EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


William Miller

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

William Miller

Bůh poslal svého anděla, aby zapůsobil na srdce jednoho farmáře, který nevěřil Bibli, a aby jej vedl ke zkoumání proroctví 123 EW. Znovu a znovu navštěvovali Boží andělé toho vyvoleného muže, aby usměrnili jeho myšlení a odkryli před jeho chápáním proroctví, která byla dříve lidu Božímu skryta. Byl mu předložen počátek řetězu pravdy a pak byl veden, aby hledal dál článek za článkem, až začal s úžasem obdivovat Slovo Boží. Viděl v něm dokonalý řetěz pravdy. Toto Slovo, které dřív nepokládal za inspirovanou knihu, se nyní jeho zraku otevřelo ve své plné kráse a slávě. Viděl, že jedno místo Písma vysvětluje druhé a pokud mu některá pasáž nebyla jasná, našel jinou část Písma, která mu to vysvětlila. Svaté Slovo Boží přijímal s radostí, nejhlubší úctou a posvátnou bázní.

Když studoval proroctví, zjistil, že obyvatelé této země prožívají závěrečnou scénu světových dějin, třebaže si to vůbec neuvědomují. A když pozoroval život v církvích, poznal jejich zkaženost. Svou lásku odvrátily od Ježíše a nasměrovaly ji na tento svět. Netoužily po slávě nebeské, ale po slávě světské; dychtivě sahaly po světském bohatství, místo aby se snažily uložit si poklad v nebi. Všude viděl pokrytectví, duchovní temnotu a smrt. Jeho nitro se v něm pohnulo. Bůh jej povolal, aby opustil svou farmu, podobně jako kdysi povolal Elizea, aby opustil své páry volů a pole, na němž pracoval a aby následoval Eliáše. Rozechvělým hlasem začal William Miller odhalovat před lidmi tajemství Božího království, když svým posluchačům vysvětloval jedno proroctví za druhým až došel k druhému příchodu Krista. S každým dalším úsilím mu přibývalo sil. Podobně jako 230 Jan Křtitel, který ohlašoval první Kristův advent a připravoval cestu pro Jeho příchod, tak William Miller společně s těmi, kteří se k němu připojili, zvěstoval druhý příchod Syna Božího.

Byla jsem uvedena zpět do doby apoštolů a bylo mi ukázáno, že Bůh měl pro milovaného Jana připraveno zvláštní dílo. Satan byl rozhodnut zabránit uskutečnění tohoto díla a vedl své služebníky, aby Jana zničili. Bůh však poslal svého anděla, který Jana podivuhodným způsobem zachránil. Každý, kdo byl svědkem velké Boží moci, jež se projevila při Janově vysvobození, se tomu divil a mnozí byli přesvědčeni, že s ním byl Bůh a že svědectví, které přinášel o Ježíši, bylo pravé. Ti, kteří se snažili ho zabít, dostali strach opět se pokoušet o jeho usmrcení a Janovi bylo dopřáno trpět pro Pána Ježíše dál. Svými nepřáteli byl nespravedlivě obžalován a brzy vypovězen na opuštěný ostrov, kam poslal Pán svého anděla, aby mu zjevil budoucí události, které měly na zemi brzy nastat. Také mu byl ukázán stav církve až do doby konce. Viděl její úpadek, ale i úroveň, jakou musí dosáhnout, pokud se chce líbit Bohu a nakonec zvítězit.

K Janovi přišel z nebe slavný anděl, jehož obličej zářil neobyčejnou Boží slávou. Zjevil Janovi události hlubokého a dalekosáhlého významu z dějin Boží církve a ukázal mu soužení, která budou muset zakoušet Kristovi následovníci. Jan viděl, že budou muset projít prudkými zkouškami, aby byli bíleni a tříbeni a nakonec aby vyšli jako vítězové, kteří budou slavně zachráněni pro království Boží. Neobyčejně krásný andělův obličej se rozzářil radostí, když ukázal Janovi konečné vítězství Boží církve. Apoštol viděl konečné vysvobození Boží církve a byl tou 124 EW 231 slavnou scénou tak uchvácen, že s hlubokou úctou a bázní padl k nohám anděla, aby se mu klaněl. Ale nebeský posel jej okamžitě zvedl a laskavě jej napomenul: "Hleď, abys toho nečinil! Jsem spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, kteří mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj! Svědectví pak Ježíšovo jest duch proroctví." Potom anděl Janovi ukázal nebeské město v celé jeho nádheře a oslňující slávě. Tím pohledem byl tak nadšen a uchvácen, že zapomněl na andělovo napomenutí a znovu padl k jeho nohám, aby se mu klaněl. Podruhé byl laskavě napomenut: "Hleď, abys toho nečinil. Neboť jsem spoluslužebník tvůj a bratří tvých proroků a těch, kteří ostříhají slov knihy této. Bohu se klaněj!"

Kazatelé a lid se dívají na knihu Zjevení jako na tajemnou knihu, která nemá tak velký význam, jako jiné části Písma svatého. Ale já jsem viděla, že tato kniha je opravdu zjevením, které je mimořádně prospěšné pro ty, jež budou muset žít v posledních dnech, aby je vedla k poznání jejich pravého stavu a jejich povinnosti. Bůh obrátil pozornost Williama Millera na proroctví a dal mu velké světlo, aby mohl pochopit knihu Zjevení.Kdyby lidé rozuměli Danielovým viděním, lépe by mohli porozumět viděním, která byla dána Janovi. Avšak Bůh v pravý čas působil na svého vyvoleného služebníka, který jasně a v moci Ducha svatého odhaloval proroctví a ukazoval soulad mezi Danielovým a Janovým viděním a jinými částmi Bible. Účinně působil na lidská srdce těmi svatými a hroznými výstrahami Slova Božího, aby je připravil na příchod Syna člověka. Jeho slova vyvolala hluboká a vážná přesvědčení v myslích jeho posluchačů. Kazatelé a prostí lidé, hříšníci a nevěřící se obrátili k Pánu a usilovali se připravit, aby obstáli na soudu.

Boží andělé doprovázeli Williama Millera v jeho posláni. Byl to pevný a neohrožený muž, který nebojácně hlásal poselství, jež mu bylo svěřeno. Svět, který ležel v bezbožnosti, jakož i chladná a zesvětáčtělá církev, byli dostatečným impulsem k tomu, aby vynaložil veškerou svou energii a ochotně snášel námahu, strádání i utrpení. I když se proti němu postavili formální křestané i svět a satan a jeho andělé na něj dotírali, neustal ve své činnosti. Všude, kam byl povolán, aby zvěstoval věčné evangelium, mocně znělo volání: "Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho!"

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy