EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Znamení šelmy

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Znamení šelmy

Dne 27. června 1850 jsem měla vidění, ve kterém mi můj doprovázející anděl řekl: "Čas je téměř naplněn. Vyzařuje z tebe obraz Ježíšův, jak by vyzařovat měl?" Potom má pozornost byla nasměrována k zemi a viděla jsem, že se musí připravit ti, kteří nedávno přijali poselství třetího anděla. Anděl pravil: "Připravte se, připravte se, připravte se! Musíte více umřít světu, než jste doposud umřeli!" Viděla jsem, že musí vykonat veliké dílo a že mají jen krátký čas, ve kterém může být toto dílo vykonáno.

Potom jsem viděla, že sedm posledních ran bude brzo vylito na ty, kteří nemají ochranu Boží, ale že svět na to nedbá, tak jako nedbá na kapky deště, které se chystají padat. Potom jsem byla posílena, abych mohla snést pohled na sedm posledních ran hněvu Božího. Viděla jsem, že Jeho hněv bude hrozný a strašlivý a že kdyby Bůh vztáhl ruku, nebo ji ve svém hněvu jen pozvedl, byli by obyvatelé země, jako by jich nebylo. Lidé budou trpět nezhojitelnými vředy a sžírajícími ranami, které na ně přijdou a nenajdou vysvobození, ale budou jimi zničeni. Pojala mne hrůza, padla jsem před andělem na svou tvář, a prosila jsem jej, aby ten pohled ode mne odňal, protože to bylo příliš hrozné. Potom jsem si uvědomila, jako nikdy předtím, důležitost pilného studování Slova Božího, abychom se dověděli, jak je možné ujít posledním ranám, které mají přijít na ty, kdož se klanějí šelmě a jejímu obrazu a mají znamení na svém čele nebo na své ruce. Velice jsem se divila, že někdo může přestupovat zákon Boží a znesvěcovat Jeho svatou sobotu, když ohledně toho byla dána tak velká výstraha a odsouzení.

Papež přeložil den odpočinku ze sedmého dne na den první. Změnil pravé přikázání Boží, které bylo dáno, aby lidem připomínalo jejich Stvořitele. Změnil nejdůležitější přikázání Desatera a učinil se tím roven Bohu, ba povýšil se ještě nad Boha. Pán se nemění, a proto i Jeho zákon je nezměnitelný. Papež se však povýšil nad Boha tím, že se pokusil změnit Jeho nezměnitelné pravidlo svatosti, spravedlnosti a dobroty. Pošlapal svatý Boží den svýma nohama a svou vlastní mocí ustanovil místo něho jiný den - jeden ze šesti pracovních dnů. Všechny národy následují šelmu a každý týden olupují Boha o Jeho svatý čas. Papež učinil ve svatém Božím zákoně mezeru, ale viděla jsem, že je blízko doba, kdy Boží lid tuto mezeru opět vyplní a ona pustá místa znovu vybuduje.

Úpěla jsem k Bohu před andělem, aby spasil svůj lid, který zbloudil a aby ho zachoval pro svou milost. Když začnou poslední rány, tedy ti, kteří stále pokračují v přestupování svaté soboty, neotevřou svá ústa k pronášení takových omluv, jaké mají nyní, aby se vyhnuli zachovávání soboty. Během těchto ran všechna ústa oněmí a veliký Zákonodárce bude požadovat spravedlnost od těch, kteří pohrdali Jeho svatým zákonem a nazývali jej "zlořečenstvím pro člověka", "ubohým" a "nedostatečným". Když lidé pocítí železnou ruku tohoto zákona, zjeví se jim ona rčení v pravém světle, a oni si potom uvědomí, jakým hříchem je vysmívat se zákonu, který Slovo Boží nazývá "svatým, spravedlivým a dobrým".

Potom jsem byla vzata do nebeské slávy k těm pokladům, které jsou připraveny pro věrné. Všechno bylo půvabné a nádherné. Andělé zpívali líbezným hlasem a když potom přestali, sňali koruny se svých hlav, položili je k Ježíšovým nohám a volali líbezným hlasem: "Sláva, Haleluja!" Připojila jsem se k jejich zpěvu, ke cti a chvále Beránkově, a kdykoli jsem otevřela svá ústa k Jeho chvále, zaplavilo mně vědomí nevýslovné slávy, která mě obklopovala. Byla to veliká, neobyčejná a věčná sláva. Anděl pravil: "Malé ostatky, které milují Boha, ostříhají Jeho přikázání a zůstanou věrné až do konce, obdrží dědičně tuto slávu. Navždy budou přebývat v přítomnosti Ježíšově a zpívat se svatými anděly."

Potom mé oči byly odvráceny od slávy a bylo mi poukázáno na ostatky na zemi. Anděl jim pravil: "Chcete ujít sedmi posledním ranám? Chcete vejít do slávy a užívat všechno to, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují a jsou připraveni pro Jeho věc i trpět? Pokud ano, musíte zemřít, abyste mohli žít. Připravte se, připravte se, připravte se! Musíte se lépe připravit, než jste nyní připraveni, protože "den Hospodinův přichází přísný a zuřivost a rozpálení hněvu, aby obrátil tu zemi v poušť a hříšníky její z ní vyhladil." Obětujte všechno Bohu. Položte vše na Jeho oltář - sebe, svůj majetek a všechno, jako živou oběť. Vejít do slávy lze jen za cenu všeho. Shromažďujte své poklady v nebi, kde zloději nekradou a rez neničí. Chcete-li mít podíl na slávě Kristově, musíte mít nyní podíl na Jeho utrpeních.

Získáme-li nebe utrpením, bude to velmi lacino. Musíme se stále zapírat, každý den umírat svému já, dovolovat Ježíši, aby se v nás zjevoval a mít Jeho slávu stále na zřeteli. Viděla jsem, že ti, kteří nedávno přijali pravdu, budou se muset dovědět, co to znamená pro Ježíše trpět - budou muset projít mnohými těžkostmi, aby byli otesáni a vybroušeni, aby byli utrpením očištěni a uzpůsobeni pro přijetí pečeti živého Boha. Budou muset projít dobou soužení, aby uviděli Krále v Jeho kráse a mohli přebývat v přítomnosti Boží a svatých, čistých andělů.

Když jsem viděla, jací musíme být, abychom zdědili onu slávu, a potom když jsem viděla, jak mnoho musel Ježíš trpět, aby nám získal to veliké dědictví, modlila jsem se, abychom mohli být pokřtěni v Kristovo utrpení, abychom se nestrachovali těžkostí, ale je trpělivě a radostně snášeli a pamatovali, co Pán Ježíš vytrpěl, abychom Jeho chudobou a utrpením zbohatli. Anděl pravil: "Zapřete sami sebe, musíte rychle spěchat vpřed." Někteří z nás měli čas na přijetí pravdy a na to, aby krok za krokem spěli vpřed, a každý učiněný krok nám dal sílu učinit další. Avšak nyní, když se čas brzy naplní, tedy to, co jsme se učili několik let, musí se jiní naučit během několika měsíců. Oni se musí mnoho odnaučit a mnoho se naučit. Ti, kteří nechtějí přijmout znamení šelmy a její obraz, když bude vydán výnos, musí mít dost síly, aby mohli říci: "Ne, my neuposlechneme nařízení šelmy."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy