EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slepí vůdcové slepých

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Slepí vůdcové slepých

Viděla jsem, jak slepí vůdcové pracují, aby učinili duše tak slepé, jak jsou oni sami, a neuvědomují si, co na ně přijde. Sami se bouří proti pravdě, ale když ona vítězí, mnozí z těch, kteří pokládali tyto učitele za muže Boží a očekávali od nich světlo, budou znepokojeni. Táží se těchto vůdců ohledně soboty, ale protože ti se chtějí čtvrtého přikázání zbavit, odpovídají podle toho. Na základě toho, jaká různá stanoviska zaujímají proti sobotě, jsem viděla, že jim nezáleží na čestném jednání. Jejich hlavním cílem je vyhnout se sobotě Páně a místo ní světit jiný den, než ten, který je požehnaný a posvěcený Hospodinem. Jsou-li nuceni svůj názor změnit, zaujmou protichůdný postoj, a to třeba takový, který dříve prohlašovali za nesprávný.

Lid Boží však dosahuje jednoty víry. Ti, kteří zachovávají biblickou sobotu, jsou ve svých názorech o biblických pravdách zajedno. Ale ti, kteří se v lidu adventním staví proti sobotě, jsou nesjednoceni a rozděleni. Objevují se jednotlivci, kteří oponují sobotě a vysvětlují to tím nebo oním způsobem, a nakonec to pokládají za vyřešenou věc. Poněvadž však úsilím takového jednotlivce není tato otázka vyčerpána a poněvadž záležitost soboty dělá pokroky vpřed a dítky Boží sobotu chápou,' přichází někdo jiný, aby názory toho předcházejícího vyvrátil. A ten, když předkládá své námitky proti sobotě, ničí důkazy toho prvního, který vyvíjel úsilí proti pravdě - přináší však takové učení, které směřuje jak proti němu, tak i proti nám. Tak to dělá třetí i čtvrtý, ale nikdo z nich se neztotožňuje s tím, co je psáno ve Slově Božím: "Sedmý den je sobota Hospodina Boha tvého."
Viděla jsem, že všichni takoví mají tělesné smýšlení, a proto nejsou poddáni zákonu Božímu. Nesnášejí se jeden s druhým, ale všemožně se snaží Písmo svaté svými úsudky překroutit a udělat v zákoně Božím trhlinu. Chtějí čtvrté přikázání změnit, zrušit nebo udělat cokoli jiného, aby je nemuseli zachovávat. Chtějí lid v této otázce umlčet a oddávají se naději, že se jim podaří jej uchlácholit, poněvadž ti, kteří je následují, zrovna tak málo studují Bibli jako jejich vůdcové a tudíž nevidí dále, než jejich vůdcové, takže jimi předkládaný blud, který má zdání pravdy, jako pravdu přijímají.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy