas bude podporováno svatými anděly a mnoho duší bude zachráněno.

Štědrost v misijním snažení

Jižní státy musí obdržet světlo přítomné pravdy. Neříkejte: "Naše tiskárny a naše sbory potřebují více pomoci. Potřebujeme všechny prostředky, které můžeme opatřit, abychom pokračovali v započatém díle." Ztrácíme jednu možnost misijního úsilí za druhou z obavy, že toto dílo by odčerpalo prostředky, jež někteří chtějí použít pro jiné podnikání. Drazí bratří, potřebujete víc Ducha Kristova. Pozvedněte se na vyšší úroveň, pak novoobrácení k pravdě pochopí, že mají před sebou dílo. Takovým způsobem se budou prostředky pro rozmach díla stále rozhojňovat.

Můžeme čekat obyvatele měst, že přijdou a řeknou nám: Chcete-li přijít k nám a zvěstovat nám evangelium pomůžeme vám takto a takto? Co oni vědí o našem poselství? Udělejme co je v našich silách a varujme tyto obyvatele, kteří jsou před zánikem bez výstrahy a záchrany. Pán touží, abychom nechali své světlo zářit před lidmi, aby Svatý Duch mohl sdělit pravdu upřímným srdcím, které Ho hledají. (101)

Konáme-li toto dílo, zjistíme, že prostředky se přímo nahrnou do naši pokladny, a budeme mít možnost s čím se pustit ještě do velkorysejšího díla. Pravdu přijmou i lidé, s většími hmotnými možnostmi a obětují ze svých prostředků pro pokrok Božího díla. Byla jsem poučena, že je mnoho prostředků v neobdělaných městech. Bůh má tam své zájemce. Jděte k ním! Učte je jako Kristus vyučoval, zvěstujte jim pravdu. Oni ji přijmou. A je jisté, že když tyto upřímné duše budou obráceny, své prostředky zasvětí Boží službě a my budeme svědky přílivu těchto prostředků.

Kéž bychom jen dovedli vidět potřeby těchto měst jako je vidí Bůh. V takové době jakou je tato, třeba zaměstnat každou ruku. Pán přichází, konec je blízko, ano, rychle se blíží. Zanedlouho nebudeme moci svobodně pracovat jak ještě dnes můžeme. Strašné události jsou před námi a co konáme, musíme konat rychle.

Důvod k službě

Před nedávném byla jsem v noci probuzena ze spánku a obdržela jsem vidění o utrpeních Kristových pro lidi. Jeho oběť, potupení a výsměch, které musel snášet od bezbožných. Jeho smrtelná úzkost v getsemanské zahradě, Jeho odsouzení a ukřižování - všechno jsem viděla živě zobrazeno.

Viděla jsem Krista uprostřed velikého zástupu lidí. Snažil se ovlivnit je svým úsilím. Lidé Jim však pohrdli a zavrhli Jej. Byla jsem velice zarmoucena při pohledu na tuto scénu. Ptala jsem se Boha: "Co se stane s tímto shromážděním? (102) Nevzdá se nikdo své domýšlivosti a nebude hledat Pána jako malé dítě? Nikdo neroztrhne své srdce před Bohem v pokání a vyznání?"

Byl mi představen Kristův smrtelný zápas v getsemanské zahradě když se tajemný kalich chvěl v rukou Spasitele. Prosil: "Otče můj, jestli možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak ne jak já chci, ale jakž ty." Mt 26, 39. Když takto prosil Otce, veliké kapky krve stékaly z Jeho tváře na zem. Mocnosti temna obklíčily Spasitele, aby znechutily Jeho duši.

Když Kristus vstal ze země šel na místo, kde zanechal své učedníky, prosíc je, aby bděli a modlili se, aby nevešli do pokušení. Chtěl vědět jestli pochopili jeho zápas; potřeboval jejich soucit. Našel je však spát. Třikrát šel takto k ním a pokaždé spali.

Třikrát Spasitel prosil: "Otče můj, jeli možné, ať odejde tento kalich ode mne." A právě zde byl osud ztraceného světa na váhách. Kdyby byl odmítl vypít tento kalich, výsledkem by byla věčná zkáza lidstva. Anděl s nebe však posiloval Syna Božího, aby přijal tento kalich a vypil jeho hořký obsah.

Jak málo je těch, kteří si uvědomují, že toto všechno bylo vykonáno pro ně osobně. Jak málokdo říká: "Bylo to pro mne abych já dosáhl povahu pro budoucí věčný život."

Když mi byly tyto věci představeny tak živě, pomyslela jsem: "Nikdy nebudu sto vylíčit tyto události jak se udály"; a zde jsem vám nastínila jen blednou představu toho, co mi bylo ukázáno. Když jsem přemýšlela o kalichu chvějícím se v Kristových rukou, když jsem si uvědomila, že mohl odmítnout vypít obsah kalicha a (103) zanechat svět zahynout v jeho hříchu, prosila jsem, aby každá síla mé duše byla věnována dílu zachraňování duší pro Něj.

Kristus přišel na tuto zem trpět a zemřít, abychom skrze víru v Něho a přivlastnění si Jeho zásluh, mohli spolupracovat s Bohem. Bylo Spasitelovým úmyslem, aby po svém nanebevstoupení stal se prostředníkem člověka. Jeho následovníci by měli pokračovat v díle, které On započal. Neprojeví lidé zvláštní zájem při šíření světla evangelia poselství těm, kteří sedí v temnotě? Někteří jsou ochotni jít do dalekých končin země, aby přinesli lidem světlo pravdy. Bůh však žádá, aby každá duše, která pozná pravdu, snažila se získat jiné, aby milovali tuto pravdu. Nejsme-li ochotni přinášet zvláštní oběti pro záchranu hynoucích jak se můžeme počítat za hodné vstoupit do města Božího?

Každý z nás má vykonat určité osobní dílo. Vím, že jsou mnozí, kteří zujímají správné stanovisko ke Kristu a kteří přemýšlejí pouze o tom, jak zvěstovat poselství pravdy lidem tohoto světa. Ustavičně jsou pohotivi obětovat své služby. Boží mne však srdce, když vidím tak mnohé, spokojit se s lacinou zkušeností. Jejich život svědčí, že pro ně Kristus zemřel nadarmo.

Necítíte-li, že je to čest, být účastníkem utrpení Kristových; jestli v srdci necítíte žádnou odpovědnost za hynoucí; jestliže nejste ochotni obětovat, aby jste mohli získat prostředky pro dílo, které má být vykonáno, nebude místa pro vás v Božím království. Potřebujeme být spoluúčastníky Kristových utrpení a sebezapírání (104) na každém kroku. Potřebujeme aby duch Boží spočinul na nás a vedl nás k ustavičnému sebeobětování.

Buďte hotovi

Kristus prohlásil: "A já, příjduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho." Zj 22, 12. Pán při svém příchodu důkladně prozkoumá každou hřivnu; bude požadovat úroky ze svěřené hodnoty. Svým ponížením a smrtelnou úzkostí, svým životem a prací a svojí potupnou smrtí, Kristus zaplatil za ty, kteří nosí Jeho jméno a hlásí se za jeho služebníky. Všichni jsou hluboce zavázání využít každou schopnost pro dílo získávání duší pro Něj. On praví: "Nejste sami svojí, nebo koupeni jste za mzdu"; a proto oslavujte Boha životem služby, který odvrátí muže a ženy od hříchu k spravedlnosti. 1K 6, 19.20. Koupeni jsme za cenu Kristova života - koupeni, abychom mohli vrátit Bohu co Mu patří ve věrné službě.

Nemáme nyní kdy plýtvat svými silami a hřivnami ve světském podnikání. Budeme pohřížení do služby světa, sobě samým a ztratíme věčný život a blaženost nebes? Ó, nemůžeme si to dovolit. Každá hřivna by měla být použita v díle Božím. Ti, kteří přijímají pravdu mají svým úsilím rozhojnit počet mužů a žen, kteří budou spolupracovat s Pánem. Duše mají být osvíceny a vyučeny k rozumné službě Bohu, mají ustavičně vzrůstat v poznání spravedlnosti.

Celá nebesa mají zájem o rozmach díla, které Kristus přišel konat na svět. (105) Nebeské síly otvírají cestu světlu pravdy, které má ozářit tmavá místa země. Andělé čekají, že budou spolupracovat s těmi, kteří se chopí tohoto díla, na které jsme byli upozorňováni po celá léta. Neprojevíme zájem o zapojeni všech způsobů a prostředků pro započetí díla ve městech? Mnoho příležitostí bylo promarněno nedbalostí vykonat toto hned, a že jsme nespěli kupředu u víře. Pán říká: "Kdyby jste byli uvěřili poselství, které jsem poslal, nebyl by dnes takový nedostatek pracovníků a prostředků pro jejich podporu."

Kristův příchod je blízko a ve dveřích. Čas, zbývající k práci je krátký a lidé hynou. Anděl řekl: "Nechtějí ti, kdo obdrželi velké světlo, spolupracovat s Tím, který poslal Syna svého na svět, aby dal lidem světlo a spasení?" Budou si ti, kteří přijali pravdu řádek za řádkem, příkaz za příkazem, zde trochu a tam trochu, jen tak málo cenit Toho, který přišel na svět, aby Jeho božská moc byla dědictvím každé věřící duše? Právě takto se Kristovo božství mělo stát účinným při spasení lidstva a prostřednická službě našeho Velekněze měla dosáhnout trůnu Božího. Tento plán byl vypracován v nebi. Nedocení snad ti, kdo byli koupeni za takovou cenu, toto veliké spasení?

Pán nemůže pochválit lid, který vyznává, že věří v brzký příchod Kristův a přitom nechává města bez varování před soudy, které mají brzy dopadnout na zem. Ti, kteří si takto počínají budou souzeni pro svoji nedbalost. Kristus dal svůj život pro záchranu lidí, hynoucích v hříchu. Odmítneme konat dílo, které nám je určeno? Odmítneme spolupracovat s Pánem a nebeskými sílami? Tisíce si tak počínají, (106) nespolupracují s Kristem a nenechávají ve svém životě vyzařovat velikou oběť Kristovu v spásné milosti, která zjevuje pravdu v skutcích spravedlnosti. A přece to je dílo, které bylo dáno lidem skrze oběť Syna Božího. Můžeme s tímto vědomím zůstat lhostejní? Vyzývám naše bratry, aby se probudili. Duchovní schopnosti zeslábnou, odumřou, jestliže nejsou uplatněny při získávání duší pro Krista. Jak omluvíme zanedbání tohoto velikého díla, pro které Kristus dal svůj život?

V těchto málo dnech zbývajících nám na zemi se nemůžeme dovolit promarnit čas v zábavách a ničemnostech. Potřebujeme pokořit své srdce před Bohem, aby se každé srdce mohlo napít pravdy a dovolit této pravdě provést v životě reformaci, která přesvědčí svět, že toto je skutečně pravda Boží. Život by měl být skryt s Kristem v Bohu. Pouze když hledáme Pána jako malé děti, když přestaneme vyhledávat chyby u svých bratří a sester, a těch, kteří se usilují věrně nést odpovědnost za to dílo a snaží se, aby naše srdce bylo čisté před Bohem, může nás Pán použít k slávě svého jména.

Má-li Pán přijmout naši službu, všichni musíme být sebeobětaví. Pamatujme, že vyznání není ničím, nemáme-li pravdu v srdci. Je třeba, aby se nás zmocnila přesvědčující moc Boží, abychom pochopili potřeby hynoucího světa. Jádrem mého zvěstování je: Připravte se, připravte se na setkání s Pánem. Zvedněte své lampy, a ať světlo pravdy vyzařuje na cesty i necesty. Třeba varovat svět před blízkosti konce všech věcí.

Milí bratří a sestry, hledejte Pána, dokud může nalezen býti. Přichází doba, (107) kdy ti, kteří promarnili svůj čas a příležitosti, budou si prát, aby Jej byli hledali, Bůh vám dal schopnost uvažování. On vás chce zachovat v rozumné službě. Chce, aby jste šli do sborů a pracovali se vší opravdovostí pro Něj. On chce, aby jste zřizovali shromáždění pro ty, kteří jsou mimo sbory, aby lid mohl poznat pravdu tohoto posledního varovného poselství. Jsou místa, kde budete radostně přijati, kde vám budou duše děkovat, za vaši pomoc. Kéž vám Pán pomůže chopit se tohoto díla jak jste se ho dosud ještě nechopili.

Začněme pracovat pro ty, kteří ještě neobdrželi světlo. "Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi" říká Spasitel. "Aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa". Mt 28, 18.20. Potřebujeme živou víru, víru která i nad pronajatým hrobem Josefovým zvěstuje že máme živého Spasitele, Toho, který jde před námi a bude pracovat s námi. Bůh bude konat dílo, jestliže Mu poskytneme nástroje. Mnohem více se musíme modlit a mnohem méně nedůvěřovat. Potřebujeme pozvednout úroveň výš a stále výš před lidmi. Potřebujeme pamatovat, že Kristus je vždy po naši pravici, když zvěstujeme-li jatým svobodu a hladovým duším lámeme chléb života. Máme-li na zřeteli naléhavost a důležitost svěřeného nám díla, spasení Boží bude zjeveno obdivuhodným způsobem.

Kéž nám Bůh pomůže odít se v celou výzbroj Boží a pracovat se vší opravdovostí ve vědomí, že jde o záchranu duší. Hledejme nové obrácení. Potřebujeme přítomnost božího Ducha v nás, aby naše srdce byla obměkčena a abychom do díla nevnášeli (108) tvrdého ducha. Modlím se, aby se Duch Svatý plně zmocnil našich srdcí. jednejme jako dítky Boží, které od Něj očekávají radu a jsou ochotné kdekoli pracovat pro uskutečnění Jeho plánů. Bůh bude takovým lidem oslaven a ti, kteří budou svědky vaši horlivosti, řeknou: Amen, amen.

"Probuď se, probuď se, oblec se v sílu svou. Sione, oblec se v roucho okrasy své, ó Jeruzaléma, město svaté... Ó, jak krásné na horách nohy toho, ježto potěšené věci zvěstuje, a ohlašuje pokoj, toho, ježto zvěstuje dobré, ježto káže spasení a mluví k Sionu: Kralujeť Bůh tvůj. Strážní tvojí hlasu, hlasu pozdvihnou, a spolu pokřikovati budou, neboť okem v oku uzří, že Hospodin zase přivede Sión. Zvučte, prozpěvujte spolu pustiny Jeruzalémské, neboť jest potěšil Hospodin lidu svého, vykoupil Jeruzalém. Ohrnul Hospodin rámě svatosti své před očima všech národů, aby viděly všecky končiny země spasení Boha našeho." Iz 52, 1-10. (109)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy