EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poslové

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Poslové

Pán mi dal často vidění o stavu a potřebách rozptýlených klenotů, které ještě nepřišly ke světlu přítomné pravdy a ukázal mi, že poslové by se měli tak rychle, jak je to jen možné, vydat na cestu k nim, aby jim přinesli toto světlo. U mnohých kolem nás je třeba jen odstranit jejich předsudky, ukázat jim ze Slova Božího důkazy pro naše současné postavení a oni rádi přijmou přítomnou pravdu. Poslové by měli bdít nad dušemi, jako ti, kteří se musí za svou činnost zodpovídat. Jejich život musí být životem námahy a úzkosti ducha, protože na nich spočívá břímě zodpovědnosti za slavné, ale často zanedbávané dílo Kristovo. Pozemské výhody a pohodlí musí pouštět ze zřetele a dát si jako svůj prvořadý úkol vykonat všechno, co je v jejich silách, aby byli nápomocni pokroku díla přítomné pravdy a vysvobozovali hynoucí duše.

Oni také obdrží bohatou odměnu. Ti, kteří byli jimi zachráněni, budou se skvít v jejich korunách slávy jako hvězdy na věky věků. Po všechny věky budou mít zadostiučinění, že učinili, co mohli v hlásání pravdy v její čistotě a kráse, aby duše, které si ji zamilovaly, byly touto pravdou posvěceny a aby využívaly té přednosti být umyty krví Beránkovou a být duchovně obohaceny a vykoupeny Bohem.

Viděla jsem, že pastýři, dříve než se chtějí zastávat nějakého nového důležitého učení, které podle jejich mínění Bible obsahuje, měli by se radit s těmi, k nimž by mohli mít 29 EW důvěru, s takovými, kteří prožívali zvěstování všech poselství a jsou pevně utvrzeni v celé přítomné pravdě. Pak budou pastýři dokonale zajedno a tato sjednocenost pastýřů bude v církvi pociťována. Viděla jsem, že takovým způsobem by bylo zabráněno nešťastnému rozštěpení a nebylo by žádné nebezpečí, že se drahé stádce rozdělí a že ovce budou rozptýleny a ocitnou se bez pastýře.

Viděla jsem, že Bůh měl posly, které chtěl ve svém díle použít, oni však na to nebyli připraveni. Byli příliš povrchní a neschopni k tomu, aby měli dobrý vliv na stádce a necítili důležitost díla, ani cenu duší, jak to poslové Boží musí cítit, mají-li mít dobrý úspěch. Anděl pravil: "Očisťte se vy, kteří nosíte nádobí Hospodinovo! Očisťte se vy, kteří nosíte nádobí Hospodinovo!" Oni mohou vykonat jen málo dobrého, dokud se zcela neoddají Pánu a nepocítí důležitost a svatost posledního poselství milosti, které je přinášeno rozptýlenému stádci. Někteří, kteří nejsou Bohem povoláni, jsou rozhodnuti jít s poselstvím, ale kdyby cítili důležitost díla a odpovědnost takového postavení, ustoupili by zpět a zvolali by podobně jako apoštol: "Ale k tomu kdo jest způsobný?" Jedna z příčin, proč by byli tak ochotní jít, je ta, že Bůh na ně nevložil vědomí odpovědnosti za dílo. Ne všichni, kteří zvěstovali první i druhé andělské poselství, mají zvěstovat i třetí - i kdyby je úplně přijali, neboť někteří jsou do té míry naplněni bludem a klamáním, že jen stěží mohou spasit své vlastní duše, a pokud by chtěli vést jiné, byli by jen prostředkem vedoucím do záhuby. Viděla jsem však, že někteří z těch, kteří předtím hluboce zabředli do fanatismu, budou prvními, kteří spěchají dřív, než je Bůh posílá a než jsou očištěni od svých bludů minulosti. Smísili blud s pravdou, a kdyby jim bylo dovoleno jít, sytili by tím Boží stádce, až by onemocnělo a následovala by zkáza a smrt. Viděla jsem, že by museli být tříbeni a tříbeni, aby byli zbaveni všech svých bludů, neboť jinak by nikdy nemohli vejít do království Božího. Poslové nemohou důvěřovat úsudkům 63 a postřehům těch, kteří byli ovládnuti bludem a fanatismem, nýbrž těch, kteří chodí v pravdě a ne ve výstředních bludech. Někteří velmi nutí ty, kteří teprve nedávno přijali přítomnou pravdu, aby vyšli do pole, zatímco oni sami by se měli ještě mnoho a mnoho učit, aby si nejprve sami dobře stáli v očích Božích, a ne aby jiným ukazovali cestu.

Viděla jsem, že je nutné, aby poslové zvláště bděli a činili přítrž všelijakému fanatismu, kdekoli jej vidí vznikat. Satan nás svírá ze všech stran a jestliže nebdíme a nemáme otevřeny oči, abychom viděli jeho lest a jeho nástrahy a jestliže nejsme cele oblečeni Boží výzbrojí, budeme zasaženi ohnivými šípy zlostníkovými. Ve Slově Božím jsou obsaženy mnohé vzácné pravdy, ale je to "přítomná pravda", kterou teď stádce potřebuje. Viděla jsem nebezpečí, které nastane, když budou poslové opouštět důležité body přítomné pravdy a budou se zabývat takovými věcmi, které nepřispívají ke sjednocení stádce a posvěcení duší. Satan využije každou možnou okolnost, aby dílu uškodil. EW 30

Takové předměty, jako svatyně ve spojitosti s 2300 dny, přikázání Boží a víra Ježíšova, jsou určeny k tomu, aby objasňovaly minulé adventní hnutí a ukázaly, jaké je naše přítomné postavení, a tím aby byla upevněna víra těch, kteří pochybují, a aby jim byla poskytnuta jistota slavné budoucnosti. Mnohokrát jsem viděla, že to jsou nejhlavnější předměty, u nichž by měli poslové setrvávat.

Kdyby měli vyvolení poslové Boží čekat, až bude každá překážka z cesty odstraněna, pak by mnohý z nich nikdy nevyšel shromažďovat ovce. Satan jim bude našeptávat různé námitky, aby je zdržel od jejich povinností. Oni však mají ve víře vyjít a důvěřovat Tomu, který je povolal ke svému dílu a On před nimi otevře možnosti, pokud to bude k jejich dobrému a k Jeho oslavení. Pán Ježíš, ten velký Učitel a Vzor, neměl, kde by sklonil hlavu. Jeho život byl samá námaha, starost a utrpení - a nakonec dal sám sebe za nás. Ti, kteří na místě Kristově prosí duše, aby se smířily s Bohem a kteří se těší nadějí, že budou s Kristem kralovat, musí počítat s tím, že budou mít podíl na Kristových utrpeních. "Ti, kteří se slzami rozsévali, s prozpěvováním budou žnout. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsévá drahé símě, ale potom přijda, s plesáním snášeti bude snopy své." (Žm 126:5.6)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy