EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Práce, která podporuje zdraví

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Práce, která podporuje zdraví

Drahý bratře a sestro I, bylo mi ukázáno, že při výchově svých dětí jste se dopouštěli chyby. V --- jste od doktora J získali určité představy, o nichž jste mluvili před nemocnými a před svými dětmi. Tyto názory není vhodné šířit dál. Z hlediska doktora J se nemusí jevit tak závadné, ale z křesťanského hlediska jsou rozhodně nebezpečné. Rady doktora J o vyhýbání se tělesné práci byly mnohým lidem velice škodlivé. Nečinnost je nebezpečná. Potřeba zábavy, jak o ni učí a radí svým pacientům, je mylná představa. Toto zábavné povyražení má vyplnit čas, zaujmout mysl a nahradit užitečný, zdravý cvik a tělesnou námahu. Pobavení podle návrhu doktora J vzrušuje mozek více, než užitečné zaměstnání.

Kombinace tělesného cvičení a práce blahodárně ovlivňuje mysl, posiluje svalstvo, zlepšuje krevní oběh a trpícím dává uspokojení z poznání vlastní schopnosti a vytrvalosti, zatímco zákaz zdravého pohybu a tělesné práce obrací pozornost na sebe. Člověk je ve stálém nebezpečí přemýšlet, že se mu vede hůř, než je tomu ve skutečnosti a utvrzuje se v chorobné představě, která působí ustavičný strach, čímž přepíná své síly. Je však všeobecnou pravdou, že kdyby se pustil do nějaké užitečné práce, a kdyby svou sílu používal náležitě a nezneužíval ji, poznal by, že tělesná námaha a cvičení jsou mnohem lepší a účinnější léčebné prostředky než vodoléčba, kterou provádí. 4T 95

Neochota zapojit se duševně i tělesně do užitečné práce udržuje nemocné v jejich slabosti, kterou podle své představy nemohou překonat. Dává jim také více příležitostí k nečistým myšlenkám jako je požitkářství, které přivedlo mnohé z nich do jejich nynější skleslosti. Těmto lidem se říká, že je vyčerpala těžká práce, ale pro devadesát procent z nich byla práce jediným lékem v životě a zachovala je před naprostou zkázou. Pokud se jejich mysl takto zaměstnávala, nedali vhodnou příležitost k ochabnutí těla a k dokonání vlastní záhuby. Odradit tyto lidi od duševní a tělesné práce znamená poskytnout jim plnou příležitost, aby je satan svými pokušeními mohl zotročit.

Doktor J doporučoval bližší vzájemný vztah mezi muži a ženami; učil totiž, že tělesné a duševní zdraví si vyžaduje důvěrný vzájemný styk. Takové učení velice škodilo a dosud škodí nezkušené mládeži i dětem a velice uspokojuje muže a ženy pochybného charakteru, jejichž vášně nebyly nikdy kontrolovány a kteří proto trpí různými slabostmi. Těmto lidem se radí, aby ze zdravotních důvodů byli co nejvíce ve společnosti druhého pohlaví. Tím se jim otvírají dveře pokušení, vášeň silná jako lev se probouzí v jejich srdcích, veškerá taktnost je utlumena a každá vznešená a ušlechtilá myšlenka je obětována vášni. V dnešním světě je plno neřesti. Kdyby lidé byli tělesně i duševně zdraví, kdyby nízké vášně byly ovládnuty rozumem, pak by bylo téměř bez závady, aby se chlapci a děvčata stýkali a mládež by z takového vzájemného společenství mohla mít užitek.

Kdyby myšlení dnešních mladých lidí bylo čisté a neporušené, dívky by mohly ušlechtile působit na mysl a na způsoby mladých chlapců 4T 96 a chlapci by mohli svou silnější, pevnější přirozeností, ušlechtile ovlivnit charakter dívek. Je však žalostnou skutečností, že ani jedna dívka ze sta nesmýšlí čistě a ani jediný chlapec ze sta není mravně bezúhonný. Mnozí starší zašli v rozptylování tak daleko, že jsou duševně i tělesně poskvrnění; porušenost ovládla velké množství těch, kteří jsou pokládáni za slušné a vzorné muže a krásné ženy. Není vhodná doba, abychom v zájmu zdraví mohli doporučovat vzájemné společenství mužů a žen. Zlořečenstvím tohoto porušeného věku je nedostatek pravé ctnosti a zdrženlivosti.

Doktore I, tyto myšlenky jsi šířil v přijímacím pokoji. Mladí lidé tě slyšeli a tvé poznámky zapůsobily na tvé vlastní i na jiné děti. Bylo by lepší, kdybys byl tyto názory nechal ve ---. Důsledná nečinnost škodí organismu dospívající mládeže, ale tam, kde stovky poškodily své tělo pouze přepracováním, tam nečinnost, přejídání a bezmezná volnost zasely símě nemoci do organismu tisíců těch, kteří spěchají k rychlé a jisté záhubě.

Důvod, proč mladí lidé mají tak málo duševní a tělesné síly, spočívá v tom, že vykonávají jen málo užitečné práce. „Aj, tato byla nepravost Sodomy, sestry tvé: Pýcha, sytost chleba a hojnost pokoje. To ona majíc i dcery její, ruky chudého a nuzného neposilňovala. Ale pozdvihše se, páchaly ohavnost přede mnou; protož sklidil jsem je, jakž mi se vidělo za dobré.“ (Ez 16,49.50)

V tomto porušeném věku je jen málo mladých lidí, kteří mohou vydržet studium, potřebné na získání běžného vzdělání. Proč je tomu tak? Proč si děti naříkají na závratě, bolení hlavy, krvácení z nosu, mimořádný tlukot srdce, pocit únavy a všeobecné slabosti? Je to možné přičíst jedině jejich pilnému studiu? Laskaví a shovívaví rodiče budou cítit se svými dětmi, 4T 97 protože mají představu, že jejich úlohy jsou příliš těžkým úkolem, a že jejich studijní pilnost škodí jejich zdraví. Je pravda, že není radno přetěžovat mysl mladých nadměrným a příliš těžkým studiem. Ale vážení rodiče, proč jste nepronikli hlouběji na kloub této otázky, a proč jste se spokojili pouze s tím, co vám řekly děti? Neuvěřili jste příliš lehkovážně údajnému důvodu jejich slabosti? Je přece povinností rodičů a vychovatelů hlouběji zkoumat důvod tohoto zla.

Při devětadevadesáti procentech by se při zkoumání příčin zjistilo, že vašim dětem samotné studium tak neškodilo jako jejich nesprávné zvyky, které vyčerpávaly mozek a celé tělo zbavovaly jeho životní síly. Nervový systém byl poškozován častým předrážděním a tím byl kladen základ předčasného a nevyhnutného ochabnutí. Tajná neřest zabíjí tisíce a desetitisíce.

Děti by se měly ve volném čase něčím zaměstnávat. Náležitý duševní a tělesný cvik ve volné přírodě vašim chlapcům neuškodí. Užitečná námaha a poznání tajů domácí práce bude pro vaše děvčata užitečná a nějaké vnější zaměstnání je nezbytně nutné pro jejich tělo a zdraví. Je nutné naučit děti pracovat. Pilnost je největším požehnáním pro muže, ženy a děti.

Při výchově svých dětí jste se dopustili omylů. Byli jste příliš shovívaví. Dávali jste jim přednost a nevedli jste je k práci, takže pro některé z nich se stala nechutnou záležitostí. Nečinnost a nedostatek přiměřeného zaměstnání je velice poškodily. Pokušení jsou na každém kroku a číhají na jejich časnou i věčnou záhubu. Jedinou bezpečnou stezkou je cesta poslušnosti.

Slepě jste přehlíželi moc, kterou nepřítel ovládá vaše děti. Ta nejnamáhavější domácí práce by jim ani padesátinou neškodila tak, jako nečinnost. Mohly uniknout mnohému nebezpečí, kdyby už dříve byly poučeny, jak vyplňovat čas užitečnou prací. Nebyly by tak nespokojené, tak těkavé a příliš závislé na společnosti. 4T 98 Byly by unikly mnoha pokušením marnivosti a škodlivých zábav, lehkovážné četby, pošetilého mluvení a nesmyslů. Čas by jim plynul více k jejich spokojenosti a bez takového velkého pokušení vyhledávat společenství druhého pohlaví a omlouvání své nesprávné cesty. Marnivost, nepřirozené chování, neužitečnost a hřích jsou důsledkem lenosti. Vám rodičům, a obzvláště tobě, otci, to lichotilo, a proto jste jim povolovali k jejich vlastní velké škodě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy